Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA SZKO Ł Y PRZEZ pANI Ą MAGDALEN Ę Ś WIDERSK Ą NAPISANA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA SZKO Ł Y PRZEZ pANI Ą MAGDALEN Ę Ś WIDERSK Ą NAPISANA."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA SZKO Ł Y PRZEZ pANI Ą MAGDALEN Ę Ś WIDERSK Ą NAPISANA

2 ROZDZIA Ł I CZASY ZABORÓW Historia Szko ł y Podstawowej w Dobies ł awicach rozpocz ęł a si ę w XIX wieku. Wed ł ug autora kroniki, za ł o ż onej pod koniec lat dwudziestych XX wieku, za pewny mo ż na uzna ć rok 1869, poniewa ż z tego w ł a ś nie roku zachowa ł y si ę najstarsze akta szkolne w j ę zyku rosyjskim. Ówczesny kronikarz - W ł adys ł aw Lauda ń ski stara ł si ę na podstawie dokumentów gminnych i wywiadu z najstarszymi mieszka ń cami wsi, ustali ć od kiedy faktycznie mog ł a istnie ć tutejsza placówka, ale zarówno z jednego, jak i drugiego ź ród ł a nie pozyska ł zadawalaj ą cych informacji. Uwa ż a ł jednak, ż e „pocz ą tek szko ł y nale ż y odnie ść do czasów wcze ś niejszych”, poniewa ż w zachowanych dokumentach, brak ś ladów ś wiadcz ą cych o tym, ż e rok 1869 mia ł by by ć pierwszym rokiem dzia ł ania szko ł y. Ustali ł te ż, ż e „ siedzib ą szko ł y by ł a pocz ą tkowo wie ś Dobies ł awice, a z czasem przeniesiono j ą do Prokocic”. A ż do roku 1913, kiedy to ko ń czy si ę na tych terenach okupacja rosyjska, a zaczyna okres austriacki, do szko ł y w Prokocicach ucz ę szcza ł o ( z Dobies ł awic, Prokocic i Kaczkowic, a by ć mo ż e i z innych miejscowo ś ci) od 60 do 100 uczniów i uczennic. W roku 1918 tu ż przed odzyskaniem niepodleg ł o ś ci uczy ł o si ę tu 150 dzieci. Przez ca ł y ten czas szko ł a by ł a jednoklasowa i a ż do roku 1926 uczy ł w niej tylko jeden nauczyciel.

3 ROZDZIA Ł Ii CZASY ii RZECZYPOSPOLITEJ W roku 1926 szko ł a przeistoczy ł a si ę z jednoklasowej w dwuklasow ą. Budynek tak zwanej starej szko ł y w Prokocicach (który znajdowa ł si ę na tym samym placu, gdzie pó ź niej par ę metrów dalej wybudowano now ą szko łę, b ę d ą c ą obecnie ś wietlic ą ), zosta ł podzielony na dwie cz ęś ci. Ta dwuklasowa szko ł a liczy ł a ju ż cztery oddzia ł y i po raz pierwszy dwóch nauczycieli. Uczy ł o si ę w niej 112 dzieci. Wiadomo te ż, ż e do 1926 roku inwentarz szkolny sk ł ada ł si ę mi ę dzy innymi z 22 ł awek i 20 ksi ąż ek w bibliotece, ale pocz ą wszy od tego roku szkolnego zacz ęł o dzia ł a ć amatorskie ko ł o teatralne, w którym miejscowa m ł odzie ż pod kierunkiem nauczyciela W ł adys ł awa Lauda ń skiego przygotowywa ł a przedstawienia i ju ż po pierwszym z nich zakupiono dalsze 20 ksi ąż ek, które wypo ż yczane s ł u ż y ł y wszystkim ch ę tnym. Rok 1927 przyniós ł dalszy rozwój szko ł y, poniewa ż 15 listopada nast ą pi ł o jej po łą czenie z jednoklasow ą szko łą w S ę dziszowicach (budynek znajdowa ł si ę w miejscu obecnej ś wietlicy wiejskiej) i od tej pory by ł to ju ż typ szko ł y powszechnej trzyklasowej, z tym ż e mieszcz ą cej si ę w dwóch budynkach, poniewa ż dzieci z S ę dziszowic i Bro ń czyc dalej uczy ł y si ę w klasie zlokalizowanej w S ę dziszowicach.

4 W tej sytuacji zaistnia ł a te ż konieczno ść zatrudnienia trzech nauczycieli. Dzia ł a ł y teraz dwa ko ł a teatralne – jedno w S ę dziszowicach, a drugie w Prokocicach. Dzieci ucz ą cych si ę w pi ę ciu oddzia ł ach by ł o 189, a z 19 uczniów ostatniej klasy z wynikiem pozytywnym szko łę opu ś ci ł o 12. W czerwcu 1928 roku uczniowie z klas III, IV i V po raz pierwszy wyjechali na zorganizowan ą wycieczk ę do Krakowa. W okresie przedwojennym by ł a to jedyna wycieczka w dalsze rejony, ale odbywa ł y si ę wycieczki po okolicy, np. nad Wis łę w Przemykowie czy do lasu. W tym roku pojawi ł si ę równie ż nowy dokument obrazuj ą cy prac ę szko ł y – ksi ę ga protoko ł ów. W 1928 roku W ł adys ł aw Lauda ń ski poprowadzi ł po raz pierwszy w S ę dziszowicach wieczorowy kurs o ś wiatowy dla m ł odzie ż y (kursy takie by ł y organizowane w S ę dziszowicach i Prokocicach równie ż w latach nast ę pnych, np. w 1932/1933 - dokszta ł caj ą cy kurs dla stra ż aków i sympatyzuj ą cej z ruchem strzeleckim m ł odzie ż y ż e ń skiej). W szkole rozpocz ął dzia ł alno ść uczniowski sklepik szkolny i szkolna kasa oszcz ę dno ś ciowa. Od roku 1930 powi ę kszono szko łę o klas ę VI. Zacz ęł a si ę te ż wtedy bardziej intensywna praca wychowawcza poprzez organizowanie akademii dla dzieci, m ł odzie ż y dokszta ł caj ą cej si ę i rodziców, np. z okazji dwudziestopi ę ciolecia walki m ł odzie ż y o szko łę polsk ą, dziesi ę ciolecia odparcia najazdu Rosji, 11 Listopada czy 3 Maja. 24 listopada 1930 roku dzieci i okoliczna ludno ść mia ł y mo ż liwo ść zobaczy ć po raz pierwszy film wy ś wietlony przez objazdowe kino. Od tego czasu kino organizowane przez Wojewódzki Wydzia ł O ś wiaty Powszechnej w Kielcach b ę dzie odwiedza ć szko łę zwykle dwa razy w roku, a ż do wybuchu II wojny ś wiatowej (w latach powojennych ta forma o ś wiaty funkcjonowa ł a w szkole do drugiej po ł owy lat osiemdziesi ą tych). Ci ą gle dzia ł aj ą ce ko ł o teatralne wypracowywa ł o ś rodki finansowe na ró ż ne pomoce, remonty i kolejne woluminy do biblioteki szkolnej. Od roku 1932 w szkole zacz ęł y dzia ł a ć obok SKO i sklepiku tak ż e PCK, LOPP, chór szkolny i Samorz ą d Szkolny w klasach V i VI. Zaczyna si ę równie ż opracowywa ć (w zwi ą zku z ustaw ą z 11 marca – roczny plan pracy wychowawczej. Biblioteka liczy ł a ju ż 185 ksi ąż ek. W tych latach wszystkie rozpocz ę cia i zako ń czenia roku szkolnego oraz uroczysto ś ci zwi ą zane ze ś wi ę tami narodowymi i bie żą cymi wydarzeniami pa ń stwowymi rozpoczyna ł y si ę lub w ogóle odbywa ł y si ę w Ko ś ciele Parafialnym w Rachwa ł owicach, gdzie msze ś wi ę te odprawia ł ksi ą dz Franciszek Sieradzki. W roku 1933/1934 do szko ł y zapisanych by ł o 247 dzieci. Kierownik i jego ż ona Olga Lauda ń ska zorganizowali w Prokocicach Ko ł o Gospody ń Wiejskich. Od tego te ż roku nauczyciele i rodzice rozpocz ę li organizowa ć dzieciom Miko ł aja. Nauczyciele prowadzili równie ż odczyty dla ludno ś ci i tak na przyk ł ad - dla matek o higienicznym ż yciu dziecka czy dla wszystkich o nowej konstytucji…. Rodzice coraz ch ę tniej w łą czali si ę do pomocy szkole i dla najubo ż szych dzieci, nie ż a ł uj ą c w ł asnej pracy i datków pieni ęż nych. Zako ń czono prace nad stworzeniem ko ł o szko ł y ż ywop ł otu, za ł o ż ono maliniak, truskawczarni ę i szparagarni ę. Od 1936 roku zacz ę to prenumerowa ć „P ł omyk” i „P ł omyczek”. Pierwszy raz dzieci bawi ł y si ę na zabawie choinkowej w 1937 roku. Wszystko uk ł ada ł o si ę coraz lepiej. W ł adze gminne umiejscowione w Dobies ł awicach (powiat znajdowa ł si ę wówczas w Pi ń czowie) otynkowa ł y budynek, pomalowa ł y pomieszczenia i p ł ot. Wyposa ż enie szko ł y by ł o coraz bogatsze. Szko ł a stanowi ł a centrum o ś wiaty i kultury.

5 24 listopada 1930 roku dzieci i okoliczna ludno ść mia ł y mo ż liwo ść zobaczy ć po raz pierwszy film wy ś wietlony przez objazdowe kino. Od tego czasu kino organizowane przez Wojewódzki Wydzia ł O ś wiaty Powszechnej w Kielcach b ę dzie odwiedza ć szko łę zwykle dwa razy w roku, a ż do wybuchu II wojny ś wiatowej (w latach powojennych ta forma o ś wiaty funkcjonowa ł a w szkole do drugiej po ł owy lat osiemdziesi ą tych). Ci ą gle dzia ł aj ą ce ko ł o teatralne wypracowywa ł o ś rodki finansowe na ró ż ne pomoce, remonty i kolejne woluminy do biblioteki szkolnej. Od roku 1932 w szkole zacz ęł y dzia ł a ć obok SKO i sklepiku tak ż e PCK, LOPP, chór szkolny i Samorz ą d Szkolny w klasach V i VI. Zaczyna si ę równie ż opracowywa ć (w zwi ą zku z ustaw ą z 11 marca – roczny plan pracy wychowawczej. Biblioteka liczy ł a ju ż 185 ksi ąż ek. W tych latach wszystkie rozpocz ę cia i zako ń czenia roku szkolnego oraz uroczysto ś ci zwi ą zane ze ś wi ę tami narodowymi i bie żą cymi wydarzeniami pa ń stwowymi rozpoczyna ł y si ę lub w ogóle odbywa ł y si ę w Ko ś ciele Parafialnym w Rachwa ł owicach, gdzie msze ś wi ę te odprawia ł ksi ą dz Franciszek Sieradzki.

6 W roku 1933/1934 do szko ł y zapisanych by ł o 247 dzieci. Kierownik i jego ż ona Olga Lauda ń ska zorganizowali w Prokocicach Ko ł o Gospody ń Wiejskich. Od tego te ż roku nauczyciele i rodzice rozpocz ę li organizowa ć dzieciom Miko ł aja. Nauczyciele prowadzili równie ż odczyty dla ludno ś ci i tak na przyk ł ad - dla matek o higienicznym ż yciu dziecka czy dla wszystkich o nowej konstytucji…. Rodzice coraz ch ę tniej w łą czali si ę do pomocy szkole i dla najubo ż szych dzieci, nie ż a ł uj ą c w ł asnej pracy i datków pieni ęż nych. Zako ń czono prace nad stworzeniem ko ł o szko ł y ż ywop ł otu, za ł o ż ono maliniak, truskawczarni ę i szparagarni ę. Od 1936 roku zacz ę to prenumerowa ć „P ł omyk” i „P ł omyczek”. Pierwszy raz dzieci bawi ł y si ę na zabawie choinkowej w 1937 roku. Wszystko uk ł ada ł o si ę coraz lepiej. W ł adze gminne umiejscowione w Dobies ł awicach (powiat znajdowa ł si ę wówczas w Pi ń czowie) otynkowa ł y budynek, pomalowa ł y pomieszczenia i p ł ot. Wyposa ż enie szko ł y by ł o coraz bogatsze. Szko ł a stanowi ł a centrum o ś wiaty i kultury.

7 ROZDZIA Ł IiI CZASY OKUPACJI NIEMIECKIE J Nadszed ł rok 1939. Dzia ł ania wojenne opó ź ni ł y rozpocz ę cie roku szkolnego do 15 pa ź dziernika. W ł adze niemieckie zabroni ł y uczy ć historii. Zakazano równie ż u ż ywania dotychczasowych podr ę czników za wyj ą tkiem przyrody. Liczb ę nauczycieli zredukowano z czterech do dwóch. W drugim roku wojny co prawda przywrócono do pracy pozosta ł ych dwóch nauczycieli, a nawet zatrudniono pi ą tego, ale dalej nie uczono historii i geografii, a j ę zyka polskiego nakazywano uczy ć z tendencyjnych czasopism (przysy ł anych nieregularnie do szko ł y) „ Ster” i dla m ł odszych dzieci „Ma ł y ster ”. Zupe ł nie zahamowana zosta ł a prowadzona tak szeroko pozaszkolna praca o ś wiatowa, pozosta ł a tylko mo ż liwo ść pracy na polu gospodarczym i tak, na przyk ł ad kierownik szko ł y Jan Domaga ł a bra ł czynny udzia ł przy organizowaniu Spó ł dzielni Spo ż ywców w Dobies ł awicach. W ł adze okupacyjne za żą da ł y oddania wszelkich posiadanych map i flag, a m ł odzie ż y szkolnej zaleca ł y zbieranie zió ł. Podczas zimy szko ł a nie dostawa ł a ż adnego opa ł u, troch ę organizowali go nauczyciele, troch ę sk ł adali si ę rodzice, ale i tak w najci ęż sze mrozy, szko ł a bywa ł a nieczynna od jednego do dwóch miesi ę cy.

8 ROZDZIA Ł IV CZASY POWOJENNE : a. W STARYM BUDYNKU Pierwszy powojenny rok szkolny 1945/1946 równie ż zacz ął si ę z opó ź nieniem 1 pa ź dziernika, tym razem z powodu odej ś cia prawie wszystkich nauczycieli, nikt te ż nie chcia ł obj ąć stanowiska kierownika, z powodu z ł ych stosunków, jakie w ostatnich latach wojny wytworzy ł y si ę pomi ę dzy ś rodowiskiem i gmin ą, a szko łą. Dopiero m ł ody nauczyciel z Koszyc Jan Noga uproszony przez przedstawicieli mieszka ń ców, zgodzi ł si ę obj ąć to stanowisko. Powo ł any przez niego Komitet Rodzicielski pomóg ł w najpilniejszych pracach i powoli sytuacja na wsi si ę poprawi ł a. Do tego stopnia, ż e w tych pierwszych latach powojennych rodzice opodatkowywali si ę dobrowolnie na wynagrodzenia dla nauczycieli, aby szko ł a w ogóle funkcjonowa ł a. Bardzo z ł y pozosta ł natomiast stosunek gminy do szko ł y. Ko ś ci ą niezgody sta ł si ę mi ę dzy innymi kawa ł ek pola w Stojanowicach o wielko ś ci 1 hektara przydzielony szkole staraniem by ł ego kierownika Jana Domaga ł y w trakcie reformy rolnej. Wójt gminy Dobies ł awice odebra ł go i przekaza ł szkole w Stradlicach, poniewa ż tam kierownikiem by ł jego krewny. Dopiero starania w Urz ę dzie Ziemskim pozwoli ł y ten hektar pola uprawnego odzyska ć. (By ł on w ł asno ś ci ą szko ł y do roku 2003, kiedy to wspó ł czesne w ł adze gminne skomunalizowa ł y go i przej ęł y na w ł asno ść ).

9 Szko ł a pod wzgl ę dem organizacyjnym by ł a szko łą III stopnia z najwy ż sz ą klas ą VII (o programie pierwszej klasy gimnazjalnej). W klasie VI i VII dzieci od roku 1946/1947 uczy ł y si ę j ę zyka francuskiego, a od 1951/1952 j ę zyka angielskiego. Nast ę pnie wprowadzono obowi ą zkowy j ę zyk rosyjski (do j ę zyka angielskiego wrócono dopiero w roku 2002). Zorganizowano dru ż yn ę harcersk ą. W latach czterdziestych przygotowywano jeszcze jase ł ka i Miko ł aja, ale ju ż w 1951 do dzieci przyszed ł dziadek Mróz, a dla pomniejszenia Ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia, wprowadzono uroczyste witanie nowego roku. Zmieni ł y si ę te ż powody organizowania akademii, tak wi ę c obchodzono teraz jako ś wi ę to rocznic ę rewolucji pa ź dziernikowej, 1 maja, urodziny Stalina. Na pocz ą tku lat pi ęć dziesi ą tych uczono jeszcze religii w szkole, pó ź niej wprowadzono zakaz i nauka katechezy przenios ł a si ę do prywatnych budynków (w latach siedemdziesi ą tych i na pocz ą tku osiemdziesi ą tych, np. w budynku gospodarczym naprzeciwko szko ł y, a pó ź niej do salki katechetycznej przy kaplicy w Dobies ł awicach). W latach pi ęć dziesi ą tych nauka dalej odbywa si ę w jednej sali w S ę dziszowicach i w trzech salach w Prokocicach (trzeci ą sal ę pozyskano z przebudowanego mieszkania nauczycielskiego). Do szko ł y ucz ę szcza ś rednio 160 – 180 dzieci. Od pierwszego stycznia 1954 roku w szkole zacz ął pracowa ć pierwszy wo ź ny. A od 1 wrze ś nia tego roku rozporz ą dzeniem w ł adz zmieniono sposób rozpoczynania lekcji – modlitw ę zast ą piono wspólnym apelem.

10 Wrzesie ń 1955 roku przyniós ł zmian ę w cz ęś ciowej lokalizacji szko ł y. Zlikwidowano b ę d ą cy w bardzo z ł ym stanie budynek w S ę dziszowicach, a utworzono fili ę - jedn ą klas ę w Dobies ł awicach (w budynku znajduj ą cym si ę pomi ę dzy dzisiejsz ą remiz ą, a dawnym budynkiem gromady). Jednocze ś nie oddano jedn ą sal ę i mieszkanie w nowym budowanym od roku budynku szkolnym w Prokocicach. W roku 1957 w Dobies ł awicach uczy ł y si ę ju ż klasy od I do IV, wyko ń czono drug ą sal ę w nowym budynku w Prokocicach i wymieniono pod ł og ę w jednej z klas w starym budynku. W 1958 roku m ł odzie ż po raz pierwszy wzi ęł a udzia ł w zawodach sportowych poza szko łą. Odby ł si ę mecz w szkole w Rachwa ł owicach. Nasi uczniowie przegrali mecz pi ł ki siatkowej, ale wygrali w dwa ognie. W ł adze zacz ęł y k ł a ść nacisk na rozwój sportu, gdy ż do tej pory by ł a to dziedzina bardzo zaniedbana. W 1959 roku do szkó ł wprowadzono jednolite mundurki. (Dzieci nosi ł y je a ż do pocz ą tku lat dziewi ęć dziesi ą tych, z tym, ż e pocz ą tkowo by ł y one granatowe, z do ść grubego p ł ótna, a od ko ń ca lat siedemdziesi ą tych z cienkiego stilonu niebieskie, bordowe lub zielone, ale zawsze z odpinanym bia ł ym ko ł nierzykiem. Prób ę wprowadzenia mundurków podj ę to tak ż e w 2007 roku, ale wprowadzony ustawowo obowi ą zek szybko zlikwidowano na skutek nacisku rodziców i zmiany rz ą du).

11 W drugiej po ł owie lat pi ęć dziesi ą tych w szkole uczy ł o si ę oko ł o 230 – 250 uczniów. W Prokocicach w tym czasie odbywa ł y si ę liczne konferencje dla nauczycieli z rejonu Koszyc, zdarzy ł o si ę nawet przebywa ć na jednej z nich 200-tu nauczycielom, gdy poszerzono liczb ę zaproszonych uczestników o rejon Nowego Brzeska. Prowadzono lekcje pokazowe z ró ż nych przedmiotów na miejscu, a nawet na pro ś b ę w ł adz wyjazdowo w Kazimierzy Wielkiej dla tamtejszych nauczycieli „z terenu”. W 1961 roku zorganizowano pierwszy raz ognisko przedszkolne. Grono nauczycielskie sk ł ada ł o si ę z 8 osób. Liczba woluminów w bibliotece wynosi ł a 2747 sztuk.

12 B. W NOWEJ SIEDZIBIE W zwi ą zku z akcj ą budowania na tysi ą clecie pa ń stwa polskiego nowych szkó ł - w ł adze podj ęł y decyzj ę o wybudowaniu i tutaj takiej placówki. Jako lokalizacj ę wybrano miejsce na granicy dwóch wsi Prokocic i Dobies ł awic, aby szko ł a znalaz ł a si ę w po ł owie drogi mi ę dzy obydwoma dotychczasowymi budynkami i ż eby droga dzieci do szko ł y, by ł a roz ł o ż ona stosunkowo równo. Latem 1963 roku budowa ruszy ł a. Budynek mia ł by ć oddany 1 wrze ś nia 1964 roku, ale ostatecznie do nowej szko ł y przeniesiono si ę dopiero 15 stycznia 1965 roku. W pomocy przy budowie bra ł o udzia ł wielu mieszka ń ców okolicznych wsi. Kierownik Edward Oksi ń ski zadba ł o zagospodarowanie terenu, posadzono wiele drzew i krzewów. W tym roku rozpocz ęł a si ę równie ż reforma wprowadzaj ą ca szko łę o ś mioklasow ą i klasa V rozpocz ęł a nauk ę nowym programem. W 1965 roku dzieci po raz pierwszy pojecha ł y w czerwcu na wycieczk ę do Zakopanego, a w pa ź dzierniku do Warszawy. Wcze ś niej w latach powojennych organizowano trzykrotnie wycieczki do Krakowa. Od tej pory wycieczki organizowano coraz cz ęś ciej (obecnie dzieci maj ą mo ż liwo ść wyjazdu na wycieczki krajoznawcze 2 – 3 razy w roku, a dodatkowo przynajmniej raz do kina lub teatru.

13 Z okazji 1000-lecia Pa ń stwa Polskiego ustanowionego w rocznic ę chrztu Polski - obok szko ł y w 1966 roku usypano kopiec upami ę tniaj ą cy ten fakt. W 1975 w zwi ą zku z reform ą administracyjn ą zlikwidowano Gromadzkie Rady Narodowe w tym gromad ę Dobies ł awice, istniej ą c ą od 1954 roku i szko ł a znalaz ł a si ę w obr ę bie gminy Bejsce. W latach siedemdziesi ą tych wprowadzono jedn ą woln ą od nauki i pracy sobot ę, w 1985 by ł o ich ju ż 3 i stan taki trwa ł do 1989, kiedy to ka ż da sobota sta ł a si ę dniem wolnym. Rok 1989 oprócz pierwszych wolnych wyborów, przyniós ł równie ż powrót religii do szkó ł, tak te ż sta ł o si ę w Dobies ł awicach, gdzie zacz ął uczy ć ksi ą dz Czes ł aw Kubi ś (pocz ą tkowo ksi ęż a nie pobierali pensji). W klasach zawis ł y krzy ż e.

14 C. Mamy patrona Od pocz ą tku lat dziewi ęć dziesi ą tych z inicjatywy Batalionów Ch ł opskich trwa ł y przygotowania do nadania szkole imienia. Patronem mia ł zosta ć lokalny bohater – mieszkaniec S ę dziszowic – Edward Haruza, który za konspiracyjn ą walk ę o woln ą Polsk ę zosta ł stracony w obozie koncentracyjnym w O ś wi ę cimiu. Przed uroczysto ś ci ą szko ł a przesz ł a staraniem dyrektora Wies ł awa Marca gruntowny remont dachu, budynek wytynkowano i wymalowano wewn ą trz. 18 maja 1997 - w przypadaj ą ce tego dnia Zielone Ś wi ą tki – szko ł a w obecno ś ci licznie zgromadzonych go ś ci z ca ł ego kraju otrzyma ł a imi ę Edwarda Haruzy pseudonim „Jawornik”. W tym dniu nasza placówka wzbogaci ł a si ę równie ż o pracowni ę komputerow ą, zorganizowan ą za pieni ą dze przekazane szkole przez sponsora - bratanka naszego patrona nosz ą cego to samo imi ę i nazwisko - Edwarda Haruz ę ze Stanów Zjednoczonych. By ł a to jedna z pierwszych pracowni w okolicy - duma i chluba naszej szko ł y. W ka ż d ą rocznic ę nadania imienia odbywaj ą si ę uroczysto ś ci „ ś wi ę ta szko ł y” w obecno ś ci kombatantów – weteranów drugiej wojny ś wiatowej, cz ł onków rodziny patrona i w ł adz szczebla gminnego i powiatowego oraz kuratorium.

15 D. Nasze osi Ą GNI Ę CIA W latach osiemdziesi ą tych i dziewi ęć dziesi ą tych, gdy dla o ś mioklasowych szkó ł podstawowych organizowane by ł y konkursy przedmiotowe, równie ż uczniowie naszej szko ł y mogli pochwali ć si ę osi ą gni ę ciami. Laureatami lub przynajmniej finalistami w III etapie wojewódzkim - kilkakrotnie zostawali uczestnicy Konkursu J ę zyka Rosyjskiego przygotowywani przez Jadwig ę Marzec, a tak ż e Konkursu z Techniki przygotowywani przez Alicj ę Imbir. Laureata i finalist ę z informatyki i chemii przygotowa ł Artur Ś widerski. W Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym bra ł a udzia ł uczennica przygotowana przez Magdalen ę Ś widersk ą. Prawie co roku, przynajmniej w II etapie rejonowym, uczestniczyli uczniowie z ró ż nych przedmiotów – najcz ęś ciej z matematyki. Co roku szko ł a bra ł a tak ż e udzia ł w Wojewódzkim Konkursie Filatelistycznym zajmuj ą c miejsca w pierwszej dziesi ą tce, a jeden z uczniów przygotowywany przez Danut ę Marzec zaj ął nawet II miejsce w konkursie ogólnopolskim. Uczniowie odnosili wiele sukcesów w sporcie na szczeblu powiatowym i cz ę sto uczestniczyli w zawodach wojewódzkich.

16 E. CZASY REFORMY PERMANENTNEJ Rok 1998 rozpocz ął now ą reform ę w szkolnictwie. Wprowadzono na wzór przedwojenny gimnazja, a szko ł y podstawowe zredukowano do poziomu sze ś cioklasowego. W 1999 i 2000 roku szko łę podstawow ą ko ń czy ł y jednocze ś nie klasa ósma i szósta. Rozpocz ęł y si ę te ż regularne dowozy dzieci do szko ł y. W 2001 roku szko ł a wspólnie z nowo powsta ł ym w Dobies ł awicach Ludowym Klubem Sportowym „Nidzica” dokona ł a przebudowy boiska szkolnego. Od tego czasu klub na podstawie umowy u ż yczenia dba o nawierzchni ę i konserwacj ę bramek. Uczniowie z ca ł ej gminy maj ą mo ż liwo ść trenowania pi ł ki no ż nej w dwóch grupach - starszej i m ł odszej pod okiem wykwalifikowanego trenera. Klubowicze osi ą gn ę li ju ż wiele znacz ą cych sukcesów. Przed szko łą powsta ł obszerny parking. W 10 rocznic ę nadania szkole imienia - 18 maja 2007 roku z inicjatywy rodziców i dyrektor Magdaleny Ś widerskiej szko ł a otrzyma ł a sztandar ufundowany ze ś rodków Rady Rodziców. W tym roku tu ż przed wakacjami szko ł a otrzyma ł a równie ż now ą pracowni ę komputerow ą pozyskan ą z programu Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego.

17 Po roku 2000-nym dzieci masowo zacz ęł y bra ć udzia ł w wielu konkursach organizowanych dla tej grupy wiekowej, osi ą gaj ą c na przyk ł ad wiele sukcesów sportowych pod kierunkiem Ł ukasza G ą dzika, a ostatnio Janusza Leszczy ń skiego i artystycznych - plastycznych pod kierunkiem Kazimiery Lis, muzycznych przygotowywanych przez Janusza Leszczy ń skiego czy np. recytatorskich pod kierunkiem Magdaleny Ś widerskiej i Krystyny Pó ł torak oraz ekologicznych prowadzonych przez Jadwig ę Wo ź niak i Alicj ę Imbir. Dwukrotnie uczniowie wyje ż d ż ali do Warszawy jako finali ś ci organizowanego przez Instytut Wsi Polskiej ogólnopolskiego konkursu dla szkó ł maj ą cych patrona wywodz ą cego si ę ze wsi polskiej i bior ą cego czynny udzia ł w dzia ł aniach wojennych. W roku 2008 na skutek reorganizacji sieci szkó ł w gminie Bejsce zlikwidowano s ą siedni ą szko łę w Morawiankach. Od wrze ś nia cz ęść dzieci ucz ą cych si ę tam, przesz ł a do naszej szko ł y. Prac ę znalaz ł o tutaj równie ż cz ęść tamtejszych nauczycieli. Rok 2009 przyniós ł staraniem obecnego dyrektora Waldemara Wo ź niaka realizacj ę kolejnych projektów i pozyskiwanie nowoczesnych pomocy ze ś rodków unijnych. S ą one wszystkie opisane na internetowej stronie szkolnej powsta ł ej w obecnym roku (sspdobieslawice.szkolnastrona.pl). Du ż e zadowolenie i uznanie ze strony rodziców zyska ł punkt przedszkolny, do którego ucz ę szcza 15 dzieci.sspdobieslawice.szkolnastrona.pl

18 f. HISTORIA KO Ł EM SI Ę TOCZY… 12 kwietnia 2010 roku w 70-t ą rocznic ę mordu katy ń skiego, po uroczystej akademii z udzia ł em w ł adz gminnych, przed szko łą obok parkingu, uczniowie z pomoc ą dyrektora zasadzili drzewo pami ę ci – d ą b, o który b ę dziemy dba ć, aby wyrós ł na pot ęż ne drzewo i aby symbolizowa ł zarówno tamt ą niewyobra ż aln ą tragedi ę i ś mier ć prawie 22 tysi ę cy polskiej inteligencji, jak i pami ęć 96 osób - ofiar katastrofy lotniczej w Smole ń sku w tym prezydenta Lecha Kaczy ń skiego i jego ma łż onki Marii.

19 Kolejni kierownicy i dyrektorzy szko ł y 1.Kondracki (pracowa ł na pewno w 1869 i 1870 roku, poniewa ż jego podpis znajduje si ę na arkuszu z roku 1869/1870); 2.Zagrodzki (podpisany na arkuszu z 1888/1889); 3.Ludwik Pi ą tkowski (1909/1910); 4.Stefan Ż arnowiecki - 1911 do 1912; 5.Lucjan Walczak - 1913 do 1918; 6.Franciszek Dyszewski -1918 do 1922; 7.Jan Pawlak - 1922 do 1925; 8.Zofia Wi ś niowska -1925/1926; 9.W ł adys ł aw Lauda ń ski 1926/1927; 10.Józef Kubeczko – 1927 do 1929; 11.W ł adys ł aw Lauda ń ski – 1929 do 1936; 12.Franciszek Smoli ń ski – 1936/1937; 13.Jan Domaga ł a – 1937 do 1945;

20 14.Jan Noga – 1945 do 1947; 15.Kazimiera Bernacka – 1947 do 1954; 16.Edward Oksi ń ski – 1954 do 1972; 17.Irena Oksi ń ska – 1972 do 1978; 18.Danuta Marzec – 1978 do 1981; 19.Wies ł aw Marzec – od wrze ś nia do grudnia 1981; 20.Danuta Marzec – od stycznia 1982 do sierpnia 1983; 21.Wies ł aw Marzec – 1983 do 2000; 22.Magdalena Ś widerska - 2000 do 2007; 23.Waldemar Wo ź niak – 2007 i nadal.


Pobierz ppt "HISTORIA SZKO Ł Y PRZEZ pANI Ą MAGDALEN Ę Ś WIDERSK Ą NAPISANA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google