Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hola España!. Hiszpania w pigułce Hiszpania, Królestwo Hiszpanii – najwi ę ksze z trzech pa ń stw poło ż onych na Półwyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hola España!. Hiszpania w pigułce Hiszpania, Królestwo Hiszpanii – najwi ę ksze z trzech pa ń stw poło ż onych na Półwyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania."— Zapis prezentacji:

1 Hola España!

2 Hiszpania w pigułce Hiszpania, Królestwo Hiszpanii – najwi ę ksze z trzech pa ń stw poło ż onych na Półwyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugali ą, na południu z nale żą cym do Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz przez Ceut ę i Melill ę zMaro kiem. Na północnym wschodzie, przez Pireneje, kraj graniczy z Francj ą i Andor ą. Pocz ą wszy od IX wieku p.n.e. Półwysep Iberyjski był terenem ekspansji licznych ludów i pa ń stw: Celtów, Fenicjan, Greków czy te ż Kartagi ń czyków. Hiszpania jest dziedziczn ą monarchi ą parlamentarn ą.

3 To co najważniejsze, czyli ciekawostki

4 Flamenco! Zjawisko kulturowe, zwi ą zane z folklorem andaluzyjskich Cyganów, obejmuj ą ce muzyk ę, ś piew, taniec, strój i zachowania. Jego tradycja pochodzi z Andaluzji, i tam do dzi ś mo ż na ogl ą da ć jego wykonanie. https://www.youtube.co m/watch?v=hgitRq_0410

5 La Tomatina La Tomatina – ś wi ę to obchodzone w hiszpa ń skiej miejscowo ś ci Buñol poło ż onej w prowincji Walencja, podczas którego uczestnicy obrzucaj ą si ę nawzajem pomidorami.

6 Piłka nożna

7

8 Crema Catalana Pomara ń cz ę i cytryn ę wyszorowa ć, sparzy ć, osuszy ć, ś ci ąć skórk ę no ż ykiem (bez białej warstwy). Wanili ę przekroi ć wyskroba ć ziarenka. Mleko, ziarenka i lask ę wanilii, cynamon, skórk ę z cytrusów, zagotowa ć w rondelku. Zmniejszy ć ogie ń na minimalny i gotowa ć 25 minut od czasu do czasu mieszaj ą c. Wyj ąć skórki, lask ę wanilii i cynamon. Ż ółtka z białym cukrem utrze ć w misce na biały kogel-mogel, doda ć m ą k ę i utrze ć z koglem-moglem na gładko. Wla ć gor ą ce mleko do kogla-mogla, cały czas ubijaj ą c trzepaczk ą. Przela ć krem z powrotem do rondelka, zagotowa ć mieszaj ą c trzepaczk ą rózgow ą, a ż krem zacznie g ę stnie ć. Przela ć do miseczek lub foremek, przykry ć foli ą aluminiow ą. Ostudzi ć. Kiedy krem b ę dzie chłodny, wło ż y ć miseczki do lodówki na 3 godziny. Przed podaniem posypa ć wierzch kremu warstewk ą cukru trzcinowego i opali ć specjalnym palnikiem lub wstawi ć do piekarnika na najwy ż sz ą półk ę i wł ą czy ć funkcj ę pieczenia z góry – grilla, tak aby cukier mógł stopnie ć i sta ć si ę tward ą, karmelow ą „kołderk ą ” na powierzchni kremu.

9 Drobne ciekawostki ;) Kraj ten wst ą pił do Unii Europejskiej 1 stycznia 1986 roku. G ę sto ść zaludnienia wynosi 94 osób/km². Kraj ten jest 1,6 razy wi ę kszy od Polski. Główna religi ą jest katolicyzm, 73%. Najdłu ż sz ą rzek ą jest Ebro, 930 km. Ś rednia długo ść ż ycia wynosi 80 lat. Ustrój polityczny, monarchia parlamentarna. Kraj ten zamieszkuje około 45 000 Polaków. Najwy ż szym szczytem jest Pico de Teide (Wyspy Kanaryjskie), 3718 m n.p.m. Motto kraju - "Wci ąż dalej".

10 Nazwa Hiszpania wywodzi si ę od słowa Ispania, co oznacza: ziemia królików. J ę zyk hiszpa ń ski jest drugim na ś wiecie najcz ęś ciej wyst ę puj ą cym j ę zykiem ojczystym (mówi nim 328 milionów osób w 44 krajach). Hiszpanie maj ą najwi ę ksz ą liczb ę barów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej (1 bar na 129 osób). Hiszpania nie brała udziału w pierwszej oraz w drugiej wojnie ś wiatowej. W kraju tym jest ponad 8 000 km pla ż. Hiszpanie wymy ś lili mopa i beret. Produkuje si ę tam 44% ś wiatowej oliwy. Hiszpanie maj ą wi ę cej samochodów ni ż telefonów komórkowych. Jest to jedyny kraj w Europie, który produkuje banany. Na Ibizie tury ś ci wydaj ą około 1,43 miliardów euro rocznie.

11 Taksówki w Hiszpanii oznaczone s ą zielonym ś wiatłem na dachu. Gra na loterii jest narodowym hobby. Nago ść jest w pełni legalna. Istnieje wiele pla ż nudystów. Niektóre rodzaje zup s ą serwowane na zimno. Hiszpania w dalszym ci ą gu jest Monarchi ą. Hiszpania była jedynym krajem Europy Zachodniej podbitym i kontrolowanym przez muzułmanów. W kraju tym jest najwi ę cej w Europie gatunków ssaków, gadów i ptaków. Około 50 procent młodych ludzi w wieku poni ż ej 25 lat jest bezrobotnych. Madryt jest najbardziej zielon ą stolic ą Europy. W Barcelonie znajduje si ę ko ś ciół, który jest w budowie od ponad 100 lat.

12 Stołeczny klub Real Madryt ma na ś wiecie a ż 200 milionów fanów. Walki byków s ą najbardziej kontrowersyjnym sportem. Nawi ą zuj ą one do hiszpa ń skiej tradycji, sztuki i historii. Madryt jest ś wiatow ą stolic ą Flamenco ( poł ą czenie ta ń ca, ś piewu i gry na gitarze). 40% osób w wieku 17-24 lat pali papierosy. Narodowym przysmakiem Hiszpanów jest wywodz ą ca si ę z Walencji tzw. paella. Jest to potrawa składaj ą ca si ę głównie z ostro przyprawionego ry ż u, do którego najcz ęś ciej dodawane jest mi ę so kurczaka i owoce morza. Cała ta "mieszanka" odpowiednio przyprawiona warzywami i ziołami, tworzy oryginalny, niepowtarzalny smak.

13 W Sevilli na ulicach unosi si ę wiosn ą niesamowity zapach kwiatów pomara ń czy. Hiszpanie rzadko kiedy u ż ywaj ą zwrotów "poprosz ę " i "dzi ę kuj ę " w stosunku do m.in. kelnerów w kawiarniach. Nie jest to uwa ż ane za obraz ę. Jeden z najsławniejszych surrealistów to Hiszpan Salvador Dali. Jego ż on ą nie była Hiszpanka tylko Rosjanka, znana pod pseudonimem Gala. Wypo ż yczaj ą c samochód w Hiszpanii raczej nie licz na to, ż e bak b ę dzie pełny, ani na to, ż e samochód w ogóle b ę dzie zatankowany. Hiszpa ń ska "maniana" wygrywa nawet ze standardami firmy Hertz. Policja w Barcelonie od wielu lat nie mo ż e sobie poradzi ć z drobn ą przest ę pczo ś ci ą i tury ś ci notorycznie padaj ą ofiarami kradzie ż y (baga ż e, baga ż e podr ę czne, plecaki, torebki, portfele). Nawet pozostawienie roweru pod komisariatem policji nie jest bezpieczne a minimalna kwota, od której zaczynaj ą si ę jakiekolwiek poszukiwania to 400 euro. Hiszpanie wła ś ciwie nie pij ą herbaty, a czarnej w ogóle nie da si ę kupi ć w sklepie. W Hiszpanii jest mało miejsc parkingowych. Dlatego samochody s ą parkowane w kilku rz ę dach koło siebie i nikt nie zaci ą ga r ę cznego. Rano samochody si ę przepycha, ż eby wyjecha ć. W niektórych miejscach mo ż na spotka ć rodzaj pedała zamocowanego w podłodze przy zlewie. Słu ż y on do 'odkr ę cania' i 'zakr ę cania' wody podczas zmywania bez potrzeby odrywania r ą k od pracy.

14 Hiszpania zajmuje 28 miejsce w rankingu najpot ęż niejszych armii na ś wiecie. Jest w niej 120 000 zawodowych ż ołnierzy i 16 000 rezerwistów. Hiszpania ma 410 czołgów, 2 000 wozów opancerzonych, 530 samolotów odrzutowych i 155 helikopterów. Flota morska składa si ę z ponad 46 okr ę tów. Na armi ę rocznie wydaje si ę ponad 11 miliardów dolarów. Hiszpa ń ski hymn nie ma słów. Dopuszczalna zawarto ść alkoholu we krwi osoby prowadz ą cej samochód wynosi 0,5 promila. Pełne nazwisko znanego na całym ś wiecie malarza Pablo Picasso brzmiała: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trynidad Ruizy Picasso. W j ę zyku hiszpa ń skim nazwa popularnej pasty do z ę bów "Colgate" oznacza "powie ś si ę ". W miejscowo ś ci Bunol od 1945 roku organizowane jest ś wi ę to La Tomatina, w czasie którego, uczestnicy obrzucaj ą si ę nawzajem tonami pomidorów. W restauracji El Celler De Can Roca mo ż na zamówi ć jedne z najdziwniejszych lodów na ś wiecie, o smaku dymu kuba ń skich cygar.

15 W Coria del Rio mieszka około 700 potomków japo ń skich samurajów, którzy osiedlili si ę w tej okolicy w XVII wieku. W Hiszpanii jest ponad 14,6 tysi ę cy km autostrad. W Sewilli przez wszystkie upalne dni roku rozwieszone s ą nad ulicami baldachimy w celu uchronienia mieszka ń ców przez skwarem i sło ń cem. W ś redniowieczu na terenie Hiszpanii istniało pa ń stwo muzułma ń skie - Kalifat Kordoby, które miało w tamtych czasach najbogatsz ą gospodark ę w Europie. W marcu 2011 roku otwarto lotnisko Castellon-Costa Azahar, którego budowa kosztowała ponad 150 milionów euro. Co ciekawe nie wyl ą dował na nim jeszcze ż aden samolot.

16 Krajobrazy

17

18 Koniec! Prezentacj ę przygotowały Natalia Rabiega Kamila Nowak Aleksandra Kulak Michalina Ka ź mierczak

19 I na koniec…. HYMN!


Pobierz ppt "Hola España!. Hiszpania w pigułce Hiszpania, Królestwo Hiszpanii – najwi ę ksze z trzech pa ń stw poło ż onych na Półwyspie Iberyjskim. Na zachodzie Hiszpania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google