Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj/czerwiec 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj/czerwiec 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj/czerwiec 2013 r.

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 2

3 Jak przeprowadzić część pisemną egzaminu zawodowego?

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Odpowiedzialność za część pisemną egzaminu Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego PZE odpowiada za: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE), którym jest odpowiednio dyrektor szkoły lub placówki odpowiada za:  organizację i przebieg  organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce,  przekazanie zdającym informacji  przekazanie zdającym niezbędnych informacji dotyczących egzaminu zawodowego, a w szczególności:  terminu i miejsca egzaminu,  dokumentów i przyborów, ubrania roboczego. PZE

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Odpowiedzialność za część pisemną egzaminu 5  Zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej (ZN), odpowiadają za przeprowadzenie w poszczególnych salach  Zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej (ZN), powołane przez PZE, odpowiadają za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych. Zespół nadzorujący

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie nie później niż na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia egzaminu: Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące oraz wyznacza ich przewodniczących nie później niż na 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia egzaminu: do 14 maja 2013 r. Powoływanie zespołów nadzorujących systemu elektronicznego przewodniczącym ZN przeszkolona W przypadku, gdy część pisemna przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego przewodniczącym ZN musi być osoba, która została przeszkolona w zakresie organizacji i przeprowadzenia egzaminu w formie elektronicznej. Jeżeli nauczyciel powołany w skład ZN nie może wziąć udziału w egzaminie, PZE powołuje w zastępstwie innego nauczyciela ze szkoły lub placówki.

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 3 nauczycieli co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole  W skład ZN powołanego w szkole lub placówce wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym, z tym, że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. nie mogą wchodzić wychowawcy  W skład ZN nie mogą wchodzić wychowawcy zdających.  Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład ZN w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.  W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. Skład zespołu nadzorującego

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  wszystkie typy szkół 14 czerwca 2013 r. godz. 12.00 dla egzaminu w formie tradycyjnej 14 czerwca 2013 r. godz. 10.00, 12.00 …  dostawa materiałów 14 czerwca 2013 r. - poranek Termin części pisemnej egzaminu wydawanie kodów kreskowych w POP w dniu 15 maja od 8.00 do 13.00

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Zgłaszają tylko te szkoły/OE, które przeprowadzają egzamin w innym miejscu niż adres siedziby szkoły/OE  Dystrybucja materiałów na adres siedziby szkoły/OE 15 maja 2013 r.  Ostateczny termin do 15 maja 2013 r. 12 68 32 180wez@oke.krakow.pl)  Forma zgłoszenia: pismo przesłane faksem (12 68 32 180) lub mailem (wez@oke.krakow.pl) zawierające informacje:wez@oke.krakow.pl  Kod szkoły/OE  Adres szkoły/OE  Adres miejsca egzaminu Zgłaszanie adresów egzaminów zawodowych

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  liczba sal powinna być dostosowana do liczby zdających część pisemną w szkole/placówce,  w jednej sali mogą pisać egzamin zdający w różnych kwalifikacjach, Przydział zdających do sal  jeżeli w grupie zdających są uczniowie korzystający z prawa do wydłużonego czasu egzaminu należy zaplanować dla nich oddzielną salę.

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  ostateczny termin  ostateczny termin 15 maja 2013 r. do godz. 12.00 12 68 32 180  informację zawierającą listę osób, które zrezygnowały z egzaminu lub zostały skreślone z listy uczniów/słuchaczy należy przesłać do OKE faksem: 12 68 32 180 Usunięcie ucznia/absolwenta z list zdających

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Przypomnienie zasad postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i odebranie od uczestników szkolenia podpisanych oświadczeń o przestrzeganiu procedury postępowania z tymi materiałami.  Przedstawienie przewodniczącym i członkom zespołów nadzorujących:  listy zadań i obowiązków,  informacji o zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  informacji dotyczących przygotowania sali/sal dla zdających,  wzoru protokołu przebiegu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sali i sposobu wypełniania go. Szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego nie później niż na 1 tydzień przed egzaminem

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Odbiór zamówionych arkuszy /płyty CD osobiście przez PZE lub upoważnioną do tego osobę (druk 07),  Podpisanie przez PZE i upoważnioną osobę druku oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (druk 09) i włączenie go do dokumentacji szkolnej.  Przy odbiorze przesyłki od dystrybutora należy sprawdzić, czy:  przesyłka nie jest uszkodzona/naruszona,  specyfikacja dotycząca zawartości przesyłki obejmuje wszystkie kwalifikacje, w których będzie się odbywał egzamin, a liczba kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych odpowiada liczbie zdających. Odbiór przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przesyłka naruszona możliwy nieuprawniony dostęp do materiałów egzaminacyjnych niezwłocznie należy powiadomić dyrektora oke:  sporządzić opis zdarzenia (druk 32), jeśli to możliwe zamieścić w nim fotografie uszkodzonej przesyłki,  przesłać opis zdarzenia mailem na adres: wez@oke.krakow.pl lub faksem na numer: 12 68 32 180,wez@oke.krakow.pl  poczekać na odpowiedź z OKE dotyczącą dalszego postępowania.

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Materiały niekompletne lub niezgodne z zamówieniem  niezwłocznie powiadomić dystrybutora  niezwłocznie powiadomić dystrybutora (telefon zamieszczony jest na opakowaniu paczki)  jeśli dystrybutor uzupełni braki to należy powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora oke (przesłać informację mailem na adres: wez@oke.krakow.pl lub faksem: 12 68 32 180),wez@oke.krakow.pl  jeśli dystrybutor nie uzupełni braków to należy:  sporządzić wykaz brakujących materiałów egzaminacyjnych (druk 33),  przesłać dokument mailem na adres: wez@oke.krakow.pl lub faksem: 12 68 32 180,wez@oke.krakow.pl  poczekać na odpowiedź z OKE dotyczącą dalszego postępowania.

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Po odebraniu przesyłki należy wyjąć z niej zwrotne koperty bezpieczne.  W każdej kopercie bezpiecznej należy obciąć róg tak, aby można było po zapakowaniu do niej kart odpowiedzi, przeliczyć je. Przygotowanie zwrotnych kopert bezpiecznych Odciąć ok. 3 cm

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie wyłącznie arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi, długopisy.  W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego na stolikach mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi, długopisy.  Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rozpoczęcie egzaminu 11.00 Odprawa z członkami SZE Przekazanie PZN dokumentacji Sprawdzenie dokumentu tożsamości i upoważnienia obserwatora 11.30 Ewentualne uzupełnienie składów ZN Wpuszczanie zdających do sal Przekazanie kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych do sal 12.00 Rozdanie kart odpowiedzi i arkuszy egzaminacyjnych zdającym Sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych Ewentualna wymiana arkuszy lub po uzyskaniu zgody Dyr. OKE w Krakowie powielenie arkuszy Zapoznanie się zdających z instrukcją i naklejenie naklejek z nr PESEL 12.xx Zapisanie w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W przypadku:  stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub  wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub  zakłócania prawidłowego przebiegu etapu pisemnego lub praktycznego egzaminu zawodowego. PZE przerywa egzamin zdającego i unieważnia część pisemną egzaminu tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu w sali i protokole zbiorczym. Unieważnienie egzaminu PZE

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Po zakończeniu egzaminu  sprawdza w obecności ZN  kompletność i poprawność dokumentacji z przebiegu egzaminu (lista obecności, protokół przebiegu egzaminu w sali, ewentualną decyzję o przerwaniu egzaminu, ewentualną rezygnację z egzaminu),  kseruje dokumenty z przebiegu egzaminu i kserokopie zabezpiecza w szkolnej dokumentacji,  sporządza w 2 egzemplarzach protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu. 20 PZE

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  Koperty bezpieczne z kartami odpowiedzi  Listy zdających w salach (uzupełnione)  Protokoły przebiegu egzaminu w salach  Protokół zbiorczy części pisemnej  Decyzje o unieważnieniu pracy zdającego wraz z kartami odpowiedzi i arkuszami egzaminacyjnymi zdających, którym przerwano pracę  Niewykorzystane karty odpowiedzi  Niewykorzystane koperty bezpieczne  Pakiet z arkuszami uszkodzonymi  Pakiet z arkuszami niewykorzystanymi  Specyfikacja zawartości przesyłki Zawartość przesyłki wysyłanej do OKE po egzaminie

22 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego?

23 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie odpowiedzialność  Za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego KOE  Za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE), którym jest dyrektor szkoły/placówki ‎lub pracodawca albo upoważniony przez pracodawcę pracownik. spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole/placówce  KOE może powołać zastępcę spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole/placówce, a w przypadku pracodawcy - spośród zatrudnionych u niego pracowników. ZNCP  KOE wykonuje powierzone zadania we współpracy z przewodniczącymi zespołów nadzorujących część praktyczną egzaminu (ZNCP). 23 KOE

24 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zapewnia: zgodnie z wytycznymi z CKE  przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i materiałów zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z CKE, w tym dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  dostosowanie stanowisk pracy, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, na których wykonywane będą zadania egzaminacyjne do wymogów bhp,  obecność w ośrodku egzaminacyjnym asystenta technicznego, 24 KOE

25 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  wyraźne oznakowanie stanowisk egzaminacyjnych  wyraźne oznakowanie stanowisk egzaminacyjnych,  identyfikatory dla członków ZNCP i egzaminatorów, obserwatorów, a także identyfikatory z numerami stanowisk dla zdających,  pierwszą pomoc medyczną wszystkim osobom uczestniczącym w egzaminie. 25 zapewnia: KOE

26 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  opracowuje wewnętrzny harmonogram przystępowania zdających do egzaminu na podstawie, ustalonego przez dyrektora OKE, ‎ harmonogramu przeprowadzenia części praktycznej egzaminu (druk 31)  przekazuje wewnętrzny harmonogram dyrektorowi OKE oraz dyrektorom ‎szkół macierzystych zdających  nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem egzaminu informuje uczniów/słuchaczy/absolwentów o ( może to zrobić za pośrednictwem dyrektora szkoły macierzystej ):  terminie i miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu,  wymaganych dokumentach materiałach i przyborach z którymi powinni zgłosić się na egzamin. przed egzaminem 26 KOE

27 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  nie później niż 30 dni przed egzaminem:  powołuje zespoły nadzorujące część praktyczną egzaminu w poszczególnych salach/miejscach egzaminu, 27 przed egzaminem KOE

28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Skład ZNCP Skład ZNCP – dla kwalifikacji, w których rezultatem końcowym wykonania testu jest dokumentacja (A.67, R.26, A.61, A.62, A.63, B.30, R.09, T.07)  dwóch nauczycieli  dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole/ placówce oraz  nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego  nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, zatrudniony w innej szkole lub placówce. W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, do obserwowania części praktycznej egzaminu zawodowego powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub placówce na każdych kolejnych 10 zdających. Nauczyciela lub nauczycieli, wyznacza kierownik ośrodka egzaminacyjnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której są zatrudnieni. 28

29 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Terminy egzaminów 13 czerwca 2013 r. godz. 12.00  dla kwalifikacji A.67, R.26 13 czerwca 2013 r. godz. 12.00 25 czerwca 2013 r. godz. 12.00  dla kwalifikacji A.61, A.62, A.63, B.30, R.09, T.07 25 czerwca 2013 r. godz. 12.00 29

30 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Skład ZNCP – dla pozostałych kwalifikacji  dwóch nauczycieli  dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole/ placówce lub  dwóch pracowników  dwóch pracowników upoważnionych przez pracodawcę Członkiem zespołu może być instruktor praktycznej nauki zawodu. nie mogą W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki ‎zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. 30

31 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przewodniczący ZNCP  kieruje pracą zespołu nadzorującego część praktyczną,  odpowiada za:  prawidłowy przebieg egzaminu,  przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla zdających,  bhp podczas wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych.

32 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Wyznaczanie egzaminatorów 32 Egzaminator Zdający Egzaminator Egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających w jednej sali/miejscu egzaminu Jeśli w sali jest więcej niż 6 zdających, na każdych kolejnych 6 powołuje się jest kolejnego egzaminatora. Jeśli ze względów technicznych w sali przystępuje do egzaminu mniej niż 6 zdających, to obserwuje i ocenia ich jeden egzaminator.

33 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  ustala harmonogram  ustala harmonogram pracy egzaminatorów skierowanych do OE przez dyrektora OKE w Krakowie (druk 30), współpracuje z egzaminatorami tzn.: 33 KOE

34 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  informuje egzaminatorów  informuje egzaminatorów o miejscu i terminie egzaminu i odbiera ustne potwierdzenie uczestnictwa w egzaminie,  w przypadku odmowy  w przypadku odmowy przez egzaminatora uczestnictwa w egzaminie przesyła na adres mailowy: wez@oke.krakow.pl informacje zawierającą:wez@oke.krakow.pl kod ośrodka egzaminacyjnego i nr telefonu kontaktowego, oznaczenie i nazwę kwalifikacji, imię i nazwisko egzaminatora, który odmówił współpracy, daty i zmiany egzaminów, dla których brakuje egzaminatora w OE.  organizuje nocleg dla egzaminatora  organizuje nocleg dla egzaminatora, jeśli jest taka potrzeba (koszty noclegu pokrywa OKE w Krakowie). współpracuje z egzaminatorami tzn.: 34 KOE

35 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie wprowadza dane do systemu umów:  loguje się do systemu wprowadzając:  login: kod ośrodka egzaminacyjnego  hasło takie jak do systemu OBIEG/SMOK,  wybiera projekt: (EZK) - Egzamin z kwalifikacji,  dodaje użytkowników/uczestników (egzaminatorów, asystentów technicznych). 35 KOE

36 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przekazuje do komisji ‎okręgowej harmonogramy pracy ZNCP i egzaminatorów (druk 30),  przeprowadza szkolenie przewodniczących ZNCP,  zapoznaje ZNCP, asystentów technicznych oraz ‎egzaminatorów z zasadami postępowania z materiałami egzaminacyjnymi ‎i odbiera od nich odpowiednie oświadczenie (druk 9). 36 przed egzaminem KOE

37 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  w obecności innej osoby z ośrodka egzaminacyjnego odbiera przesyłkę ‎zawierającą:  pakiety materiałów egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu w liczbie odpowiadającej zamówieniu,  bezpieczne koperty zwrotne na karty oceny i kryteria oceniania,  szare koperty przeznaczone do zwrotu arkuszy egzaminacyjnych,  instrukcję informującą o sposobie komunikowania się KOE z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej,  szczegółowa specyfikacja zawartości,  sprawdza w obecności kuriera, czy przesyłka nie została naruszona, 37 1 dzień przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu

38 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przesyłka naruszona możliwy nieuprawniony dostęp do materiałów egzaminacyjnych niezwłocznie należy powiadomić dyrektora OKE w Krakowie:  sporządzić opis zdarzenia (druk 32), jeśli to możliwe zamieścić w nim fotografie uszkodzonej przesyłki,  przesłać opis zdarzenia mailem na adres: wez@oke.krakow.pl lub faksem na numer: 12 68 32 180,wez@oke.krakow.pl  poczekać na odpowiedź z oke dotyczącą dalszego postępowania.

39 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  w obecności innej osoby z ośrodka egzaminacyjnego:  otwiera paczkę i sprawdza, czy zawartość przesyłki jest zgodna ze specyfikacją,  na podstawie opisów na kopertach porównuje zawartość przesyłki z zapotrzebowaniem (informacja o zapotrzebowaniu jest dostępna w systemie SMOK). 39 1 dzień przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu KOE

40 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Materiały niekompletne lub niezgodne z zamówieniem  niezwłocznie powiadomić dystrybutora  niezwłocznie powiadomić dystrybutora (telefon zamieszczony jest na opakowaniu paczki)  jeśli dystrybutor uzupełni braki to należy powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora oke (przesłać informację mailem na adres: wez@oke.krakow.pl lub faksem: 12 68 32 180),wez@oke.krakow.pl  jeśli dystrybutor nie uzupełni braków to należy:  sporządzić wykaz brakujących materiałów egzaminacyjnych (druk 33),  przesłać dokument mailem na adres: wez@oke.krakow.pl lub faksem: 12 68 32 180,wez@oke.krakow.pl  poczekać na odpowiedź z oke dotyczącą dalszego postępowania.

41 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie nie naruszając ‎zabezpieczeń  kompletuje koperty z arkuszami egzaminacyjnymi, kartami oceny i kryteriami oceniania, nie naruszając ‎zabezpieczeń, na ‎poszczególne dni/zmiany zgodnie z harmonogramem, a następnie zabezpiecza je przed nieuprawnionym dostępem do czasu egzaminu. 41 1 dzień przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu KOE

42 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie co najmniej dzień przed egzaminem  sprawdza, czy są przygotowane dokumenty:  listy zdających w poszczególnych salach/miejscach,  naklejki i kartki z danymi zdających (z nazwiskiem, imieniem, nr PESEL, a w przypadku braku ‎nr PESEL, serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, z nazwą i oznaczeniem kwalifikacji, w zakresie której jest ‎przeprowadzana część praktyczna egzaminu). 42 KOE wydawanie kodów kreskowych w POP w dniu 15 maja od 8.00 do 13.00

43 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  sprawdza przygotowanie sal/ miejsc przeprowadzania egzaminu, w tym:  przygotowanie stanowisk pracy dla członków ZNCP, ‎egzaminatorów i obserwatorów ‎,  umieszczenie w widocznym miejscu zegara i tablicy/planszy do zapisania ‎godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu,‎ dzień przed egzaminem lub w dniu egzaminu 43 KOE

44 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie dzień przed egzaminem lub w dniu egzaminu  sprawdza w ‎obecności asystenta technicznego przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i ‎stanowiska rezerwowego pod względem:  zapewnienia samodzielności pracy zdających,  spełnienia wymogów ‎bhp,  kompletności wyposażenia stanowisk i zaopatrzenia w materiały (produkty) do wykonania ‎zadań, (zgodność ze szczegółową specyfikacją przekazaną przez CKE). 44 KOE

45 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  organizuje odprawę dla ZNCP i egzaminatorów,  sprawdza obecność:  ZNCP,  asystenta technicznego, w przypadku nieobecności – kontakt z OKE w Krakowie  egzaminatora/egzaminatorów (w przypadku nieobecności – kontakt z OKE w Krakowie),  wydaje przewodniczącemu ZNCP dokumenty dotyczące przebiegu egzaminu, w szczególności:  listę zdających w sali,  protokół przebiegu egzaminu w sali (druk 26),  druk przerwania egzaminu (druk 16),  oświadczenia o rezygnacji z egzaminu (druk 35),  identyfikatory dla zdających, ZNCP, egzaminatorów,  losy z numerami stanowisk egzaminacyjnych,  2 koperty papierowe i jedną bezpieczną. 45 KOE 1 godzinę przed egzaminem

46 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Koperty przekazywane przewodniczącemu ZNCP Dokumentacja z przebiegu egzaminu Kod OE: Ozn. kwalifikacji: 46

47 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  sprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, W przypadku stwierdzenia, że ‎materiały egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu ‎zawodowego zostały naruszone ‎w sposób umożliwiający nieuprawniony dostęp do ich zawartości, KOE zawiesza część praktyczną egzaminu zawodowego i powiadamia o ‎tym dyrektora OKE, w tym celu:  sporządza opis zdarzenia (druk 32), jeśli to możliwe zamieszcza w nim fotografie uszkodzonej przesyłki,  przesyła opis zdarzenia mailem na adres: wez@oke.krakow.pl lub faksem na numer: 12 68 32 180,wez@oke.krakow.pl  czeka na odpowiedź z oke dotyczącą dalszego postępowania.  w obecności zdających przekazuje materiały egzaminacyjne przewodniczącemu ZNCP w liczbie wynikającej z liczby zdających w sali. 47 1 godzinę przed egzaminem KOE

48 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przebywa na terenie ośrodka egzaminacyjnego,  w sytuacjach szczególnych kontaktuje się dyrektorem OKE w Krakowie. 48 w czasie egzaminu KOE

49 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W kwalifikacjach: A.67, R.26, A.61, A.62, A.63, B.30, R.09, T.07 Przewodniczący ZNCP pakuje rezultaty zdających (wytworzoną dokumentację) do zwrotnych kopert i zakleja koperty w obecności członka ZNCP oraz nauczycieli z innej szkoły, a następnie przekazuje je kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego. 49

50 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  odbiera od przewodniczącego ZNCP w obecności egzaminatora/ów koperty:  koperta 1 – bezpieczna, zaklejona karty oceny i kryteria oceniania,‎  koperta 2 – papierowa, zaklejona wykorzystane i niewykorzystane arkusze egzaminacyjne,‎  koperta 3 – papierowa, niezaklejona protokół przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego,‎ listę zdających, ewentualnie: decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny zdającego, oświadczenie zdającego o rezygnacji z egzaminu wraz z jego arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny. 50 po zakończeniu egzaminu na danej zmianie KOE

51 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie po zakończeniu egzaminu na danej zmianie  sprawdza w obecności ZNCP i egzaminatora/-ów  kompletność i poprawność dokumentacji z przebiegu egzaminu (lista obecności, protokół przebiegu egzaminu w sali, ewentualną decyzję o przerwaniu egzaminu, ewentualną rezygnację z egzaminu),  kseruje dokumenty z przebiegu egzaminu i kserokopie zabezpiecza w szkolnej dokumentacji,  oryginały dokumentów wpina do skoroszytu i z kopertami ze zmiany zabezpiecza i przechowuje do czasu wysłania do oke, 51 KOE 4 Lista zdających z harmonogramem przystępowania do części praktycznej egzaminu w kwalifikacji ……..

52 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie po zakończeniu egzaminu na danej zmianie KOE Egzaminator ZNCP Załączniki Protokół Lista zdających Załączniki Protokół Lista zdających Dokumentacja szkolna

53 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzaminatorzy i asystenci sami:  wprowadzają swoje dane osobowe do systemu umów,  drukują swoje umowy,  gromadzą zaświadczenia o pracy ze wszystkich OE,  generują w systemie umów rachunek,  wysyłają w do OKE komplet dokumentów: umowę, rachunek, oświadczenie o danych osobowych. Egzaminatorzy i asystenci sami:  wprowadzają swoje dane osobowe do systemu umów,  drukują swoje umowy,  gromadzą zaświadczenia o pracy ze wszystkich OE,  generują w systemie umów rachunek,  wysyłają w do OKE komplet dokumentów: umowę, rachunek, oświadczenie o danych osobowych. po zakończeniu pracy egzaminatora i asystenta technicznego w OE w danej kwalifikacji KOE Serwis umów Zaświa dczenie Egzaminator Liczba zmian Asystent techniczny Login i hasło jak do OBIEGU Zaświa dczenie Liczba stanowisk

54 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Protokół zbiorczy po ostatniej zmianie egzaminu z danej kwalifikacji w OE  sporządza w 2 egzemplarzach protokół zbiorczy części praktycznej egzaminu w danej kwalifikacji,  1 egzemplarz protokołu zbiorczego wpina do skoroszytu KOE Lista obecności Protokół zbiorczy Dokumentacja szkolna

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przygotowuje przesyłkę do OKE w Krakowie zawierającą:  bezpieczne koperty z kryteriami oceniania i kartami oceny,  papierowe koperty z arkuszami egzaminacyjnymi,  niewykorzystane koperty bezpieczne,  skoroszyt z dokumentacją z przebiegu egzaminu w OE,  specyfikację paczki (druk 38). Protokół zbiorczy KOE po ostatniej zmianie egzaminu z danej kwalifikacji w OE

56 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  wysyłać paczkę POCZTEX-em do OKE w Krakowie na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37 31-978 Kraków 56 KOE po ostatniej zmianie egzaminu z danej kwalifikacji w OE

57 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  przygotowuje rozliczenie noclegów egzaminatorów (druk 36),  przygotowuje fakturę za materiały zużyte na egzaminie, do której załącznikami są:  kopie faktur za zakupione na egzamin materiały (potwierdzone za zgodność z oryginałem),  rozliczenie materiałów zużytych na egzaminie (druk 37), 57 do 5 dni po zakończeniu egzaminu z danej kwalifikacji w OE KOE

58 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Druki i instrukcje 58

59 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie "Różnica między niemożliwym i możliwym tkwi w determinacji danej osoby.„ Tommy Lasorda 59

60 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 60


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj/czerwiec 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google