Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MID Measuring Instruments Directive Wisła 18.04. 2007. Robert Link

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MID Measuring Instruments Directive Wisła 18.04. 2007. Robert Link"— Zapis prezentacji:

1 MID Measuring Instruments Directive Wisła 18.04. 2007. Robert Link rlink@actaris.com

2 18/04/2007 Stan dotychczasowy PN-ISO 4064 druga edycja 75/33/EWG dla wodomierzy wody zimnej 79/830/EWG dla wodomierzy wody ciepłej Stan przyszły MID PN-EN14154 / R49 / ISO 4064 ( R72 dla wody ciepłej ) 

3 18/04/2007 Dotychczasowe przepisy prawne w Polsce Ustawa Prawo o Miarach z 11 maja 2001 Dz.U. 63/2001 poz. 636 (z późn. zmianami, w szczególności Dz.U. 141/2004 poz.1493) – tekst jednolity Dz.U. 243/2004 poz. 2441 Norma PN - ISO4064 Rozp.MGiP z 30 marca 2005 Dz.U. Nr 74/2005 poz. 653 w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej - traci moc obowiązywania najpóźniej 31.12.2007. Dyrektywa 75/33/EWG (liczniki do wody zimnej) Dyrektywa 79/830/EWG (liczniki do wody ciepłej) Rozp. MGPiPS z 20 lutego 2004 Dz.U. 40/2004 poz.360 w sprawie wymagań metrologicznych jakim powinny odpowiadać wodomierze - traci moc obowiązywania najpóźniej 31.12.2007. Rozp. MGPiPS z 2 kwietnia 2004 Dz.U. 77/2004 poz.730 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - traci moc obowiązywania najpóźniej 31.12.2007.

4 18/04/2007 Przepisy przejściowe PN - ISO4064 Klasy metrologiczne: Qs  Qmax = 2xQn) Qp  Qn +5% -5% +2% -2% Qt Zakres pomocniczyZakres podstawowy Maksymalny dopuszczalny błąd w zakresie podstawowym Maksymalny dopuszczalny błąd w pomocniczym zakresie Przykładowa krzywa błędu Qmin

5 18/04/2007 PN - ISO 4064 Klasy metrologiczne: Qn < 15 m3/h (do DN40) 10 8 4 21.51 100200 Qmax (= 2xQn) Qn +5% -5% +2% -2% % Qn CB A 1.15 0,75 D

6 18/04/2007 PN - ISO 4064 Klasy metrologiczne: Qn  15 m3/h 1002003020831.50.6 Qmax (= 2xQn) Qn +5% -5% +2% -2% % Qn CB A

7 18/04/2007 Dotychczasowy stan ISO 4064 druga edycja 75/33/CEE dla wodomierzy wody zimnej Stan przyszły MID EN14154 / R49 / ISO 4064 

8 18/04/2007 Nowe akty prawne ( wydane i planowane) Dyrektywa MID 2004/22/WE z dnia 31.03.2004, która powinna zostać wdrożona do 30.04.2006 i zastosowana w praktyce 30.10.2006 (uchyla 18 dyrektyw w tym 75/33/EWG i 79/830/EWG) Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. Dz.U. 249/2006 poz. 1834 o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym ustawy prawo o miarach) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 Dz.U. 3/2007 poz. 27 w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (podlegających ocenie zgodności) (zał nr 1 dotyczy wodomierzy) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – projekt (uchyla Rozp. MGPiPS z 2kwietnia 2004 Dz.U. 77/2004 poz.730 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych)

9 18/04/2007 Nowe akty prawne ( wydane i planowane) cd Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych - projekt (uchyla Rozp. MGPiPS z 20 lutego 2004 Dz.U. 40/2004 poz.360 sprawie wymagań metrologicznych jakim powinny odpowiadać wodomierze)

10 18/04/2007 Measuring Instruments Directive 2004/22/EC z dnia 31 marca 2004 Wchodzi w życie 30/10/2006 ( w Polsce wprowadzona 7.01.2007.) Dotyczy 10 rodzajów przyrządów pomiarowych takich jak wodomierze czy ciepłomierze, ale także na przykład taksometry 27 artykułów wymagania ogólne (appendix I) => dotyczy wszystkich przyrządów Procedury certyfikacyjne=> podobnie jak dzisiaj -B : zatwierdzenie typu WE -D : fabryczny system jakości ( odpowiednik legalizacji ) -F: sprawdzenie przez jednostkę notyfikowaną (Okręgowy Urząd Miar) alternatywa dla D

11 18/04/2007 Measuring Instruments Directive Załączniki dotyczą poszczególnych przyrządów pomiarowych -MI-001 dotyczy wodomierzy -MI-004 dotyczy ciepłomierzy => MID wykorzystuje międzynarodowe standardy, aby zdefiniować techniczne wymagania dla każdego rodzaju przyrządów pomiarowych MID nie ingeruje w przepisy krajowe dotyczące weryfikacji okresowej 10 letni okres przejściowy do 29.10.2016.

12 18/04/2007 Metrologiczna tolerancja błędu Q2 = 1.6xQ1 Q1 = Q3/R Q4 (= 1.25xQ3) Q3 +5% -5% +2% -2% Testy trwałościowe: 100.000 cykli w Q3 + 100h w Q4 800h w Q3 + 200h w Q4

13 18/04/2007 Koncepcja nowej klasyfikacji Q3 : ciągły strumień objętości do wyboru z: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 2500 4000 6300 R=Q3/Q1 : do wyboru z: 10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 Q1 : minimalny strumień objętości = Q3/R Q2 : pośredni strumień objętości = 1.6xQ1 (dopuszczone także w 5 letnim okresie przejściowym : 2.5,4 & 6.3) Q4 : przeciążeniowy strumień objętości = 1.25xQ3

14 18/04/2007 Przyszły stan OIML IR49-1 (2003) ISO 4064-12004 EN 14154-12005 Metrologia - Błąd graniczny dopuszczalny (MPE) - Wymagania trwałościowe... inne -długość -strata ciśnienia... MiĘDZYNARODOWE EUROPA

15 18/04/2007 Wodomierze wody zimnej Dokument normatywny OIML ( Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej) : R49-1 : Wymagania metrologiczne i techniczne 2003 R49-2 : Metody badań 2004 R49-3 : Format raportu testowego 2004 MID

16 18/04/2007 Wodomierze zimnej i ciepłej wody Norma zharmonizowana: PN-EN14154-1 : Wymagania ogólne Maj 2005 PN-EN14154 -2 : Instalacja i warunki użytkowania Maj 2005 PN-EN14154 -3 : Metody i wyposażenie do badań Maj 2005 MID

17 18/04/2007 Wodomierze zimnej i ciepłej wody ISO4064-1 : Specifications 2004 ISO4064-2 : Installation requirements 2004 ISO4064-3 : Test methods and equipment 2004 MID

18 18/04/2007 Oznakowanie wg MID Nr certyfikatu badania typu WE ( moduł B ) CE 1445 JN 1445 Okręgowy Urząd Miar w Krakowie ( moduł F) w Polsce 9 OUM M metrologiczny 07 rok legalizacji WE JN 1440 GUM

19 18/04/2007 Okres przejściowy art. 10 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. Dz.U. 249/2006 poz. 1834 o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w tym ustawy prawo o miarach) 1. Decyzje zatwierdzenia typu dotyczące przyrządów pomiarowych podlegających od dnia 7 stycznia 2007r. ocenie zgodności wydane przed tym dniem na podstawie ustawy, o której mowa w art. 6, uznaje się za ważne do czasu upływu okresów ich ważności. 2. Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji, o których mowa w ust. 1, podlegają legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 6, przy czym mogą być one zgłaszane do legalizacji pierwotnej do czasu upływu okresów ważności tych decyzji i powinny spełniać wymagania obowiązujące przed dniem 7 stycznia 2007 r. Art. 6. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 ……

20 18/04/2007 Podsumowanie Zatwierdzenia typu GUM na podstawie ustawy Prawo o miarach z 1993 r. czyli wydane przed 2003 rokiem (wątpliwe prawnie z uwagi na brak delegacji w konstytucji RP z 1997 roku dla Prezesa GUMu) Zatwierdzenia europejskie (EWG) na podstawie dyrektyw UE dotyczą wodomierzy wprowadzanych do obrotu po akcesji Polski do UE czyli 1.05.2004. - znak E (epsilon) okres przejściowy do 2016 Zatwierdzenia GUM wydane na podstawie Ustawy Prawo o Miarach z 2001 roku czyli po 1.01.2003 ( po 1.05.2004 - rozporządzenie o pkm) okres przejściowy do 2016 „Zatwierdzenia” MID znak CE

21 18/04/2007 Gdzie szukać informacji www.gum.gov.pl projekty rozporządzeń ( PKM i wodomierze) Instal nr 11/2004 Marek Tichy, Dyrektywa MID i ocena zgodności ciepłomierzy, gazomierzy i wodomierzy Instal nr 1/2005 Maria Dąbrowska, Akty prawne dotyczące wodomierzy Instal nr 3/2007 Małgorzata Danikiewicz, Przepisy przejściowe w znowelizowanej ustawie Prawo o Miarach Instal nr 3/2007 Stanowisko Ministerstwa Gospodarki w sprawie zmiany ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw www.informacjainstal.com.pl


Pobierz ppt "MID Measuring Instruments Directive Wisła 18.04. 2007. Robert Link"

Podobne prezentacje


Reklamy Google