Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bieżąca Bibliografia historii polskiej – nowe wyzwania Anna Gruca Instytut Historii PAN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bieżąca Bibliografia historii polskiej – nowe wyzwania Anna Gruca Instytut Historii PAN."— Zapis prezentacji:

1 Bieżąca Bibliografia historii polskiej – nowe wyzwania Anna Gruca Instytut Historii PAN

2 Bibliografia historii polskiej Tradycja od 1902 r. (na łamach „Kwartalnika Historycznego”) 1. rocznik – za rok 1948 wyd. 1952 Wytyczne dot. zakresu, układu, rodzaju uwzgl ę dnianych dokumentów, organizacji pracy opracowane przez Jana Baumgarta

3 Bibliografia historii polskiej Ostatni wydany tom: za 2013 r. Zespół opracowuj ą cy: Stefan G ą siorowski, Paweł Gołdyn, Anna Gruca, Stanisław J ę dryka, Jacek Andrzej Kabata ; red. nauk. Anna Gruca Tom za rok 2014 – ma by ć ostatnim papierowym wydaniem

4 Bibliografia Historii Polskiej Zakres: „Zadaniem bie żą cej bibliografii historii polskiej jest podanie mo ż liwie wszystkich prac, opublikowanych w pewnym okre ś lonym okresie czasu dotycz ą cych historii, jej nauk pomocniczych i z ni ą blisko zwi ą zanych, ukazuj ą cych si ę w granicach Rzeczypospolitej oraz poza granicami kraju, tak w j ę zyku polskim, jak i obcym, je ś li one dotycz ą historii Polski” Jan Baumgart

5 Bibliografia Historii Polskiej Zasi ę g chronologiczny: rocznik (uzupełnienia za lata poprzednie) Zasi ę g autorski: nieograniczony Zasi ę g wydawniczy: wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, prac zbiorowych Zasi ę g terytorialny: nieograniczony

6 Bibliografia Historii Polskiej Układ – zasadniczy podział – niezmieniany Cz ęś ci: I. Cz ęść ogólna II. Nauki pomocnicze historii III. Cz ęść chronologiczna Zmiany w poszczególnych cz ęś ciach: rozbudowa nauk pomocniczych; uproszczenie cz ęś ci chronologicznej Indeks krzy ż owy. Hasła: nazwiska autorów i współpracowników, tytuły prac anonimowych i zbiorowych, nazwy osobowe i geograficzne

7 Bibliografia Historii Polskiej – bilans siedemdziesięciu roczników zarejestrowano 384 349 pozycji, wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism. W opracowaniu Bibliografii brało udział 31 osób: 12 z nich to autorzy bibliografii, wymieniani na karcie tytułowej, 19 to współpracuj ą ce przy zbieraniu opisów Materiały do pierwszego rocznika zbierało ł ą cznie z Janem Baumgartem sze ść osób. Na ka ż d ą z nich przypadło ś rednio 590 opisów (z czego ś rednio ok. 345 weszło ostatecznie do Bibliografii. Obecny zespół autorów liczy pi ęć osób. W ostatnim opracowanym tomie, za rok 2013, zgromadzono 10 932 opisy, a wi ę c na jedn ą osob ę przypadło ś rednio 2150 opisów, czyli wi ę cej ni ż liczył cały pierwszy rocznik Bibliografii, w którym zarejestrowano 2055 pozycji.

8 Bibliografia Historii Polskiej - baza www.bibliografia.ipn.gov.pl

9 Bibliografia Historii Polskiej - baza www.bibliografia.ipn.gov.pl Utworzona w 2008 roku Rejestruje materiały za lata 1980-2013 Obejmuje 259 038 rekordów Uzupełniana o bie żą ce roczniki

10

11 Bibliografia Historii Polskiej – baza

12 Bibliografia Historii Polskiej - baza

13 Bibliografia Historii Polskiej – możliwość wyszukiwania według działów (Przykładowe działy) 7. Poszczególne nauki pomocnicze. Ogólne Ź ródłoznawstwo. Paleografia. Epigrafika Dyplomatyka. Genealogia. Heraldyka. Sfragistyka. Falerystyka i medalierstwo.. Weksylologia. Numizmatyka. Chronologia i metrologia. Geografia historyczna... Kartografia. Onomastyka i toponomastyka. Archeologia prawna. 3. Poszczególne zagadnienia. a) Zagadnienia kultury materialnej... b) Zagadnienia społeczno-gospodarcze. c) Zagadnienia prawno-ustrojowe.. d) Zagadnienia polityczne. e) Zagadnienia historii wojskowo ś ci f) Zagadnienia historii ko ś ciołów i religioznawstwa. g) Zagadnienia historii kultury h) Zagadnienia historii mentalno ś ci

14 Bibliografia Historii Polskiej – przykładowe wyniki wyszukiwania

15 Bibliografia Historii Polskiej - problemy Konieczno ść zmiany programu Micro-ISIS na bardziej nowoczesny Nowa organizacja pracy w zwi ą zku z rezygnacj ą z wersji papierowej Rozwa ż enie mniej ostrych zasad selekcji materiału D ąż enie do pełniejszej rejestracj i poloników zagranicznych Ewentualne rozszerzenie zakresu i zasi ę gu gromadzonego materiału (prace polskich historyków z historii powszechnej?) D ąż enie do udoskonalenia bazy (m.in. kwestia artykułów z prac zbiorowych)


Pobierz ppt "Bieżąca Bibliografia historii polskiej – nowe wyzwania Anna Gruca Instytut Historii PAN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google