Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GŁÓWNY URZĄD MIAR ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, tel. 581 95 32, fax 581 93 91,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GŁÓWNY URZĄD MIAR ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, tel. 581 95 32, fax 581 93 91,"— Zapis prezentacji:

1 GŁÓWNY URZĄD MIAR ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, tel. 581 95 32, fax 581 93 91, certification@gum.gov.pl

2 PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD WYPOSAŻENIA STACJI KONTROLI POJAZDÓW Małgorzata Skoczylas

3 GŁÓWNY URZĄD MIAR Urząd administracji rządowej Urząd administracji rządowej Narodowy instytut metrologiczny Narodowy instytut metrologiczny – Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach – Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo probiercze – Zarządzenie MGPiPS z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar

4 PION METROLOGII NAUKOWEJ I PRZEMYSŁOWEJ Zakład Długości i Kąta Zakład Długości i Kąta Zakład Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego Zakład Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego Zakład Masy i Siły Zakład Masy i Siły Zakład Metrologii Elektrycznej Zakład Metrologii Elektrycznej Zakład Fizykochemii Zakład Fizykochemii

5 PION METROLOGII PRAWNEJ Jednostka Certyfikująca Jednostka Certyfikująca Samodzielne Laboratorium do spraw Tachografów Samochodowych Samodzielne Laboratorium do spraw Tachografów Samochodowych Biuro Legislacyjne Biuro Legislacyjne

6 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA Laboratorium Badania Gazomierzy Laboratorium Badania Gazomierzy Laboratorium Badania Wodomierzy Laboratorium Badania Wodomierzy Laboratorium Badania Instalacji Pomiarowych do Cieczy Innych niż Woda Laboratorium Badania Instalacji Pomiarowych do Cieczy Innych niż Woda Laboratorium Badania Ciepłomierzy Laboratorium Badania Ciepłomierzy Laboratorium Badania Analizatorów Gazów Laboratorium Badania Analizatorów Gazów

7 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA Laboratorium Badania Taksometrów Laboratorium Badania Taksometrów Laboratorium Badania Oprogramowania Laboratorium Badania Oprogramowania Laboratorium Badania Wag i Przyrządów do Pomiaru Długości Laboratorium Badania Wag i Przyrządów do Pomiaru Długości Laboratorium Badania Liczników Energii Elektrycznej Laboratorium Badania Liczników Energii Elektrycznej Laboratorium Badań Środowiskowych Laboratorium Badań Środowiskowych

8 ZADANIA GUM Zapewnienie wzajemnej zgodności i wymaganej dokładności wyników pomiarów wykonywanych w Polsce oraz ich zgodności z międzynarodowym systemem miar

9 WSPÓLNE ZADANIA OBU PIONÓW Inicjowanie, określanie kierunków i prowadzenie prac badawczo– rozwojowych w dziedzinie miar Inicjowanie, określanie kierunków i prowadzenie prac badawczo– rozwojowych w dziedzinie miar Budowa, dokumentowanie i utrzymywanie wzorców odniesienia GUM oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez porównania międzynarodowe Budowa, dokumentowanie i utrzymywanie wzorców odniesienia GUM oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez porównania międzynarodowe

10 Opracowywanie metod pomiarowych oraz projektowanie i budowa stanowisk pomiarowych Opracowywanie metod pomiarowych oraz projektowanie i budowa stanowisk pomiarowych Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

11 Wykonywanie pomiarów (badań) związanych z zatwierdzeniem typu, legalizacją lub wzorcowaniem przyrządów pomiarowych Wykonywanie pomiarów (badań) związanych z zatwierdzeniem typu, legalizacją lub wzorcowaniem przyrządów pomiarowych Wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych Wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych Współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami metrologicznymi Współpraca z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami metrologicznymi

12 DODATKOWE ZADANIA PIONU METROLOGII NAUKOWEJ I PRZEMYSŁOWEJ Budowa, dokumentowanie i utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami międzynarodowymi przez udział w porównaniach międzynarodowych Budowa, dokumentowanie i utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami międzynarodowymi przez udział w porównaniach międzynarodowych Prowadzenie prac z zakresu przedstawiania charakterystyk przyrządów pomiarowych oraz wszelkich zagadnień związanych z wyrażaniem niepewności pomiarów Prowadzenie prac z zakresu przedstawiania charakterystyk przyrządów pomiarowych oraz wszelkich zagadnień związanych z wyrażaniem niepewności pomiarów

13 DODATKOWE ZADANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ Udział w kontroli stosowania przepisów prawnych w dziedzinie miar oraz kontroli właściwego stosowania przyrządów pomiarowych Udział w kontroli stosowania przepisów prawnych w dziedzinie miar oraz kontroli właściwego stosowania przyrządów pomiarowych Udział w procedurze udzielania przez Prezesa upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych Udział w procedurze udzielania przez Prezesa upoważnień do legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych Udział w procedurze tworzenia i znoszenia przez Prezesa punktów legalizacyjnych Udział w procedurze tworzenia i znoszenia przez Prezesa punktów legalizacyjnych

14 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ METROLOGII ORAZ ZAGADNIEŃ METROLOGII PRAWNEJ Międzynarodowy Komitet Miar (CIPM) Międzynarodowy Komitet Miar (CIPM) Generalna Konferencja Miar (CGPM) Generalna Konferencja Miar (CGPM) Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM) Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM) Międzynarodowy Komitet Metrologii Prawnej (CIML) Międzynarodowy Komitet Metrologii Prawnej (CIML) Międzynarodowe Biuro Metrologii Prawnej (BIML) Międzynarodowe Biuro Metrologii Prawnej (BIML) Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) Europejska Współpraca w dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC) Europejska Współpraca w dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC)

15 UDZIAŁ W PORÓWNANIACH MIĘDZYNARODOWYCH EUROMET – Europejska Współpraca w dziedzinie Wzorców Jednostek Miar EUROMET – Europejska Współpraca w dziedzinie Wzorców Jednostek Miar EUROLAB – Organizacja do spraw Badań w Europie EUROLAB – Organizacja do spraw Badań w Europie

16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. Nr 25, poz. 209) Analizatory spalin samochodowych Analizatory spalin samochodowych Mierniki poziomu dźwięku Mierniki poziomu dźwięku Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych

17 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz. U. Nr 243 z 2004 r., poz. 2441) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351 i Dz. U. Nr 82 z 2004 r., poz. 754) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351 i Dz. U. Nr 82 z 2004 r., poz. 754)

18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. Nr 7 z 2004 r., poz. 58) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych (Dz. U. Nr 7 z 2004 r., poz. 58)

19 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku (Dz. U. Nr 94, poz. 915) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku (Dz. U. Nr 94, poz. 915) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 180, poz. 1763) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 180, poz. 1763)

20 HARMONIZACJA PRAWA TECHNICZNEGO W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Swobodny przepływ produktów Swobodny przepływ produktów Zwalczanie barier w handlu Zwalczanie barier w handlu

21 ZASADY NOWEGO PODEJŚCIA W DZIEDZINIE HARMONIZACJI TECHNICZNEJ I NORMALIZACJI Harmonizacja ustawodawcza ograniczona do podstawowych wymagań, które musi spełniać wyrób wprowadzony na rynek Wspólnoty, jeśli ma korzystać z sprawa swobodnego przepływu w jej obrębie Harmonizacja ustawodawcza ograniczona do podstawowych wymagań, które musi spełniać wyrób wprowadzony na rynek Wspólnoty, jeśli ma korzystać z sprawa swobodnego przepływu w jej obrębie

22 Specyfikacje techniczne produktów spełniających podstawowe wymagania przedstawione w dyrektywach będą określone w normach zharmonizowanych lub dokumentach normatywnych Specyfikacje techniczne produktów spełniających podstawowe wymagania przedstawione w dyrektywach będą określone w normach zharmonizowanych lub dokumentach normatywnych Zastosowanie norm zharmonizowanych lub dokumentów normatywnych pozostaje dobrowolne, a producent może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne celem wypełnienia wymagań Zastosowanie norm zharmonizowanych lub dokumentów normatywnych pozostaje dobrowolne, a producent może zawsze zastosować inne specyfikacje techniczne celem wypełnienia wymagań

23 Wyroby wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi lub dokumentami normatywnymi korzystają z domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi dyrektywy Wyroby wytworzone zgodnie z normami zharmonizowanymi lub dokumentami normatywnymi korzystają z domniemania zgodności z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi dyrektywy Tylko wyroby spełniające wymagania zasadnicze mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania Tylko wyroby spełniające wymagania zasadnicze mogą być wprowadzone do obrotu lub użytkowania Producenci mogą wybierać między różnymi procedurami oceny zgodności przewidzianymi dla określonego wyrobu przez daną dyrektywę Producenci mogą wybierać między różnymi procedurami oceny zgodności przewidzianymi dla określonego wyrobu przez daną dyrektywę

24 PODEJŚCIE MODUŁOWE – PODZIAŁ PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI NA SZEREG ODDZIELNYCH OPERACJI, TZW. MODUŁÓW

25 Moduły różnią się w zależności od stopnia zaawansowania wyrobu (projekt, prototyp, produkcja seryjna) Moduły różnią się w zależności od stopnia zaawansowania wyrobu (projekt, prototyp, produkcja seryjna) Moduły różnią się w zależności od sposobu oceny (na podstawie kontroli dokumentacji, badania typu, legalizacji, zapewnienia jakości) Moduły różnią się w zależności od sposobu oceny (na podstawie kontroli dokumentacji, badania typu, legalizacji, zapewnienia jakości) Moduły różnią się w zależności od jednostki prowadzącej ocenę (producent lub jednostka notyfikowana) Moduły różnią się w zależności od jednostki prowadzącej ocenę (producent lub jednostka notyfikowana)

26 Nowe instytucje wynikające z nowego podejścia Jednostki notyfikowane Jednostki notyfikowane Komitet Stały do spraw Norm i Regulacji Technicznych Komitet Stały do spraw Norm i Regulacji Technicznych Nadzór rynku Nadzór rynku

27 Dotychczasowe wprowadzanie w Polsce dyrektyw starego i nowego podejścia dotyczących przyrządów pomiarowych Dyrektywa starego podejścia 86/217/EWG dotycząca manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych Dyrektywa starego podejścia 86/217/EWG dotycząca manometrów do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych Dyrektywa nowego podejścia 90/384/EWG (znowelizowana dyrektywą 93/68/EWG) dotycząca wag nieautomatycznych (NAWI) Dyrektywa nowego podejścia 90/384/EWG (znowelizowana dyrektywą 93/68/EWG) dotycząca wag nieautomatycznych (NAWI)

28 Wdrożone przez ustawodawstwo polskie dyrektywy nowego podejścia mające znaczenie dla wyrobów mechanicznych i elektrycznych: 73/23/EWG – urządzenia niskiego napięcia – LVD 73/23/EWG – urządzenia niskiego napięcia – LVD 98/37/WE – urządzenia mechaniczne – MD 98/37/WE – urządzenia mechaniczne – MD 89/336/EWG – kompatybilność elektromagnetyczna – EMC 89/336/EWG – kompatybilność elektromagnetyczna – EMC

29 Dyrektywa 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID) obejmuje następujące przyrządy: Wodomierze Wodomierze Gazomierze (oraz przeliczniki) Gazomierze (oraz przeliczniki) Liczniki energii elektrycznej Liczniki energii elektrycznej Ciepłomierze Ciepłomierze Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda Wagi automatyczne Wagi automatyczne Taksometry Taksometry Miary materialne Miary materialne Przyrządy do pomiaru wymiarów Przyrządy do pomiaru wymiarów Analizatory spalin samochodowych Analizatory spalin samochodowych

30 Dyrektywa 2004/22/WE – MID Załącznik I – Wymagania zasadnicze Załącznik I – Wymagania zasadnicze Załączniki A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H i H1 opisują poszczególne moduły oceny zgodności Załączniki A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H i H1 opisują poszczególne moduły oceny zgodności Załączniki od MI–001 do MI–010 są poświęcone wymaganiom specyficznym określonym dla poszczególnych przyrządów pomiarowych objętych przez dyrektywę Załączniki od MI–001 do MI–010 są poświęcone wymaganiom specyficznym określonym dla poszczególnych przyrządów pomiarowych objętych przez dyrektywę Załącznik MI–010 dotyczy analizatorów spalin samochodowych Załącznik MI–010 dotyczy analizatorów spalin samochodowych

31 Dopuszczalne procedury oceny zgodności przewidziane dla analizatorów spalin samochodowych B + F lub B + F lub B + D lub B + D lub H1 H1

32 B – Badanie typu prowadzone przez jednostkę notyfikowaną Badanie wzoru typu reprezentatywnego dla przewidywanej produkcji kompletnego przyrządu pomiarowego Badanie wzoru typu reprezentatywnego dla przewidywanej produkcji kompletnego przyrządu pomiarowego Badanie wzorów typu reprezentatywnych dla przewidywanej produkcji jednej lub większej liczby znaczących elementów przyrządu pomiarowego wraz z oceną projektu pozostałych elementów przyrządu przez analizę dokumentacji technicznej Badanie wzorów typu reprezentatywnych dla przewidywanej produkcji jednej lub większej liczby znaczących elementów przyrządu pomiarowego wraz z oceną projektu pozostałych elementów przyrządu przez analizę dokumentacji technicznej Ocena projektu przyrządu pomiarowego przez analizę dokumentacji technicznej, bez badania wzoru typu Ocena projektu przyrządu pomiarowego przez analizę dokumentacji technicznej, bez badania wzoru typu

33 D – Deklaracja zgodności z typem na podstawie zapewnienia jakości procesu produkcyjnego Producent powinien działać na podstawie zatwierdzonego przez jednostkę notyfikowaną systemu jakości produkcji, kontroli wyrobów finalnych i badań przyrządu pomiarowego Producent powinien działać na podstawie zatwierdzonego przez jednostkę notyfikowaną systemu jakości produkcji, kontroli wyrobów finalnych i badań przyrządu pomiarowego Producent podlega nadzorowi sprawowanemu przez jednostkę notyfikowaną Producent podlega nadzorowi sprawowanemu przez jednostkę notyfikowaną

34 F – Deklaracja zgodności z typem na podstawie weryfikacji wyrobu Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta przeprowadza odpowiednie oględziny i badania, aby sprawdzić zgodność przyrządu pomiarowego z typem opisanym w certyfikacie badania typu i wymaganiami dyrektywy Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta przeprowadza odpowiednie oględziny i badania, aby sprawdzić zgodność przyrządu pomiarowego z typem opisanym w certyfikacie badania typu i wymaganiami dyrektywy Moduł F jest odpowiednikiem legalizacji pierwotnej Moduł F jest odpowiednikiem legalizacji pierwotnej

35 H1 –Deklaracja zgodności na podstawie pełnego zapewnienia jakości oraz badania projektu Producent powinien działać na podstawie zatwierdzonego przez jednostkę notyfikowaną systemu jakości dla projektu, produkcji i kontroli wyrobu finalnego oraz badań danego przyrządu pomiarowego Producent powinien działać na podstawie zatwierdzonego przez jednostkę notyfikowaną systemu jakości dla projektu, produkcji i kontroli wyrobu finalnego oraz badań danego przyrządu pomiarowego Producent podlega nadzorowi sprawowanemu przez jednostką notyfikowaną Producent podlega nadzorowi sprawowanemu przez jednostką notyfikowaną Jednostka notyfikowana bada projekt techniczny przyrządu pomiarowego i wydaje odpowiedni certyfikat Jednostka notyfikowana bada projekt techniczny przyrządu pomiarowego i wydaje odpowiedni certyfikat

36 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "GŁÓWNY URZĄD MIAR ul. Elektoralna 2, 00-950 Warszawa, tel. 581 95 32, fax 581 93 91,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google