Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEGLĄD SYSTEMÓW PROWADZENIA MAPY NUMERYCZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEGLĄD SYSTEMÓW PROWADZENIA MAPY NUMERYCZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PRZEGLĄD SYSTEMÓW PROWADZENIA MAPY NUMERYCZNEJ

2 NEOKART GIS - NUMERYCZNA MAPA POLSKI (1)
Numeryczna Mapa Polski jest bazą danych GIS. Obejmuje 6 grup tematycznych. Powstała we współpracy z Polskim Przedsiębiorstwem Wydawnictw Kartograficznych i jest systematycznie aktualizowana m.in. na podstawie aktów prawnych i danych GUS. Dane dostępne są w układzie współrzędnych geograficznych WGS84 oraz w układzie współrzędnych płaskich “1992”. Istnieje możliwość zmiany odwzorowania. Szczegółowość opracowania odpowiada skali 1:

3 NEOKART GIS - NUMERYCZNA MAPA POLSKI (2)
Grupy tematyczne    Podział administracyjny : Obiekty liniowe i poligonowe z dołączonymi do nich aktualnymi kodami TERYT, nazwami jednostek administracyjnych oraz podstawowymi danymi statystycznymi.    Osadnictwo : Ponad miejscowości - obiektów punktowych, z uwzględnieniem lokalizacji siedzib jednostek administracyjnych Polski. Obszary zurbanizowane miast powyżej mieszkańców.    Komunikacja : Sieć autostrad, dróg międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich wraz z numeracją i rodzajem dróg oraz linie kolejowe.    Lasy    Hydrografia : Obiekty liniowe (rzeki, kanały), i poligonowe (jeziora, zalewy).    Numeryczny model terenu

4 NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (3)
Mapa numeryczna dla fragmentu centrum Warszawy. Podkładem dla niej jest numeryczny model terenu przedstawiony w postaci TIN'a. Mapa zawiera następujące warstwy informacyjne : ulice, budynki, obszary zielone, place, wody. Ze względu na czytelność publikacji w internecie, Opisane zostały jedynie niektóre obiekty.

5 NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (4)
Ortofotomapa obszarów miejskich wykonana w oparciu o kolorowe zdjęcia lotnicze w skali 1 : Opracowanie dotyczy miasta Warszawa. Taka skala zdjęć pozwala na wykonanie ortofotomapy w skali 1 : 2000.

6 NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (5)
Ortofotomapa obszarów miejskich wykonana w oparciu o kolorowe zdjęcia lotnicze w skali 1 : Opracowanie dotyczy miasta Warszawa. Ortofotomapa została wykorzystana jako podkład do wizualizacji budynków w wymiarze 3D.

7 NEOKART GIS - Numeryczna mapa kraju (6)
Numeryczny model terenu obszarów górzystych wykonany podczas tworzenia ortofotomapy ze zdjęć lotniczych w skali 1 : Opracowanie dotyczy części Tatr i Podhala. Dla lepszej orientacji dołączono dane wektorowe, takie jak rzeki, miejscowości oraz ich nazwy.

8 GEOBID - EWMAPA (1) EWMAPA jest oryginalnym programem grafiki komputerowej, której pierwsze wersje wykonane dlasystemu operacyjnego DOS funkcjonowały na rynku polskim od 1992 roku. EWMAPA została stworzona dla infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. W ujęciu węższym, jest to relacyjno-obiektowo-warstwowy program grafiki komputerowej umożliwiający prowadzenie graficznej bazy danych, edycję mapy numerycznej i opracowań graficznych; w ujęciu szerszym, jest to podstawa systemu informacji o terenie i zarządzania nim. Program EWMAPA zaprojektowany został na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się dostatecznymi środkami na założenie kompleksowego systemu informacji o terenie / SIT/. Struktura danych Dane programu EWMAPA są przechowywane w pięciu podstawowych strukturach: działki warstwy obiekty szrafury rastry.

9 GEOBID - EWMAPA (2) System nie ogranicza ilości działek w bazie, organizacja wielkości jednej bazy uzależniona jest od użytkownika. Możliwość oglądania ograniczonej treści mapy (w tym wypadku działek ewidencyjnych) umożliwia ich obserwację na znacznym obszarze bez zbytecznego obciążenia komputera. W trakcie pracy, by umożliwić wykonywanie analiz łącznych, mogą być doczytane bazy działek z sąsiednich gmin, co umożliwia wkomponowana w system praca na tak zwanych bazach rozproszonych.

10 GEOBID - EWMAPA (3) Oprócz bazy granic działek, system przewiduje istnienie baz przestrzennych, np. konturów klasyfikacyjnych czy obiektów planu zagospodarowania przestrzennego. Na ekranie przedstawiony jest miejscowy plan zagospodarowania miasta Pabianic. Możliwe jest wzajemne rozliczanie powierzchni pomiędzy obiektami powierzchniowymi w różnych bazach.

11 GEOBID - EWMAPA (4) Dane zorientowane obiektowo
Elementy na warstwach mogą tworzyć obiekty, którym przypisuje się określony kod i identyfikator. Dzięki temu można w prosty sposób dojść do każdego obiektu. Interfejs do części opisowej Z każdym obiektem poprzez unikalny identyfikator może być związana informacja znajdująca się w różnego typu bazach opisowych. Przykład ukazuje informację związaną z działką.

12 GEOBID - EWMAPA (5) Interfejsy zwrotne
Sprawnym narzędziem są interfejsy zwrotne, umożliwiające wskazanie lub szrafurowanie określonych obiektów. Analizy specjalistyczne Można na przykład zaszrafurować działki spełniające określony warunek zadany w oparciu o atrybuty działek, np. działki będące własnością gminy.

13 GEO-SYSTEM – GEO-MAP (1)
System Informacji o Terenie GEO-MAP jest narzędziem do tworzenia zbiorów informacji o terenie, ich aktualizacji, analizy, udostępniania oraz wykonywania różnorodnych prac projektowych. System powstał w roku 1992 (pierwotnie dla systemu DOS). Obecnie dostępne są dwie wersje systemu dla Windows 95/98/NT/2000 oraz dla DOS. System nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania oprócz systemu operacyjnego (jest systemem w pełni autonomicznym).

14 GEO-SYSTEM GEO-MAP dla Windows
GEO-MAP dla Windows System Informacji o Terenie (SIT/GIS), stworzony dla geodetów, urzędów administracji terenowej, samorządów i wszystkich innych użytkowników, którzy potrzebują informacji o otaczającym nas świecie. GEO-MAP DDM Nowy moduł systemu GEO-MAP służący do kontrolowanego udostępniania baz danych systemu GEO-MAP wraz z ich bezpłatną przeglądarką. GEO-PLUS Moduł obliczeń geodezyjnych do systemu GEO-MAP, pozwala na wszelkie obliczenia potrzebne geodecie. GEO-DTM Moduł numerycznego modelu terenu do systemu GEO-MAP, pozwala budować NMT z obszarami wyłączonymi, wykonywać przekroje, widoki 3D, obliczać objętości mas ziemnych. GEO-RASTER Moduł systemu GEO-MAP do obsługi obrazów rastrowych, obsługa obrazów mono i kolorowych, wydruk prosty i lewostronny, łączenie, edycja, kalibracja afiniczna i Helmerta. GEO-TRANS Samodzielny program do transformacji pomiędzy układami współrzędnych, dostępne układy współrzędnych to: "42", "65", "92", WGS84, Warszawa75. Istnieje możliwość transformacji danych GEO-MAP i innych systemów. Program działa w środowisku Windows 9x/Me/NT,2000,XP,2003

15 GEO-SYSTEM – GEO-MAP (2)
System posiada możliwość podłączenia do jego obiektów informacji z dowolnych baz danych w sposób bezpośredni lub przez ODBC. Oznacza to, że do informacji o obiektach zapisanych w GEO-MAP mogą być dołączone dowolne informacje z zewnetrznej relacyjnej bazy danych. Na szczególnych zasadach odbywa sie komunikacja z Systemami Ewidencji Gruntów EGBIII, SITGMIN, ISEG-MP, gdzie wykorzystywane są programy komunikacyjne umożliwiając systemowi GEO-MAP dostęp do baz ewidencyjnych.

16 GEO-SYSTEM – GEO-MAP (3)
System może udostępnić użytkownikowi informacji z ewidencji gruntów o wskazanej graficznie działce lub grupie działek.

17 GEO-SYSTEM – GEO-DTM (4)
Moduł GEO-DTM pozwala na utworzenie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) na podstawie danych systemu GEO-MAP. NMT oparty jest na automatycznie generowanej nieregularnej sieci trójkątów (TIN) z uwzględnieniem wprowadzonych linii wymuszonej interpolacji.

18 GEO-SYSTEM – GEO-DTM (5)
Moduł GEO-DTM realizuje następujące zadania: w pełni automatyczne tworzenie warstwic o różnym stopniu wygładzania ich kształtu, z pełną kontrolą przebiegu, usuwaniem niepotrzebnych fragmentów np. pod budynkami, opisywaniem wysokością w wybranych miejscach zgodnie z polskimi instrukcjami, tworzenie przekroju pionowego wzdłuż dowolnej łamanej z zaznaczeniem przecięć z wybranymi obiektami o znanych wysokościach (np. uzbrojenie podziemne), obliczanie objętości mas ziemnych w stosunku do płaszczyzny poziomej, skośnej lub innego NMT, wizualizacji trójwymiarowej powierzchni terenu oraz szczegółów sytuacyjnych sytuacji na niej występujących, wyznaczanie obszarów zalewowych.

19 GEO-INFO (1) GEO-INFO to nowoczesny, obiektowy System Informacji Przestrzennej. Podstawę systemu stanowi mapa numeryczna, zapisana w relacyjnej bazie danych w postaci modelu matematycznego. GEO-INFO zrywa z tradycją mozolnego kreślenia mapy na papierze, pozwala także zapomnieć o stosach papierowej Dokumentacji. Użytkownik GEO-INFO ma dostęp do wszystkich informacji, zgromadzonych w systemie, zarówno geometrycznych, jak i opisowych. GEO-INFO generuje rysunki map, raporty i wydruki według zadanych przez użytkownika kryteriów. Oferta GEO-INFO jest skierowana do szerokiego grona użytkowników Systemów Informacji Przestrzennej i sięga daleko poza środowisko producentów wielkoskalowych map geodezyjnych. Aby sprostać wymaganiom użytkowników mapy nuemrycznej, GEO-INFO posiada wyspecjalizowane moduły obsługujące zadania z wielu dziedzin. Z możliwości systemu mogą między innymi korzystać: geodeci, osoby prowadzące kataster wielozadaniowy, projektanci, osoby odpowiedzialne za planowanie i gospodarkę przestrzenną, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, zarządzający zakładami przemysłowymi, nauczyciele (SIP w cyklu dydaktycznym).

20 GEO-INFO (2) System GEO-INFO V składa się z wielu modułów, kompletowanych w zależności od potrzeb użytkownika. : Podstawowy Moduł Podstawowy zawiera pakiet narzędzi, przeznaczonych dla administratora systemu. Służą one do konfiguracji systemu, a w szczególności do zbudowania powiązań z bazami danych, nadania praw użytkownikom, tworzenia i modyfikacji systematyki zasobu, modyfikowania zawartości słowników, rozbudowywania zakresu informacji, gromadzonych o obiektach, a także modyfikacji sposobu prezentacji rysunku mapy. Moduł Analiz i Kontroli Moduł ten umożliwia wykonanie: kontroli i analiz geometrycznych, przynależności do systematyki, powiązań oraz numeracji na obiektach istniejących w bazach systemu. Analizy porządkują zasób, natomiast kontrole wykrywają błędy opracowania numerycznego. Moduł Ewidencyjny Jest to zespół procedur i funkcji dających możliwość tworzenia i przekształcania zasobu związanego tematycznie z treścią mapą ewidencji gruntów i budynków. Moduł Uzbrojenia Terenu Moduł ten umożliwia wprowadzanie i edytowanie obiektów z zakresu treści uzbrojenia terenu. Ponadto jest on niezbędny podczas zakładania i prowadzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). Moduł Sytuacyjno-Wysokościowy Dzięki temu modułowi istnieje możliwość wprowadzania i edytowania obiektów z zakresu treści mapy zasadniczej, z wyjątkiem obiektów z zakresu treści mapy ewidencyjnej i uzbrojenia terenu.

21 GEO-INFO - Moduł Ewidencyjny (3)
Moduł ten umożliwia wprowadzanie, edycję i usuwanie obiektów grupy ewidencyjnej, do których zaliczane są: punkty ewidencyjne (m.in. punkty graniczne, inny punkt ewidencyjny, przehaczenie), arkusze ewidencyjne, obręby, działki, budynki, lokale, klasoużytki, użytki, własności (obszary Ksiąg Wieczystych). Obiekty należące do Modułu Ewidencyjnego można wprowadzać następującymi metodami: z geodezyjnej dokumentacji podstawowej, takiej jak: - szkice polowe z pomiaru metodą domiarów prostokątnych, - zarysy pomiarowe, - wykazy współrzędnych, - dzienniki z pomiaru metodą biegunową, - dokumentacja z wcięć liniowych w przód, - z pomiaru metodą obrysu obiektu, - digitalizacji map analogowych, - digitalizacji map rastrowych, - wsadową z plików ASCII.

22 GEO-INFO - (4) Moduł Przestrzennego Modelu Terenu DTM
Moduł, który daje możliwość automatycznego (na podstawie punktów o znanej wysokości) utworzenia modelu terenu oraz tworzenia obiektów typu Warstwice. Ponadto możliwe jest wykonanie dowolnego przekroju: - podłużnego, - poprzecznego, - wzdłuż innego obiektu liniowego, - prostego i dowolnie łamanego. Opcje tego modułu pozwalają wyznaczyć pionowe i poziome kolizje z dowolnymi obiektami liniowymi, np. z siecią uzbrojenia terenu, a także wykonać analizę przestrzenną obliczeń mas ziemi przeciętych płaszczyzną. Moduł Obliczeniowo-Projektowy Moduł ten zawiera następujące funkcje i procedury przeznaczone do obliczeń i projektowania geometrii obiektów: wyniesienie punktów dla metody biegunowej lub domiarów prostokątnych, - podział obiektu powierzchniowego (np. działki) ze względu na zadaną powierzchnię obiektu powstającego z podziału. Obsługuje on mechanizmy transformacji całych baz danych oraz pojedynczych punktów. Poza płaską transformacją Helmerta i afiniczną umożliwia dokonanie przeliczeń wszystkich układów państwowych (m.in. stref układu 1965 i układu 2000).

23 Mapa 2000 (1) Mapa to system tworzenia, prowadzenia i zarządzania zestawem wielotematycznych, wieloskalowych map numerycznych wraz z informacją opisową przypisaną do elementów mapy. System działa w środowisku MicroStation 95, SE, J, GeoOutlook. W konfiguracjach dotyczących mapy zasadniczej zapewnia: obiektowy sposób budowy mapy, kodowanie obiektów zgodnie z wymogami instrukcji technicznej K-1, dołączanie atrybutów opisowych do obiektu zgodnych z wymogami instrukcji, tj. sposób pozyskania danych, datę pozyskania danych, datę modyfikacji, KERG.

24 Mapa 2000 (2) Do podstawowych cech oprogramowania należy zaliczyć:

25 Mapa 2000 (3) Podstawowe operacje wykonywane przez system Mapa2000:


Pobierz ppt "PRZEGLĄD SYSTEMÓW PROWADZENIA MAPY NUMERYCZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google