Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tłumaczenia chemiczne: karty charakterystyki Marek Pawelec

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tłumaczenia chemiczne: karty charakterystyki Marek Pawelec"— Zapis prezentacji:

1 Tłumaczenia chemiczne: karty charakterystyki Marek Pawelec wasaty@wasaty.pl

2 Chemia Nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza zachodzące pomiędzy nimi przemiany.

3 H 2 SO 4 N. zwyczajowa: kwas siarkowy N. binarna: siarczan(VI) diwodoru N. koordynacyjna: dihydroksyditlenek siarki(VI) N. podstawnikowa: diwodorodihydroksysiarczan

4 CO 2 ditlenek węgla, nie dwutlenek SiCl 4 tetrachlorek krzemu, nie czterochlorek

5 MgSO 4 Magnesium sulfate Siarczan magnezu Magnezu siarczan

6 2-Amino-2-methyl-1-propanol 2-amino-2-metylo-1-propanol

7 Poly[oxy-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2- ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl chloride (1:2)] Chlorek poli[oksy-1,2- etanodiylo(dimetyloiminio)-1,2- etanodiylo(dimetyloiminio)-1,2-etanodiylu (1:2)]

8 Poly[oxy-1,2-ethanediyl(dimethyliminio)-1,2- ethanediyl(dimethyliminio)-1,2-ethanediyl chloride (1:2)] Chlorek poli[oksy-1,2- etanodiylo(dimetyloiminio)-1,2- etanodiylo(dimetyloiminio)-1,2-etanodiylu (1:2)]

9

10

11 Art. 27. Karta charakterystyki bezpieczeństwa 1.W celu umożliwienia profesjonalnym użytkownikom podjęcia koniecznych środków, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwo w miejscu pracy, podczas lub, jeśli to ma uzasadnienie, przed pierwszą dostawą substancji niebezpiecznej każdy producent, importer lub dystrybutor ma obowiązek przekazać przyjmującemu kartę charakterystyki bezpieczeństwa. Karta musi zawierać informacje konieczne do ochrony człowieka i środowiska. Informacje mogą być przekazywane na piśmie lub drogą elektroniczną.

12

13 Dyrektywa 88/379/EWG Artykuł 10 „Kraje Członkowskie podejmą działania konieczne do wprowadzenia systemu szczegółowych informacji (w postaci karty charakterystyki) dotyczących preparatów niebezpiecznych”.

14 Dyrektywa 91/155/EWG Artykuł 3 Karta charakterystyki bezpieczeństwa, określona w art. 1, zawiera następujące, obowiązkowe pozycje:

15 1.określenie substancji/preparatu i spółki/przedsiębiorstwa; 2.skład/informacja o składnikach; 3.określenie zagrożeń; 4.środki pierwszej pomocy; 5.środki przeciwpożarowe; 6.środki związane z przypadkowym uwolnieniem się; 7.obchodzenie się z substancjami i magazynowanie; 8.środki zmniejszające narażenia/środki ochrony indywidualnej; 9.właściwości fizyczne i chemiczne; 10.stabilność i reaktywność; 11.informacje toksykologiczne; 12.informacje ekologiczne; 13.wskazówki dotyczące usuwania; 14.informacje o transporcie; 15.informacje o przepisach; 16.inne informacje.

16 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE Clasification, Labelling and Packaging Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

17 Artykuł 31 Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki 1. Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II:... 5. Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. 6. Karta charakterystyki zawiera datę sporządzenia i następujące punkty

18 1.określenie substancji/preparatu i spółki/przedsiębiorstwa; 2.skład/informacja o składnikach; 3.określenie zagrożeń; 4.środki pierwszej pomocy; 5.środki przeciwpożarowe; 6.środki związane z przypadkowym uwolnieniem się; 7.obchodzenie się z substancjami i magazynowanie; 8.środki zmniejszające narażenia/środki ochrony indywidualnej; 9.właściwości fizyczne i chemiczne; 10.stabilność i reaktywność; 11.informacje toksykologiczne; 12.informacje ekologiczne; 13.wskazówki dotyczące usuwania; 14.informacje o transporcie; 15.informacje o przepisach; 16.inne informacje. 1.identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa; 2.identyfikacja zagrożeń; 3.skład/informacja o składnikach; 4.pierwsza pomoc; 5.postępowanie w przypadku pożaru; 6.postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska; 7.postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie; 8.kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej; 9.właściwości fizyczne i chemiczne; 10.stabilność i reaktywność; 11.informacje toksykologiczne; 12.informacje ekologiczne; 13.postępowanie z odpadami; 14.informacje o transporcie; 15.informacje dotyczące przepisów prawnych; 16.inne informacje.

19 453/2010/WE

20 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 2.Identyfikacja zagrożeń 3.Skład/informacja o składnikach 4.Środki pierwszej pomocy 5.Postępowanie w przypadku pożaru 6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 7.Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 8.Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 9.Właściwości fizyczne i chemiczne 10.Stabilność i reaktywność 11.Informacje toksykologiczne 12.Informacje ekologiczne 13.Postępowanie z odpadami 14.Informacje dotyczące transportu 15.Informacje dotyczące przepisów prawnych 16.Inne informacje 1.identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa; 2.identyfikacja zagrożeń; 3.skład/informacja o składnikach; 4.pierwsza pomoc; 5.postępowanie w przypadku pożaru; 6.postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska; 7.postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie; 8.kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej; 9.właściwości fizyczne i chemiczne; 10.stabilność i reaktywność; 11.informacje toksykologiczne; 12.informacje ekologiczne; 13.postępowanie z odpadami; 14.informacje o transporcie; 15.informacje dotyczące przepisów prawnych; 16.inne informacje.

21 2015/830/WE

22 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 2.Identyfikacja zagrożeń 3.Skład/informacja o składnikach 4.Środki pierwszej pomocy 5.Postępowanie w przypadku pożaru 6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 7.Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 8.Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 9.Właściwości fizyczne i chemiczne 10.Stabilność i reaktywność 11.Informacje toksykologiczne 12.Informacje ekologiczne 13.Postępowanie z odpadami 14.Informacje dotyczące transportu 15.Informacje dotyczące przepisów prawnych 16.Inne informacje 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 2.Identyfikacja zagrożeń 3.Skład/informacja o składnikach 4.Środki pierwszej pomocy 5.Postępowanie w przypadku pożaru 6.Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 7.Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 8.Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 9.Właściwości fizyczne i chemiczne 10.Stabilność i reaktywność 11.Informacje toksykologiczne 12.Informacje ekologiczne 13.Postępowanie z odpadami 14.Informacje dotyczące transportu 15.Informacje dotyczące przepisów prawnych 16.Inne informacje

23

24

25 CLP (1272/2008/WE)

26

27 P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

28 P260: Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Do not breathe gas and mist. Do not breathe vapors or spray. Do not breathe dust, gas or mist. Do not breathe fume/vapors.

29 P280P282 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu.

30 Transport Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 14.1. Numer UN (numer ONZ) 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 14.4. Grupa opakowania

31 Transport ADR – Umowa europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Accord européen relatif transport des merchandises dangereuses par route) ADN - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures) RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

32

33

34

35

36

37 Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie informacji oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego, Rozdział R.12: system deskryptorów zastosowań SU Kategoria sektorów zastosowań PC Kategoria produktu chemicznego PROC Kategoria procesu ERC Kategoria uwalniania do środowiska AC Kategoria wyrobu

38

39

40 Źródła Eur-lex ECHA ECHA-term IATE Linguee Dziennik urzędowy

41

42 Flammable liquid Łatwopalna ciecz (1272/2008) Substancja ciekła łatwopalna (286/2011) Materiał zapalny ciekły (ADR/ADN/RID)

43 Hazardous substance Substancja stwarzająca zagrożenie Substancja niebezpieczna (1272/2008/WE) hazardous waste = odpad niebezpieczny

44 Aspiration toxicity Toksyczność przy aspiracji Toksyczność podczas aspiracji Toksyczność spowodowana aspiracją Działanie toksyczne spowodowane aspiracją (1272/2008/WE)

45 Breakthrough time Czas wytrzymałości materiału (REACH: 453/2010, 830/2015) Czas przebicia (PN-EN 374)

46 http://goo.gl/dAxO3k http://wasaty.pl/blog wasaty@wasaty.pl


Pobierz ppt "Tłumaczenia chemiczne: karty charakterystyki Marek Pawelec"

Podobne prezentacje


Reklamy Google