Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEGREGACJA ODPADÓW. Recykling Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEGREGACJA ODPADÓW. Recykling Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie."— Zapis prezentacji:

1 SEGREGACJA ODPADÓW

2 Recykling Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

3 Mówiąc prostszym językiem: jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

4 Elementy recyklingu: właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów

5 projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców

6 Jak segregować odpady? makulatura - gazety, magazyny, katalogi prospekty, papier do pisania, zeszyty, książki, kartony, mapy, torebki i worki papierowe, pudełka papierowe, tektura falista szkło – czyste słoiki bez zakrętek, czyste butelki szklane białe i kolorowe (po sokach, alkoholach) bez korków i zakrętek

7 tworzywa sztuczne – jednorazowe butelki po napojach PET, opakowania po środkach chemii gospodarczej, kubki po produktach mlecznych, pojemniki po artykułach sypkich, duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego metal - puszki i pojemniki po produktach spożywczych, drobny metal pochodzący z gospodarstw domowych

8

9 Segregacja odpadów Jest to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Odpady możemy podzielić na: o odpady przemysłowe o odpady komunalne o odpady niebezpieczne

10 Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona jest w miejscu naszych, gospodarstw domowych. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

11

12 segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych. segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych.

13 Segregacja i recykling odpadów pozwala na: przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

14 Jak składować odpady?

15 Składowisko odpadów Potocznie wysypisko śmieci - to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.

16 Typy wysypisk śmieci w Polsce Niezorganizowane - zajmują wyrobiska lub naturalne zagłębienia terenu, bez specjalnego przygotowania. Skutkiem takiego składowania odpadów jest m.in. zanieczyszczenie wód gruntowych, niekontrolowana emisja gazów do atmosfery oraz nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni Półzorganizowane - budowa takich wysypisk w ostatnich latach jest podejmowana dość często. Od poprzedniego rodzaju wysypisk odróżnia je zastosowanie izolacji składowanych odpadów od podłoża. Sposób ten jednak również nie zabezpiecza środowiska przed emisją ciekłych i gazowych odpadów. Stanowi przejściową formę w dążeniu do prawidłowego urządzenia i eksploatacji wysypisk Zorganizowane - posiadają one specjalną lokalizację, z uwzględnieniem kryteriów hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne oraz są odpowiednio eksploatowane

17 Sprzątanie Świata Międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja,,Sprzątanie Świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się tam w 1989. Wówczas 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jego uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. Jej organizatorem jest organizacja społeczna Clean up Australia. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

18 Mam nadzieję, iż ta prezentacja przybliżyła państwu takie pojęcia jak: recykling, segregacja odpadów, czy wysypisko śmieci oraz uświadomiła jak ważne jest ich odpowiednie zagospodarowanie. Dziękuję za poświęconą uwagę!!!


Pobierz ppt "SEGREGACJA ODPADÓW. Recykling Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google