Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁYŻOWIE Projekt na lata 2015 -2019 1 WRZEŚNIA 2014 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁYŻOWIE Projekt na lata 2015 -2019 1 WRZEŚNIA 2014 R."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁYŻOWIE Projekt na lata 2015 -2019 1 WRZEŚNIA 2014 R.

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KŁYŻOWIE

3 „JESTEM DUMNY, JESTEM STĄD, TU MOJA MAŁA OJCZYZNA”

4 Akty prawne, na podstawie których tworzona jest koncepcja Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; Ustawa z dnia 26.01 1982r. –Karta Nauczyciela; Rozporządzenie MEN z dnia 1 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego; Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989 r.; Statut szkoły; Program wychowawczy; Program profilaktyki.

5 Dokumenty szkolne stanowiące dopełnienie koncepcji Plan nadzoru pedagogicznego; Arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum; Plan pracy szkoły; Program wychowawczy; Program profilaktyki; Statut szkoły; Programy poprawy efektywności kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum.

6 POLITYKA JAKOŚCI -NASZA SZKOŁA –NASZ KAPITAŁ!

7 INFORMACJE O SZKOLE  Ilość oddziałów –10  Liczba uczniów –161  oddział przedszkolny - 25  szkoła podstawowa- 81  gimnazjum- 55  Liczba nauczycieli-30  Liczba pracowników niepedagogicznych -8

8 KADRA PEDAGOGICZNA –DODATKOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA NAUCZYCIELI

9 - 72% zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, 17% mianowani i 10% kontraktowi; - 70% nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalności; - 6 nauczycieli otrzymało wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

10 OBECNE WARUNKI LOKALOWE WYPOSAŻENIE SZKOŁY  11 sal lekcyjnych (4 z tablicami interaktywnymi);  2 pracownie komputerowe;  1 pracownia językowa;  Hala sportowa wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt sportowy;  Siłownia;  Gabinet i magazyn nauczycieli W –F;  Przebieralnie na lekcje W –F, kabiny prysznicowe;  Biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji;  Świetlica szkolna;

11  Stołówka szkolna;  Nowocześnie wyposażona kuchnia;  Gabinet pielęgniarki szkolnej;  Szatnia;  Toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopców, przy sali gimnastycznej;  Kompleks boisk;  Plac zabaw dla dzieci; W szkole działa monitoring.

12 ZNACZĄCE CERTYFIKATY: Szkoła bez Przemocy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie Certyfikat uczestnictwa w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku” Certyfikat „Lepsza Szkoła” wydawnictwa GWO Certyfikat Czarodzieja nadany przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni - Sprawni

13 ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI SZKOŁY MOCNE STRONY Wykwalifikowana kadra nauczycieli. Indywidualizacja nauczania. Wspieranie ucznia z trudnościami w nauce. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami. Terapia pedagogiczna dla uczniów z zaleceniami PPP. Dobrze skonstruowany i realizowany program wychowawczy i profilaktyki. Spójne zasady oceniania. Monitoring zwiększający bezpieczeństwo uczniów. SŁABE STRONY Spory odsetek uczniów o niskiej motywacji do nauki. 15% uczniów szkoły podstawowej i 15% uczniów gimnazjum stanowią uczniowie z dysfunkcjami. Niewielka liczba laureatów w konkursach przedmiotowych na szczeblu województwa. Bardzo duża grupa uczniów z wadami wymowy, wymagająca intensywniejszej terapii logopedycznej. Liczny oddział przedszkolny, grupa dzieci wymagająca szczególnego podejścia pedagogicznego.

14 Wysoki poziom działalności opiekuńczo – wychowawczej. Różnorodność działań propagujących zdrowy styl życia. Wysoki poziom edukacji regionalnej. Diagnozowanie osiągnięć uczniów, formułowanie wniosków do dalszej pracy i ich wdrażanie. Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły, wykorzystywanie wniosków i rekomendacji do podnoszenia efektów pracy. Wysoki poziom imprez i uroczystości szkolnych Sukcesy sportowe i artystyczne na poziomie wojewódzkim Duża liczba laureatów w konkursach wiedzy gminnych i powiatowych Uzyskanie wielu certyfikatów podnoszących jakość pracy szkoły

15 WIZJA NOWOCZESNOŚCI -PERSPEKTYWY ROZWOJU

16 CELE NADRZĘDNE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI Realizacja podstawy programowej wyznaczonej przez MEN Realizacja zadań związanych z obniżeniem wieku szkolnego Wdrażanie nowych podręczników w poszczególnych etapach edukacyjnych( 14/15- kl. I sp, 15/16 - kl. IV sp i I gimnazjum) Planowanie i realizacja procesu kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej w odniesieniu do nowej formuły sprawdzianu Przygotowanie uczniów do efektywnego stosowania tzw. umiejętności złożonych takich jak: operowanie wiedzą, rozwiązywanie problemów, wnioskowanie Promowanie wartości edukacji, osiąganie wysokich wyników w nauce Zapewnianie uczniom najlepszych warunków dla rozwoju ich indywidualnych zdolności, uwzględnianie potrzeb uczniów w zakresie oferty edukacyjnej szkoły i zajęć pozalekcyjnych Skuteczne pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie zasobów materialnych Wzmocnienie działań służących promocji szkoły i osiągnięć uczniów w środowisku

17 OKREŚLENIE MISJI I WIZJI SZKOŁY MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnego rozwoju osobowego, do odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć w zgodzie z samym sobą, z innymi i dla innych WIZJA SZKOŁY Szkoła nasza, ściśle współpracując z rodziną i społecznością lokalną, koncentruje wszystkie wysiłki i działania wokół tego, by uczeń zdobył umiejętności intelektualne i społeczne, by posiadł umiejętność dokonywania samodzielnych wyborów, by był wyposażony w powszechnie uznawany i społecznie akceptowany system wartości, by stawał się świadomym obywatelem naszego kraju, który ma poczucie więzi z rodziną a także z historią, tradycją i kulturą narodu i państwa. Szkoła realizuje swoje działania w przyjaznym i zdrowym środowisku.

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ W KŁYŻOWIE –ROK 2019 CZŁOWIEK –ABSOLWENT XXI WIEKU UKSZTAŁTOWANE KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW TWÓRCZE POSTAWY PRZYJAZNA ATMOSFERA SZKOŁA UCZĄCA SIĘ Atrakcyjna promocja, pozytywny wizerunek Nowoczesna baza dydaktyczna, warunki socjalne, BHP Wychowanie patriotyczne i obywatelskie Wpływanie na rozwój potencjału społecznego środowiska Gospodarka finansowa, rozwój placówki Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej, nowoczesność Integracja wielopokoleniowa Przejrzysty, skuteczny system motywacji Aktualne treści, wysoka jakość i efekty kształcenia Wzajemne zaufanie, współpraca Sprawne zarządzanie, dobra komunikacja Bogata oferta edukacyjna, nowatorstwo metodyczne WSPÓLNE UŚWIADOMIENIE CELÓW, AUTOREFLEKSJA PARTNERSTWOLOGISTYKAKOMPETENCJE KREATYWNE PODMIOTYDYREKTORKADRA PEDAGOGICZNA Zespół Szkół w Kłyżowie –szkoła z tradycjami i wypracowaną obrzędowością

19 STRATEGIA ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁYŻOWIE W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY NA LATA 2015 -2019

20 KSZTAŁCENIE CELE NADRZĘDNE

21 SPODZIEWANE REZULTATY

22 1. Szkoła osiąga znaczące efekty kształcenia uczniów Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów Uczniowie w życiu codziennym wykorzystują nabyte w szkole umiejętności kluczowe oraz osiągają standardy wymagań zgodne z podstawą programową Szkoła osiąga znaczące efekty w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom oraz porad rodzicom Szkoła z sukcesem prowadzi działania dążące do wyrównywania szans edukacyjnych Uczniowie licznie biorą udział w zawodach i konkursach, odnosząc sukcesy na miarę ich możliwości Absolwenci kontynuują naukę na wyższym etapie kształcenia w wybranej szkole

23 2.Proces kształcenia umożliwia uczniom wszechstronny rozwój Obowiązujący w szkole zestaw programów gwarantuje realizację podstawy programowej oraz umożliwia uczniom wszechstronny rozwój W szkole realizowane są programy autorskie Oferta edukacyjna szkoły jest zróżnicowana i dostosowana do środowiska lokalnego Nauczyciele w procesie edukacyjnym dążą do poznania możliwości, potrzeb i osiągnięć uczniów, indywidualizują proces nauczania oraz dostosowują treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ucznia zdolnego i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoła kształci umiejętności kluczowe u swoich uczniów Organizacja kształcenia odbywa się zgodnie z regułami higieny pracy i zasadami ochrony zdrowia

24 3. Ocenianie uczniów jest procesem motywująco- wspierającym Szkolne zasady oceniania uczniów są jednolite i znane całej społeczności szkolnej Ocenianie poziomu edukacyjnego i zachowania uczniów odbywa się zgodnie z przyjętymi kryteriami Ocenianie ma charakter motywujący oraz informacyjny. Wskazuje uczniom osiągnięcia edukacyjne, postępy, obszary wymagające poprawy oraz sposoby pokonywania trudności, a także dostarcza rodzicom informacji o uzdolnieniach dziecka, postępach w nauce lub niepowodzeniach.

25 Poprzez stosowane wyróżnienia, nagrody rzeczowe, stypendia, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, rozwijanie pasji zwiększa się aktywność i motywacja uczniów do nauki.

26 WYCHOWANIE I OPIEKA CELE NADRZĘDNE

27 SPODZIEWANE REZULTATY

28 1. Praca wychowawcza daje uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości Program wychowawczy opisuje w sposób całościowy wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym, które realizowane są w szkole i jest on spójny z programem profilaktyki, szkolnym zestawem programów nauczania, statutem,, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz koncepcją rozwoju placówki Program wychowawczy powstaje na bazie wartości wspólnie uznawanych przez społeczność szkolną Uczniowie biorą udział w obchodach świat rocznicowych państwowych, wieczornicach patriotycznych Uczniowie licznie biorą udział w zajęciach dodatkowych Uczniowie prezentują właściwe zachowania Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia

29 2. Atmosfera szkoły gwarantuje budowanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym Szkoła wskazuje inicjatywy mające na celu budowanie pozytywnych relacji w społeczności szkolnej Uczniowie chętnie przebywają w szkole Szkoła zwraca szczególną uwagę na respektowanie praw człowieka i wartości ogólnie przyjęte przez społeczność szkolną za obowiązujące

30 3. W szkole kultywowana jest tradycja i obrzędowość Realizacji celu służą: Ceremoniały: pasowanie na ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, hymn szkolny, przekazywanie sztandaru szkoły, pożegnanie absolwentów, komers na zakończenie nauki w gimnazjum Nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Gimnazjum Publicznemu w Kłyżowie, obchodzenie rocznic nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum Realizacja projektów edukacyjnych związanych tematycznie z Kłyżowem -„Naszą Małą Ojczyzną”

31 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ CELE NADRZĘDNE

32 SPODZIEWANE REZULTATY

33 Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: Proces edukacyjny przebiega w sposób planowy Szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne Wewnętrzny nadzór pedagogiczny realizowany jest w oparciu o plan nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły Szkoła podejmuje działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu spełniania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy Szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników –posiada jasno określone procedury i regulaminy

34 Zadania do realizacji W szkole na bieżąco realizowany jest Planu Nadzoru Pedagogicznego W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje Baza dydaktyczna jest na bieżąco aktualizowana (nauczyciele w zespołach przedmiotowych określają potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych i zgłaszają je dyrektorowi szkoły) Szkoła jest doposażana w sprzęt audiowizualny i meble W szkole prowadzone są remonty i modernizacje

35 Zadania priorytetowe: Moderowanie i redagowanie strony internetowej w nowej formule Nadanie Gimnazjum Publicznemu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zaprojektowanie i pozyskanie środków na sztandar szkoły Umieszczenie logo szkoły na ścianie górnego korytarza (na wprost schodów)

36 REMONTY I MODERNIZACJE Zakup wykładziny na halę sportową Zakup sprzętu nagłaśniającego Zagospodarowanie terenu szkoły, placu obok nowej sali gimnastycznej, architektura zieleni Zadbanie o estetykę wejścia głównego i ogrodzenia Remonty sal lekcyjnych nr 12,11,9,7 Wymiana okien na piętrze (od strony podwórka szkolnego) Wygospodarowanie pomieszczenia dla konserwatora szkoły Zagospodarowanie magazynu przy sali nr 32 Chodnik do szkoły od strony parkingu

37 FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM CELE NADRZĘDNE

38 SPODZIEWANE REZULTATY

39 Wskaźniki sukcesu Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się Widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach Szkoła prezentuje osiągnięcia uczniów Rodzice są partnerami szkoły, biorą czynny udział w życiu szkoły

40 ZADANIA 1. Przygotowywanie uroczystości środowiskowych: Jasełka (mieszkańcy Kłyżowa, emerytowani pracownicy szkoły, społeczność szkolna), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Strażaka, warsztaty artystyczne wykonywania ozdób świątecznych z zaproszeniem rodziców i dziadków, wieczornica z okazji Dnia Patrona; 2. Czynna współpraca z rodzicami – współudział w podejmowaniu decyzji – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach, współtworzenie dokumentów szkolnych itp.; 3. Pedagogizacja rodziców; 4. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (tablica informacyjna, strona internetowa szkoły, lokalne media); 5. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów w procesie edukacyjnym 6. Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku

41 EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY ORAZ ZASAD DOKONYWANIA W NIEJ ZMIAN I MODYFIKACJI Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Kłyżowie jest dokumentem otwartym. Modyfikacje wynikają z pracy szkoły i zmieniającej się sytuacji prawnej w oświacie. Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego Wnioski z prowadzonej ewaluacji przedstawione będą przez dyrektora szkoły Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W KŁYŻOWIE Projekt na lata 2015 -2019 1 WRZEŚNIA 2014 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google