Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Turniej klas 5 Semestr 2. NIECH WYGRA NAJLEPSZY!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Turniej klas 5 Semestr 2. NIECH WYGRA NAJLEPSZY!"— Zapis prezentacji:

1 Turniej klas 5 Semestr 2

2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY!

3 1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a.Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b.Władysław Jagiełło i Jadwiga Andegaweńska c.Władysław Łokietek i Bolesław Chrobry

4 2. W którym roku i przez kogo została ufundowana Akademia Krakowska, będąca pierwszym uniwersytetem powstałym na ziemiach polskich? a. Kazimierz Wielki w 1364 r. b. Jadwiga Andegaweńska w 1364 r. c. Mieszko Stary w 1165 r. d. Władysław Herman w 1250 r.

5 3. Kto został następcą Władysława Łokietka? a. Kazimierz Wielki b. Ludwik Węgierski c. Karol Jerzy

6 4. Nowy władca chciał rozwiązać konflikty z innymi państwami w sposób pokojowy. W 1335 roku w Wyszehradzie zawarł ugodę z władcą Czech. Na czym polegała? a.Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski w zamian za odszkodowanie (20 tysięcy kop groszy praskich) b.Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski w zamian za roczny trybut w wysokości 5 tysięcy kop groszy praskich rocznie c.Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski w zamian za obietnicę, że jego syn przejmie władzę w Księstwach Śląskich d.Jan Luksemburski miał zrzec się prawa do tronu Polski i zapłacić Kazimierzowi Wielkiemu odszkodowanie (20 tysięcy kop groszy praskich) w zamian za Księstwa Śląskie

7 5. Jakie działania podjął Kazimierz Wielki w celu wzmocnienia administracji oraz gospodarki kraju? (Wskaż fałszywą odpowiedź) a.Zapewnił Żydom swobodę wyznania i nietykalność osobistą, by chcieli osiedlać się w Polsce b.zaczął sprowadzać do Polski śląskich, niemieckich i zachodnioeuropejskich osadników c.rozbudował system obronny państwa: zamki, miasta z murami obronnymi d.zbudował wiele drewniano-ziemnych grodów obronnych

8 6. Kazimierz Wielki umarł w 1370 roku. Wskaż odpowiedź, która przekazuje NIEPRAWDZIWĄ informację na temat jego panowania. a.prowadził politykę pokojową b.dzięki niemu Polska stała się krajem wielu wyznań c.za jego czasów powstała tzw. piechota wybraniecka d.za jego panowania kwitły kultura, oświata i gospodarka

9 7. Kto jest autorem obrazu „Uczta u Wierzynka”? a.Jan Matejko b.Wojciech Kossak c.Józef Chełmoński d.Jacek Malczewski

10 8. Przedstwione ilustracje ukazują: a. Kazimierza Wielkiego i Jadwigę Andegaweńską b. Władysława Jagiełłę i Jadwigę Andegaweńską c. Władysława Łokietka i Katarzynę II

11 9. Władysław Jagiełło zawarł unię z: a.z Litwą b.z Polską c.z Rusią d. z Czechami

12 10. Wybierz i wpisz właściwe odpowiedzi. a.Ludwik Węgierski to.................................... Król Węgier, król Polski, ojciec Jagiełły, ojciec Jadwigi b. Krzyżacy to.............................................................. Przyjaciele Litwy, wrogowie Polaków i Litwinów, studenci, rycerze zakonni c. Jagiełło to................................................................ Wielki Mistrz Krzyżaków, król Polski, wielki książę litewski d. Jadwiga to............................................................... Święta, królowa polska, królewna węgierska

13 11. Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem, w której dowodził Władysław II Jagiełło? a.14 lipca 1410 b.15 lipca 1410 c.15 sierpnia 1410 d.15 czerwca 1410

14 12. Jaka była hierarchia społeczna w średniowieczu? a.1. król 2. duchowieństwo 3. mieszczanie 4.rycerstwo 5. chłopi b.1, król 2. rycerstwo 3. mieszczanie 4. duchowieństwo 5. chłopi c.1. król 2. duchowieństwo i rycerstwo 3. mieszczanie 4. chłopi

15 13. Jaki był język szkolnictwa, administracji i kultury? a.Greka b.Łacina c.język hebrajski

16 14. Kto reaktywował (odnowił) Akademię Krakowską? a.żona Władysława Jagiełły - królowa Jadwiga b.Władysław Jagiełło c.Bolesław III Krzywousty

17 15. Jaką nazwę nosi dzisiaj Akademia Krakowska? a.Wyższa Szkoła Krakowska b.Uniwersytet Jagielloński c.Uniwersytet Krakowski

18 16. Dzięki ślubowi Jadwigi i Jagiełły a.odzyskano dla Polski Zakarpacie b.Litwini rozgromili krzyżaków w bitwie pod Wilnem c.Litwa, jako ostatnie państwo europejskie w ciągu kilku miesięcy przyjęła chrzest, którego przez półtora wieku nie chciała przyjąć z ręki krzyżaków

19 17. Koronacja Jadwigi na króla Polski miała miejsce w 1384 roku a.w katedrze gnieźnieńskiej b.na dziedzińcu zamku wawelskiego c.w katedrze wawelskiej

20 18. W 1410 r.: (wskaż prawidłową odpowiedź) a. połączono siły polsko-litewskie pod Czerwińskiem b. odbyła się bitwa pod Grunwaldem c. armia Władysława Jagiełły uderzyła na północ, w kierunku Malborka d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

21 19. Zakon Krzyżacki powołano: a.do walk z poganami b.do szerzenia języka niemieckiego c.do przepiywania ksiąg

22 20. Stolicą państwa Krzyżaków w XV w. był: a.Elbląg b.Malbork c.Gdańsk

23 21. Władca, chcąc zdobyć przychylność duchownych lub rycerzy, przekazywał im jakąś część posiadanych ziem. Jak nazywa się ten, kto dostaje ziemię? a.Senior b.Wasal c.Feudał d.Ziemianin

24 22. Stan to grupa społeczna mająca określone prawa i przywileje. Jakie stany istniały w średniowiecznej Europie? a.rycerstwo, duchowieństwo, chłopi b.szlachta, duchowieństwo, mieszczanie c.rycerstwo, duchowieństwo, mieszczanie, chłopi d.szlachta, duchowieństwo, rzemieślnicy, mieszczanie

25 23. Jaką warstwę mieszczaństwa reprezentowali rzemieślnicy? a.Patrycjat b.Pospólstwo c.Plebs d.żadną z powyższych

26 24. Jakie były najważniejsze funkcje cechów? (Wskaż fałszywą odpowiedź.) a.czuwanie nad bezpieczeństwem miasta i jego obrona b.zrzeszanie osób wykonujących podobny zawód c.reprezentowanie plebsu w radzie miejskiej d.szkolenie rzemieślników

27 25. Jakie reguły były charakterystyczne dla zakonu cystersów? a.skromność, pokuta, poszanowanie braci mniejszych b.asceza, ubóstwo, milczenie w czasie pracy c.nieśladowanie Chrystusa i post d.modlitwa i praca

28 26.Jakie były charakterystyczne elementy budowli gotyckich? (Wskaż fałszywą odpowiedź.) a.witraże w ogromnych oknach b.strzeliste konstrukcje c.bardzo grube mury d.przypory i filary


Pobierz ppt "Turniej klas 5 Semestr 2. NIECH WYGRA NAJLEPSZY!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google