Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 15.09.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 15.09.2014."— Zapis prezentacji:

1 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 15.09.2014 r. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

2 Harmonogram prac Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego Cel: Zakończenie negocjacji RPO – do końca października br. Przekazanie zestawienia uwag z odniesieniami IZ RPO do MIiR – do 11 września Przekazanie przez MIiR do KE zbiorczego zestawienia uwag do RPO – do 12 września Przekazanie KE pierwszych nowych wersji programów (z wprowadzonymi właściwymi uwagami) – do 3 października Spotkanie z KE dla wszystkich RPO – 22 września Rozpoczęcie spotkań bilateralnych – od 23 września

3 Rodzaje uwag KE Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego  Uwagi wynikające z konieczności dostosowania do UP (większość);  Uwagi o charakterze ogólnym i horyzontalnym (wspólne dla wszystkich lub większości RPO);  Uwagi o charakterze komentarzy;  Uwagi wymagające przygotowania dodatkowych materiałów;  Uwagi specyficzne dla poszczególnych RPO.

4 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego  Dodatkowe dokumenty oczekiwane przez KE: Do przygotowania przez RPO i przekazania KE:  Raport z ewaluacji ex-ante, zawierający wszystkie elementy wynikające z art.55 ust. 3 rozporządzenia UE nr 1303/2013;  Metodologia szacowania wskaźników do ram i rezerwy wykonania – przekazanie KE razem z ostateczną wersją RPO;  Dokumentacja dotycząca SOOŚ (w tym nietechniczne streszczenie);  Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału instytucjonalnego.

5 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego Do przygotowania przez RPO na potrzeby negocjacji :  Szczegółowe tabele finansowe (np. podział alokacji na PI);  Metodologia dla wskaźników innych niż ramy i rezerwa wykonania;  Zestawienie kwot przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich (po celach tematycznych);

6 Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego Uwagi ogólne  Uwaga KE dot. zapewnienia zgodności RPO z UP KE i MIR nie przewidują odstępstw negocjacyjnych od ustaleń wynikających z UP.  Uwaga KE dot. ograniczenia stosowania trybu pozakonkursowego Do wyjaśnienia z KE. Przedmiotowe ograniczenie (do 15% alokacji finansowej RPO) nie wynika z UP. IZ dostosuje warunki dla zastosowania niekonkurencyjnych procedur wyboru zgodnie z UP. IZ przedstawi dodatkowe informacje w tym zakresie, wykazujące efektywność stosowania trybu pozakonkursowego.

7 Cele tematyczne 1 i 3  Uwaga KE dot. ograniczenia wsparcia w ramach PI 1a KE wskazuje, że głównym celem CT1 jest stymulowanie prywatnych inwestycji B+R i gospodarczego wykorzystania B+R, a to powinno znaleźć odzwierciedlenie w strukturze alokacji RPO na CT1, natomiast wsparcie w ramach PI 1a nie powinno przekraczać 10% całego budżetu CT1. Przedmiotowe ograniczenie nie wynika z przyjętej UP. IZ dostosuje poziom alokacji w ramach PI 1a do poziomu wynikającego z ustaleń przyjętych w Kontrakcie Terytorialnym.  Uwaga KE dot. połączenia CT 1 i 3 w jednej osi KE poddała w wątpliwość połączenie CT 1 i 3 w jednej osi. CT 1 musi być w całości poddany RIS3, podczas gdy CT 3 nie musi. W ocenie KE połączenie obu CT w jednej osi sugeruje, że również CT3 będzie w pełni podporządkowany RIS3. IZ podtrzymuje połączenie CT 1 i 3 w ramach jednej osi priorytetowej.  Uwaga KE dot. uwzględnienia zbyt dużej ilości PI w ramach CT 1 i 3 IZ przedstawi uzasadnienie dla przewidzianych w ramach CT 3 priorytetów inwestycyjnych. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

8 Cele tematyczne 1 i 3  Uwaga KE dot. wprowadzenia do RPO klauzuli dot. wsparcia dużych przedsiębiorstw IZ wprowadzi do RPO odpowiednią klauzulę (zgodnie z uwagą nr 12 do OP Smart Growth klauzula taka ma następujące brzmienie - Where assistance is granted form the Funds to a large enterprise, the managing authority shall assure itself that the financial contribution form the Funds does not result in a substantial loss of jobs in existing locations within the Union). Do wyjaśnienia z KE kwestia praktycznego zastosowania zapisu.  Uwagi KE dot. alokacji przeznaczonej na realizację terenów inwestycyjnych KE nie akceptuje przeznaczenia takiej alokacji na infrastrukturę biznesową dla MSP (kat. interwencji 072 – 53 mln euro, 12% alokacji osi) oraz wsparcie wyłącznie pod warunkami określonymi w UP. Wątpliwości IZ RPO budzi wsparcie wyłącznie dla MŚP. Oznacza to bowiem, że nie będzie możliwości np. lokowania dużych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych wspartych w ramach CT 3, czy też realizacji projektów w CT 3, których odbiorcami są MŚP przez np. klastry, których liderem lub partnerem jest duże przedsiębiorstwo. Jest to kwestia wymagająca wyjaśnień z KE Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

9 Cel tematyczny 4  Uwaga KE dot. wsparcia wyłącznie produkcji biopaliw i biokomponentów 2 i 3 generacji Do wyjaśnienia z KE. Uwaga horyzontalna - MIiR stoi na stanowisku, że również instalacje biopaliw I generacji powinny móc być finansowane.  Uwaga KE dot. preferowania alternatywnych źródeł napędu IZ uwzględni uwagę KE co do preferencji dla alternatywnych napędów. Jednak powinno uwzględniać się stosunek ceny do efektu, dlatego nie można z góry wykluczyć autobusów z silnikiem diesla, szczególnie EURO VI, które charakteryzują się wysokimi parametrami środowiskowymi. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

10 Cel tematyczny 6  Uwagi KE dot. zbyt małej alokacji przeznaczonej na gospodarkę odpadami Do wyjaśnienia z KE. IZ przedstawi dodatkowe informacje, służące uzasadnieniu dla określonego podziału alokacji.  Uwaga KE dot. realizacji interwencji w obszarze gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą odpadową Do wyjaśnienia z KE jak należy rozumieć uwagę odnośnie uwzględnienia spalarni w ramach kompleksowych projektów. Zgodnie z UP na poziomie regionalnym realizowane będą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano termicznego przekształcania odpadów. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

11 Cel tematyczny 6  Uwaga KE dot. zbyt priorytetowego traktowania kultury w ramach CT 6 Do wyjaśnienia z KE. IZ przedstawi dodatkowe informacje, służące uzasadnieniu dla określonego podziału alokacji.  Uwagi KE dot. określenia maksymalnej kwoty wsparcia projektu w zakresie kultury Do wyjaśnień z KE. Konieczność ustalenia, czy obowiązkowe jest wprowadzenie ograniczenia wsparcia do projektów tzw. małej skali w oparciu o wartość kosztów kwalifikowanych 5 mln euro.  Uwagi KE dot. wspierania wydarzeń kulturalnych Do wyjaśnienia z KE czy żadne wydarzenie kulturalne (wystawy, festiwale) nie przynoszące długotrwałych efektów w postaci stałych miejsc pracy i wzrostu korzyści, nie mogą uzyskać wsparcia w ramach RPO WK-P 2014 -2020. Zgodnie z UP nie będą finansowane projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale, które nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie czasowej. Uwaga KE stoi w sprzeczności z zapisami UP. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

12 Cel tematyczny 7  Uwagi KE dot. przeznaczenia zbyt dużych środków na drogi w porównaniu z koleją Do wyjaśnienia z KE. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby w zakresie inwestycji w transport kolejowy zastosowane proporcje są prawidłowe. IZ przedstawi dodatkowe informacje w tym zakresie. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

13 Cel tematyczny 8  Uwaga KE dot. ryzyka pokrywania się wspierania jednostek chorobowych na poziomie krajowym i regionalnym Do wyjaśnienia z KE. Na poziomie krajowym będą opracowywane programy profilaktyczne dla jednostek chorobowych, dla których do tej pory nie było realizowanych programów. Z kolei na poziomie regionalnym wspierana będzie realizacja programów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Możliwe jest ponadto wdrażanie programów profilaktycznych dla jednostek chorobowych specyficznych dla danego regionu. W zakresie działań związanych z profilaktyką zdrowotną przewidywane są ponadto mechanizmy koordynacyjne, zapobiegające powielaniu się wsparcia (wszelkie działania w tym zakresie będą rozpatrywane przez KS do spraw koordynacji interwencji EFSI w obszarze zdrowia, kwestie programów profilaktycznych zostaną uregulowane w wytycznych MIR oraz w dodatkowych opracowaniach MZ). Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

14 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność  Uwagi KE dot. podejścia do idei realizacji RLKS Do wyjaśnienia z KE. W opinii IZ każda inicjatywa, którą będzie realizowała lokalna społeczność albo w której będzie ona uczestniczyła jest pożądana z punktu widzenia idei RLKS. Inicjatywy te będą musiały jednak realizować określone w LSR wskaźniki, w związku z tym w ocenie IZ realizowane w ramach RLKS za pomocą środków EFSI zadania nie mogą być niezwiązane z celami RPO. Należy zwrócić uwagę na fakt, że LSR będzie oceniana m.in. pod kątem realizacji celów RPO. W opinii IZ uwagi KE dotyczące realizacji przez LGD konkretnych typów działań stoją w sprzeczności z zapisami wytycznych KE dot. RLKS, w których mowa jest o realizacji RLKS z uwzględnieniem lokalnych potencjałów i potrzeb oraz zapisami UP, gdzie określono wyłącznie PI oraz kierunki działań, które realizować może RLKS, bez uszczegóławiania konkretnych działań. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

15 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  Uwaga KE dot. uzasadnienia podejścia terytorialnego w RPO WK-P Do wyjaśnienia z KE. IZ doprecyzuje i uzasadni kwestię zasadności zastosowania podejścia terytorialnego w RPO.  Uwaga KE dot. braku skoncentrowania się w ramach ZIT na polepszeniu powiązań funkcjonalnych pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem i skupieniu się na każdym obszarze z osobna Do wyjaśnienia z KE. Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego

16 Dziękuję za uwagę Wydział Programowania Europejskiego Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Programowania Europejskiego


Pobierz ppt "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 15.09.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google