Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa Pleśniak Maciej Przemysław Baran Klasa III technikum informatycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa Pleśniak Maciej Przemysław Baran Klasa III technikum informatycznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa Pleśniak Maciej Przemysław Baran Klasa III technikum informatycznego

3 Stare Miasto Na Starym Mie ś cie urodzi ł si ę i wychowa ł Ignacy Rzecki. Mieszka ł on z ojcem i ciotk ą w mieszkaniu na czwartym pi ę trze. Na rynku Starego Miasta znajduje si ę winiarnia u Fukiera, do której chodzi ł Wokulski. Do Spisu Treści Do zdjęć

4 Stare Miasto Dawniej Teraz Poprzedni Slajd Spis Treści

5 Podwale Przy Podwalu umie ś ci ł Prus sklep starego Mincla. Do Spisu Treści Do zdjęć Dawniej Teraz

6 Kolumna Zygmunta Widzia ł j ą z okna swojego mieszkania Stanis ł aw Wokulski. Do Spisu Treści Do zdjęć Dawniej Teraz

7 Kościół Karmelitów W ko ś ciele w Wielk ą Sobot ę 20 VI 1878 roku, w czasie kwesty, Wokulski rozmawia z Łę ck ą oraz spotka ł dwie kobiety, którym wkrótce pomóg ł w trudno ś ciach ż yciowych – Magdalen ę i pani ą Stawsk ą. Ofiarowa ł wówczas 5 z ł otych pó ł imperia ł ów (5 x 5 rubli srebrnych). Do spisu treści Do zdjęć

8 Kościół Karmelitów Dawniej Teraz Poprzedni slajd Spis treści

9 Skwer na rogu Krakowskiego i Karowej Usytuowany jest tu pomnik Boles ł awa Prusa, d ł uta A. Kamie ń skiej- Ł api ń skiej, postawiono w 1997 roku w miejscu gdzie znajdowa ł a si ę redakcja „Kuriera Warszawskiego”, z którym pisarz wiele lat wspó ł pracowa ł. Wokulski szed ł t ę dy na spacer w Wielk ą Ś rod ę 17 IV 1878 roku. Do spisu treści Do zdjęć

10 Skwer na rogu Krakowskiego i Karowej Teraz Dawniej Poprzedni slajd Spis treści

11 Powiśle Dzielnica Warszawy miedzy Krakowskim Przedmie ś ciem a Wis łą, zamieszkiwana przez biedot ę. Po ł o ż ona w bezpo ś rednim s ą siedztwie ś ródmie ś cia, jaskrawo z nim kontrastowa ł a. Znajdowa ł y si ę tu ś mietnik stolicy i czerpano tu wod ę pitn ą. Do spisu treści Do zdjęć

12 Powiśle Teraz Poprzedni slajd Spis treści Dawniej

13 Uniwersytet Warszawski Wokulski studiowa ł na wydziale matematyczno- fizycznym. Studiowali tu te ż studenci zamieszkuj ą cy kamienic ę Łę ckich. Do Spisu Treści Do zdjęć Dawniej Teraz

14 Teatr Wielki Prawdopodobnie 24 III 1877 roku Wokulski w czasie spektaklu „Violetta” zobaczy ł w teatrze Izabel ę Łę ck ą i tak zacz ęł a si ę historia jego tragicznej mi ł o ś ci. 27. VI 1878 roku Rzecki za przyczyn ą Wokulskiego ogl ą da wyst ę p bawi ą cego wówczas w Warszawie w ł oskiego aktora E. Rossiego, wcielaj ą cego si ę w rol ę Makbeta. Do spisu treści Do zdjęć

15 Teatr Wielki Dawniej Teraz Poprzedni slajd Spis treści

16 Hotel Europejski Najelegantszy hotel w Warszawy z wielk ą sal ą restauracyjn ą, w której odby ł si ę pod koniec maja 1878 roku, bankiet wydany przez Wokulskiego z okazji po ś wi ę cenia nowego sklepu otwartego na Krakowskim Przedmie ś ciu 7. Do spisu treści Do zdjęć

17 Hotel Europejski Dawniej Teraz Poprzedni slajd Spis treści

18 Krakowskie Przedmieście 9 W kamienicy Beyera Prus umie ś ci ł „stary sklep” Wokulskiego: „J. Mincel i S. Wokulski”. W podwórzu kamienicy od 1853 roku znajdowa ł o si ę mieszkanie Rzeckiego. Do spisu treści Do zdjęć Krakowskie Przedmieście 7

19 Od maja 1878 roku tzw. „domu Grodzickiego” funkcjonowa ł powie ś ciowy salep galanteryjny Wokulskiego. Obecnie w bramie znajduje si ę tablica informacyjna, a w podwórzu, przy wyj ś ciu z bramy po lewej stronie wida ć miejsce po oficynie, w której ostatnie pó ł tora roku swojego ż ycia sp ę dzi ł Rzecki. Wielbiciele powie ś ci umie ś cili tu w 1937 roku tablic ę pami ą tkow ą ku czci Rzeckiego, która w okresie powojennym znikn ęł a. Jedna z hipotez mówi, ż e w budynku nowego sklepu mieszka ł te ż Wokulski Krakowskie Przedmieście 4 Do zdjęć Poprzedni slajd

20 Krakowskie Przedmieście 4 Tutaj mia ł o by ś zlokalizowane du ż e i eleganckie mieszkanie Wokulskiego. Prus nie podaje konkretnej lokalizacji. Jeszcze przed wojn ą wymurowano na budynku tablic ę pami ą tkow ą. Do spisu treści Poprzedni slajd Do zdjęć

21 Spis Treści

22 Pomnik Kopernika Pomnik Kopernika wzniesiony zosta ł 1830 roku, wed ł ug modelu s ł ynnego du ń skiego rze ź biarza Bertola Tharwoldesena. Widzia ł go Wokulski z okna swojego mieszkania. Do spisu treści Do zdjęć Dawniej Teraz

23 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:VarsaviaPiazzaMercatoCitt%C3%A0VecchiaLatoBarss 1.jpg&filetimestamp=20070304155956 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:VarsaviaPiazzaMercatoCitt%C3%A0VecchiaLatoBarss 1.jpg&filetimestamp=20070304155956 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Warsaw_Zygmunt%60s_Column_2008_%281% 29.JPG&filetimestamp=20080712221803 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_Warsaw_Zygmunt%60s_Column_2008_%281% 29.JPG&filetimestamp=20080712221803 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Karmelit%C3%B3w_ w_Warszawie_01.jpg&filetimestamp=20060907195950 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Karmelit%C3%B3w_ w_Warszawie_01.jpg&filetimestamp=20060907195950 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Widok_na_krakowskie_przedmiescie_po_remoncie.j pg&filetimestamp=20080821210955 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Widok_na_krakowskie_przedmiescie_po_remoncie.j pg&filetimestamp=20080821210955 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Gknprus.jpg&filetimestamp=20100510145608 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawain5.jpg&filetimestamp=20061012220932 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Park_Ujazdowski.JPG&filetimestamp=201003240957 53 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Park_Ujazdowski.JPG&filetimestamp=201003240957 53 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Krucza.JPG&filetimestamp=20090721172644 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Pomnik_Boleslawa_Prusa_w_Warszawie.JPG&filetim estamp=20090629140423 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Pomnik_Boleslawa_Prusa_w_Warszawie.JPG&filetim estamp=20090629140423 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawa_Copernicus.png&filetimestamp=2004121 8080954 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawa_Copernicus.png&filetimestamp=2004121 8080954 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawa_bazylika_%C5%9Bw._Krzy%C5%BCa_2010.jpg&filetimestamp=20100628125426 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Warszawa_bazylika_%C5%9Bw._Krzy%C5%BCa_2010.jpg&filetimestamp=20100628125426 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:LazienkiPalac_na_Wodzie.jpg&filetimestamp=20050 624103128 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:LazienkiPalac_na_Wodzie.jpg&filetimestamp=20050 624103128


Pobierz ppt "Wycieczka po Warszawie śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa Pleśniak Maciej Przemysław Baran Klasa III technikum informatycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google