Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Resolution 2: Organising in commerce Rezolucja 2: Organizowanie w handlu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Resolution 2: Organising in commerce Rezolucja 2: Organizowanie w handlu."— Zapis prezentacji:

1 Resolution 2: Organising in commerce Rezolucja 2: Organizowanie w handlu

2 Membership – the power of Unions Uzwiązkowienie siłą związków zawodowych  A strong Union – recognised social partner  Silny związek uznanym partnerem społecznym  Numerous Union means respect, credibility and succes  Liczny związek to szacunek, wiarygodność i sukces  Bigger autonomy of action  Większa autonomia działania  Globalisation and world uniting require organising activities in every country  Globalizacja i jednoczenie świata wymaga działań organizujących we wszystkich krajach

3 Obstacles in organising members Przeszkody w organizowaniu członków  Precarious work, temporary work Praca niepewna, praca tymczasowa: -Civil code contracts Umowy cywilno-prawne (leasing pracowniczy, outsourcing), -Fixed term contracts Umowy na czas określony, -Part time jobs Praca w niepełnym wymiarze,  Workers’ rotation Rotacja pracowników  Short-term employment of young people Krótkotrwały charakter zatrudnienia młodych ludzi z sektora  Yellow unions as employers’ arm Żółte związki zawodowe przedłużone ramię pracodawcy  Fight against Unions – permanent violating of workers’ rights Walka ze związkami – stałe łamanie praw pracowniczych

4 Obstacles in organising members Przeszkody w organizowaniu członków  Fight against Unions – permanent violating of workers’ rights  Walka ze Związkami - uporczywe łamanie praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców  Different attitude towards Unions in different countries  Różne traktowanie związków w krajach pochodzenia kapitału i krajach filialnych (ciche przyzwolenie zarządu na działania dyskryminacyjne - Carrefour)  Intimidating the workers and unionists  Zastraszanie pracowników i działaczy związkowych (groźby zwolnienia – Biedronka JM)  The effect: lack of social dialogue and collective bargaining  Skutek słabego związku: brak dialogu społecznego i negocjacji

5 Possibilities and challenges Możliwości i wyzwania  Adapting the organising strategy to the workers’ profile: women and youth, ensuring equal opportunities for leadership positions for them in the Unions Dostosowanie strategii organizującej do profilu zatrudnionych: kobiet i młodzieży, otwarcie stanowisk kierowniczych dla nich  Combating the fear or unwillingness of those groups against their engagement in unionist activity Przełamanie strachu albo niechęci tych grup do zaangażowania się w działalność związkową  Unionist image: an active, engaged, energetic, effective person – atracts the workers Image związkowca – człowiek aktywny, zaangażowany, przebojowy, skuteczny  The stronger Union – the stronger bargaining possibilities Silniejszy związek – silniejsza pozycja negocjacyjna

6 Best practices Najlepsze praktyki  Romania: organising at Carrefour and Metro by FSC Union FSC pozyskuje członków w Carrefourze i Metro)  Inditex: global agreement with UNI commerce światowe porozumienie z UNI  Turkey: organising at Carrefour, Real and Tesco by Tez-Koop-Is and at Praktiker by Turk-Koop-is Tez-Koop-Is: Carrefour i Tesco Turk-Koop-Is Praktiker  Belgium: membership significantly increased thanks to „trade union premium” paid to the worker after request claimed by the worker  There is sectorial social fund co-managed by employers and unions Uzwiązkowienie wzrosło znacząco dzięki premii związkowej Fundusz społeczny zarządzany przez Związek i pracodawców. Związek wypłaca premię po zgłoszeniu wysłanym przez pracownika  Poland oranising at Tesco and Kaufland by Solidarność Polska: organizowanie w Tesco i Kauflandzie przez Solidarność

7 Workers organising campaign in Kaufland Poland and JM Poland Kampania organizowania pracowników w Kauflandzie i Biedronce (JM) Action time: 2010-2011 Czas działania 2010 - 2011 Financed from European Social Fund finansowana z Europejskiego Funduszu SPołecznego  Why Kaufland and JM? Dlaczego Kaufland i Biedronka?  Along with 4 other companies they own majority shares in market of commerce sector, because of that it has impact on working conditions in the whole branch Wraz z 4 innymi firmami mają większościowy udział w rynku przez co posiadają wpływ na warunki pracy w całej branży  Non-union workplace miejsce pracy bez związków  Problems of workers: umowy na czas określony, leasing pracowniczy, przeciążenie pracą, niskie wynagrodzenia, brak dialogu, złe warunki BHP, złe traktowanie  Aim: cel  To make an agreement concerning improvement of working conditions and possibility for Trade Union to have easy accsess to the workers zawarcie umowy poprawiającej warunki pracy i dostęp związków do pracowników

8  Organising places miejca pozyskiwania  Kaufland Stores in: in Chorzów (2), Ruda Śląska (1), Wrocław (2)  The technique  Conducts one-on-one mtgs on organizing (collecting phone numbers, e-mails, addresses) Bezpośrednie rozmowy z pracownikami, zebranie telefonów, maili, adresów  Identyfying problems określenie problemów  Identyfying leaders and leaders mtgs wskazanie liderów i spotkania liderów  Signing people up [union cards] zapisywanie pracowników na członków związku  Trade union organisation on enterprise level was registered rejestracja zakładowej organizacji związkowej Elements of campaign (1)

9 Elements of campaign (2)  A petition concerning workplace issues and the free right to join union is delivered to the management petycja w sprawie spraw pracowniczych i prawa do zrzeszania się dostarczona zarządowi firmy  A petition is given by Regional Offices of Solidarność to store directors  Petycja doręczona dyrektorom sklepów przez regionalne struktury Solidarności  Handing out leaflets to customers in front of the stores Wręczanie ulotek klientom przed sklepami  Pickets in front of the logistic centre in Piotrków Trybunalski pikieta przed centrum logistycznym w Piotrkowie  Pickets in front of the stores in Wrocław (2 stores), Piaseczno, Piła Pikiety przed sklepami we Wrocławiu, Piasecznie i Pile  Cash-desks blocked in Ruda Śląska store Blokada kas w Rudzie Śląskiej  Preparation for Berlin’s picket in cooperation with Ver.di Przygotowanie do pikiety w Berlinie wraz z Ver.di  Negotation agreement - meeting protocol Negocjacja porozumienia – protokół ze spotkania Signing the Ageement Podpisanie porozumienia

10

11 Theagreement The agreement

12

13

14

15

16

17 web site: Smiling Cashier 27.05.2010

18 The solution: smiling cashier appeals to customers Run of the campaign

19 A signature on web site: one click Click & Help

20 We share information about working conditions on Facebook Like it!

21 We encourage market/supermarket workers to join Join us

22 Activities needed Potrzebne działania Global company alliances and negotiating of global framework agreeents Światowe przymierza w firmie i negocjowanie światowych porozumień ramowych Seek to integrate EWC activities into the global work on multinationals Włączenie działań ERZ w działania nakierowane na światowe firmy Fight precarious work Zwalczanie pracy niepewnej Fight unfair companies Walka z nieuczciwymi firmami Exchange experiences and information and closely cooperate between Unions Wymiana doświadczeń i informacji oraz bliska współpraca między związkami Strong efforts developed for Central and Eastern Europe, e.g. cooperation with ILO- ITC for promotion of organising – to build social dialogue and collective bargaining Duże wysiłki na rzecz Europy Środkowej i Wschodniej, np. współpraca z MOP (Turyn, Gdańsk) Afifliated organisations develop plans to recruit and keep membership (target: women and youth) Organizacje UNI zbudują plany pozyskiwania członków i utrzymania członkostwa (cel: kobiety i młodzież)

23 Conclusion For Europe we all have the same employers (multinationals) in our countries Mamy tych samych pracodawców (firmy światowe) w naszych krajach We need to cooperate to build up the union power to lead effective collective bargaining and sign agreements for workers Chcąc osiągnąć porozumienia dla pracowników musimy współpracować dla zbudowania siły związkowej aby móc prowadzić skuteczne negocjacje i podpisywać układy zbiorowe


Pobierz ppt "Resolution 2: Organising in commerce Rezolucja 2: Organizowanie w handlu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google