Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A – wydatkowanie zaliczki 24 października 2013 r. Fundusze europejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A – wydatkowanie zaliczki 24 października 2013 r. Fundusze europejskie."— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A – wydatkowanie zaliczki 24 października 2013 r. Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

2 Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, w celu otrzymania płatności zaliczkowej należy złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z następującymi załącznikami: -zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, -oświadczenie o braku zaległości z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska (wzór do pobrania ze strony internetowej MCP), -zaświadczenie o prowadzonym rachunku, wyodrębnionym do obsługi płatności zaliczkowej. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest jednorazowo w wysokości maksymalnie 50% całkowitej wartości dofinansowania projektu. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ ?

3 NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ZALICZKĘ? Podstawowym założeniem przy udzielaniu zaliczek jest wsparcie Beneficjentów w finansowaniu realizacji projektów w ich początkowej fazie. Zalecanym jest aby środki pochodzące z zaliczki przeznaczane były na wydatki związane z kluczowymi elementami projektu. Punktem wyjścia do ustalenia wartości wnioskowanej zaliczki powinna być wartość wydatków, które Beneficjent zamierza z jej pomocą sfinansować, nie zaś możliwa maksymalna dostępna wartość. UWAGA! Niedopuszczanym jest, by ze środków pochodzących z zaliczki ponoszone były wydatki niekwalifikowane (np. koszty związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, nie związane z projektem). W ramach wydatkowania zaliczki należy zwrócić uwagę, by koszty związane z obsługą rachunku były finansowane ze środków własnych Beneficjenta (np. obciążenie konta głównego kosztami związanymi z obsługą rachunku zaliczkowego).

4 WYDATKOWANIE ZALICZKI 1.Sposób dokonywania płatności: Płatności z rachunku zaliczkowego mogą być dokonywane wyłącznie bezpośrednio na rachunek kontrahenta (dostawcy/wykonawcy) lub pracownika zatrudnionego w ramach projektu. Ponoszenie wydatków kwalifikowanych z udziałem środków zaliczki następuje z zachowaniem procentu dofinansowania wskazanym w §2 ust. 5 umowy o dofinansowanie (70% dla wydatków ponoszonych w ramach badań przemysłowych lub 45% w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz w proporcji pomiędzy środkami współfinansowania i środkami europejskimi zgodnie z §2 ust. 6 umowy o dofinansowanie (85% środki europejskie oraz 15% pochodzące z Budżetu Państwa).

5 WYDATKOWANIE ZALICZKI Oznacza to, iż płatności ponoszone z rachunku zaliczkowego mogą być dokonywane wyłącznie na poczet wydatków przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym do wysokości przyznanego dofinansowania. Pozostałą część należności Beneficjent reguluje ze środków własnych. badania przemysłowe eksperymentalne prace rozwojowe

6 WYDATKOWANIE ZALICZKI 2. Przykład: Beneficjent X Wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000,00 PLN Wartość przyznanego dofinansowania: 70 000,00 PLN (badania przemysłowe 70%) Zakres rzeczowy projektu: Środek trwały I: 15 000,00 PLN Środek trwały II: 20 000,00 PLN Koszty osobowe (wynagrodzenie personelu projektu): 18 000,00 PLN Zakup wyników badań: 47 000,00 PLN Maksymalna wartość zaliczki, o jaką może wnioskować Beneficjent: 35 000,00 PLN Beneficjent X złożył wniosek o płatność zaliczkową na kwotę 35 000,00 PLN, by sfinansować zakup 2 środków trwałych. Zaliczkę należy wydatkować w następujący sposób: I ŚT: 15 000,00 PLN x 70% = 10 500,00 PLN II ŚT: 20 000,00 PLN x 70% =14 000,00 PLN

7 WYDATKOWANIE ZALICZKI Przykład c.d.: Kwoty 10 500,00 PLN oraz 14 000,00 PLN należy uregulować przelewem z rachunku zaliczkowego bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury, natomiast pozostałą należność wynikającą z dokumentu księgowego należy dopłacić z własnych środków również bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury. Uwaga! Odsetki bankowe narosłe od otrzymanej zaliczki, zgromadzone na rachunku zaliczkowym podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez MCP. Na etapie rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązany jest przedstawić kompletny wyciąg z rachunku zaliczkowego obejmującego okres od momentu otrzymania zaliczki do całkowitego jej wydatkowania.

8 WYDATKOWANIE ZALICZKI 3. Termin wydatkowania środków pochodzących z zaliczki Środki stanowiące współfinansowanie (15% pochodzące z Budżetu Państwa) winny być wydatkowane w terminie do 31 grudnia roku budżetowego, w którym zaliczka została wypłacona, w przeciwnym wypadku Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewydatkowane środki na rachunek MCP w następujących terminach: - w terminie do 15 grudnia tego roku (jeśli zaliczka została wypłacona w pierwszym roku realizacji projektu) lub - w terminie 15 dni od zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie – nie później, niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową. Właściwy termin zwrotu to ten, który przypada wcześniej.

9 WYDATKOWANIE ZALICZKI UWAGA! W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wydatkowanie zaliczki w części stanowiącej współfinansowanie (15% pochodzących z BP) i jej zwrotu na rachunek MCP, pozostałą część zaliczki stanowiącą środki europejskie (85%, które Beneficjent otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego) należy wydatkować zgodnie z poniższym przykładem: Wartość zakupu wyników badań 47 000,00 PLN (poziom dofinansowania: 70%) Maksymalna kwota zaliczki z udziałem środków europejskich regulowana z konta zaliczkowego: (47 000,00 PLN x 70%) – 15% = 32 900,00 PLN – 15% = 27 965,00 PLN

10 WYDATKOWANIE ZALICZKI Po wcześniejszym dokonaniu zakupu 2 środków trwałych oraz zwrotu niewykorzystanej części zaliczki odpowiadającej współfinansowaniu (15% z Budżetu Państwa) do wykorzystania w ramach zaliczki pozostała kwota: 10 500,00 PLN – 15%= 8 925,00 PLN Z konta zaliczkowego Beneficjent powinien zapłacić kwotę 8 925,00 PLN. Pozostałą należność wynikającą z dokumentu księgowego (brakującą część wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny) należy dopłacić z własnych środków również bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury. Różnica pomiędzy wartością wydatków kwalifikowanych (47 000,00 PLN), a wydatkiem poniesionym ze środków zaliczki (8 925,00 PLN) podlega rozliczeniu/ refundacji w ramach kolejnego wniosku o płatność.

11 WYDATKOWANIE ZALICZKI Środki przekazane w ramach zaliczki stanowiące środki europejskie należy wydatkować w terminie do dnia zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie. W przeciwnym razie podlegają one zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez MCP w terminie do 25 dni od zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie, nie później niż w dniu założenia wniosku o płatność końcową.

12 ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w ramach zaliczki należy dokonywać na rachunek MCP w terminach właściwych dla źródła pochodzenia środków. W tytule przelewu stanowiącego zwrot niewykorzystanej części zaliczki należy podać numer projektu, w ramach którego dokonywany jest zwrot. Kwota podlegająca zwrotowi nie może zostać ponownie wypłacona w ramach zaliczki – kolejne transze dofinansowania przekazywane są w formie refundacji.

13 1.Wydatkowanie lub rozliczenie (w tym zwrot) zaliczki w terminach późniejszych, niż wskazane poniżej wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami: ROZLICZENIE ZALICZKI Współfinansowanie (15%)środki europejskie (85%) wydatkowanieDo 31.XII roku budżetowegoDo dnia zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie zwrotdo 15.XII. roku budżetowego- Do 15 dni od zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową Do 25 dni od zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie, nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową

14 ROZLICZENIE ZALICZKI Niedotrzymanie terminów zwrotu lub rozliczenia płatności zaliczkowej skutkuje m.in: -obowiązkiem zwrotu środków (w trybie art. 207 ustawy o finansach publicznych) wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania Beneficjentowi zaliczki na konto Beneficjenta do momentu zwrotu; - zgłoszeniem Beneficjenta do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

15 ROZLICZENIE ZALICZKI 2.W celu monitorowania poprawności wydatkowania zaliczki należy w terminie do 30 listopada 2013 r. dostarczyć do MCP wyciąg z rachunku zaliczkowego wraz z oświadczeniem przedstawiającym stan wydatkowania zaliczki zgodnie poniższym wzorem:

16 ROZLICZENIE ZALICZKI 3. Sposób rozliczenia zaliczki we wniosku o płatność: Kwota otrzymanej zaliczki: 17 220,00 PLN Pkt. 11 formularza wniosku o płatność: Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowanych w tym VAT (jeśli jest kwalifikowany) 123456789 1xxxxxxxxxxxxx.xx.2013 Zestaw komputerowy3 099,602 520,002 000,0000,00 2xxxxxxxxxxxxx.xx.2013 Wynagrodzenie 2 specjalistów (1 miesiąc) 1 800,00 00,00 3xxxxxxxxxxxxx.xx.2013 Koszty wynajmu pomieszczeń badawczych na etapie prac przemysłowych (1 miesiąc) 369,00300,00 00,00 4xxxxxxxxxxxxx.xx.2013 Zakup wyników badań30 258,0024 600,00 00,00 suma ogółem w PLN 35 526,6029 220,0028 700,0000,00

17 ROZLICZENIE ZALICZKI 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 35 526,60 PLN 9. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 28 700,00 PLN 9a. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (po autoryzacji): …………………………………………………………………………………………………….. PLN 9b. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (w części odpowiadającej pomocy publicznej): ………………………………………………………………………………………... PLN 9c. Wydatki kwalifikowane w odniesieniu do których oblicza się wkład funduszy UE na poziomie programu operacyjnego - podstawa certyfikacji: ……………………………….………………… PLN 10. Wnioskowana kwota:(28 700,00 x 36260,00/ 51800,00) –17 220,00 = 20 090,00 –17 220,00 = 2 870,00 PLN Wnioskowaną kwotę dofinansowania należy pomniejszyć o kwotę wydatkowanej i rozliczanej zaliczki

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A – wydatkowanie zaliczki 24 października 2013 r. Fundusze europejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google