Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 2/5 071 797 66 16

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 2/5 071 797 66 16"— Zapis prezentacji:

1 www.radca24.pl 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 2/5 071 797 66 16 kancelaria@radca24.pl

2 -Umowa, w której Deweloper zobowiązuje się do: -Wybudowania budynku -Wyodrębnienia lokalu -Przeniesienie własności lokalu na kupującego -W zamian Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny -Umowa, w której Deweloper zobowiązuje się do: -Wybudowania budynku -Wyodrębnienia lokalu -Przeniesienie własności lokalu na kupującego -W zamian Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny

3 Kodeks cywilny Ustawa z dnia 24-06-1994 o własności lokali (tylko do lokali mieszkalnych) Orzecznictwo Sądu Najwyższego ------------------------------------------------------------------- Rejestr klauzul niedozwolonych

4 -Umowa, w której stronami jest przedsiębiorca i konsument - Okres realizacji umowy to średnio od 1,5 do 2,5 roku - Wiele podmiotów może mieć wpływ na wykonywanie umowy m.in. -Podwykonawcy -Inni kupujący -Banki -Organy Nadzoru Budowlanego -Umowa nienazwana, mieszana -Zawierana przy pomocy wzorca - projektu przygotowanego przez Dewelopera

5 Konsument = osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22[1] kodeksu cywilnego) Niejednoznaczne postanowienia wzorców umowy tłumaczy się na korzyść konsumenta (art. 385 § 2 kodeksu cywilnego) Niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) – nie obowiązują konsumenta

6 Jak zdobyć informacje o deweloperze: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Sposób reprezentacji dewelopera przy zawarciu umowy Informacje o dotychczasowej działalności Sprawozdania finansowe w KRS POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH Kodeks dobrych praktyk deweloperskich Jak zdobyć informację o przedmiocie umowy: Księga wieczysta: właściciel, roszczenia osób trzecich

7 Umowa przedwstępna w zwykłej formie pisemnej W formie aktu notarialnego Umowa finalna, końcowa, przyrzeczona – przenosząca własność nieruchomości zawsze w formie aktu notarialnego – art. 158 kodeksu cywilnego

8 „przedwstępna” w zwykłej formie pisemnej – przysługuje jedynie zwrot wpłaconych pieniędzy + ewentualne odszkodowanie, nie daje prawa do mieszkania; „przedwstępna” w formie aktu notarialnego; -umożliwia wpisanie roszczenia do księgi wieczystej -umożliwia przymuszenie Dewelopera przez Sąd, by zawarł umowę końcową – art. 390 § 2 w zw. 64 § 1 kodeksu cywilnego

9 Przedmiot transakcji (dokładne określenie nieruchomości i lokalu) Cena, sposób jej zapłaty, terminy zapłaty poszczególnych rat Terminy: 1) zakończenia budowy, 2) odbioru mieszkania, 3) pozyskania pozwolenia na użytkowanie, 4) podpisania aktu przenoszącego własność Warunki usuwania usterek -> rękojmia i gwarancja, Kary umowne za opóźnienia, Warunki rozwiązania umowy Załączniki: rzut graficzny lokalu, specyfikacja materiałów budowlanych i wykończeniowych, standard wykończenia, projekt UWAGA!!! MAKIETA W BIURZE DEWELOPERA NIE JEST WIĄŻĄCA - WIĄŻĄCY JEST PROJEKT

10 Powinna być określona precyzyjnie, w sposób niebudzący wątpliwości Uwzględnia wszelkie opłaty np. za przyłączenie do sieci gazowej, wodnej, kanalizacyjnej itd. Zawiera podatki, w tym podatek VAT Obejmuje również zakup części przynależnych lokalu (piwnice, komórki, garaże) Nie obejmuje ceny za miejsce w garażu wielostanowiskowym Jeśli finansowana kredytem -> należy to zaznaczyć w umowie

11 Odszkodowanie – art. 471 kodeksu cywilnego – Deweloper odpowiada za nienależyte wykonanie umowy, chyba, że wynika ono z okoliczności niezależnych od Dewelopera. Deweloper odpowiedzialny jest także za działania podwykonawców lub innych dostawców usług (np. mediów) – art. 474 kodeksu cywilnego Wykazanie szkody (np. wynajem mieszkania, ubezpieczenie kredytu, wyższe odsetki, opłaty bankowe za aneksowanie umowy, wyższe koszty dojazdu itd.) Kara umowna – ważne, by nie ograniczała dalej idących uprawnień do odszkodowania Wykonawstwo zastępcze (art. 9 ust. o wł. lokali)

12 - Kara umowna: może zostać nałożona na Kupującego w razie opóźnienia w odbiorze mieszkania lub stawienia się u notariusza w celu podpisania umowy finalnej Nie powinna przekraczać 5% ceny Nie powinna być wygórowana – art. 484 § 2 kodeksu cywilnego W razie zwłoki w terminie poszczególnych płatności Deweloper może jedynie żądać odsetek, lub po wezwaniu do zapłaty, odstąpić od umowy. Klauzula abuzywna: „jeśli klient będzie się spóźniał z ratami za mieszkanie, to spółdzielnia / deweloper zaciągnie w jego imieniu kredyt hipoteczny”

13 - Protokół zdawczo – odbiorczy: wykazanie wszystkich wad jawnych - Wady dot. części wspólnej zgłasza bądź wspólnota (w przypadku rękojmi), bądź wszyscy właściciele (w przypadku odszkodowania) - Odbiór lokalu ≠ prawo zasiedlenia

14 Rękojmia – z mocy prawa, odpowiedzialność za wady lokalu, fizyczne i prawne – 3 lata Gwarancja – wynika z oświadczenia udzielanego przez Dewelopera, osobny dokument gwarancyjny lub zawarta w umowie Na poszczególne części (np. stolarka okienna), ich producenci udzielają dłuższej gwarancji. Należy wtedy upomnieć się o karty gwarancyjne wystawione przez tych producentów.

15 Umowy z Deweloperem zawierane są przy pomocy wzorca, projektu, przygotowanego przez Dewelopera art. 384 kodeksu cywilnego Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy Art.385¹ - kodeksu cywilnego Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

16 Katalog przykładowych klauzul abuzywnych zawiera art.385 3 Kodeksu cywilnego Wyłączające lub istotnie ograniczające odpowiedzialność dewelopera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, Z którymi nabywca nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy, Uzależniające zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową deweloperską, (np. przymuszenie do zawarcia umowy z dostawcą internetu wybranym przez Dewelopera) Uzależniające spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych wyłącznie od dewelopera, Przyznające deweloperowi uprawnienia do wiążącego interpretowania umowy

17 „Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po ich stronie, kiedy zostało złożone pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy po wypowiedzeniu” „Fronton zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia budowy, o jakim mowa w § 7 ust. 1 o nie więcej niż 60 dni bez prawa kierowania z tego tytułu roszczeń przez nabywcę”

18 „PACTA SUNT SERVANDA” – umowy zobowiązują, generalna zasada wykonywania zawartych umów, wypowiedzenie jest możliwe, gdy przepisy prawa lub umowa tak stanowią Jeżeli deweloper wykonuje prace wadliwie albo sprzecznie z umową, można wezwać go do zmiany sposobu wykonania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, klient może od umowy odstąpić; Jeżeli deweloper opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, klient może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Gdy nie można usunąć wad lokalu, klient może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia.

19 Instytucję odstępnego przewiduje Art. 396 kodeksu cywilnego „Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego” Odstępne – nie wyższe niż 3% ceny sprzeczne z prawem jest nałożenie wyłącznie na konsumenta obowiązku zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy (nierówność praw i obowiązków stron)

20 „jeśli deweloper wybudował mieszkania, otrzymał za to zapłatę, ale nie doszło do wyodrębnienia lokali i przekazania ich na własność, bo wcześniej upadł, umowę sprzedaży powinien zawrzeć syndyk, a notariusz powinien ją sporządzić.” (postanowienie Sądu Najwyższego z 19-08- 2005, sygn. II CK 257/2005)

21 Kancelarie radców prawnych i adwokatów Miejski rzecznik praw konsumenta

22 www.radca24.pl 50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 2/5 071 797 66 16 kancelaria@radca24.pl


Pobierz ppt "50-046 Wrocław, ul. Świebodzka 2/5 071 797 66 16"

Podobne prezentacje


Reklamy Google