Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej(PZNCP) Warszawa, sesja maj-lipiec 2016 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej(PZNCP) Warszawa, sesja maj-lipiec 2016 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej(PZNCP) Warszawa, sesja maj-lipiec 2016 r. 1

2 Program szkolenia  Harmonogram części praktycznej egzaminu w sesji maj-lipiec 2016 r.  Organizacja części praktycznej egzaminu.  Zadania przewodniczącego ZNCP, egzaminatora i asystenta technicznego.  Przebieg części praktycznej egzaminu  Przebieg części praktycznej egzaminu. 2

3 3

4 4

5 5

6 Modele (formy)organizacji egzaminu – rezultaty końcowe d - tylko dokumentacja dk - tylko dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera w - wyrób lub usługa (dokumentacja z nimi związana) wk - wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera (dokumentacja z nimi związana) wymagany asystent techniczny w, wk, dk – wymagany asystent techniczny 6

7 Modele (formy) części praktycznej egzaminu d – egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych tylko w przybory (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania), dk – egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania), w – egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (egzaminatorzy oceniają rezultaty w OE), wk - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty w OE). 7

8 Formy organizacji części praktycznej egzaminu - kwalifikacje Określone w Informacji o sposobie organizacji str. 28-42 8

9 Czas trwania: 120, 150 lub 180 minut dla danej kwalifikacji egzamin tylko o godz. 9.00 lub o godz. 13.00 o godz. 9.00 lub o godz. 13.00 o godz.16.00 dla A.30 Przydział kwalifikacji do godziny - ściśle według Informacji o sposobie organizacji … (str. 28-42) Harmonogram części praktycznej egzaminu forma d - 23 czerwca 2016 r. 9

10 120 i 150 minut – na trzech zmianach  godz. 8 00  godz. 12 00  godz. 16 00 180 i 240 minut – na dwóch zmianach  godz. 9 00  godz. 15 00 Harmonogram części praktycznej egzaminu forma dk - od 9 do 25 czerwca 2016 r. 10 Przydział kwalifikacji do godziny - ściśle według Informacji o sposobie organizacji … (str. 28-42)

11 120 i 150 minut – na trzech zmianach  godz. 8 00  godz. 12 00  godz. 16 00 180, 210, 240 minut – na dwóch zmianach  godz. 9 00  godz. 15 00 Harmonogram części praktycznej egzaminu forma w - od 30 maja do 4 lipca 2016 r. forma wk - od 9 czerwca do 4 lipca 2016 r. 11 Przydział kwalifikacji do godziny - ściśle według Informacji o sposobie organizacji … (str. 28-42)

12 Organizacja części praktycznej egzaminu 12

13 Co zdający przynosi na egzamin? www.oke.waw.pl Panel dla dyrektorów/Egzamin z kwalifikacji 13

14 Dowód tożsamości ze zdjęciem oraz materiały i przybory pomocnicze zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie maj-lipiec 2016 r. Co zdający przynosi na egzamin? 14

15 Co zdający przynosi na egzamin? 15

16 Część praktyczną egzaminu przeprowadza zespół nadzorujący (ZNCP) powołany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE) (w, wk) przewodniczący oraz egzaminator  w skład ZNCP wchodzi przewodniczący oraz egzaminator,  1 egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających, dodatkowy egzaminator.  jeżeli w sali jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznaczany jest dodatkowy egzaminator. 16

17 Część praktyczną egzaminu przeprowadza zespół nadzorujący (ZNCP) powołany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE) (w, wk) zatrudniony w danej szkole/placówce  przewodniczącym jest: nauczycieli lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudniony w danej szkole/placówce (lub pracownik upoważniony przez pracodawcę/podmiot prowadzący KKZ), nie może może być ale nie prowadzi zajęć edukacyjnych  egzaminatorem nie może być osoba zatrudniona w szkole/placówce w której jest przeprowadzany egzamin (może być - jeżeli egzamin jest przeprowadzany w placówce kształcenia praktycznego, ale nie prowadzi zajęć edukacyjnych ze zdającymi), nie mogą wchodzić objęte egzaminem  w skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte egzaminem. 17

18 Część praktyczną egzaminu przeprowadza zespół nadzorujący (ZNCP) powołany przez PZE (d, dk) przewodniczący oraz nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudniony w innej szkole lub placówce  w skład ZNCP wchodzi przewodniczący oraz nauczyciel lub instruktor praktycznej nauki zawodu zatrudniony w innej szkole lub placówce (pracownik upoważniony przez pracodawcę/ pracownik upoważniony przez podmiot prowadzący KKZ), nie mogą wchodzić objęte egzaminem  w skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte egzaminem,  jeżeli w sali jest więcej niż 20 zdających, dla każdych kolejnych 10 zdających powołuje się dodatkowo 1 członka ZNCP. 18

19 Część praktyczna egzaminu – skład zespołu nadzorującego  w skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz pracownicy upoważnieni odpowiednio przez pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia edukacyjne objęte danym egzaminem zawodowym. 19

20 Ochrona materiałów egzaminacyjnych nieujawniania Przewodniczący ZNCP oraz członek tego zespołu zobowiązani są do przestrzegania procedur egzaminacyjnych i nieujawniania chronionych prawem informacji. Wszystkie materiały egzaminacyjne są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wszystkie również arkusze egzaminacyjne Wszystkie materiały egzaminacyjne (wykorzystane i niewykorzystane), w tym również arkusze egzaminacyjne, muszą zostać zwrócone do OKE. 20

21 Czas trwania części praktycznej Wszystkim zdającym przysługuje dodatkowo nie wlicza się 10 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. W tym czasie zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją oraz ze stanowiskiem egzaminacyjnym. 21

22  sprawdza przygotowanie sal i stanowisk egzaminacyjnych (w tym stanowiska rezerwowego),  ustala z członkiem zespołu podział obowiązków,  ustala z egzaminatorem zasady współpracy (w, wk),  odbiera od PZE materiały i druki w tym materiały egzaminacyjne (w obecności zdających),  sprawdza oznaczenie materiałów egzaminacyjnych (oznaczenie kwalifikacji, datę, zmianę, ilość),  zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem,  przeprowadza czynności wstępne (sprawdza obecność, tożsamość zdających, przeprowadza losowanie stanowisk, dba o niewnoszenie niedozwolonych urządzeń, materiałów i przyborów), Zgodnie z Informacją … przewodniczący ZNCP 22

23  informuje zdających o przebiegu egzaminu,  nadzoruje lub przeprowadza instruktaż stanowiskowy dla zdających,  przekazuje materiały egzaminacyjne zdającymi egzaminatorowi (w, wk – zasady oceniania, zakodowane karty oceny),  informuje o czasie 10 minut na zapoznanie się zdających i egzaminatora z materiałami,  ogłasza rozpoczęcie pracy przez zdających,  zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających,  odpowiada za przebieg egzaminu w sali/w miejscu egzaminowania,  nadzoruje przebieg egzaminu oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych (w, wk),  jest uprawniony do przerwania i unieważnienia części praktycznej egzaminu, 23 Zgodnie z Informacją … przewodniczący ZNCP

24  ogłasza zakończenie egzaminu,  poleca zdającym pozostawienie na stanowisku arkuszy egzaminacyjnych (d, dk z kartami oceny) i rezultatów wykonania zadania,  jest obecny w sali podczas dokonywania oceny prac przez egzaminatora (w, wk),  odbiera od egzaminatora arkusze egzaminacyjne, karty oceny, zasady oceniania (w, wk),  dba o poprawność (pod względem formalnym) dokumentacji sporządzonej przez egzaminatora (w, wk),  sporządza protokół przebiegu części praktycznej egzaminu,  kompletuje dokumentację, pakuje zgodnie z procedurami i przekazuje PZE. 24 Zgodnie z Informacją … przewodniczący ZNCP

25 W czasie trwania egzaminu:  obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego,  wypełnia formularz zasady oceniania. Po zakończeniu egzaminu:  ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia formularz zasady oceniania,  wypełnia karty oceny zdających,  przekazuje materiały PZNCP,  podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu,  uczestniczy w pakowaniu materiałów do zwrotnych kopert i przekazaniu ich PZE. Zgodnie z Informacją … egzaminator (w, wk) 25

26 Asystent techniczny Zgodnie z § 36 ust.1, pkt. 4 rozp. MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osoby przygotowujące stanowiska egzaminacyjne i zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stanowisk Zgodnie z § 36 ust.1, pkt. 4 rozp. MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor/pracodawca) zapewnia obecność w szkole, placówce, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kkz osoby przygotowujące stanowiska egzaminacyjne i zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego. nie wchodzą Osoby te nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej. 26

27 Zgodnie z Informacją… asystent techniczny 27 przed każdą zmianą egzaminu: Wyposażeniem CKE  przygotowuje stanowiska egzaminacyjne zgodnie z obowiązującym Wyposażeniem CKE, Wskazaniami CKE i/lub Wytycznymi CKE,  przygotowuje stanowiska egzaminacyjne zgodnie ze Wskazaniami CKE i/lub Wytycznymi CKE,  dostosowuje stanowiska pracy, w tym maszyny, urządzenia i narzędzia na których wykonywane będą zadania egzaminacyjne do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, przed rozpoczęciem egzaminu:  sprawdza warunki techniczne przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz sprawność sprzętu,  informuje PZE o stanie przygotowania stanowisk egzaminacyjnych,  przeprowadza instruktaż stanowiskowy na prośbę PZNCP,

28 Zgodnie z Informacją… asystent techniczny 28 podczas trwania egzaminu:  jest obecny w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym zapleczu,  zapewnia sprawność sprzętu, usuwa awarie zgłaszane przez PZNCP,  wykonuje wyłącznie polecenia PZNCP,  na prośbę PZNCP usuwa efekty pracy zdających przed przystąpieniem do pracy na wspólnym stanowisku egzaminacyjnym kolejnych zdających (w wybranych kwalifikacjach), po zakończeniu egzaminu:  usuwa efekty prac zdających, Wskazaniami CKE i/lub Wytycznymi CKE.  przygotowuje stanowiska egzaminacyjne na następną zmianę zgodnie ze Wskazaniami CKE i/lub Wytycznymi CKE.

29 Wersje oprogramowania 29 A.22, A.35, A.36, A.65  Insert - wersja 1.42 SP 2  Symfonia - wersja 2016: Finanse i Księgowość 2016.a; Mała Księgowość 2016.b; Kadry i Płace 2016.d; Handel 2016 (Sprzedaż i magazyn) dodatkowo dla A.65 obowiązuje Płatnik 10.01.001 – wersja pełna Wskazane wersje oprogramowania dotyczą terminu egzaminu maj- lipiec 2016 r. W zależności od kwalifikacji będą wykorzystywane różne moduły – informacje dotyczące modułów zawarte są w wykazach wyposażenia dla poszczególnych kwalifikacji.

30 Przebieg części praktycznej 30

31 Na godzinę przed egzaminem  uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez PZE,  ustalenie sposobu komunikowania się z PZE,  sprawdzenie przygotowania sali i stanowisk do egzaminu (w tym stanowiska rezerwowego),  odebranie od PZE wykazu zdających – Załącznik10 lub listy Hermes, naklejek z numerem PESEL i kodem kreskowym ośrodka, kompletu druków do przeprowadzenia egzaminu, kartek z danymi zdających, bezpiecznych i papierowych kopert,  przejście pod salę i powitanie zdających,  uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez PZE,  zapoznanie z warunkami sali/miejsca egzaminowania i przygotowanymi stanowiskami egzaminacyjnymi,  ustalenie zasad komunikowania z PZNCP, EGZAMINATOR 31 PZNCP

32 Naklejki dla zdającego Naklejka na kartę oceny części praktycznej Naklejka na kartę odpowiedzi części pisemnej Naklejka na arkusz egzaminacyjny części praktycznej Naklejka kontrolna Nie należy naklejać !! Należy sprawdzić oznaczenie kwalifikacji 32

33 nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  Do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w sali (dotyczy to wszystkich osób obecnych w sali). o zakazie wnoszenia i korzystania niezgodnych z wykazem  Należy poinformować zdających o zakazie wnoszenia i korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niezgodnych z wykazem w komunikacie Dyrektora CKE.  Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje przerwaniem i unieważnieniem części egzaminu zdającemu. 33

34 34 Kto przebywa w sali/miejscu, w którym odbywa się część praktyczna egzaminu?  zdający (zgodnie z listą zdających - Załącznik 10),  przewodniczący i członkowie ZNCP (w tym egzaminator – jeżeli forma w lub wk),  obserwator, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor), asystent techniczny,  specjalista z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego … (jeżeli w sali są zdający wymagający dostosowania warunków i formy egzaminu).

35 EGZAMINATOR  odebranie od PZE materiałów egzaminacyjnych (w zaklejonej bezpiecznej kopercie), zebranie podpisów na wykazie zdających  sprawdzenie obecności (zebranie podpisów na wykazie zdających) i tożsamości zdających, ubrań roboczych (jeśli są wymagane),  przeprowadzenie losowania stanowisk,  nadzorowanie przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego,  zebranie od zdających podpisów potwierdzających odbycie instruktażu (na wykazie zdających),  poinformowanie zdających o kodowaniu kart, arkuszy i przebiegu egzaminu (postępowaniu w przypadku polecenia „zgłoś gotowość...),  obecność w sali podczas przeprowadzania instruktażu stanowiskowego, 30 minut przed egzaminem 35 PZNCP

36 Wykaz zdających w sali… Załącznik 10 (Lista Hermes) Podpisuje zdający Podpisuje cały ZNCP Bąk Bąk 01 T N 36 Podpisuje zdający 1. niesamodzielna praca zdającego 2. Wniesienie/korzystanie z niedozwolonych urządzeń/przyborów 3. Zakłócenie przez zdającego przebiegu egzaminu Potwierdza PZNCP

37 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na dostawę (dystrybucję) na dostawę (dystrybucję) arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny do części praktycznej egzaminu w formie d – godzina 9:00 w formie d – godzina 9:00– kolor zielony Należy sprawdzić datę i godzinę. Nie będzie numeru zmiany. 37

38 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na dostawę (dystrybucję) na dostawę (dystrybucję) arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny do części praktycznej egzaminu w formie d – godzina 13:00 w formie d – godzina 13:00– kolor różowy 38

39 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na dostawę (dystrybucję) na dostawę (dystrybucję) arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny do części praktycznej egzaminu w formie w, wk, dk 39

40 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na dostawę (dystrybucja na dostawę (dystrybucja) Zasad oceniania do części praktycznej egzaminu w formie w, wk 40

41 Zdający wpisuje numer PESEL Przykład strony tytułowej Arkusza do części praktycznej egzaminu egzamin w formie „d” Zdający przykleja naklejkę 41

42 42 Przykład strony tytułowej Arkusza do części praktycznej egzaminu egzamin w formie „w”

43 Wykaz kwalifikacji, w których będą dołączane wydruki A.15, A.20, A.22, A.24, A.26, A.27, A.35, A.36, A.54, A.55, A.65, E.19, B.30, M.32, M.42, M.44 57

44 Wzór ostatniej zewnętrznej strony arkusza egzaminacyjnego Wypełnia zdający Wypełnia Przewodniczący ZN

45 Rozpoczęcie egzaminu Rozpoczęcie egzaminu (godzina wyznaczona przez OKE)  rozdanie zdającym zestawów egzaminacyjnych, Instrukcja dla zdającego pkt. 4  polecenie sprawdzenia kompletności i czytelności materiałów egzaminacyjnych (Instrukcja dla zdającego pkt. 4),  ewentualna wymiana materiałów egzaminacyjnych zdającym, którzy zgłosili nieprawidłowości, zdający nie mogą czytać treści zadania  polecenie zakodowania kart oceny oraz wpisania numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym (zdający nie mogą czytać treści zadania),  potwierdzenie poprawności zakodowania materiałów przez zdających,  przekazanie egzaminatorowi formularza Zasady oceniania oraz zakodowanych kart oceny (w,wk),  odebranie formularza Zasady oceniania,  stała obecność w sali egzaminacyjnej,  odebranie kart oceny zdających, EGZAMINATOR 45 PZNCP

46 Karta oceny informacje kodowane przez zdającego Wpisuje numer zadania Wpisuje numer zadania Wpisuje oznaczenie kwalifikacji Wpisuje oznaczenie kwalifikacji Wpisuje symbol cyfrowy zawodu Wpisuje symbol cyfrowy zawodu Wpisuje numer PESEL Wpisuje numer stanowiska Przykleja naklejkę 46

47 Przykład 1 strony formularza Zasady oceniania (w, wk) Zasady oceniania (w, wk) Sprawdzić oznaczenie arkusza 47 Jeżeli są obecni zdający z innej szkoły - przepisać z naklejki numer identyfikacyjny szkoły – obok numeru stanowiska 146401-3450G

48 Przykład 2 strony formularza Zasady oceniania Sprawdzić czy jest podpis egzaminatora 48

49  polecenie zdającym zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, treścią zadania egzaminacyjnego, materiałami do wykonania zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym (każdy zdający indywidualnie podchodzi do stanowiska – w, wk, dk),  poinformowanie zdających, że nie mogą w tym czasie wykonywać zadania,  zabezpieczenie niewykorzystanych (koperta papierowa zwrotna) i błędnie wydrukowanych materiałów (koperta papierowa),  stała obecność w sali egzaminacyjnej,  zapoznanie się z kryteriami oceniania,  poinformowanie PZNCP o występującym w zadaniu rezultacie pośrednim (zdający będą zgłaszać do oceny poprzez podniesienie ręki) EGZAMINATOR 10 minut przed rozpoczęciem pracy 49 PZNCP

50 Egzamin  ogłoszenie rozpoczęcia wykonywania zadania,  zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających,  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu (ewentualne przerwanie egzaminu – tylko PZNCP),  współpraca z egzaminatorem (w, wk) i asystentem technicznym (w, wk, dk) - tylko PZNCP,  ogłoszenie czasu na 30 min. przed zakończenia egzaminu,  stała obecność w sali egzaminacyjnej,  ocenianie przebiegu wykonywania zadania oraz rezultatów pośrednich,  wpisywanie wyniku obserwacji i oceny do formularza Zasady oceniania,  współpraca z PZNCP, EGZAMINATOR 50 PZNCP

51 EGZAMINATOR  ogłoszenie zakończenia egzaminu,  potwierdzanie kompletności pozostawianych przez zdających materiałów, (w,wk)  po opuszczeniu sali przez wszystkich zdających, zezwolenie egzaminatorowi na ocenę pozostawionych rezultatów,  odebranie od egzaminatora dokumentacji oceniania,  sprawdzenie (po względem formalnym) poprawności przeniesienia i zakodowania wyników zdających na kartach oceny,  w obecności PZNCP ocenianie rezultatów końcowych zdających,  wpisywanie wyniku oceny do formularza Zasady oceniania,  zakodowanie wyniku kryterialnej oceny w karcie oceny każdego zdającego,  przekazanie dokumentacji PZNCP, Po upływie czasu egzaminu 51 PZNCP

52 52 Karta oceny informacjekodowane przez egzaminatora Koduje wynik kryterialnej oceny Koduje numer zadania Wpisuje kod egzaminatora Koduje Czytelnie podpisuje Czytelnie podpisuje

53 EGZAMINATOR  zapakowanie materiałów egzaminacyjnych: do bezpiecznej koperty zasady oceniania, arkusze egzaminacyjne oraz karty oceny wyjęte z arkuszy (w i wk), do papierowej koperty arkusze niewykorzystane,  opisanie kopert,  sporządzenie protokołu przebiegu egzaminu,  przekazanie PZE, w obecności egzaminatora, materiałów egzaminacyjnych oraz dokumentacji.  uczestniczenie w pakowaniu materiałów egzaminacyjnych,  podpisanie protokołu przebiegu egzaminu,  uczestniczenie w przekazaniu PZE materiałów i dokumentacji. Po upływie czasu egzaminu 53 PZNCP

54 Ważne podczas pakowania do bezpiecznej koperty! 54 Po zaklejeniu koperty - widoczna tabela z numerami PESEL

55 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na zwrot (redystrybucję na zwrot (redystrybucję) Arkuszy egzaminacyjnych z kartami oceny oraz zasad oceniania w formie w, wk z części praktycznej egzaminu w formie w, wk Wpisać godzinę rozpoczęcia zmiany 55

56 Naklejka na kopertę papierową przeznaczoną na zwrot (redystrybucję na zwrot (redystrybucję) niewykorzystanych Arkuszy egzaminacyjnych z kartami oceny z części praktycznej egzaminu Wpisać godzinę rozpoczęcia zmiany 56

57 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na zwrot (redystrybucję na zwrot (redystrybucję) Arkuszy egzaminacyjnych z kartami oceny z części praktycznej egzaminu w formie d, dk Wpisać godzinę rozpoczęcia zmiany 57

58 Sporządzenie dokumentacji Wypełnienie protokołu przebiegu części praktycznej Załącznik 9 Informacja … 58

59 Identyfikator ośrodka egzaminacyjnego Identyfikator ośrodka egzaminacyjnego Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Nazwa i symbol cyfrowy zawodu 59 Dane egzaminatora Rzeczywisty czas zakończenia pracy przez wszystkich zdających Czas zgodny z zapisem na tablicy

60 Uwagi egzaminatora o uzyskanych rezultatach np. brak rezultatów pośrednich Podpis egzaminatora – członek zespołu 60 Podpis asystenta technicznego Podpis np. tłumacza migowego, surdopedagoga, tyflopedagoga

61 Dziękuję za uwagę 61

62 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa tel. 22 457-03-35 tel./fax 22 457-03-45 e-mail: info@oke.waw.pl http://www.oke.waw.pl Wydział Egzaminów Zawodowych 22 457-03-28 22 457-03-19 22 457-03-53 22 457-04-74 kierownik.wez@oke.waw.pl wez@oke.waw.pl 62


Pobierz ppt "Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej(PZNCP) Warszawa, sesja maj-lipiec 2016 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google