Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia mienia w transporcie, ubezpieczenia przerw w działalności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia mienia w transporcie, ubezpieczenia przerw w działalności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia mienia w transporcie, ubezpieczenia przerw w działalności gospodarczej

2 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest szacowany zysk brutto (w ujęciu ubezpieczeniowy) który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług gdyby jego działalność prowadzona w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana na skutek szkody w mieniu ZYSK BRUTTO=ZYSK OPERACYJNY+UBEZPIECZONE KOSZTY STAŁE fundusz płac brutto (tylko w przypadku oddzielnego ubezpieczenia tej pozycji kosztów i z wyłączeniem kosztów Zarządu) z podziałem na; 100% funduszu płac brutto w pierwszych tygodniach maksymalnego okresu odszkodowawczego (ilość tygodni określona w polisie), procentowa część funduszu płac brutto (określona w polisie) w trakcie pozostałych tygodni maksymalnego okresu odszkodowawczego, oraz opcyjnie dodatkowy limit dla wzrostu kosztów działalności,

3 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ METODY USTALANIA SUMY UBEZPIECZENIA UBEZPIECZO NE KOSZTY STAŁE ZYSK NETTO KOSZTY ZMIENNE ZMIANA STANU ZAPASÓW SUMA UBEZPIECZENIA OBRÓT METODA RÓŻNICOWAMETODA SUMARYCZNA

4 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ELEMENTY ZYSKU OPERACYJNEGO OBJĘTEGO OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ Zysk niemożliwy do osiągnięcia na skutek wystąpienia szkody rzeczowej Zysk zawarty w produktach gotowych i produkcji w toku Zysk zawarty w produktach gotowych i produkcji w toku jeżeli nie uległy one fizycznemu zniszczeniu, ale nie nadają się do użytku

5 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wynagrodzenia łącznie z narzutami socjalnymi i pozostałymi kosztami dodatkowymi Koszty najmu, dzierżawy budynków i urządzeń jeśli istnieje obowiązek dalszego ich opłacania Koszty utrzymania parku maszynowego Odsetki od kapitału obcego długoterminowego zaciągnięte na cele związane z działalnością podstawową Raty leasingowe Niezależne od obrotu opłaty i podatki Niezależne od obrotu nakłady na prawa autorskie, patenty i licencje Składki na ubezpieczenia w części niezależnej od obrotu Koszty doradztwa ekonomicznego i prawnego Odpisy amortyzacyjne i koszty utrzymania nie dotkniętych szkodą rzeczową budynków i maszyn Koszty mediów Koszty rozmów telefonicznych i podróży służbowych KOSZTAMI PODLEGAJĄCYMI UBEZPIECZENIU SĄ BIEŻĄCE KOSZTY STAŁE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIA

6 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKRES UBEZPIECZANYCH RYZYK MAKSYMALNIE ZGODNY Z ZAKRESEM UBEZPIECZENIA MIENIA OD SZKÓD MATERIALNYCH W RAMACH POLISY BAZOWEJ UBEZPIECZANE RYZYKA DODATKOWE: Przerwy w dostawie mediów Przerwy powodowane zakłóceniami po stronie dostawców/odbiorców Zyski z przyszłej działalności Szkody powstałe na skutek utraty danych księgowych KOSZTY DODATKOWE

7 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU UBEZPIECZENIA ZGODNE Z POLISĄ BAZOWĄ Oraz: Brak wystarczających środków na odtworzenie mienia Decyzja uprawnionych organów uniemożliwiająca lub opóźniająca odtworzenie zniszczonego majątku lub wznowienie działalności Opóźnienia związane z koniecznością dokonania innowacji i ulepszeń w trakcie odtwarzania zniszczonego mienia Nadzwyczajnych zdarzeń do jakich doszło w okresie odpowiedzialności

8 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARUNKI POWSTAWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ Szkoda rzeczowa w ubezpieczonym polisą bazową mieniu objęta odpowiedzialnością odszkodowawczą w ramach umowy Szkoda rzeczowa musi spowodować zakłócenie lub przerwę w działalności zakładu, w wyniku której dojdzie do straty w zysku brutto.

9 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Okres odszkodowawczy Okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody w mieniu i trwa tak długo, jak szkoda ta wywierać będzie ujemne skutki na wyniki prowadzonej działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodowawczy określony w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Maksymalny okres odszkodowawczy Maksymalny okres, rozpoczynający się w dniu powstania szkody, w którym zakład ubezpieczeń może ponosić odpowiedzialność za ujemne skutki, jakie szkoda ta wywierać będzie na wyniki prowadzonej działalności gospodarczej. Okres wyczekiwania Okres rozpoczynający się w dniu powstania szkody w mieniu, określony w polisie, po upływie którego rozpoczyna się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za ujemne skutki, jakie szkoda ta wywierać będzie na wyniki prowadzonej działalności gospodarczej.(FRANSZYZA INTEGRALNA BĄDŹ REDUKCYJNA)

10 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1) w odniesieniu do spadku wartości obrotu - kwota uzyskana z pomnożenia wskaźnika zysku brutto przez wielkość, o jaką obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym zmniejszył się, na skutek zaistniałej szkody, w stosunku do obrotu standardowego,z zastrzeżeniem, że poziom wskaźnika zysku brutto oraz wartość obrotu w okresie odszkodowawczym będą reprezentować maksymalnie przybliżone wyniki, które, gdyby nie szkoda w mieniu, zostałyby osiągnięte przez ubezpieczającego w danym okresie po jej zaistnieniu, po uprzednim uwzględnieniu trendów, specjalnych okoliczności i uwarunkowań rynkowych, które miałyby wpływ na rozwój i przebieg działalności gospodarczej ubezpieczającego przed lub po powstaniu szkody, 2) w odniesieniu do wzrostu kosztów działalności - kwota dodatkowych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków (z zastrzeżeniem postanowień klauzuli „Nie ubezpieczone koszty stałe”) poniesionych w celu uniknięcia lub też zmniejszenia spadku wartości obrotu, który miałby miejsce w trakcie okresu odpowiedzialności w przypadku zaniechania tych wydatków, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota wydatków dodatkowych nie przekroczy kwoty wyliczonej poprzez pomnożenie wskaźnika zysku brutto przez wartość unikniętego w ten sposób spadku obrotu, przy czym powyższe kwoty zostaną pomniejszone o wszelkie zaoszczędzone w trakcie okresu odszkodowawczego wydatki, których ubezpieczający nie musiał ponosić lub poniósł w ograniczonym zakresie w związku z powstałą szkodą, a które, w przypadku ich poniesienia, obciążyłyby zysk brutto. USTALANIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

11 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARTOŚĆ OBROTU I ZYSKU BRUTTO ZA OSTATNI ROK OBRACHUNKOWY WSKAŹNIK ZYSKU BRUTTO = Obrót za ostatni rok obrachunkowy Zysk brutto za ostatni rok obrachunkowy 100% USTALENIE WARTOŚCI SPADKU OBROTU SPADEK OBROTU= OBRÓT W OKRESIE ANALOGICZNYM DO OKRESU ODSZKODOWAWCZEGO BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM DATĘ POWSTANIA SZKODY - OBRÓT OSIĄGNIĘTY W TRAKCIE TRWANIA ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI

12 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ USTALENIE WIELKOŚCI UTRACONEGO ZYSKU BRUTTO W OKRESIE ODSZKODOWAWCZYM UTRACONY ZYSK BRUTTO - KWOTA SPADKU OBROTÓW * WSKAŹNIK ZYSKU BRUTTO UTRACONY ZYSK BRUTTO ZREDUKOWANE UBEZPIECZONE KOSZTY STAŁE + KOSZTY OGRANICZENIA SZKODY ODSZKODOWANIE

13 UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE CARGO STOSOWANE POLISY Czasochłonne w obsłudze i aranżacji Cesje fakultatywne Umowa na podróż / podróże Wysokie koszty administracji Wysoki koszt ubezpieczenia Nieznane warunki ubezpieczenia Składka płatna przy zawieraniu ubezpieczenia Możliwość nieuzyskania ochrony POLISY JEDNOSTKOWEPOLISY ODPISOWEPOLISY GENERALNE Coraz rzadziej spotykana forma Umowa na czas Ustalana łączna suma ubezpieczenia Umowa wyczerpywalna Indywidualne deklaracje do ubezpieczenia Pracochłonna i kłopotliwa w administrowaniu Uproszczony sposób obsługi Charakter obligatoryjny Umowa na czas (np. 12 miesięcy) Znane stawki i warunki ochrony Znany koszt ubezpieczenia Ochrona niewyczerpywalna Certyfikaty dla każdego transportu/wysyłki Klauzule dot. wypowiedzenia Umowy (ryzyka wojenne, wypowiedzenie ochrony) Rozliczanie na koniec okresu ubezpieczenia

14 UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE WARUNKU UBEZPIECZENIA MIENIA Klauzule Instytutowe (ICC) Najbardziej popularne Klauzule Instytutowe - „A”, „B”, „C” Klauzule branżowe (ładunki schłodzone, produkty ropopochodne) Klauzule dodatkowe O.W.U. mienia w transporcie krajowym

15 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE I.C.C. A B C pożar lub eksplozja wyrzucenie na brzeg, wejście na mieliznę, zatonięcie statku, wywrócenie się statku wywrócenie się, wykolejenie się pojazdu lądowego zderzenie, zetknięcie statku lub pojazdu z innym obiektem wyładunek w porcie schronienia wyrzucenie za burtę poświęcenie o charakterze Awarii Wspólnej Awaria Wspólna i Koszty ratownictwa pożar lub eksplozja wyrzucenie na brzeg, wejście na mieliznę, zatonięcie statku, wywrócenie się statku wywrócenie się, wykolejenie się pojazdu lądowego zderzenie, zetknięcie statku lub pojazdu z innym obiektem wyładunek w porcie schronienia trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, uderzenie pioruna wyrzucenie lub zmycie za burtę przedostawanie się wody do wnętrza statku, kontenera lub miejsca składowania utrata w wyniku, spadnięcia, upadnięcia podczas załadunku/wyładunku poświęcenie o charakterze Awarii Wspólnej Awaria Wspólna i Koszty ratownictwa WSZYSTKIE RYZYKA ZA WYJĄTKIEM WYRAŹNIE WYŁĄCZONYCH BAC

16 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE I.C.C. A B C WYŁĄCZENIA OGÓLNE KLAUZULA NIEZDATNOŚCI ŻEGLUGOWEJ I INNEJ KLAUZULA WYŁĄCZEŃ WOJNY KLAUZULA WYŁĄCZENIA STRAJKU

17 UBEZPIECZENIE PRZERW W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego na środek transportu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, wypadku, jakiemu uległ środek transportu, usiłowania lub dokonania kradzieży z włamaniem lub rabunku, przyczyn innych niż wymienione w punktach 1 do 3, jeżeli w ich następstwie doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia lub porysowania ubezpieczonego mienia. ZAKRES UBEZPIECZENIA Wartością ubezpieczenia mienia jest wartość mienia w miejscu i w czasie rozpoczęcia ubezpieczonego przewozu z doliczeniem kosztów frachtu, ubezpieczenia i innych kosztów dostarczenia mienia do miejsca przeznaczenia. SUMA UBEZPIECZENIA

18 UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE CARGO powstałe wskutek działań wojennych, wojny domowej, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek lub rozruchów, aktów terroryzmu oraz sabotażu, powstałe wskutek zajęcia, zatrzymania, ograniczenia swobody przez uprawnione do tego władze oraz następstw takich zdarzeń, powstałe w następstwie reakcji jądrowej lub skażenia radioaktywnego, powstałe wskutek prowadzenia nielegalnego lub niedozwolonego handlu, a także wskutek konfiskat i sekwestrów, powstałe wskutek niewypłacalności lub uchybień finansowych ubezpieczającego, będące bezpośrednim następstwem opóźnienia dostawy, powstałe wskutek udzielenia przewoźnikowi błędnych lub niewystarczających wskazówek dotyczących sposobu przeprowadzenia transportu, jego trasy lub właściwości przewożonego mienia, mieszczące się w granicach obowiązujących zwyczajowo norm ubytków wagi, miary i objętości, powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, niedostatecznego opakowania mienia lub braku opakowania, powstałe wskutek wady wewnętrznej lub naturalnej właściwości ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek wypadku środka transportu należącego do ubezpieczającego lub pozostającego w jego dyspozycji na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innej umowy podobnego rodzaju, jeżeli wypadek został spowodowany złym stanem technicznym tego środka transportu, stanem nietrzeźwości lub odurzenia narkotycznego obsługi lub też inną okolicznością zawinioną przez obsługę, spowodowane działaniem deszczu, mrozu, upału, śniegu, gradu lub innych wpływów atmosferycznych, chyba że taka szkoda powstała wskutek wypadku, jakiemu uległ środek transportu, powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji), spowodowane przez pasożyty, dezynfekcje i dezynsekcje, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a także powstałe z winy nadawcy lub odbiorcy. WYŁĄCZENIA


Pobierz ppt "Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia mienia w transporcie, ubezpieczenia przerw w działalności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google