Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jeszcze o maturze w maju 2005. 2 Porównywanie wyników z różnych przedmiotów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jeszcze o maturze w maju 2005. 2 Porównywanie wyników z różnych przedmiotów."— Zapis prezentacji:

1 1 Jeszcze o maturze w maju 2005

2 2 Porównywanie wyników z różnych przedmiotów

3 3 Jeszcze o maturze w maju 2005 Przykład: Średnie roczne zachmurzenie w Krakowie wynosi około 70%, a średnia roczna wilgotność powietrza około 80%. Wynika stąd jasno, że wilgotność powietrza jest w Krakowie znacznie większa niż zachmurzenie. Komentarz: Absurd! Wniosek: Nie można porównywać „surowych” wyników

4 4 Jeszcze o maturze w maju 2005 Jak „czytać” wyniki egzaminu?

5 5 Jeszcze o maturze w maju 2005 Samodzielność pracy zdających  Unieważnienia w szkole (ogółem 22)  Lubelskie – 3  Małopolskie – 9  Podkarpackie – 10  Unieważnienia na wniosek egzaminatorów (ogółem 210, w 46 szkołach)  Lubelskie – 79  Małopolskie – 44  Podkarpackie – 87

6 6 Jeszcze o maturze w maju 2005

7 7

8 8 Aktualności

9 9 Rozporządzenie z 7 września 2004 Do 30 września zdający mieli oddać deklaracje (określając poziom egzaminu zdawanego jako obowiązkowy). http://maturzysta.vulcan.pl/Deklaracja.aspxDeklaracja.aspx Można wybierać jako przedmiot obowiązkowy WOS, historię muzyki, historię sztuki i wiedzę o tańcu.

10 10 Dostosowanie warunków egzaminu do szczególnych potrzeb zdających Komunikat Dyrektora CKE z dnia 24 lutego 2005 r. UWAGA! PRAWO = OBOWIĄZEK  Wniosek, należy złożyć w terminie do 15 października z wyjątkiem wypadków losowych.  Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

11 11 Dostosowanie warunków egzaminu do szczególnych potrzeb zdających  Egzamin maturalny, o wydłużonym czasie trwania oraz egzamin organizowany z wykorzystaniem urządzeń technicznych lub przy udziale osoby wspomagającej, przeprowadzany jest w oddzielnym pomieszczeniu.  Zgodę na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w domu zdającego wyraża dyrektor komisji okręgowej na wniosek przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

12 12 Dostosowanie warunków egzaminu do szczególnych potrzeb zdających  OSOBY Z USZKODZENIAMI SENSORYCZNYMI  OSOBY NIEWIDOME I SŁABO WIDZĄCE  OSOBY NIESŁYSZĄCE (80dB)  OSOBY SŁABOSŁYSZĄCE  OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO W ZAKRESIE KOŃCZYN GÓRNYCH  NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO W ZAKRESIE KOŃCZYN DOLNYCH  OSOBY Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI  OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NERWICOWYMI  OSOBY Z ZABURZENIAMI W KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ  ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY  OSOBY ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ  SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU (dysleksja rozwojowa )

13 13 Wniosek o dostosowanie

14 14 Wniosek o dostosowanie

15 15 Wniosek o dostosowanie

16 16 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania...

17 17 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania... Zmiana 17 dotycząca §59 Tylko jedna sesja egzaminacyjna – „w okresie od maja do lipca” – obejmuje dodatkowy czerwcowy termin. Obowiązuje od roku szkolnego 2006/2007

18 18 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania... Zmiany 10 i 11 dotycząca §51 i 52 Zmiany w liście przedmiotów obowiązkowych (biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia i matematyka) oraz języków obcych nowożytnych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski) począwszy od sesji 2008 r. – obejmą tegoroczne klasy I.

19 19 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania Zmiana 42 dotycząca §96 W przypadku unieważnienia egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, unieważnienie dotyczy obu arkuszy co skutkuje nie otrzymaniem świadectwa dojrzałości. W przypadku unieważnienia egzaminu z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości wpisuje się 0%.

20 20 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania... Zmiana 45 dotycząca §98 Zdający, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, w celu podniesienia wyniku, zarówno w części ustnej jak i pisemnej. W ramach podwyższania wyniku, zdający może zdawać egzamin tylko na poziomie rozszerzonym.

21 21 Jesienno – zimowa próbna matura

22 22 Jesienno – zimowa próbna matura Przewodniczący zespołu przedmiotowego Przewodniczący zespołu przedmiotowego Przewodniczący zespołu przedmiotowego

23 23 Materiały dydaktyczne dla nauczyciela  Biuletyny CKE  Arkusze egzaminacyjne  Kryteria oceniania  Kartoteki arkuszy egzaminacyjnych  Scenariusze zajęć

24 24 maturzysta.vulcan.pl/Deklaracja.aspxDeklaracja.aspx

25 25 maturzysta.vulcan.pl/Deklaracja.aspxDeklaracja.aspx


Pobierz ppt "1 Jeszcze o maturze w maju 2005. 2 Porównywanie wyników z różnych przedmiotów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google