Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fauna i flora Fauna and Flora. Część zoologiczna (Fauna) Part of zoology (Fauna) Celem ćwiczeń jest nauka rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków, ryb,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fauna i flora Fauna and Flora. Część zoologiczna (Fauna) Part of zoology (Fauna) Celem ćwiczeń jest nauka rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków, ryb,"— Zapis prezentacji:

1 Fauna i flora Fauna and Flora

2 Część zoologiczna (Fauna) Part of zoology (Fauna) Celem ćwiczeń jest nauka rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków, ryb, płazów i bezkręgowców lądowych (głównie owadów i pajęczaków) oraz najpospolitszych przedstawicieli słodkowodnej makrofauny bezkręgowej zasiedlającej litoral jeziorny, drobne zbiorniki wodne i cieki.

3 The purpose of exercises is to learn to recognize common species of birds, fish, amphibians and invertebrates, terrestrial (mainly insects and arachnids) and representatives of the most common freshwater invertebrate macrofauna inhabiting littoral Lake-, small water bodies and water courses. Studenci uzyskują także podstawową wiedzę o metodach zbierania materiałów w terenie, oznaczania zwierząt przy pomocy odpowiednich kluczy oraz o biologii poznawanych gatunków. Students also gain basic knowled ge about the collection of materials on the ground,marking of animals using the appropriate keys and the biology poznawanych species.

4 Część botaniczna (Flora) Part of the botanical (Plant) Celem botanicznej części kursu jest zapoznanie studentów z różnorodnością flory pod kątem jej zmienności sezonowej i przestrzennej oraz podstawowymi czynnikami, kształtującymi tę różnorodność. Studenci będą mogli nauczyć się oznaczania roślin za pomocą różnych kluczy i przewodników terenowych oraz poznać najpospolitsze gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych...

5 The aim of the botanical section of the course is to acquaint students with the diversityof flora in terms of its seasonal and spatial variability, and fundamental factors in shaping this diversity. Students will be able to learn the determination of plants with different keys and field guides and learn the most common species of trees, shrubsand herbaceous plants...

6 I trochę konkretów :-) And some concrete :-) FAUNA Kręgowce, dzień 1: Uczymy się rozpoznawać 40 ryb i około 20 płazów. Kręgowce, dzień 2: Zaczyna się wycieczką o 4.30 rano, później uczymy się rozpoznawać 100 ptaków, kończy się kolokwium o 20 z ryb, płazów i ptaków (puszczane są slajdy, każdy przez kilkanaście sekund i trzeba wpisać nazwę gatunku). Bezkręgowce lądowe: Uczymy się rozpoznawać różne żyjątka do rzędu, a w przypadku chrząszczy i pająków do rodziny. Drugiego dnia piszemy megaskomplikowany test wielokrotnego wyboru (a,b,c,d) z punktami ujemnymi - 19 pytań na 45 minut a nie wszyscy się wyrabiają. Bezkręgowce wodne Chodzimy w jeziorze i w rzece w tzw. spodniobutach i łowimy określone zwierzątka. Później je oznaczamy (wbrew pozorom trwa to strasznie długo) i staramy się o nich jak najwięcej dowiedzieć. Kolokwium polega głównie na rozpoznaniu tego co złowiliśmy albo czegoś podobnego do tego co złowiliśmy.

7 Vertebrates, Day 1: We learn to recognize the 40 fish and 20 amphibians. Vertebrates, Day 2: The tour begins at 4:30 in the morning, then we learn to recognize the 100 birds, ends with a colloquium on 20 of fish, amphibians and birds (airs aresli des, each for several seconds, and you must type the name of the species). Terrestrial invertebrates: We learn to recognize the different creatures in a row, in the case of beetles and spiders to family. On the second day we writemegaskomplikowany multiple choice (a, b, c, d) of the negative points - 19 questionsfor 45 minutes and not all become loose. We walk aquatic invertebrates in the lake and river in the so- called. spodniobutach andcatch the specific animal. Then it is (contrary to appearances, it takes quite a long time) and trying to get them to learn as much as possible. Colloquium diagnosis is mainly based on what we caught, or something similar to what we caught.

8 FLORA Trwa 5 dni, każdego dnia mamy wycieczkę na inne siedlisko (las, woda, torfowisko, łąka i synantropy) i zrywamy roślinki do bukietu. Popołudniu mamy zajęcia omawiające 3 wybrane rodziny okrytonasiennych, później oznaczamy nasze roślinki. Na kolokwium trzeba umieć: 80 gatunków z własnego bukietu, 20 ze wspólnego (drzewa i krzewy), coś o tych siedliskach i rodzinach jakie omawialiśmy. Oczywiście obowiązują nazwy łacińskie. Lasts 5 days, each day we have a trip to the other habitat (forest, water, bog, prairieand synantropy) and the roar of a bunch of plants. In the afternoon we are discussing the three classes chosen family of angiosperms, then we denote our plants. On the testmust be able to: 80 species from my own bouquet, 20 from the common (trees and shrubs), something about these habitats and the families discussed. Of course, Latin names are valid. prezentacje zrobiła Weronika Rubiszewska kl.4a


Pobierz ppt "Fauna i flora Fauna and Flora. Część zoologiczna (Fauna) Part of zoology (Fauna) Celem ćwiczeń jest nauka rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków, ryb,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google