Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodniczących i Członków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodniczących i Członków"— Zapis prezentacji:

1 Przewodniczących i Członków
Szkolenie Przewodniczących i Członków Zespołów Nadzorujących Zespołów Nadzorujących Część Praktyczną Asystentów technicznych Ostrów Mazowiecka 2016

2 Program szkolenia Harmonogram egzaminów.
- data, godzina, czas, miejsce Organizacja i przeprowadzanie egzaminu zgodnie z Procedurami obowiązującymi w roku szkolnym - przed egzaminem - w czasie trwania egzaminu - po egzaminie 2

3 Oświadczenie o tajności

4 Ochrona materiałów egzaminacyjnych
art. 100 §2 ust. 4 i 5) - Kodeksu Cywilnego Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach Wszystkie materiały egzaminacyjne są niejawne w tym również: Materiały egzaminacyjne dla zdających mogą być otworzone wyłącznie w obecności zdających. Nie wolno otwierać niewykorzystanych na egzaminie materiałów (np. osób nieobecnych).

5

6 Modele (formy) części praktycznej egzaminu
d – egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych tylko w przybory (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania), dk – egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania), w – egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (egzaminatorzy oceniają rezultaty podczas i bezpośrednio po egzaminie), wk - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty podczas i bezpośrednio po egzaminie). Zmiana rozporządzenia z 25 kwietnia 2013

7 Harmonogram – część pisemna (elektroniczna) 14 stycznia 2016r.

8 Harmonogram – część praktyczna 15 stycznia 2016r.

9 Harmonogram – część praktyczna (dk) 21 stycznia 2016r.

10 Harmonogram – część praktyczna (w) 16-20 luty 2016r.

11 Co zdający przynosi na egzamin?
Zdający powinni mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem do sali oraz czarny długopis. Dodatkowo na egzaminie zdający mogą korzystać przyborów pomocniczych wymienionych niżej: Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*. * Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Zdający na egzaminie z części praktycznej może korzystać z kalkulatora prostego, ołówka, gumki, linijki, temperówki – M.42 kalkulator prosty - B.30;E.14;M.44 bez przyborów Przypomina się zdającym, że do sali nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ( telefonów komórkowych) , ani z nich korzystać

12 Czas trwania części praktycznej
Wszystkim zdającym przysługuje dodatkowo 10 minut – których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu. również w formie w W tym czasie zdający zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją oraz ze stanowiskiem egzaminacyjnym.

13 Zgodnie z Informacją … przewodniczący ZNCP
sprawdza przygotowanie sal i stanowisk egzaminacyjnych (w tym stanowiska rezerwowego zegar, tablica ), ustala z członkiem zespołu podział obowiązków, ustala z egzaminatorem zasady współpracy (w, wk), odbiera od PZE materiały i druki w tym materiały egzaminacyjne (w obecności zdających), sprawdza oznaczenie materiałów egzaminacyjnych (oznaczenie kwalifikacji, datę, zmianę, ilość), zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem, przeprowadza czynności wstępne (sprawdza obecność, tożsamość zdających, przeprowadza losowanie stanowisk, dba o niewnoszenie niedozwolonych urządzeń, materiałów i przyborów), 13

14 Zgodnie z Informacją … przewodniczący ZNCP
informuje zdających o przebiegu egzaminu, nadzoruje lub przeprowadza instruktaż stanowiskowy dla zdających, przekazuje materiały egzaminacyjne zdającym i egzaminatorowi (w, wk – kryteria oceniania , zakodowane karty oceny), informuje o czasie 10 minut na zapoznanie się zdających i egzaminatora z materiałami, ogłasza rozpoczęcie pracy przez zdających, zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających, odpowiada za przebieg egzaminu w sali/w miejscu egzaminowania, nadzoruje przebieg egzaminu oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych (w, wk), jest uprawniony do przerwania i unieważnienia części praktycznej egzaminu, 14

15

16 Zgodnie z Informacją … przewodniczący ZNCP
ogłasza zakończenie egzaminu, poleca zdającym pozostawienie na stanowisku arkuszy egzaminacyjnych (d, dk z kartami oceny) i rezultatów wykonania zadania, jest obecny w sali podczas dokonywania oceny prac przez egzaminatora (w, wk), odbiera od egzaminatora arkusze egzaminacyjne, karty oceny, kryteria oceniania (w, wk), dba o poprawność (pod względem formalnym) dokumentacji sporządzonej przez egzaminatora (w, wk), sporządza protokół przebiegu części praktycznej egzaminu, kompletuje dokumentację, pakuje zgodnie z procedurami i przekazuje PZE. 16

17 Asystent techniczny Zgodnie z § 36 ust.1, pkt. 4 rozp. MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor/pracodawca) zapewnia obecność w szkole, placówce, u pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kkz osoby przygotowujące stanowiska egzaminacyjne i zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego. Osoby te nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej.

18 Zgodnie z Informacją… asystent techniczny
przed każdą zmianą egzaminu: przygotowuje stanowiska egzaminacyjne zgodnie z obowiązującym Wyposażeniem CKE, przygotowuje stanowiska egzaminacyjne zgodnie ze Wskazaniami CKE i/lub Wytycznymi CKE, dostosowuje stanowiska pracy, w tym maszyny, urządzenia i narzędzia na których wykonywane będą zadania egzaminacyjne do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, przed rozpoczęciem egzaminu: sprawdza warunki techniczne przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz sprawność sprzętu, informuje PZE o stanie przygotowania stanowisk egzaminacyjnych, przeprowadza instruktaż stanowiskowy na prośbę PZNCP, 18

19 Zgodnie z Informacją… asystent techniczny
podczas trwania egzaminu: jest obecny w sali egzaminacyjnej lub bezpośrednio przylegającym zapleczu, zapewnia sprawność sprzętu, usuwa awarie zgłaszane przez PZNCP, wykonuje wyłącznie polecenia PZNCP, na prośbę PZNCP usuwa efekty pracy zdających przed przystąpieniem do pracy na wspólnym stanowisku egzaminacyjnym kolejnych zdających (w wybranych kwalifikacjach), po zakończeniu egzaminu: usuwa efekty prac zdających, przygotowuje stanowiska egzaminacyjne na następną zmianę zgodnie ze Wskazaniami CKE i/lub Wytycznymi CKE. 19

20 Przebieg części praktycznej

21 Na godzinę przed egzaminem
EGZAMINATOR PZNCP uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez PZE, ustalenie sposobu komunikowania się z PZE, dyrektor lub wicedyrektor sprawdzenie przygotowania sali i stanowisk do egzaminu (w tym stanowiska rezerwowego), odebranie od PZE wykazu zdających – Załącznik10 = lista Hermes, naklejek z numerem PESEL i kodem kreskowym ośrodka, kompletu druków do przeprowadzenia egzaminu, kartek z danymi zdających, bezpiecznych i papierowych kopert, biuro techniczne przejście pod salę i powitanie zdających, uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez PZE, zapoznanie z warunkami sali/miejsca egzaminowania i przygotowanymi stanowiskami egzaminacyjnymi, ustalenie zasad komunikowania z PZNCP,

22 Dokumenty

23

24 Naklejki dla zdającego Należy sprawdzić oznaczenie kwalifikacji
Naklejka na kartę odpowiedzi części pisemnej Naklejka kontrolna Nie należy naklejać !! Należy sprawdzić oznaczenie kwalifikacji Naklejka na kartę oceny części praktycznej Naklejka na arkusz egzaminacyjny części praktycznej

25 Do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w sali (dotyczy to wszystkich osób obecnych w sali). Należy poinformować zdających o zakazie wnoszenia i korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niezgodnych z wykazem w komunikacie Dyrektora CKE . Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje przerwaniem i unieważnieniem części egzaminu zdającemu.

26 30 minut przed egzaminem PZNCP EGZAMINATOR
odebranie od PZE materiałów egzaminacyjnych (w zaklejonej bezpiecznej kopercie), sprawdzenie obecności (zebranie podpisów na wykazie zdających) i tożsamości zdających, ubrań roboczych (jeśli są wymagane), przeprowadzenie losowania stanowisk, nadzorowanie przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, zebranie od zdających podpisów potwierdzających odbycie instruktażu (na wykazie zdających), poinformowanie zdających o kodowaniu kart, arkuszy i przebiegu egzaminu (postępowaniu w przypadku polecenia „zgłoś gotowość...), obecność w sali podczas przeprowadzania instruktażu stanowiskowego,

27 Wykaz zdających w sali…
Załącznik 10 Podpisuje zdający 2. Wniesienie/korzystanie z niedozwolonych urządzeń/przyborów 1. niesamodzielna praca zdającego Podpisuje zdający 3. Zakłócenie przez zdającego przebiegu egzaminu Podpisuje cały ZNCP Pawłowski Lucjan Jurek Jurek Kowalski Piotr N Nowak Maria Nowak Nowak

28 Lista HERMES na część praktyczną
Potwierdza przewodniczący lub członek ZNCP Podpisuje zdający Pawłowski Lucjan O JPawłwski V Kowalski Piotr N Nowak Maria O Nowak V Podpisuje PZNCP

29 Hermes część pisemna

30 Należy sprawdzić datę i godzinę. Nie będzie numeru zmiany.
Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na dostawę (dystrybucję) arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny do części praktycznej egzaminu w formie d – godzina 9:00– kolor zielony Należy sprawdzić datę i godzinę. Nie będzie numeru zmiany. 30

31 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną
na dostawę (dystrybucję) arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny do części praktycznej egzaminu w formie d – godzina 13:00– kolor różowy 31

32 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną
na dostawę (dystrybucję) arkuszy egzaminacyjnych i kart oceny do części praktycznej egzaminu w formie w, wk, dk

33 Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną
na dostawę (dystrybucja) Kryteriów oceniania do części praktycznej egzaminu w formie w, wk

34 Zdający przykleja naklejkę
Zdający wpisuje numer PESEL Przykład strony tytułowej Arkusza do części praktycznej egzaminu 34

35 35

36 informacje kodowane przez zdającego Wpisuje numer stanowiska
Karta oceny informacje kodowane przez zdającego Wpisuje numer PESEL Wpisuje numer stanowiska Wpisuje symbol cyfrowy zawodu Wpisuje oznaczenie kwalifikacji Przykleja naklejkę Wpisuje numer zadania

37 Rozpoczęcie egzaminu (godzina wyznaczona przez OKE)
PZNCP EGZAMINATOR rozdanie zdającym zestawów egzaminacyjnych, polecenie sprawdzenia kompletności i czytelności materiałów egzaminacyjnych (Instrukcja dla zdającego pkt. 4), ewentualna wymiana materiałów egzaminacyjnych zdającym, którzy zgłosili nieprawidłowości, polecenie zakodowania kart oceny oraz wpisania numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym (zdający nie mogą czytać treści zadania), potwierdzenie poprawności zakodowania materiałów przez zdających, przekazanie egzaminatorowi formularza kryteria oceniania oraz zakodowanych kart oceny (w,wk), odebranie formularza kryteria oceniania, stała obecność w sali egzaminacyjnej, odebranie kart oceny zdających,

38 Kryteria oceniania (w, wk)
Przykład 1 strony formularza Kryteria oceniania (w, wk) Sprawdzić oznaczenie arkusza Jeżeli są obecni zdający z innej szkoły - przepisać z naklejki numer identyfikacyjny szkoły – obok numeru stanowiska G 38

39 Przykład 2 strony formularza
Kryteria oceniania Sprawdzić czy jest podpis egzaminatora 39

40 10 minut przed rozpoczęciem pracy
PZNCP EGZAMINATOR polecenie zdającym zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, treścią zadania egzaminacyjnego, materiałami do wykonania zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym (każdy zdający indywidualnie podchodzi do stanowiska – w, wk, dk), poinformowanie zdających, że nie mogą w tym czasie wykonywać zadania, zabezpieczenie niewykorzystanych (koperta papierowa zwrotna) i błędnie wydrukowanych materiałów (koperta papierowa), stała obecność w sali egzaminacyjnej, zapoznanie się z kryteriami oceniania, poinformowanie PZNCP o występującym w zadaniu rezultacie pośrednim (zdający będą zgłaszać do oceny poprzez podniesienie ręki)

41 Egzamin PZNCP EGZAMINATOR ogłoszenie rozpoczęcia wykonywania zadania,
zapisanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy przez zdających, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu (ewentualne przerwanie egzaminu – tylko PZNCP), współpraca z egzaminatorem (w, wk) i asystentem technicznym (w, wk, dk) -tylko PZNCP, ogłoszenie czasu na 30 min. przed zakończenia egzaminu, stała obecność w sali egzaminacyjnej, ocenianie przebiegu wykonywania zadania oraz rezultatów pośrednich, wpisywanie wyniku obserwacji i oceny do formularza kryteria oceniania, współpraca z PZNCP,

42 Po upływie czasu egzaminu
PZNCP EGZAMINATOR ogłoszenie zakończenia egzaminu, potwierdzanie kompletności pozostawianych przez zdających materiałów, (w,wk) po opuszczeniu sali przez wszystkich zdających, zezwolenie egzaminatorowi na ocenę pozostawionych rezultatów, odebranie od egzaminatora dokumentacji oceniania, sprawdzenie (po względem formalnym) poprawności przeniesienia i zakodowania wyników zdających na kartach oceny, w obecności PZNCP ocenianie rezultatów końcowych zdających, wpisywanie wyniku oceny do formularza kryteria oceniania, zakodowanie wyniku kryterialnej oceny w karcie oceny każdego zdającego, przekazanie dokumentacji PZNCP,

43 Po upływie czasu egzaminu
PZNCP EGZAMINATOR zapakowanie materiałów egzaminacyjnych obecność ucznia: do bezpiecznej koperty kryteria oceniania, arkusze egzaminacyjne oraz karty oceny wyjęte z arkuszy (w i wk), do papierowej koperty arkusze niewykorzystane, opisanie kopert, sporządzenie protokołu przebiegu egzaminu, przekazanie PZE, w obecności egzaminatora, materiałów egzaminacyjnych oraz dokumentacji. uczestniczenie w pakowaniu materiałów egzaminacyjnych, podpisanie protokołu przebiegu egzaminu, uczestniczenie w przekazaniu PZE materiałów i dokumentacji.

44 Ważne podczas pakowania do bezpiecznej koperty!
Widoczna tabela z numerami PESEL 44

45 Wpisać godzinę rozpoczęcia zmiany
Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na zwrot (redystrybucję) Arkuszy egzaminacyjnych z kartami oceny oraz kryteriów oceny z części praktycznej egzaminu w formie w, wk Wpisać godzinę rozpoczęcia zmiany

46 Wpisać godzinę rozpoczęcia zmiany
Naklejka na bezpieczną kopertę przeznaczoną na zwrot (redystrybucję) Arkuszy egzaminacyjnych z kartami oceny z części praktycznej egzaminu w formie d, dk Wpisać godzinę rozpoczęcia zmiany

47 Sporządzenie dokumentacji Wypełnienie protokołu przebiegu części praktycznej Załącznik 9 Informacja …

48 DOMUNENTACJA Z EGZAMINU
Sporządza dokumentację z przebiegu egz. protokół przebiegu etapu pisemnego lub praktycznego w danej sali dla danego zawodu ( czytelne podpisy członków zespołów) listę zdających HERMES decyzje o przerwaniu lub unieważnieniu egzaminu z materiałem egz. zdającego( jeżeli był taki przypadek) oświadczenie o rezygnacji z egzaminu z materiałem egz. zdającego( jeżeli był taki przypadek) Bezpieczne koperty z materiałami zdających Koperta z niewykorzystanymi materiałami egz. Kody ośrodków egzaminacyjnych Technika 0230Q Zasadnicza Szkoła Zawodowa 0141P

49 Identyfikator ośrodka
egzaminacyjnego Nazwa i symbol cyfrowy zawodu Czas zgodny z zapisem na tablicy Rzeczywisty czas zakończenia pracy przez wszystkich zdających Dane egzaminatora

50 Podpis asystenta technicznego
Podpis np. tłumacza migowego, surdopedagoga, tyflopedagoga Uwagi egzaminatora o uzyskanych rezultatach np. brak rezultatów pośrednich Podpis egzaminatora – członek zespołu

51

52 Procedura drukowania Na 30 min przed zakończeniem egzaminu PZNCP przypomina o ustalonym czasie zakończenia egzaminu i zakończeniu drukowania przed upływem tego czasu. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia gotowości wydruku przez kilku zdających, PZNCP ustala kolejność drukowania. Tylko i wyłącznie ze względów technicznych jeżeli nie zostały wydrukowane prace wszystkich zdających przed upływem czasu egzaminu - należy wydrukować je po zakończeniu egzaminu, ale wszyscy zdający oczekujący na wydrukowanie pozostają na swoich stanowiskach i nie wykonują innych czynności związanych z egzaminem.

53 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od  rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi……….. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący ZN Informuje zdających o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z  instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza konieczności sprawdzenia kompletności arkusza i karty odpowiedzi, Zdający sprawdzają, czy arkusze egzaminacyjne są kompletne i  czytelne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN i  otrzymują kompletne arkusze lub karty odpowiedzi. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący ZN zamieszcza w  protokole przebiegu etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego. Protokół podpisuje czytelnie zdający, który zgłosił braki w  arkuszu egzaminacyjnym lub w  karcie odpowiedzi………………

54 Zdający sprawdzają poprawność numeru PESEL i danych na karcie identyfikacyjnej.
Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z  kodowaniem i rozumieniem „Instrukcji dla zdającego”. Zdający nie podpisują materiałów egzaminacyjnych imieniem i nazwiskiem. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN, ZNCP zapisuje na  tablicy (planszy), w  widocznym miejscu, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy przez zdających.

55 Zadania ZN PZN i członkowie ZN w czasie trwania etapu pisemnego nie mogą: udzielać zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani też dyskutować, czy komentować ich treści i zapisów, opuszczać sali egzaminacyjnej w trakcie egzaminu (jedynie w wyjątkowych sytuacjach – za zgodą przewodniczącego ZN), niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów, w tym arkuszy i kart z  uszkodzeniami, brakami lub niewykorzystanych z powodu nieobecności zdających. Materiały te  należy umieścić w kopercie i ją zakleić, zwrócić do OKE w sposób określony przez dyrektora OKE.

56 Efekty prac zdających w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, fototechnik, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych  efekty prac zdających (foldery opisane z nr PESEL) po zakończeniu egzaminu na zmianie są archiwizowane na płycie CD/DVD opisanej kodem ośrodka, datą i nr zmiany np K_19_06_zm1  po każdej zmianie są usuwane ze wszystkich komputerów w sali

57 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH
Postępowanie w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesienia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, utrudniania pracy pozostałym zdającym lub naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez zdającego W etapie pisemnym egzaminu: przewodniczący ZN, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego SZN i powiadamia go o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący SZN podejmuje decyzję o  przerwaniu egzaminu zdającego i  unieważnia jego pracę oraz nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej. W etapie praktycznym egzaminu zawodowego decyzję o przerwaniu egzaminu podejmuje przewodniczący ZE lub ZNEP, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu.

58 Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku kompletu materiałów egzaminacyjnych lub usterek w materiałach egzaminacyjnych W przypadku zgłoszenia przez zdającego braku stron lub innych usterek w  arkuszu egzaminacyjnym w etapie pisemnym egzaminu lub w arkuszu egzaminacyjnym do etapu praktycznego przewodniczący ZN, ZNEP lub ZE dokonuje wymiany na nowy arkusz i odnotowuje ten fakt w  protokole. Zdający, który zgłosił braki podpisuje czytelnie w protokole przebiegu odpowiedniego etapu egzaminu zawodowego wymianę odpowiednio arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi albo arkusza egzaminacyjnego, karty pracy lub karty oceny. W przypadku braku arkuszy/zestawów rezerwowych przewodniczący odpowiednio SZN lub kierownik ośrodka egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE, który informuje go o dalszym postępowaniu.

59 Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodne z wyposażeniem w zawodzie na daną sesję egzaminacyjną i wskazaniami CKE dla zadania. Przygotowanie zapasowych przyrządów, materiałów i przyborów. W pracowni komputerowej musi być odłączony dostęp do Internetu. Stanowiska egzaminacyjne przygotowane przed każdą zmianą - zgodnie ze wskazaniami CKE dostarczonymi do ośrodka egzaminacyjnego. Powinno być przygotowane rezerwowe stanowisko egzaminacyjne oraz stanowisko do drukowania i nagrywania prac.

60

61 Informacje dotyczące egzaminu zawodowego
panel – procedury egzaminów– egzamin z kwalifikacji - Biuro techniczne–procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym

62 Dziękuję za uwagę Opracował Ryszard Kowalczyk


Pobierz ppt "Przewodniczących i Członków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google