Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwietnia 2016 r.. W tym roku został zorganizowany po raz ostatni sprawdzian po klasie VI W przyszłym roku MEN sprawdzianu już.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwietnia 2016 r.. W tym roku został zorganizowany po raz ostatni sprawdzian po klasie VI W przyszłym roku MEN sprawdzianu już."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwietnia 2016 r.

2 W tym roku został zorganizowany po raz ostatni sprawdzian po klasie VI W przyszłym roku MEN sprawdzianu już nie przewiduje. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Z odpowiedniej części sprawdzianu zwolnieni są laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych z j. polskiego, j. angielskiego lub matematyki. Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się w szkole nie później niż do dnia 10 czerwca danego roku

3 Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej. Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązania zadań z matematyki. Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego ( j. angielski ) Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź. W szczególnych przypadkach na wniosek rodziców złożony do dyrekcji szkoły do końca września ( popartych np. opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ) Rada Pedagogiczna może zatwierdzić pewne udogodnienia dla dzieci ( dostosowanie warunków egzaminu ). takie jak wydłużony czas pracy z testem, oddzielna sala, pisanie na komputerze, czytanie tekstu przez nauczyciela Pomiędzy częścią 1 a częścią 2 była krótka przerwa na odpoczynek.

4 LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ANNA MARIA KOKOTT – Laureatka Woj. Konkursu Języka Niemieckiego EMIL KULIG - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego Laureaci nie mogli być zwolnieni z części językowej sprawdzianu, gdyż u nas w szkole obowiązkowym językiem obcym jest język angielski.

5 Wynik sprawdzianu naszej szkoły 69,4 część I język polski 52,9 część I matematyka 71,5 część II język angielski Średnia wyników ze sprawdzianu dla poszczególnych klas VI A część I ( 64,0 % ) 72,5 / 55,0 j. ang. 75,2 % VI B część I ( 58,6 % ) 66,3 / 50,7 j. ang. 67,8 % W ynik w woj. opolskim 60,9 % 69,2 /52,1 70,7% Wynik w gminie 63,3 % 71,9 /54,3 74,1%

6 STANINOWY ROZKŁAD WYNIKÓW SZKÓŁ CZĘŚĆ I - 61,3 CZĘŚĆ II - 71,5 STANINCZĘŚĆ 1 j. polski + matematyka CZĘŚĆ 2 j. angielski 1 najniższy0 - 460 – 49 2 bardzo niski47 – 5150 – 55 3 niski52 – 5556 – 60 4 niżej średni56 – 5961 – 65 5 średni60 – 6366 – 71 6 wyżej średni64 – 6772 – 76 7 wysoki68 – 7277 – 82 8 bardzo wysoki73 – 7883 – 89 9 najwyższy79 - 10090 - 100

7 STANINOWY ROZKŁAD WYNIKÓW UCZNIÓW STANINCZĘŚĆ 1 j. polski + matematyka CZĘŚĆ 2 j. angielski 1 najniższy0 - 250 – 28 2 bardzo niski28 – 3530 – 38 3 niski38 – 45 40 – 50 4 niżej średni48 – 5853 – 65 5 średni60 – 7068 – 80 6 wyżej średni73 – 8083 – 90 7 wysoki83 – 8893 – 95 8 bardzo wysoki90 – 9398 – 98 9 najwyższy95 - 100100 - 100

8 Każdy uczeń, który przystąpił do sprawdzianu, otrzyma zaświadczenie o wynikach, jakie osiągnął, razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej (24 czerwca 2016r.). Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu zostaną podane wyniki procentowe: z części pierwszej z języka polskiego z matematyki z części drugiej z języka angielskiego Szczegółowe informacje dotyczące krajowych wyników tegorocznego sprawdzianu będą dostępne w sprawozdaniu, na stronie internetowej CKE.

9 WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami) USTALANIE WYNIKU § 48. 2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów [...], powołani przez dyrektora komisji okręgowej. [...] 5. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. UDOSTĘPNIANIE PRAC DO WGLĄDU § 50. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. Miejsce wglądu: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57 www.oke.wroc.pl/Sprawdzian/Wgląd do prac egzam.

10 OCENA SPRAWDZIANU W WYKONANIU NASZYCH UCZNIÓW JĘZYK POLSKI - badane umiejętności: - Analiza i interpretacja tekstów kultury - Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. - Tworzenie wypowiedzi. Klasa VIA uzyskała znacznie lepszy wynik – 72,5 w porównaniu do klasy VI B - 66,3 był on również lepszy od wyniku uzyskanego przez uczniów w gminie i województwie opolskim. Biorąc jednak pod uwagę średni wynik obu klas to wypadliśmy nieco lepiej niż województwo ale nieco słabiej niż gmina. Wnioski do dalszej pracy: 1. Należy uczulić uczniów, żeby nie oddawali nierozwiązanych testów, 2. Należy przyzwyczajać dzieci do szybkiej pracy z testami w warunkach stresu. 3. Na wszystkich przedmiotach należy zwrócić uwagę na poprawną analizę tabel, tekstów, wykresów oraz poprawną pisownię pod względem językowym zdań i dłuższych wypowiedzi. 4. Doskonalić umiejętność wyszukiwania informacji zawartych w tekście. 5. Zwiększyć liczbę ćwiczeń służących bogaceniu słownictwa uczniów i znajomości popularnych związków frazeologicznych. 6. Doskonalić umiejętność stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

11 MATEMATYKA - oceniane była w kategoriach: - Sprawność rachunkowa - Wykorzystanie i tworzenie informacji - Modelowanie matematyczne - Rozumowanie i tworzenie strategii Test z matematyki był trudny, gdyż uczniowie w całym kraju napisali go słabo. Uczniowie klasy VIA napisali ten test lepiej niż klasa VIB oraz powyżej średniej gminy i województwa. Natomiast średni wynik obu klas jest wyższy niż w województwie i nieco niższy niż w gminie WNIOSKI 1. Należy zwracać uwagę na tok i logikę myślenia oraz wyciąganie prawidłowych wniosków 2. Należy pracować nad tym, aby uczniowie uważnie wykonywali obliczenia, gdyż często popełniają w nich błędy 3. Należy przypominać uczniom, aby w zadaniach otwartych zapisywali wszystkie działania, prowadzące do rozwiązania, wpisując sam wynik uczeń nie otrzymuje punktów 4. Należy uczyć dzieci do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji i przetwarzania tych informacji do zadań praktycznych 5. Należy pilnować systematyczności w odrabianiu zadań domowych, aby utrwalać poznaną na lekcjach wiedzę i nabyte umiejętności

12 JĘZYK ANGIELSKI - zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej w czterech obszarach: - rozumienie ze słuchu, - rozumienie tekstów pisanych - znajomość funkcji językowych - znajomość środków językowych Klasa VIA napisała test znacznie lepiej niż uczniowie klasy VIB. Łączny wynik obu klas wynosi 71,5% poprawnych odpowiedzi, w Gminie Dobrzeń Wielki – 74,1%, a w województwie opolskim - 70,7%. Uzyskany średni wynik powyżej 70 % świadczy o tym, że test z języka angielskiego nie był dla dzieci zbyt trudny. Wnioski do dalszej pracy: 1) Należy ćwiczyć wyszukiwanie informacji w tekstach pisanych i słuchanych. 2) Utrwalać i rozwijać zasób słownictwa, gdyż nieznajomość znaczenia słów i wyrażeń uniemożliwia poprawne wykonanie zadania. 3) Doskonalić rozumienie ze słuchu 4) Ćwiczyć posługiwanie się środkami językowymi adekwatnymi do danej sytuacji. 5) Powtórzyć stopniowanie przymiotników.

13 PODSUMOWANIE 1) Należy doskonalić na wszystkich przedmiotach czytanie ze zrozumieniem a także słuchanie wypowiedzi w skupieniu, tak aby poznać jej główny sens oraz wyodrębnić szczegóły 2) Utrwalać umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji. 3) Zwrócić uwagę na poprawną analizę tabel, wykresów i diagramów. 4) Uczyć poprawnej pisowni zdań oraz dłuższych wypowiedzi pod względem językowym 5) Zwiększyć liczbę ćwiczeń służących bogaceniu słownictwa 6) Nadal zwracać uwagę na ortografię oraz interpunkcję na wszystkich przedmiotach nie tylko na lekcjach języka polskiego. 7) Stwarzać warunki do posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach dnia codziennego aby doskonalić umiejętność swobodnego komunikowania się. 8) Należy przyzwyczajać dzieci do szybkiej pracy z testami w warunkach stresu oraz przypominać, aby nie pozostawiać zadań bez odpowiedzi

14 Wstępne informacje CKE o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2016 r

15 Rozkłady wyników i parametry statystyczne rozkładów wyników sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 r.

16


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 5 kwietnia 2016 r.. W tym roku został zorganizowany po raz ostatni sprawdzian po klasie VI W przyszłym roku MEN sprawdzianu już."

Podobne prezentacje


Reklamy Google