Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2007 roku

2 2 Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie (…) przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  Od roku szkolnego 2008/2009 przeprowadza się cz ęść trzecią egzaminu gimnazjalnego obejmuj ą c ą wiadomo ś ci i umiejętno ś ci z zakresu wybranego języka obcego nowożytnego, którego uczniowie ucz ą si ę jako przedmiotu obowiązkowego. (język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski)

3 3 Zadania Przewodnicz ą cego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 1.Sprawdzenie:  kompletno ś ci i zgodno ś ci danych o uczniach przyst ę pujących do sprawdzianu/egzaminu  zamówienia arkuszy

4 4 Dane szkoły

5 5

6 6

7 7 Brak arkusza  Wykorzystanie arkusza z rezerwy  Otrzymanie arkusza od dystrybutora  Powielenie arkusza (nie jest wymagana zgoda dyrektora OKE)

8 8 Rezerwa arkuszy  1- 50 arkuszy  101 i więcej  51 - 100 3 arkusze rezerwowe 1 arkusz rezerwowy 4 arkusze rezerwowe

9 9 Informacje o zwolnionych i laureatach w OBIEG-u  Informacje o laureatach wpisuje dyrektor szkoły  Informacje o zwolnieniu ucznia zaznacza OKE

10 10

11 11 2. Szkolenie Rady Pedagogicznej  Szkolenia Rady Pedagogicznej zwi ą zane ze sprawdzianem/egzaminem (potwierdzone stosownym wpisem do protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej)  Przeszkolenie nauczycieli do pełnienia roli członków zespołów Nadzorujących  Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji na temat sprawdzianu/egzaminu oraz sposobu pracy z arkuszem

12 12 Informacja dla ucznia  Przygotowanie informacji dla ucznia, w tym:  nauczenie kodowania arkusza i karty odpowiedzi,  zaznaczania odpowiedzi na karcie  Co zrobić, gdy popełni błąd  w której sali będą pisać sprawdzian/egzamin  co przynosi ze sobą zdający (legitymację, przybory do pisania i rysowania)  przekazanie hase ł pobranych z systemu OBIEG

13 13

14 14

15 15 Zadania PSZE cd. 3. Powołanie Zespołów Nadzorujących przebieg sprawdzianu/egzaminu w salach, wyznaczenie przewodnicz ą cych tych zespołów (przeszkolenie tych zespołów) 4. Wydrukowanie z systemu OBIEG: List obecno ś ci List obecno ś ci uczniów pisz ą cych w poszczególnych salach, Protokołów sprawdzania oraz Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali Protokołów sprawdzania Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali List obecno ś ci Protokołów sprawdzania Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali

16 16 Zadania PSZE cd. 5. Sprawdzenie przygotowania sal do sprawdzianu/egzaminu  (zob. tabelę S/EG–07–2 i instrukcję S/EG–07–7) 6. Odbiór arkuszy oraz ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem  (sprawdzian – 11 kwietnia 2007,  egzamin gimnazjalny – 23 kwietnia 2007)

17 17 6. Odbiór arkuszy  Arkusze b ę d ą dostarczone między godziną 8.00 a 14.00  Arkusze b ę d ą konfekcjonowane w pakiety nie wi ę ksze ni ż 20 sztuk i wło ż one do koperty z przezroczystej folii.  Folia (koperta) zapewnia identyfikacj ę symbolu arkusza oraz mo ż liwo ść przeliczenia liczby arkuszy w pakiecie.

18 18 Zadania PSZE cd. 7. Odprawa Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i sprawdzenie gotowo ś ci szkoły do przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu (w przypadku sprawdzianu – 11 kwietnia 2007 egzaminu gimnazjalnego – 23 kwietnia 2007) Aktualizacja numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail !

19 19 8. Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych do sal  Komisyjne otwarcie pakietu z arkuszami dla uczniów w obecno ś ci Przewodniczących Zespołów Nadzorujących oraz przedstawicieli zdających z ka ż dej sali nast ą pi w godzinach 8.30-8.45  Przekazanie Przewodniczącym Zespołów Nadzorujących:  arkuszy do sprawdzianu/ egzaminu (bez arkuszy uczniów zwolnionych, laureatów),  bezpiecznych kopert,  kodów kreskowych,  List obecno ś ci uczniów dla danej sali, List obecno ś ci List obecno ś ci  druków Protokołu sprawdzania, Protokołu sprawdzaniaProtokołu sprawdzania  druków Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali. Protokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w saliProtokołu przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali

20 20 Wersje równoległe arkuszy  „Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że w roku szkolnym 2006/2007 planowane jest wprowadzenie wersji równoległych arkuszy, tj. różnych wariantów zestawów zadań zamieszczonych w arkuszach sprawdzianu w klasie VI, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wprowadzenie wersji równoległych arkuszy ma na celu dalsze zwiększenie nacisku na zapewnienie samodzielno ś ci pracy zdających i nie powoduje żadnych zmian w procedurach przeprowadzania sprawdzianu czy egzaminu.” Komunikat dyrektora CKE z 25 stycznia 2007 roku Informacja dla zdaj ą cych egzaminy zewn ę trzne

21 21 Sposób odczytywania tre ś ci arkuszy egzaminacyjnych (instrukcja uzupełniaj ą ca)  Przed odczytaniem odpowiedzi na pytania zamkni ę te nale ż y uprzedzić uczniów, ż e kolejność odpowiedzi w ich arkuszach mo ż e być inna niż ta, którą b ę d ą słysze ć  W czasie czytania pomija ć litery A, B, C, D oraz robić przerwy w czasie czytania.  Instrukcja b ę dzie na stronie OKE

22 22 Dostosowanie warunków egzaminu  Informacja dla nauczyciela wspomagaj ą cego w czytaniu podczas sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007  Informacja dla nauczyciela wspomagającego w pisaniu podczas sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2006/2007  Informacja dla zdaj ą cych korzystaj ą cych z komputera podczas sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego

23 23 Dostosowanie warunków egzaminu cd.  Uwaga: arkusz rezerwowy ucznia wspomaganego przez nauczyciela w pisaniu, musi być arkuszem tego samego wariantu (A, B lub C), który otrzymał do wypełnienia nauczyciel!

24 24 9. Nadzór nad przebiegiem egzaminu  Nadzór nad przebiegiem sprawdzianu/egzaminu, w tym nad prawidłow ą prac ą Zespołów Nadzorujących oraz post ę powanie w sytuacjach szczególnych.

25 25 Uniewa ż nienia

26 26 Uniewa ż nienia  Dyrektorzy szkół zaznaczali, że nie tylko spełniali wymagania proceduralne, ale nawet, chcąc zapewnić zupełną bezstronność przebiegu egzaminu, wśród członków zespołu nadzorującego nie było wychowawców, osób spokrewnionych, nauczycieli sąsiedniej szkoły podstawowej, których uczniowie znają ani nauczycieli, co do których dyrektor placówki miał wątpliwości dotyczące należytej ostrożności przy ewentualnym sprawowaniu nadzoru.  PSZE nie tylko przeprowadzili szkolenia, ale także sprawdzali znajomość procedur egzaminacyjnych wśród członków ZN, zwłaszcza w przypadku, gdy członkami ZN byli młodzi nauczyciele, pracujący pierwszy rok w szkole.

27 27 Uniewa ż nienia  W szkole, gdzie unieważniono prace 31 uczniom, członkowie ZN złożyli zgodne oświadczenie, że egzamin gimnazjalny przebiegał zgodnie z procedurami. Podczas jego trwania panowała cisza, a uczniowie pracowali w skupieniu. Jeden z członków ZN stwierdził, że obserwacja pracy uczniów nie dała jakichkolwiek podstaw do ingerencji. Na tyle byli dyskretni, że trudno było zauważyć ich przewinienia.

28 28 Uniewa ż nienia – wypowiedzi uczniów W szkole, w której uniewa ż niono prace 31 uczniom: W szkole, w której uniewa ż niono prace 31 uczniom: 29 stwierdziło, że ich niesamodzielna praca polegała na przepisywaniu zadań ze ściąg otrzymanych od innych uczniów, 2 uczennice stwierdziły, że pisały samodzielnie, ale jedna z nich była autorką ś ciąg, 29 stwierdziło, że ich niesamodzielna praca polegała na przepisywaniu zadań ze ściąg otrzymanych od innych uczniów, 2 uczennice stwierdziły, że pisały samodzielnie, ale jedna z nich była autorką ś ciąg, 7 uczniów przyznało się do przygotowania i przekazania podczas egzaminu ściąg, 7 uczniów przyznało się do przygotowania i przekazania podczas egzaminu ściąg, 5 uczniów wskazało osoby, z którymi umawiali się na odpisywanie przed egzaminem, 10 uczniów przyznało, że umawiali się na ściąganie ogólnie, 5 uczniów wskazało osoby, z którymi umawiali się na odpisywanie przed egzaminem, 10 uczniów przyznało, że umawiali się na ściąganie ogólnie, 16 stwierdziło, że nie prowadziło takich rozmów, 16 stwierdziło, że nie prowadziło takich rozmów,

29 29 Unieważnienia – wypowiedzi uczniów  3 uczniów powiedziało wprost, że uczniowie przekazywali sobie ściągi na chusteczkach higienicznych pod koniec egzaminu,  w opinii 5 uczniów w końcowej fazie egzaminu nie było ciszy i spokoju,  100% ankietowanych uczniów potwierdziło, że ZN cały czas był w sali w pełnym składzie, a jego członkowie byli w różnych miejscach, chodzili po sali, sprawdzali poprawność przebiegu egzaminu,  także 100% uczniów stwierdziło, że znało konsekwencje niesamodzielnej pracy.

30 30 Uniewa ż nienia  Działania doraźne – organizacyjne:  zwiększyć liczbę członków Zespołu Nadzorującego,  zwiększyć odległości między piszącymi,  zapewnić właściwe warunki poza salą,  wprowadzić losowanie miejsc w sali,  uświadomić uczniom, jakie mogą ponieść konsekwencje za niesamodzielną pracę (powtarzanie egzaminu),  obniżyć ocenę z zachowania.

31 31 Uniewa ż nienia  Działania długofalowe:  program wychowawczy,  przestrzeganie na co dzie ń zasady samodzielnej pracy uczniów, nietolerowanie ś ci ą gania.

32 32 Pakowanie prac i arkuszy w sali  Praca jest zakodowana i przekazana do oceny przez egzaminatorów zewnętrznych  Arkusz jest niezakodowany:  pozostaje z rezerwy  wynika z nieobecno ś ci uczniów  nie został wykorzystany przez laureata lub finalist ę  został wykorzystany tylko do czytania przez nauczyciela wspomagającego lub przez ucznia w czasie dyktowania odpowiedzi  Prace i arkusze pakujemy osobno!

33 Dostosowanie warunków egzaminu 33 Pakowanie arkuszy  Arkusze:  wykorzystane w czasie czytania zdaj ą cym,  zdaj ą cych, którzy dyktowali swoje odpowiedzi  uznajemy jako arkusze niewykorzystane podobnie jak arkusze uczniów nieobecnych, finalistów lub laureatów.

34 34 10. Odbiór prac i protokołów z sal po zako ń czeniu sprawdzianu/egzaminu  Protokolarne przyjęcie od Przewodniczących Zespołów Nadzorujących:  zamkniętych bezpiecznych kopert z pracami zdających sprawdzian/egzamin i Protokołami sprawdzania,  Protokołów przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali,  List obecno ś ci uczniów uzupełnionych o podpisy członka Zespołu Nadzorującego w kolumnie 6 (S/EG–07–6).  Sprawdzenie liczby prac w bezpiecznych kopertach oraz poprawności opisu koperty.  Sprawdzenie i podpisanie Protokołu przebiegu sprawdzianu / egzaminu danej sali

35 35 11. Przygotowanie prac uczniów i protokołu zbiorczego do przekazania do Punktu Odbioru Prac (POP)  W przypadku zgłoszenia w Protokole przebiegu sprawdzianu/egzaminu w sali zmian w danych ucznia należy wprowadzić korektę w Edycji danych.  Wypełnienie i wydrukowanie w Edycji danych systemu OBIEG Protokołu zbiorczego w dwóch egzemplarzach, Protokołu zbiorczego Protokołu zbiorczego  Posegregowanie bezpiecznych kopert z pracami, uzupełnienie ich opisu i przygotowanie ich do oddania, zgodnie instrukcją pakowania.

36 36 Zmiany w protokole zbiorczym  Do protokołu zbiorczego dodano:  Oświadczenie o zgodności danych  Dane o uszkodzonych arkuszach

37 37 Terminy zamkni ę cia Edycji danych  Sprawdzian – 15 kwietnia  Egzamin gimnazjalny – 26 kwietnia

38 38 12. Przekazanie prac uczniów i dokumentacji egzaminacyjnej do Punktu Odbioru Prac (POP)  W POP nale ż y odda ć :  bezpieczne koperty z pracami uczniów i Protokołami sprawdzania,  Protokół zbiorczy wypełniony i wydrukowany z systemu OBIEG,  dokumentację i koperty z arkuszami nie do oceny (zob. instrukcja pakowania – str. 47).  opcjonalnie:  Decyzję o przerwaniu sprawdzianu/egzaminu i unieważnieniu pracy ucznia (jeśli taka decyzja została podjęta, wraz z arkuszem zdającego, któremu przerwano egzamin),  oryginał Arkusza obserwacji przekazany przez obserwatora, (nie ma załącznika o uszkodzonych arkuszach, str. 11)

39 39 Przekazanie wyników i za ś wiadcze ń  Wyniki:  sprawdzian – 28 maja  egzamin gimnazjalny – 14 czerwca  Za ś wiadczenia – 22 czerwca Komunikat dyrektora CKE z 25 stycznia 2007 roku Harmonogram przekazywania informacji o wynikach egzaminów w roku 2007 Komunikat dyrektora CKE z 25 stycznia 2007 roku Harmonogram przekazywania informacji o wynikach egzaminów w roku 2007

40 40 Przepływ informacji

41 41 Dane szkoły

42 42

43 43 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 Organizacja i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google