Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RECYKLING Wykład 3 Prowadzący: dr inż. Beata Pawłowska Katedra Przeróbki Plastycznej WBMiL PRz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RECYKLING Wykład 3 Prowadzący: dr inż. Beata Pawłowska Katedra Przeróbki Plastycznej WBMiL PRz."— Zapis prezentacji:

1 RECYKLING Wykład 3 Prowadzący: dr inż. Beata Pawłowska Katedra Przeróbki Plastycznej WBMiL PRz

2 Kraje takie jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Brazylia, Belgia, Finlandia, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Japonia, Australia i Singapur i Hongkong różnią się pod względem czynników demograficznych, położenia, przemysłu i zarządzania odpadami oraz kulturowym podejściem do recyklingu. W rezultacie przyjęły one różne polityki w stosunku do promocji recyklingu. We wszystkich krajach istnieje rynek na odpady, które mogą być dostarczone w odpowiedniej ilości, jakości oraz po odpowiedniej cenie. Ze względu na koszty zbiórki oraz segregacji odpadów są one dostarczane na rynek za dodatkową opłatą. Środki na ten cel pochodzą od społeczeństwa. Propagowanie idei recyklingu

3 Wiele krajów stworzyło własne systemy gospodarki odpadami, bazując na doświadczeniach niemieckich. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów, z którymi borykały się Niemcy na początku jego wdrożenia. Doświadczenia 13 krajów i Hongkongu, pokazują, że nie ma jednej skutecznej polityki promującej recykling odpadów. Wszystko zależy od uwarunkowań lokalnych, socjalnych i kulturowych. Istnieją generalne zasady, których należy przestrzegać np. możliwe do osiągnięcia cele poziomów recyklingu. Ważną rolę odgrywa też edukacja oraz regulacje prawne a najlepiej przemawiają dobre przykłady z innych krajów. Propagowanie idei recyklingu

4 Niemcy Niemcy - rząd niemiecki, zaproponował całościowy program dla promocji recyklingu. Program ten określa m.in. narodowe cele dla recyklingu odpadów komunalnych, odpowiedzialność za opakowania, system depozytowy (pobierania kaucji) dla opakowań do napojów oraz wymagania dla handlu. W niemieckich zasadach przemysł pakujący jest odpowiedzialny za osiągnięcie wyznaczonych poziomów odzysku opakowań w gospodarstwach domowych. Dla opakowań aluminiowych i plastikowych poziom odzysku wynosi 60%, dla papierowych, kartonowych i stalowych – 70%, dla szklanych – 75%. Sklepy i firmy opakowaniowe są zobowiązane do recyklingu zużytych opakowań. Propagowanie idei recyklingu

5 Firmy należące do systemu wnoszą do firmy DSD opłatę za opakowanie, w zależności od materiału, z którego jest ono wykonane. Opłaty te wykorzystywane są do organizowania systemu zbiórki oraz segregacji opakowań. W 2000 r. w systemie tym recyklingowi poddawano 50% opakowań, w 2007 r. już 85%. Propagowanie idei recyklingu

6 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone - rząd USA oddał zarządzanie odpadami komunalnymi poszczególnym stanom. W rezultacie stworzono tam różnorodne pakiety działań, na które składają się trzy ustalenia: zakaz składowania opakowań z aluminium i szkła, niskie ceny za usuwanie odpadów, narodowy program kaucjonowania opakowań do napojów. Wdrożenie różnorodnych pakietów stanowych doprowadziło do uzyskania różnych poziomów odzysku w poszczególnych stanach (w środkowoatlantyckiej części kraju poziom odzysku odpadów komunalnych w 2005 r. wynosił 40%, w stanach położonych w Górach Skalistych – 19%). Programem recyklingu objęte jest 89% populacji w stanach środkowoatlantyckich i 35% w stanach środkowozachodnich - w stanach o wysokiej gęstości zaludnienia, gdzie występują wysokie koszty składowania oraz ograniczona pojemność składowisk, zainteresowanie programami recyklingu jest znacznie wyższe. Propagowanie idei recyklingu

7 Brazylia Brazylia - rząd Brazylii walczy przede wszystkim z wysokim bezrobociem i nie ma zbyt dużo czasu na wdrażanie programów promujących recykling. Recykling aluminium zrodził się w tym kraju w wyniku ogromnego zapotrzebowania przemysłu na ten surowiec. W rezultacie Brazylia posiada najwyższy na świecie poziom recyklingu odpadów aluminiowych. Rząd brazylijski poczynił pewne kroki w celu poprawy warunków pracy tych, którzy zajmują się zbiórką aluminium oraz przeszkolił ich w kierunku zbierania również innych odpadów. Propagowanie idei recyklingu

8 Finlandia, Holandia, Hiszpania Finlandia, Holandia, Hiszpania - przyjęły system przejmowania przez producenta odpowiedzialności za wytwarzanie odpadów. W Finlandii prawo federalne o odpadach wyznacza cele dla odzysku odpadów komunalnych i 12 różnych rodzajów odpadów przemysłowych. Zgodnie z Narodowym Planem Gospodarki Odpadami samorządy lokalne stosują politykę cenową w zakresie usuwania odpadów, bazującą na systemie wykorzystywania materiałów z recyklingu. System kaucjonowania na opakowania do napojów ze szkła, plastiku i aluminium obowiązuje od 30 lat. Holandia przyjęła podatek składowiskowy oraz obowiązek segregacji odpadów przemysłowych. W Hiszpanii brakuje selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym na osiedlach. Propagowanie idei recyklingu

9 Australia Australia - w 1990 r. rząd Australii ustanowił cel redukcji składowania odpadów o 55% do 2008 r. (niektóre stany tego kraju wprowadziły podatek składowiskowy, który wykorzystywany jest na subsydiowanie recyklingu i na edukację ekologiczną). W ubiegłym roku kraj ten przyjął Narodową Konwencję o Opakowaniach, w której firmy produkcyjne i dystrybucyjne zachęcono do wspólnej pracy na rzecz wypełnienia wyznaczonych przez rząd poziomów recyklingu odpadów. Zgodnie z założeniami australijskiego rządu osiągnięcie założonych celów będzie bardziej możliwe dzięki restrykcyjnej polityce (wprowadzenie m.in. zakazu używania w sklepach toreb plastikowych, systemu kaucjonowania na opakowania do napojów). Propagowanie idei recyklingu

10 Wielka Brytania Wielka Brytania - przyjęła nietypowe podejście do systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Osiąganie wyznaczonych poziomów recyklingu, następuje poprzez nabywanie zaświadczeń odzysku opakowań. Są one wystawiane, gdy odpowiednia ilość materiałów jest poddawana recyklingowi, a następnie są one nabywane przez brokerów i sprzedawane firmom produkującym opakowania. W wyniku wdrożenia systemu powstaje duża ilość odzyskanego z handlu i przemysłu surowca (papieru, plastiku). Krytyka brytyjskiego systemu odnosi się m.in. do opłat pobieranych za handel zaświadczeniami przez brokerów, które obniżają efektywność systemu. Poza tym system nie jest przejrzysty – nie wiadomo, kto odpowiada za niewypełnienie celów recyklingu. Propagowanie idei recyklingu

11 Japonia Japonia - jest gęsto zaludniona i posiada ograniczoną pojemność składowisk - dominującą formą unieszkodliwiania odpadów w tym kraju jest poddawanie ich termicznej obróbce. W Japonii prawie 70% odpadów komunalnych jest spalanych. W 1990 r. pojawiły się obawy, co do zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania odpadów. W związku z tym rząd japoński przyjął całościową politykę promującą recykling, która zakłada m.in. obniżenie ilości składowanych odpadów o 50% w latach 1996-2010 r., opracowanie programów recyklingu w gminach, obowiązek segregacji odpadów i stworzenie nowego prawa przerzucającego odpowiedzialność za produkcję opakowań i urządzeń elektronicznych na przemysł. Propagowanie idei recyklingu

12 Poziomy recyklingu odpadów komunalnych i opakowań

13 Hongkong Hongkong - położenie geograficzne, ograniczona przestrzeń i wysoka gęstość zaludnienia oraz wzrastająca produkcja odpadów powodują, że w latach 2012-2018 dojdzie tam do wyczerpania pojemności składowisk. Dlatego władze Hongkongu przyjęły dziesięcioletni Plan Redukcji Odpadów, w którym promuje się obniżenie produkcji odpadów o 58% w porównaniu do poziomu z 1998 r., ponowne ich wykorzystanie oraz recykling. Recykling w Hongkongu utrudniony jest m.in. z uwagi na fakt, że większość ludzi żyje i pracuje w budynkach wielokondygnacyjnych, a wysokie ceny ziemi nie sprzyjają tworzeniu obiektów służących zbiórce, segregacji i przetwarzaniu odpadów. Propagowanie idei recyklingu

14 Singapur Singapur - powierzchnia Singapuru wynosi 660 km 2 i zamieszkuje go 3,89 mln ludzi (80% żyje w wieżowcach). Ponad 90% produkowanych przez nich odpadów jest spalana, a powstały w wyniku spalania popiół wywożony jest na składowiska. W 2000 r. poziom recyklingu dla wszystkich odpadów w tym kraju wynosił 40%, podczas gdy dla odpadów z gospodarstw domowych jedynie 17%. W celu odzysku większej ilości odpadów komunalnych rząd zachęca prywatne firmy do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu. Ustanowiono poziom ich odzysku do 2012 r., ale w ślad za tym nie podjęto żadnych inicjatyw wspierających odzysk. Propagowanie idei recyklingu

15 Hitachi Firma Hitachi stosuje zasady ekoprojektowania już od drugiej połowy lat 90. XX w. W pracach tych wykorzystuje narzędzia takie jak:  karta kontrolna,  Ocena Cyklu Życia. W efekcie podjętych działań opracowano m.in. projekt laptopa, w którym skrócono czas demontażu o 56%, zwiększono udział materiałów zdatnych do recyklingu o 48%, zredukowano masę opakowania z pianki polistyrenowej o 56%, a także zmniejszono zużycie energii o ponad 30% stosując tzw. stan uśpienia. Ekoprojektowanie

16 Porównanie parametrów starego i nowego typu laptopa, powstałego na bazie ekoprojektowania w firmie Hitachi * praca 8 godz./dzień, 260 dni w roku, czas eksploatacji 3 lata, 90% recykling metali

17 Hewlett Packard Koncern Hewlett Packard (HP) od ponad 20 lat realizuje pionierski program „Projektowanie dla środowiska”. W wyniku prac powstały liczne rozwiązania proekologiczne:  obudowę skanera wykonano z materiałów odzyskanych w procesie recyklingu wkładów do drukarek HP,  stworzono prototyp obudowy drukarki wykonanej z kukurydzy,  w projektach firma stosuje innowacje ułatwiające demontaż i recykling produktów, np. połączenia zatrzaskowe, które eliminują kleje i spoiwa. Ekoprojektowanie

18 Branża samochodowa Przy projektowaniu nowego modelu Mercedesa klasy S wzięto pod uwagę etapy cyklu życia pojazdu:  zredukowano emisję tlenków azotu i węglowodorów do poziomów niższych od obowiązujących w UE,  zmniejszono emisję dwutlenku węgla,  o 9% zredukowano zużycie paliwa,  o 2 dB zredukowano emisję hałasu,  w odniesieniu do wszystkich samochodów osobowych marki Mercedes przyjęto założenie, że można wykorzystywać tylko materiały oparte na niskim stopniu zużycia zasobów, zdatne do recyklingu oraz wykazujące minimalne poziomy zużycia energii i emisji podczas produkcji oraz użytkowania. Ekoprojektowanie

19 Nowy model Mercedesa klasy S jest reklamowany jako pierwszy samochód posiadający certyfikat środowiskowy

20 W efekcie podjętych działań:  zmniejszono oddziaływanie w zakresie globalnego ocieplenia o 6%, zakwaszenia o 2% i tworzenia smogu fotochemicznego o 9%, zwiększono udział części zbudowanych z materiałów odnawialnych do 43 kg (73% wzrost w porównaniu do poprzednich modeli),  uzyskano wskaźnik przydatności do recyklingu na poziomie 85%, wskaźnik odzysku na poziomie 85%,  45 komponentów o łącznej masie 21 kg wykonano z wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu, co stanowi 4% wzrost w porównaniu do poprzedniego modelu. Ekoprojektowanie

21 Biały Dom zobowiązał przemysł samochodowy USA i jego dostawców do opracowania pojazdu na XXI w. Masa pojazdu nie powinna przekraczać jednej tony; pojazd ma zużywać maksymalnie 3,5 l benzyny na 100 km. Projekt ten nazwano „Partnerstwo dla Pojazdów Nowej Generacji”. W odpowiedzi koncerny stalowe założyły międzynarodowe konsorcjum Bardzo Lekkiej Konstrukcji Stalowej Aut i powierzyły Porsche Engineering Services opracowanie programu rozwoju z wykorzystaniem wysoko wytrzymałej stali z jednoczesnym zastosowaniem materiałów z recyklingu i zapewnieniem przydatności do recyklingu w przyszłości. Ekoprojektowanie

22 Rynek opakowań Seven Generation Jako przykład ekoprojektowania może posłużyć firma Seven Generation - wiodąca na rynku amerykańskim marka nietoksycznych, przyjaznych środowisku artykułów codziennego użytku. Oferuje ona wyroby wykonane w 100% z papieru z recyklingu. W ramach programu National Recycling Challenge Seven Generation zamierza uczynić bardziej „zielonymi” ponad milion sprzedawanych rocznie opakowań poprzez zmniejszenie ich ilości, zwiększenie udziału materiałów z odzysku oraz zwiększenie wytrzymałości opakowań i ich zdatności do recyklingu. Ekoprojektowanie

23 Norm Thompson Outfitters Firma Norm Thompson Outfitters deklaruje uczynić bardziej „zielonymi” ponad dwa miliony używanych rocznie opakowań. Ustanowiono program opracowania i wdrożenia opakowań estetycznych w wyglądzie, atrakcyjnych cenowo, biodegradowalnych, wielokrotnego użytku, przydatnych do recyklingu i spełniających wymagania stosowania odpowiednich ilości materiału z recyklingu. Ekoprojektowanie

24 Efekty ekoprojektowania: redukcja kosztów ekonomicznych na każdym etapie cyklu życia wyrobu, co jest ważne zarówno dla producenta, konsumenta i użytkownika, jak i podmiotu odpowiedzialnego za końcowe zagospodarowanie, nakłady poniesione na zaangażowane specjalistów z zakresu ekoprojektowania i zakup odpowiednich narzędzi (programy komputerowe) wydają się minimalne w porównaniu do potencjalnych korzyści, kluczowym problemem jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz ekoprojektowania i uświadomienie producentów o jego istnieniu. Ekoprojektowanie

25 (recykling artystyczny). Posegregowane odpady można wykorzystać do stworzenia różnych przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych (recykling artystyczny). scrapbooking Przykładem może być twórcze wykorzystanie masy papierowej odpadowej tzw. scrapbooking. Scrapbooking to pasja, która ogarnęła nie tylko całe Stany Zjednoczone, ale także Europę. Techniki wykorzystywane przy zdobieniu albumów fotograficznych wykorzystywane są również często do dekorowania kartek pocztowych i wizytówek, a nawet zwykłych przedmiotów użytkowych, np. pudełek. ART - recykling

26 „Sprzątanie Świata Polska” Kampania „Sprzątanie Świata Polska” udowodniła, że gotówka nie jest wcale potrzebna. Przez 10 dni poprzedzających weekendowe sprzątanie emitowano spot (ok. 1000 emisji), w którym popularni i znani artyści, zachęcali do zrobienia przez każdego z nas jednej drobnej rzeczy dla środowiska – segregowania opakowań szklanych czy posadzenia drzewa. Telewizje zdecydowały się pokryć koszty emisji we własnym zakresie! Fundacja Nasza Ziemia Fundacja Nasza Ziemia przeprowadzała szeroką kampanię informacyjną z wykorzystaniem innych mediów (ok. 500 emisji dżingli i informacji w radio, 2 mln odsłon baneru kampanii „Sprzątanie Świata Polska” na portalu onet.pl, 800 billboardów i 300 citylightów z plakatami promującymi kampanię oraz cztery ogólnopolskie konferencje prasowe, które zaowocowały kilkuset informacjami w prasie). Edukacja ekologiczna w mediach

27 Kukurydziany dysk Dysk optyczny wykonany ze skrobi kukurydzianej zaprezentowała japońska firma Pioneer. Nowe dyski mają być wykorzystywane w odtwarzaczach i nagrywarkach optycznych w technologii Blu- ray. Wykonane ze skrobi kukurydzianej dyski Blu-ray mogą przechowywać ok. 25 gigabajtów danych. Dyski te nie tylko są bardziej ekologiczne, gdyż wykonane są w 87% z materiału biodegradowalnego, ale także można je w prosty sposób zniszczyć, tak aby nikt niepowołany nie odczytał zapisanych na nich danych. Jak twierdzi producent, z jednej kolby kukurydzy można wykonać pięć takich płyt. Recykling - świat

28 Recykling świątecznych kart Brytyjska organizacja charytatywna Woodland Trust zamierza poddać recyklingowi ok. 60 mln świątecznych kartek, wysyłanych z okazji świat Bożego Narodzenia. Specjalne pojemniki na ten rodzaj odpadów są poustawiane przed dużymi centrami handlowymi (Tesco). Organizacja podała, że w ubiegłym roku zebrano w ten sposób ok. 58 mln kart świątecznych, co przełożyło się na 1250 ton makulatury. Recykling - świat

29 W Niemczech oraz w Holandii wprowadzono system kontroli dostępu i poboru należności za pomocą kart magnetycznych do specjalistycznych pojemników przeznaczonych do selekcjonowania odpadów. Dzięki wprowadzeniu kart łatwo jest kontrolować i monitorować sposób wyrzucania odpadów, regulować czas przyjazdu „śmieciarki” i reagować na prowadzenie nieprawidłowej eksploatacji przez użytkowników. Recykling - świat

30 Pojemniki do zbiórki odpadów z kasownikiem należności, regulowanej za pomocą magnetycznej karty płatniczej. System zainstalowany w Nieuw Sloten w Holandii umożliwia jednocześnie kontrolowanie wyrzucania odpadów oraz monitoring zawartości pojemników. Recykling - świat

31 Selekcja u „źródła” Selekcja u źródeł, czyli np. w gospodarstwach domowych, jest bardziej efektywna i korzystniejsza niż selekcja odpadów na składowisku, gdyż odpady te nie są jeszcze zabrudzone. Dla efektywnej segregacji odpadów ważne jest wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni do składowania w wydzielonych pojemnikach dla poszczególnych frakcji odpadów (szkło, plastiki, papier, puszki, resztki organiczne itp.). Meble kuchenne i pojemniki do segregacji odpadów domowych „u źródła” Recykling - świat

32 Pomieszczenie śmietnika w wysokim budynku wielorodzinnym. Część kontenerów wykorzystana jest do zbiórki odpadów pochodzących bezpośrednio z zsypu, a część przeznaczona jest na odpady „suche”, selekcjonowane. W warunkach holenderskich pomieszczenia takie wyposażone są w czujki dymu oraz zraszacze przeciwpożarowe. Recykling - świat

33 Oprócz właściwego kształtu pojemników do zbierania odpadów oraz mechanizmów kontrolujących przebieg ich napełniania istotne jest właściwe umiejscowienie grupy pojemników w kontekście urbanistycznym. Zła lokalizacja pojemników, zbyt rzadka sieć punktów segregacji odpadów albo za mała częstotliwość odbioru śmieci może być przyczyną złego funkcjonowania lub załamania systemu selektywnej zbiórki odpadów. Recykling - świat

34 Parki gromadzenia odpadów W Orebro (Szwecja) w centralnej części jednego z podwórek nowego osiedla mieszkaniowego zlokalizowano budynek gospodarczy, w którym znajdują się pralnia, garaż i warsztat dla rowerów oraz obudowane pojemniki do sortowania odpadów. W Ekolonii (Holandia) park odpadów skojarzono z miejscem mycia samochodów. Recykling - świat

35 „Park odpadów” w Ekolonii, w obrębie którego wydzielono również stanowisko do ręcznego mycia samochodów w celu „wyłapania” detergentów ze środków kosmetycznych, tradycyjnie odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w trakcie czyszczenia pojazdów. Recykling - świat

36 RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu

37 W maju 2002 r. w Limelette pod Brukselą dokonano otwarcia demonstracyjnego budynku (350 m 2 ), wzniesionego z materiałów pochodzących z recyklingu. W latach 1996-2001 projekt realizowany był przez Belgijski Instytut Badawczy Budownictwa przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE. Założeniem projektu było ukazanie możliwości zbudowania budynku, w większości z materiałów z recyklingu, z zachowaniem wymogów konstrukcyjnych, przy jednoczesnym pozostaniu na takim samym poziomie średnich kosztów inwestycyjnych. RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu

38 210 materiałów z recyklingu W ramach projektu RECYhouse zidentyfikowano 210 materiałów z recyklingu (tzw. ekologicznych materiałów budowlanych). W projekcie RECYhouse nie dokonywano oceny poziomu oddziaływania na środowisko poszczególnych wbudowanych materiałów (w tym oddziaływania na zdrowie człowieka, badania ilości jednostkowej energii wbudowanej, szacowania ukrytych kosztów środowiskowych itp.) RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu

39 W ostatecznej selekcji wybrano 150 materiałów, które zastosowano do budowy RECYhouse (pokrycia dachowe wykonane z odpadów plastikowych i starego papieru, połączone z gumą z odzysku, ściany pokryte płytami ceramicznymi, zawierającymi cząstki starego, twardego styropianu, ścienne płyty wykończeniowe z prasowanej wełny mineralnej z odzysku). Droga dojazdowa - nawierzchnię wykonano ze starego, skruszonego asfaltu, dojścia wykonano z betonowych płytek z recyklingu, drenaż podziemny i odwodnienia linowe wyprodukowano na bazie polietylenu z recyklingu, mieszanego z polipropylenem pochodzącym z zużytych pojemników na butelki. Z analogicznych materiałów wytworzono ażurowe kratki do stabilizowania trawy i wykonania miejsc parkingowych. RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu

40 Ściany zewnętrzne domu, wykonano z cegły z domieszką kruszywa z rozdrobnionego szkła ekranów monitorów komputerowych i odbiorników telewizyjnych. Meble ogrodowe wykonano z odpadowego, drobnego, mielonego kamienia mieszanego z marmurem. RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu

41 Ściany fundamentowe izolowane są od zewnątrz warstwą sprasowanych butelek typu PET, osłoniętych matą drenażową od strony gruntu. Alternatywnie stosowano również maty izolacyjne wykonane z prasowanych ścinek zużytej odzieży. Od spodu strop nad piwnicą zaizolowano natryskową pianką produkowaną z waty szklanej z odzysku. Schody wykonano z betonu z recyklingu, a od zewnątrz powleczono je warstwą PVC z recyklingu. RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu

42 Meble kuchenne wykonano z płyt laminowanych, zawierających w wierzchniej części włókna z zużytych torebek – filtrów do parzenia kawy. Panele dekoracyjne wykonano z papieru z recyklingu, wzmacnianego naturalnymi włóknami (m.in. słomą) na bazie płyt OSB. Wykładziny podłogowe wykonano z gumy z odzysku, z przetworzonego plastiku i PVC. Płyty gipsowo-kartonowe wykono z syntetycznego gipsu (odpad z produkcji przemysłowej) oraz z papieru z recyklingu z różnego rodzaju dodatkami organicznymi i mineralnymi. RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu

43 Panele podłogowe wykonano z drobnych odpadów drzewnych, woskowane parkiety z kartonowych odpadów pochodzących z opakowań produktów spożywczych, na ścianach zastosowano farby produkowane na bazie naturalnych składników (kazeina, wapno, mączka rybna, kreda, talk, oleje roślinne itp.) Do izolacji poddasza używano granulatów celulozowych produkowanych ze starego papieru gazetowego lub granulatu z odzyskanej i przetworzonej waty szklanej. RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu Roof covering with household waste : 40% PE, 20% PP, 20% PSE, 20% paper and textile

44 Stolarka okienna i parapety okienne zostały wykonane z profili PVC z recyklingu. Elewacje budynku pokryto tynkiem wykonanym w 96% ze zmielonego szkła z recyklingu z dodatkiem włókna szklanego i spoiwa. W obiekcie zastosowano również pokrycie fasad z płyt składających się w 43% z papieru makulaturowego i kartonów związanych masą bitumiczną i wypełniaczami. RECYhouse – demonstracyjny projekt domu z recyklingu


Pobierz ppt "RECYKLING Wykład 3 Prowadzący: dr inż. Beata Pawłowska Katedra Przeróbki Plastycznej WBMiL PRz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google