Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAIZE BALES VERSUS BUNKER SILO BALOTY Z KUKURYDZY W PORÓWNANIU Z KISZONKĄ Z SILOSU 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAIZE BALES VERSUS BUNKER SILO BALOTY Z KUKURYDZY W PORÓWNANIU Z KISZONKĄ Z SILOSU 1."— Zapis prezentacji:

1 MAIZE BALES VERSUS BUNKER SILO BALOTY Z KUKURYDZY W PORÓWNANIU Z KISZONKĄ Z SILOSU 1

2 INTRODUCTION WPROWADZENIE 2 N.V. BOONEN L. CH. http://www.boonen-nv.be

3 Introduction Wprowadzenie Corn silage – kiszonka z kukurydzy – Very good energy when used in good conditions – Bardzo dobre źródło energii kiedy jest dobrej jakości – Used in Belgium in ruminant feed to create TMR – Używana w Belgii do żywienia bydła Corn - Kukurydza – Basic diet for ruminants – Podstawowa dieta bydła – With feeds in high nitrogen – Pasza z wysoką zawartością azotu 3

4 Introduction Wprowadzenie Belgium: Belgia: – Important production of meat cattle. – Ważny producent mięsa wołowego – Large production of corn: – Wysoka produkcja kukurydzy: Harvested shredded, in the past mainly bunker silo Zebrana i rozdrobniona, przechowywana w betonowych silosach 4

5 Introduction Wprowadzenie Our group of companies : feeding several hundreds of cattle Nasza grupa firm: karmiąca setki sztuk bydła 2004: Looking the arrival of the high density corn silage bales 2004: Poszukiwała wysokiej jakości bel kiszonki z kukurydzy 5

6 Introduction Wprowadzenie → Orkel compactor born on Belgian market Prasa Orkel pojawiła się na rynku belgijskim 6

7 Introduction Wprowadzenie September 2004: Wrzesień 2004: – Cooperation with brothers Marynissen – Współpraca z braćmi Marynissen – Sended bales to feeding plans to small for bunker silo → possible making TMR even on small farms – Rozesłano bele do karmienia bydła w gospodarstwach zbyt małych na betonowe silosy. Powstała możliwość dokonywania TMR nawet w małych gospodarstwach – not looking for other advantages – Nie patrząc na inne korzyści 7

8 Introduction Wprowadzenie Winter 2004/2005: Zima 2004/2005 – Breeding cattle : lucky error on farm – Karmienie bydła: szczęśliwy błąd na farmie Changings in personnel Zmiany personalne Maize given to fresh calved cows Kukurydza wywiera dobry wpływ na cielęta → normally for 90 % diarrhea, dehydration and dying w 90% występowała biegunka, odwodnienie i śmierć Error only seen after few weeks Błąd widać dopiero po kilku tygodniach NO diarrhea Nie ma biegunek Even better condition then calves with mothers on gras hay and nitrogen supplement Kondycja cieląt jest lepsza nawet od tych z matek karmionych sianem uzupełnionym o azot 8

9 Introduction Wprowadzenie Winter 2004/2005: Zima 2004/2005 – Fattening cattle: – Hodowla bydła Growing faster when using bales Szybszy przyrost przy karmieniu belami No problems like scab, stink leg… Brak problemów takich jak parchy czy cuchnące nogi … Stay dryer, less manure Suche warunki, mniej obornika → less manure → less intake ??? mniej obornika – mniejsze spożycie ??? → reasons for differences: started study with university of Gembloux powody różnic: Uniwersytet w Gembloux rozpoczyna badania 9

10 Introduction Wprowadzenie 10

11 Maize study Badania kukurydzy Reason starting study: Powód rozpoczęcia badań: – Reason for differences between bales and silo – Przyczyna różnic między kiszonką z bel i z silosu First study Pierwsze badanie – Last year student agriculture biotechnic – thesis – W ubiegłym roku student rolnictwa rozpoczął pracę – Sponsored by our company, Marla Belgium and Interagri – Sponsorowany przez naszą firmę, Marla Belgium i Interagri – Supervised by prof. Yves Beckers (world known in his domain) – Pod kierownictwem prof. Yves Beckera (światowej sławy w swojej dziedzinie) 11

12 Maize study Badania kukurydzy Start study Rozpoczęcie badań Corn harvested on same day: Kukurydza zbierana tego samego dnia – One lorry to bunker silo – Jedna przyczepa do silosu – One lorry to orkel compactor – Jedna przyczepa do prasy Orkel First mistake ! Pierwszy błąd – Bunker silo: 35 % dry matter maximum – Silos: maksymalnie 35% suchej masy – Bales: minimum 35 % dry matter or even more – Bele: minimum 35% suchej masy a nawet więcej Today in our company: Dzisiaj w naszej firmie: – Harvesting at 38 – 40 % dry matter or even more – Zbiory na poziomie 38-40% suchej masy lub nawet więcej 12

13 Maize study Badania kukurydzy Differences Różnice First differences detected: Pierwsza różnica – Higher pH and less lactic acid: reason for less fermentation – Wyższe pH i mniej kwasu mlekowego powodem mniejszej fermentacji 13 The time needed for the fermentation to begin in the rumen of the cows is 46 minutes longer for the cows on bales. Czas potrzebny do rozpoczęcia fermentacji w żwaczu krowy jest o 46 minut dłuższy przy karmieniu kiszonką z bel

14 Maize study Badania kukurydzy Differences Różnice Lower ammonium nitrate in the bales → lower fermentation of soluable sugars due to less oxygen in the bales Mniej azotanu amony w belach – mniejsza fermentacja cukrów z powodu niższej zawartości tlenu w belach 14 Degradation of the proteins during the ensilage Objective = NH 3 /N < 5 (Very good conservation) Good conservation Satisfying conservation % N- NH 3 /N

15 Maize study Badania kukurydzy Differences Różnice Dry matter: Sucha masa: – Constant in bales – Stała w belach – Descending in bunker silo – Ubywa w silosie 15 Evolution of the dry matter %DM%DM Time

16 Maize study Badania kukurydzy Differences Różnice Mycotoxines: – Most active dexynivalenol (DON): produced by Fusarium (even in the best corn field) – Najbardziej aktywny deoksyniwalenol (DON): produkowany przez Fusarium (nawet w najlepszej kukurydzy) – Influenced by higher humidity and temperature in bunker silo – Wpływa na wyższą wilgotność i temperaturę w silosie 16 Mycotoxins in the maize silage (average value)

17 Maize study Badania kukurydzy Differences Różnice 17

18 Maize study Badania kukurydzy Differences Różnice In vitro fermentation: Fermentacja in vitro: – Differences of 50 minutes and more: due to a fermentation of the glucose in acetate, propionate and butyrate – Różnice z 50 minut lub więcej: z powodu fermentacji glukozy w oktan, propionian i maślan – Less then 13 ml gas production in favour for the bales – Mniej niż 13 ml wyprodukowanego gazu faworyzuje bele – Test in vitro, on bales and silo with the same DM → difference in real situation ?? – Test in vitro na belach i silosie o tym samym DM – realne różnice 18

19 Maize study Badania kukurydzy Global image Ogólny obraz Global image of the advantage of the orkel bales Ogólny obraz korzyści z bel Orkela – 2004: started with round bales as alternative for pit silo – 2004: początek stosowania bel jako alternatywa dla silosu – Learned differences of quality during the years – Rozpoznanie różnic w jakości – 2008: started testing with dr. Jean Devillers and university of Gembloux – 2008: początek badań z dr. Jeanem Devillersem z Uniwersytetu Gembloux – Today everything on bales – Dzisiaj wszystko w belach – Excellent stabile microbiology of the bales → better flora in rumen → better valorisation and absorbation of nutricients – Doskonała, stabilna mikrobiologia w belach – lepsza flora w żwaczu – lepsza waloryzacja i wchłanianie składników odżywczych 19

20 Maize study Badanie kukurydzy Feeding test Test karmienia 20 Feeding test of cows prepared for slaughtery/ Test karmienia krów przygotowywanych do uboju Breed: White Belgian Blue (BBB)/ Rasa: Biało Błękitna Belgijska Finishing 90 days fed with 50% maize and 50% concentration beefmash/ Karmione przez 90 dni – 50% kukurydzy i 50% beefmash Bele OrkelSilos Number of cows in feeding test / Liczba krów poddanych testowi12 Days of feeding / Dni karmienia90 Mix consumption (kg, average/cow)/ Zużycie miksu (kg, średnio na krowę)14671782 Live weight at the beginning of the test (kg, average)/ Waga żywa na początku testu (kg/średnia)626623 Live weight by time of slaughtery (kg, average)/ Waga żywa w momencie uboju (kg/średnia)781774 Weight of body after slaughtery (kg, average)/ Waga tuszy po uboju (kg/średnia)486470 Weight of cold body after 48 h (kg, average)/ Waga schłodzonej tuszy po 48h (kg, średnia)478455 Average growth per day (kg)/ Średni dzienny przyrost (kg)1,721,68 Slaughtery percentage(cold weight/live weight-5%)/ Procent uboju (waga zimna/waga żywa -5%)64,461,9

21 Maize study Badania kukurydzy Feeding test Test karmienia 21 Further comments to the economics: Forage losses in bunker silo are not calculated. What about summertime? The more dry material at the time of harvesting, the more difficult to have a good conservation in the bunker silo. Due to a complete other reaction of lactic acids, starch, soluble sugars and other chemical components, a delay of 46 minutes of fermentation in the rumen was observed with less use of energy causing less production of methane. Dalsze komentarze na temat ekonomii: Nieobliczalne straty paszy w silosie. Co z okresem letnim? Więcej suchej masy w czasie zbiorów to większy problem z zabezpieczeniem jej w silosie. Z powodu całkiem innych reakcji kwasu mlekowego, skrobi, cukrów rozpuszczalnych i innych związków chemicznych, czas fermentacji w żwaczu opóźniony o 46 minut, zaobserwowano mniejsze zużycie energii i mniejszą produkcję metanu.

22 Test on milking cattle Test na krowach mlecznych 22

23 Test on milking cattle Test na krowach mlecznych 23

24 Test on milking cattle Test na krowach mlecznych 2 different companies (2 x 4 cows and 2 x 10 cows) 2 różne firmy (2 x 4 krowy i 2 x 10 krów) same quality and quantity of feed in the 2 companies Taka sama jakość i ilość podawanej karmy w 2 firmach cows in second or third lactation with uniform genetics and history of production Krowy w drugiej lub trzeciej laktacji jednolitą genetyką i historią produkcji in the 2 companies with forage with equal VEM values Pasza o takiej samej wartości VEM w obydwóch firmach with cows that calved in the same period (15/6/12 - 30/6/12) Na krowach ocielonych w tym samym okresie (15/6/12 – 30/6/12) 24

25 Test on milking cattle Test na krowach mlecznych 2 x 4 cows 2 x 4 krowy 4 cows - mixture Mais bales + grass bales + grain/4 krowy – mieszanka bel kukurydzy + bele trawy + ziarno BALES/BELE kg milk/day%fat (g/100g)%protein (g/100g)%lactose (g/100g) cel count (x1000/ml) 20/08/201228,384,793,514,3793,50 20/09/201229,634,823,874,3068,00 21/10/201229,384,733,824,3365,50 21/11/201228,134,653,554,2489,50 20/12/201226,754,563,464,21147,75 18/01/201324,884,383,654,16112,50 AVERAGE BALES 27,854,653,644,2796,13 25 4 cows - mixture silo maize + silo grass + grain/4 krowy – mieszanka paszy z silosu + trawy z silosu+ ziarno SILO/SILOS kg milk/day%fat (g/100g)%protein (g/100g)%lactose (g/100g) cel count (x1000/ml) 20/08/201224,004,133,204,04417,13 20/09/201223,384,083,143,74253,12 21/10/201222,503,733,013,53246,88 21/11/201219,253,593,013,15355,63 20/12/201217,253,242,943,10347,88 18/01/201316,133,112,592,99354,38 AVERAGE SILO 20,423,652,983,42329,17

26 Test on milking cattle Test na krowach mlecznych 2 x 4 cows 2 x 4 krowy 26

27 Test on milking cattle Test na krowach mlecznych 2 x 10 cows 2 x 10 krów 27 10 cows - mixture Mais bales + hay + grain BALES kg milk/day %fat (g/100g) %protein (g/100g) %lactose (g/100g) cel count (x1000/ml) 20/08/201227,004,883,414,5952,00 20/09/201229,004,763,674,5839,00 21/10/201228,004,743,884,8641,00 21/11/201226,004,683,874,4987,00 20/12/201224,504,713,974,41343,00 18/01/201323,004,474,014,36122,00 AVERAGE BALES 26,254,713,804,55114,00 10 cows - mixture silo maize + silo grass + grain SILO kg milk/day %fat (g/100g) %protein (g/100g) %lactose (g/100g) cel count (x1000/ml) 20/08/201223,004,203,244,18276,00 20/09/201222,504,283,263,60306,00 21/10/201224,003,693,123,54275,00 21/11/201221,003,653,083,26297,50 20/12/201218,003,343,013,20476,50 18/01/201317,003,212,283,18550,00 AVERAGE SILO 20,923,733,003,49363,50

28 Test on milking cattle Test na krowach mlecznych 2 x 10 cows 2 x 10 krów 28

29 METHANE EMISSION EMISIA METANU ILVO’s Ruminant Respiration Facility, Melle, Belgium 29 https://www.youtube.com/watch?feature=pla yer_embedded&v=PfYfy7kzYig

30 Methane emission Emisja metanu The agriculture is responsible for over 11 % of the emission of gas in Flanders. Rolnictwo odpowiada za 11% emisji gazów we Flandrii A big part is coming from ruminants with methane as the most important emission. Duża część metanu pochodzi od bydła, którego emisja jest największa 30

31 ORKEL YES WE CAN ! 31


Pobierz ppt "MAIZE BALES VERSUS BUNKER SILO BALOTY Z KUKURYDZY W PORÓWNANIU Z KISZONKĄ Z SILOSU 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google