Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesienne spotkania ZMIANY W EGZAMINACH, PROCEDURY, WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EWD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesienne spotkania ZMIANY W EGZAMINACH, PROCEDURY, WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EWD."— Zapis prezentacji:

1 Jesienne spotkania ZMIANY W EGZAMINACH, PROCEDURY, WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EWD

2 Tematyka spotkania Projekt zmian w systemie egzaminów zewnętrznych –sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny Organizowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Omówienie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2009 roku Edukacyjna Wartość Dodana DiAMEnT – dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

3 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH – plany na lata 2012 i 2015

4 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Od systemu egzaminacyjnego oczekujemy, że: 1. za pomocą profesjonalnych narzędzi rzetelnie zmierzy poziom wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia 2. zbada postępy w nauce całej populacji naszych uczniów 3. przedstawi wyniki swoich pomiarów i badań uczniom, rodzicom, szkołom, ich organom prowadzącym, władzom lokalnym i państwowym – każdemu w odpowiedniej formie i zakresie

5 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1. za pomocą profesjonalnych narzędzi rzetelnie zmierzy poziom wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia Podstawa programowa Standardy wymagań egzaminacyjnych

6 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1. za pomocą profesjonalnych narzędzi rzetelnie zmierzy poziom wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia Podstawa programowa Standardy wymagań egzaminacyjnych

7 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 1. za pomocą profesjonalnych narzędzi rzetelnie zmierzy poziom wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia Nowa podstawa programowa wymagania ogólne, wymagania szczegółowe

8 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

9 Kalendarz zmian programowych Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IV SPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV TI LU 2016/2017II LU SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa, LU – liceum uzupełniające

10 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Od systemu egzaminacyjnego oczekujemy, że: 1. za pomocą profesjonalnych narzędzi rzetelnie zmierzy poziom wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia 2. zbada postępy w nauce całej populacji naszych uczniów 3. przedstawi wyniki swoich pomiarów i badań uczniom, ich rodzicom, szkołom, ich organom prowadzącym, władzom lokalnym i państwowym – każdemu w odpowiedniej formie i zakresie

11 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 2. zbada postępy w nauce całej populacji naszych uczniów szkoła podstawowa gimnazjumliceum, technikum sprawdzian egzamin po gimnazjum matura: obowiązkowa dodatkowa

12 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 2. zbada postępy w nauce całej populacji naszych uczniów szkoła podstawowa gimnazjumliceum, technikum sprawdzian egzamin po gimnazjum matura: obowiązkowa dodatkowa

13 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 2. zbada postępy w nauce całej populacji naszych uczniów szkoła podstawowa gimnazjumliceum, technikum Trzykrotny pomiar język polski matematyka język obcy zadania zamknięte + wypowiedź pisemna na zadany temat zadania zamknięte + wymagające przedst. toku rozumowania zadania zamknięte + krótka wypowiedź pisemna

14 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Trzy pomiary: sprawdzian - egzamin gimnazjalny - część obowiązkowa matury ze stopniowo rozszerzanym zakresem egzaminowania Sprawdzian w szkole podstawowej – od roku 2015 sprawdzian polonistyczno-matematyczny (zadania zamknięte polonistyczne i matematyczne, wypowiedź pisemna, 2-3 zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania) sprawdzian z języka obcego nauczanego w szkole (zadania zamknięte)

15 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wyniki ze sprawdzianu od roku 2015 podaje się w podziale na wyniki częściowe: polonistyczny, matematyczny, z języka obcego.

16 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Egzamin gimnazjalny od roku 2012 część pisemna: egzamin humanistyczny (zadania zamknięte polonistyczne i historyczno- społeczne oraz wypowiedź pisemna) egzamin matematyczno-przyrodniczy (zadania zamknięte matematyczne i przyrodnicze oraz 2-3 zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania) egzamin z języka obcego (część podstawowa: wymagania na poziomie III.0 część rozszerzona: wymagania na poziomie III.1) ponadto: udział w zrealizowanym zespołowo projekcie, którego wyniki zostały przedstawione publicznie

17 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Egzamin gimnazjalny z języka obcego od roku 2012 Pierwsza, podstawowa część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego jest obowiązkowa dla wszystkich, zaś do części rozszerzonej mogą nie przystępować uczniowie, którzy rozpoczęli naukę danego języka w gimnazjum Zanim w gimnazjum do egzaminu zaczną przystępować absolwenci szkół podstawowych realizujących nową podstawę programową (nastąpi to w 2018 roku), należy zakładać, że uczniowie kontynuujący naukę będą się uczyć na trochę niższym poziomie niż wymagany Wynik z części rozszerzonej do roku 2018 należy traktować jako wskaźnik wiedzy dodatkowej

18 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Nowość na egzaminie gimnazjalnym Każdy uczeń będzie miał obowiązek aktywnego uczestnictwa w zaplanowaniu i zrealizowaniu zespołowego projektu - pod kierunkiem nauczyciela - oraz w publicznym przedstawieniu jego rezultatów. Wymaga to uchwalenia szkolnego regulaminu określającego między innymi sposób proponowania i wybierania tematów projektów, sposób tworzenia uczniowskich zespołów projektowych, rolę nauczycieli jako opiekunów projektów, warunki końcowego publicznego przedstawienia projektów oraz sposób opisu wkładu ucznia w projekt na końcowym świadectwie.

19 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wyniki z egzaminu gimnazjalnego od roku 2012 podaje się w podziale na wyniki częściowe: polonistyczny historyczno-społeczny matematyczny przyrodniczy z języka obcego – poziom podstawowy oraz podaje się wynik z języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy przystąpili do tej części) a także temat projektu i opis wkładu ucznia w projekt przygotowany zespołowo i przedstawiony publicznie.

20 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Sposób punktowania sprawdzian - egzamin gimnazjalny - część obowiązkowa matury Wypowiedzi pisemne oraz zadania wymagające przedstawienia toku rozumowania są oceniane holistycznie według upublicznionych ogólnych kryteriów

21 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Najbliższa matura – rok szkolny 2009/2010 Część obowiązkowa obejmuje trzy przedmioty – język polski, matematykę i wybrany język obcy – zdawane na poziomie podstawowym Przedmioty dodatkowe wybiera maturzysta sam, stosownie do swoich potrzeb rekrutacyjnych, może je wybrać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Zdanie matury zależy wyłącznie od wyników egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, wyniki z przedmiotów dodatkowych nie mają na to wpływu

22 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Obowiązkowe: Język polski egz. ustny i pisemny Język obcy egz. ustny i pisemny Matematyka egz. pisemny Dodatkowe: od 0 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny (język obcy: egz. ustny i pisemny) język polski*, matematyka*, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny – kaszubski * - egzamin tylko na poziomie rozszerzonym tylko na poziomie podstawowym na poziomie podstawowym albo rozszerzonym Najbliższa matura – rok szkolny 2009/2010

23 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Egzamin maturalny od roku 2015 Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba: 1) zdać dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego 2) zdać trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: język polski (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna) matematyka (zadania zamknięte i zadania wymagające prezentacji toku rozumowania) wybrany język obcy (zadania zamknięte i wypowiedź pisemna) 3) przystąpić do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów

24 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dodatkowo – oddziały dwujęzyczne Jeśli absolwent oddziału dwujęzycznego wybrał na egzaminie w części obowiązkowej język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, to zdaje ten język pisemnie i ustnie na poziomie dwujęzycznym Jeśli absolwent oddziału dwujęzycznego zdaje na egzaminie przedmiot, który był nauczany dwujęzycznie, to może zdawać dodatkową część egzaminu z tego przedmiotu w drugim języku nauczania

25 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Matura po zakończeniu reformy programowej – od roku szkolnego 2014/2015 w liceach i od roku szkolnego 2015/2016 w technikach Część obowiązkowa podobnie jak w roku 2010 będzie obejmować trzy przedmioty – język polski, matematykę i wybrany język obcy – zdawane na poziomie podstawowym (języki polski i obcy zdawane także ustnie) Część dodatkowa obejmie od 2 do 6 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym – uwzględni to fakt, że każdy maturzysta uczył się wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym

26 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Od systemu egzaminacyjnego oczekujemy, że: 1. za pomocą profesjonalnych narzędzi rzetelnie zmierzy poziom wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia 2. zbada postępy w nauce całej populacji naszych uczniów 3. przedstawi wyniki swoich pomiarów i badań uczniom, rodzicom, szkołom, ich organom prowadzącym, władzom lokalnym i państwowym – każdemu w odpowiedniej formie i zakresie

27 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA 3. przedstawi wyniki swoich pomiarów i badań uczniom, rodzicom, szkołom, ich organom prowadzącym, władzom lokalnym i państwowym – każdemu w odpowiedniej formie i zakresie

28 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Szerokiej opinii publicznej prezentowane będą co roku: średnie wyniki poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – na tle średnich wyników ogólnopolskich średnie wyniki wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w poszczególnych gminach, powiatach i województwach średnie wyniki szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych powiatach i województwach EWD dla wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dane o tym, jaka część zdających maturę wybierała jaki przedmiot i jakie zanotowano średnie wyniki oraz główne trudności przy poszczególnych przedmiotach

29 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Organom prowadzącym szkoły i organom nadzoru pedagogicznego przedstawia się: średnie wyniki uzyskane za każde zadanie przez uczniów w prowadzonych / nadzorowanych szkołach (również na tle średnich wyników w powiecie, województwie i kraju)

30 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Szkołom przedstawia się: wyniki za każde zadanie dla poszczególnych uczniów (na tle średnich wyników w powiecie, województwie i kraju) Uczniowi i jego rodzicowi wynik z każdego egzaminu przedstawia się następująco: Uczeń otrzymał a na c punktów możliwych do uzyskania. Wynik taki sam lub niższy uzyskało b% wszystkich zdających.

31 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA WAŻNE!!! W roku 2010 częściowo – ale w planowanym na 2015 rok kierunku – zmieni się matura, poza tym w 2010 i 2011 roku system egzaminacyjny będzie działał podobnie jak dotychczas – istotne zmiany rozpoczną się w roku 2012

32 Organizowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego zgodnie z Procedurami obowiązującymi od roku 2009/2010

33 Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu (Procedury rozdz. 1) Uwagi obserwatorów egzaminów: zbyt mała odległość pomiędzy ławkami, nieprawidłowe rozmieszczenie członków zespołu w sali, zaplanowanie zbyt małej liczby sal w momencie zgłaszania danych o uczniach. W celu właściwego zaplanowania warunków egzaminu, pojawi się nowa opcja w systemie OBIEG: Opcja planowania liczby sal i miejsc w salach

34 Zadania przewodniczącego i zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Procedury rozdz. 2): zapoznanie rodziców z możliwymi formami dostosowania warunków i formy egzaminu, przygotowanie listy uczniów przystępujących do egzaminu, stwierdzenie uprawnień finalistów/laureatów (OBIEG), wystąpienie do dyrektora OKE z udokumentowanym wnioskiem o zwolnienie z obowiązku przystąpienia ucznia do egzaminu, sprawdzenie poprawności danych,

35 dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, nadzorowanie przygotowania sal, powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, powołanie zespołów nadzorujących (ZN) oraz powołanie przewodniczących ZN, poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu egzaminu, Zadania przewodniczącego i zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Procedury rozdz. 2):

36 odbiór i sprawdzenie nienaruszenia i kompletności przesyłek, nadzorowanie przebiegu egzaminu, w tym podejmowanie decyzji o unieważnieniu egzaminu, skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej, odbiór od OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu i informacji o wynikach (OBIEG). Zadania przewodniczącego i zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego (Procedury rozdz. 2):

37 Zgłaszanie uczniów do sprawdzianu/egzaminu (Procedury rozdz. 3) Po poprawnym zalogowaniu w menu po lewej stronie należy kliknąć odnośnik Edycja danych uczniów, a następnie Wybór sesji egzaminacyjnej. Po wybraniu żądanej sesji system automatycznie przeniesie Państwa do kolejnej zakładki – Oddziały.

38 Od roku 2009/2010 system OBIEG będzie posiadał opcję definiowania sal i liczby miejsc w salach. Wprowadzanie uczniów należy rozpocząć od podania w zakładce Sale wszystkich sal, w których planujemy przeprowadzać egzamin. Edycja danych uczniów  Sale Zgłaszanie uczniów do sprawdzianu/egzaminu (Procedury rozdz. 3)

39 Edycja numerów sal i miejsc w salach Dla każdej sali należy przy wprowadzaniu podać liczbę miejsc. System pozwoli na wprowadzenie tylko tylu uczniów do wskazanej sali, ile wynosi podana liczba miejsc.

40 Dodawanie uczniów W celu dodania nowego ucznia do wcześniej utworzonego oddziału należy kliknąć odnośnik Lista uczniów znajdujący się po prawej stronie. W głównym oknie pojawi się lista aktualnie zgłoszonych osób, a nad nią dwie opcje dodawania uczniów do systemu OBIEG.

41 Dodawanie ucznia (wyszukiwarka danych) Każdy uczeń, który przystąpił wcześniej do sprawdzianu w szkole podstawowej położonej na terenie działania OKE w Krakowie, powinien być zarejestrowany w naszej bazie. Wystarczy wpisać numer PESEL i nazwisko

42 Dodawanie nowego ucznia Dane osobowe oraz dane dotyczące egzaminów należy uważnie wypełnić (ze szczególnym uwzględnieniem typu wymagań). Dane trzeba zaakceptować przyciskiem Zapisz i dodatkowo potwierdzić przyciskiem Tak. W górnej części strony powinna ukazać się informacja o poprawnym zapisaniu danych.

43 Formularz zgłoszenia danych osobowych i egzaminacyjnych Dysleksja Typ wymagań

44 Sprawdzenie poprawności wprowadzania danych Bardzo ważne jest, aby dane osobowe uczniów wprowadzane były dokładnie i bezbłędnie. Popełnione tutaj błędy mogą powielać się przez kolejne lata przy zgłoszeniach do kolejnych egzaminów w OKE w Krakowie. Proponujemy sprawdzać wprowadzane dane z takimi dokumentami, jak np. akt urodzenia. W dokumentacji szkoły należy przechowywać podpisane przez rodziców oświadczenia o poprawności wprowadzanych danych, wydrukowane z sytemu OBIEG (Wydruk uczniów). W roku 2008/2009 zarejestrowano 79 przypadków wymiany zaświadczeń z powodu błędów w danych osobowych!

45 Zamówienie na zestawy egzaminacyjne Arkusze – na podstawie zgłoszonych danych o uczniach Koperty – na podstawie liczby sal i uczniów Płyty CD – na podstawie liczby zgłoszonych sal Szkoły przyszpitalne zamawiają pisemnie liczbę: arkuszy według typów zestawów, kopert bezpiecznych, płyt CD.

46 Zamówienie arkuszy na II termin egzaminu (Procedury rozdz. 3 pkt.6) Podstawą ustalenia listy zdających w dodatkowym terminie jest wykaz uczniów: którzy nie przystąpili do egzaminu, którym przerwano egzamin, którym unieważniono egzamin. Zamówienie na zestawy sporządza OKE na podstawie informacji z protokołów zbiorczych i decyzji o unieważnieniu egzaminu.

47 Logowanie do systemu OBIEG Instrukcja logowania Z menu z lewej strony wybieramy logowanie z uprawnieniami dyrektora szkoły – klikamy. Do poprawnego zalogowania się niezbędny będzie kod szkoły (kod identyfikacyjny) oraz hasło. UWAGA: Dla nowo utworzonych szkół hasłem jest klucz szyfrujący znajdujący się wraz z kodem szkoły na certyfikacie wydanym przez OKE w Krakowie.

48 Obowiązek zmiany hasła co 30 dni Aby ustanowić nowe hasło, należy skorzystać z opcji „Zmiana hasła”. Kryteria, które powinno spełniać nowe hasło co najmniej 8 znaków jedna mała litera jedna wielka litera znak nie będący literą ani cyfrą (np. @ % & !,)

49 Wnioski w systemie OBIEG Wniosek jest pismem tworzonym w systemie OBIEG, następnie drukowanym, podpisywanym, pieczętowanym i wysyłanym do OKE w Krakowie. Procedura składania wniosku pozwala na zachowanie jego treści tak w wersji papierowej jak i elektronicznej. Typy wniosków Aktualizacja danych o szkole Protokół zbiorczy Aktualizacja danych o uczniach [Nowy wniosek] Przeniesienie ucznia do innej szkoły [Nowy wniosek] Wniosek o usunięcie ucznia/absolwenta z systemu Wniosek o zwolnienie ucznia

50 Rodzaje stanów wniosków ZŁOŻONY – Wniosek nie trafił do OKE lub nie został jeszcze zaakceptowany ZAAKCEPTOWANY – Procedura została pomyślnie zakończona – wniosek zrealizowany ANULOWANY – Wniosek został anulowany przez Dyrektora szkoły ODRZUCONY – Administrator OKE odrzucił wniosek PRZETWARZANY – OKE otrzymała wniosek, lecz procedura jest w trakcie wykonywania

51 Biuletyn OBIEG Dokumentacja egzaminacyjna Wydruk odpowiedniej dokumentacji egzaminacyjnej można uzyskać poprzez: kliknięcie w dziale DANE O UCZNIACH  Wydruki  Wybór sesji egzaminacyjnej  Termin egzaminu, po kliknięciu na odpowiedni link otworzą się na stronie gotowe do wydrukowania pliki w formacie pdf (pliki PDF otwiera program Adobe Reader).

52 Zgłaszanie uczniów do sprawdzianu/egzaminu Zmiana w procedurze Uczniowie przebywający podczas egzaminu w sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępują do egzaminu w tej placówce. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu uczeń odbiera w szkole macierzystej.

53 Instrukcja OKE Szkoła macierzysta powinna poinformować pisemnie o fakcie przebywania ucznia w innej placówce. Należy podać nazwę i adres tej placówki. Szkoła macierzysta nie usuwa ucznia z sytemu OBIEG.

54 Zgłaszanie uczniów do sprawdzianu/egzaminu Zgłaszanie zdających do 31 października 2009 r. Korekta danych do 31 grudnia 2009 r.

55 Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego (Procedury rozdz. 4) Na wniosek rodziców i na postawie opinii/orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego: uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorym lub niesprawnym czasowo i uczniom mającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, uczniom mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zmiana w procedurze Nowa tabela sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu!

56 Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego TERMINY Do 15.09.2009 r. – dyrektor szkoły zapoznaje rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i formy egzaminu. Do 30.09.2009 r. – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, powinny wydać opinię. Do 15.10.2009 r. – rodzice występują do dyrektora szkoły z udokumentowanym wnioskiem o dostosowanie warunków.

57 Szkolny zespół egzaminacyjny Powołanie szkolnego zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących (Procedury rozdz. 5) Zadania zespołu nadzorującego sprawdzian/egzamin (Procedury rozdz. 6) Zadania zespołów będą monitorowane: - przez obserwatorów zewnętrznych, - przez egzaminatorów oceniających prace.

58 Szkolny zespół egzaminacyjny TERMINY Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia:  sprawdzianu – do 08.02.2010  egzaminu gimnazjalnego – do 27.02.2010 Powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia:  sprawdzianu – do 08.03.2010  egzaminu gimnazjalnego – do 27.03.2010

59 Organizacja i przebieg egzaminu (Procedury rozdz. 7) Organizacja i przebieg egzaminu (Procedury rozdz. 7) Rozpoczęcie egzaminu Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania zestawów egzaminacyjnych. Uczniowie zapoznają się z instrukcją i sprawdzają, czy zestawy są kompletne. Uczniowie kodują prace. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.

60 Organizacja i przebieg egzaminu (Procedury rozdz. 7) Zakończenie egzaminu Po upływie czasu zapisanego na tablicy przewodniczący ZN informuje zdających o zakończeniu egzaminu i poleca zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg stolika. Uczniowie pozostają na swoich miejscach. Przewodniczący zleca odbiór zestawów członkom zespołu nadzorującego. W obecności uczniów członkowie ZN sprawdzają kompletność materiałów. Przewodniczący zezwala zdającym na opuszczenie sali.

61 Organizacja i przebieg egzaminu (Procedury rozdz. 7) Organizacja i przebieg egzaminu (Procedury rozdz. 7) Zakończenie egzaminu przed czasem zapisanym na tablicy Uczeń zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Obiór pracy powinien odbywać się tak, aby nie zakłócać pracy pozostałym zdającym, ale również obowiązuje procedura: –zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg stolika, –uczniowie pozostają na swoich miejscach, –przewodniczący zleca odbiór zestawów członkom zespołu nadzorującego, –w obecności uczniów członkowie ZN sprawdzają kompletność materiałów, –przewodniczący zezwala zdającym na opuszczenie sali.

62 Informacje dla ucznia (Procedury rozdz. 8) Informacja dla ucznia (kodowanie prac) Serwis dla Ucznia  Po zalogowaniu do serwisu uczeń może sprawdzić swoje dane osobowe oraz wyniki sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego.  Uczeń loguje się do serwisu, wpisując swój numer PESEL oraz hasło, które otrzymuje od Dyrektora szkoły.

63 Postępowanie z materiałami niejawnymi (Procedury rozdz. 9) Zmiana w procedurze Jeden wzór upoważnienia do:  odbioru materiałów egzaminacyjnych,  dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych,  przekazania zestawów egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej.

64 Wyniki egzaminu (Procedury rozdz. 10) Informacja – OBIEG Uczniowie będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane punkty wraz z przypomnieniem treści zadań. Mogą także zobaczyć swój wynik na tle wyników swojej szkoły, gminy, powiatu i całego województwa. Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą numeru PESEL oraz hasła.OBIEG - dla ucznia

65 Postępowanie w sytuacjach szczególnych (Procedury rozdz. 11) Postępowanie w przypadkach: zaginięcia pakietu z zestawami egzaminacyjnymi, ujawnienia zadań egzaminacyjnych, stwierdzenia braku stron lub innych usterek, zagrożenia/nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu, przerwania i unieważnienia egzaminu. Zmiana w procedurze Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych!

66 Kodowanie arkuszy Każda z naklejek, przeznaczona do przylepienia na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, zawierać będzie dwa kody kreskowe:  pierwszy identyfikować będzie zdającego (zawierać będzie PESEL i trzyznakowy kod ucznia: oddział i numer w dzienniku – np. A01),  drugi identyfikować będzie szkołę.

67 Kalendarium dyrektora szkoły Sprawdzian 8 kwietnia 2010 r. Egzamin gimnazjalny 27 kwietnia 2010 r. (część humanistyczna) 28 kwietnia 2010 r. (część matematyczno-przyrodnicza) 29 kwietnia 2010 r. (część językowa)

68 Przekazanie wyników i zaświadczeń do 18 czerwca 2010 r. odbiór zaświadczeń z POP w terminie podanym na stronie OKE

69 Dziękuję za uwagę

70 WYNIKI SPRAWDZIANU W 2009 ROKU

71 Podstawowe dane statystyczne Liczba szkół w 2009 r. Liczba uczniów Ogółemw %ZwolnieniLaureaci Lubelskie96428,7%24 56228,250103 Małopolskie138141,0%37 22542,814396 Podkarpackie102130,3%25 27529,09193 Ogółem3366100% 87 062100284292 - 700 - 1200 - 400 - 2300

72 Osiągnięcia uczniów według standardów w procentach Liczba punktów OgółemCzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Lubelskie22,456,1%76,350,046,360,546,2 Małopolskie23,458,4%77,552,348,862,249,8 Podkarpackie23,057,5%76,751,048,260,749,3 OKE23,057,5%76,951,347,961,348,6 Polska22,656,5%76,250,047,461,047,6

73 Wyniki uczniów w skali standardowej dziewiątki Staninw %20092008200720062005200420032002 140 do 90 do 11 0 do 90 do 130 do 100 do 15 2710 do 1212 do 15 10 do 1314 do 1811 do 1416 do 1916 do 20 31213 do 1616 do 20 14 do 1819 do 2315 do 1920 do 2321 do 25 41717 do 2021 do 2421 do 2519 do 2324 do 2920 do 2324 do 2726 do 28 52021 do 2425 do 2826 do 2924 do 2830 do 3224 do 2728 do 3129 do 32 61725 do 2829 do 3130 do 3329 do 3233 do 3528 do 3132 do 3433 do 35 71229 do 3232 do 3434 do 3533 do 3536 do 3732 do 3435 do 3636 do 37 8733 do 3535 do 3636 do 37 3835 do 3737 do 3838 9436 do 4037 do 4038 do 40 39 do 4038 do 4039 do 40

74 Wyniki sprawdzianu 2009 w procentach punktów Stopień skali (stanin)/ procent populacji Przedziały punktowe CzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Średnia łatwość dla grup uczniów 1 (4%)0 do 932,811,1 19,715,9 Uczniowie zagrożeni niskimi osiągnięciami 2 (7%)10 do 1248,220,716,129,621,8 3 (12%)13 do 1659,829,822,840,327,9 4(17%)17 do 2070,839,732,752,335,3 Uczniowie o średnim potencjale 5 (20%)21 do 2479,350,144,462,244,1 6 (17%)25 do 2886,160,656,971,354,8 7 (12%)29 do 3291,369,870,978,268,3 Uczniowie o znacznym potencjale 8 (7%)33 do 3594,878,383,083,982,4 9 (4%)36 do 4097,990,292,790,993,4

75 Wyniki szkół w skali standardowej dziewiątki Stanin 20092008200720062005200420032002 1 7,9 do 17,0 5,2 do 20,07,2 do 20,87,3 do 19,812,0 do 24,310,0 do 19,812,7 do 24,313,5 do 25,0 2 17,1 do 18,7 20,1 do 21,920,9 do 22,619,8 do 21,624,4 do 26,019,9 do 21,424,4 do 25,725,1 do 26,5 3 18,8 do 20,0 22,0 do 23,322,7 do 24,121,6 do 23,126,1 do 27,421,5 do 22,925,8 do 27,026,6 do 27,8 4 20,1 do 21,3 23,4 do 24,724,2 do 25,423,1 do 24,527,5 do 28,723,0 do 24,327,1 do 28,227,8 do 29,0 5 21,4 do 22,7 24,8 do 26,125,5 do 26,824,6 do 26,128,8 do 30,024,3 do 25,628,3 do 29,429,1 do 30,3 6 22,8 do 24,1 26,2 do 27,526,9 do 28,226,2 do 27,530,1 do 31,325,7 do 27,129,5 do 30,530,3 do 31,5 7 24,2 do 25,6 27,6 do 29,028,3 do 29,727,6 do 29,131,4 do 32,627,2 do 28,630,6 do 31,731,6 do 33,0 8 25,7 do 27,7 29,1 do 30,929,8 do 31,729,2 do 31,132,7 do 33,928,6 do 30,131,8 do 32,933,1 do 34,3 9 27,8 do 35,7 31,0 do 38,031,8 do 39,531,2 do 37,634,0 do 37,930,2 do 36,633,0 do 38,034,4 do 38,5

76 Osiągnięcia uczniów w szkołach w procentach według sprawdzanych umiejętności i wyników szkoły w skali standardowej dziewiątki Stopień w skali standardowej dziewiątki CzytaniePisanieRozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Średni wynik Określenie dla szkół Stanin 1 (4%) 61,228,628,240,332,738,7 Szkoły szczególnej troski 2 (7%) 67,236,634,348,636,645,0 3 (12%) 70,141,138,052,539,648,5 Szkoły na dorobku 4 (17%) 72,944,341,556,242,851,8 5 (20%) 75,048,444,959,046,255,0 6 (17%) 77,851,849,161,949,758,4 7 (12%) 80,157,152,865,153,162,0 8 (7%) 82,960,958,368,858,366,2 9 (4%) 88,169,267,975,566,973,8 Szkoły wiodące Różnica Stanin 9 - 1 26,940,639,735,234,235,1

77 Rozkład wyników szkół w skali standardowej dziewiątki Nazwa wynikunajniższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki naj- wyższy Stopień skali123456789 Przedziały punktowe normalizowane w skali kraju – Sprawdzian 2009 Przedziały punktowe 7,9–17,017,1–18,718,8–20,020,1–21,321,4–22,722,8–24,124,2–25,625,7–27,727,8–35,7 Procent szkół podstawowych z wynikami w przedziałach punktów – Sprawdzian 2009 Polska 3,97,111,716,82016,911,97,24,4 OKE Kraków 3,45,310,115,319,918,714,58,34,5 Lubelskie 5,27,013,618,318,416,612,75,23,1 Małopolskie 2,53,58,314,619,820,015,59,66,3 Podkarpackie 2,86,39,113,421,619,114,99,43,4 Obszar wynikówwyniki niskiewyniki średniewyniki wysokie

78 Skala standardowej dziewiątki dla wyników szkół podstawowych w roku 2009

79 Wyniki uczniów w powiatach poszczególnych województw w 2009 roku oświęcimski hrubieszowski limanowski kraśnicki Biała Podlaska Lublin Zamość Tarnobrzeg Rzeszów Krosno Tarnów Kraków Nowy Sącz Przemyśl Chełm tarnobrzeski chrzanowski olkuski miechowski krakowski proszowicki dąbrowski tarnowski brzeski bocheński wielicki myślenicki wadowicki suski tatrzański nowotarski nowosądecki gorlicki przeworski lubaczowski jarosławski przemyski bieszczadzki leski sanocki krośnieński jasielski strzyżowski ropczycko- sędziszowski mielecki kolbuszowski łańcucki leżajski stalowowolski niżański świdnicki łęczyński zamojski biłgorajski janowski opolski lubelski lubelski krasnystawski chełmski włodawski parczewski puławski rycki radzyński lubartowski łukowski białopodlaski dębicki brzozowski rzeszowski tomaszowski lubelski Procent punktów uzyskanych przez uczniów w powiatach: 63,0 do 66,8 (3) 59,1 do 62,9 (10) 55,3 do 59,0 (32) 51,3 do 55,2 (26)

80 Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

81 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2002 13. Zaczęło padać za piętnaście dziewiąta wieczorem i padało do wpół do ósmej rano następnego dnia. Ile czasu padał deszcz? A. 11 godz. 45 min B. 10 godz. 15 min C. 10 godz. 45 min D. 11 godz. 15 min Bociany przyleciały do swojego starego gniazda 5 kwietnia. Po 140 dniach znów odleciały do ciepłych krajów. 14. Bociany odleciały w: A. pierwszej połowie września, B. pierwszej połowie sierpnia, C. drugiej połowie września, D. drugiej połowie sierpnia. 16. Jesienią świstak gromadzi pod skórą zapas tłuszczu na zimę, powiększając aż o 2/3 masę swego ciała. Na początku lata świstak ważył 3 kg. Ile kilogramów będzie ważył tuż przed zapadnięciem w sen zimowy? A. 2 B. 5 C. 4 1/2 D. 3 2/3 46% 42% 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące czasu V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń szacuje upływ czasu, posługując się kalendarzem V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące masy

82 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2003 W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia: · Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas. · Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajduj się pod napięciem. · Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci. · Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła. 7. Instrukcja ostrzega, że nie powinno się A. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas. B. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami. C. włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza. D. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca. 42% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyjaśnia na podstawie instrukcji zasady użytkowania telewizora 8. Pudło po telewizorze ma wysokość 64 cm i podstawę o wymiarach 60 cm i 70 cm. Marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry „w strzałki”. Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki jest promień tego koła? A. 60 cm B. 32 cm C. 64 cm D. 35 cm 49% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności figur geometrycznych 13. W której zwrotce występują sformułowania z języka potocznego? A. W pierwszej. B. W drugiej. C. W trzeciej. D. W żadnej. 44% I. Czytanie Uczeń odróżnia język potoczny od języka poetyckiego Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

83 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2004 6. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000? A. 3 B. 2 C. 10 D. 7,5 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza odległość, posługując się skalą planu 11. Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba? A. 154:100 B. 500:10 C. (154 ⋅ 5):10 D. (154 ⋅ 10):5 29% III. Rozumowanie Uczeń wskazuje wyrażenie arytmetyczne prowadzące do obliczenia wartości energetycznej produktu 24. Działka ma kształt i wymiary podane na rysunku. Rolnik posiał na tej działce pszenicę. Z każdego hektara zebrał 4,5 tony pszenicy. Ile ton pszenicy zebrał z całej działki? 30% III. Rozumowanie Uczeń: ustala sposób obliczania pola czworokąta (trapezu), ustala sposób obliczenia wielkości plonu V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń: oblicza pole czworokąta (trapezu), posługuje się jednostkami, oblicza wielkość plonu 25. W piekarni były sprzedawane tylko całe bochenki chleba. Bochenek waży 0,8 kg. Piekarz powiedział, że sprzedano 250 kg chleba. Zapisz obliczenia świadczące o tym, że piekarz nie podał dokładnej wagi sprzedanego chleba. 23% III. Rozumowanie Uczeń zapisuje obliczenia świadczące o niedokładności podanych danych Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

84 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2006 4. W zimowy dzień w środku ula było plus 24°C, a na zewnątrz ula minus 17,5°C. W środku ula było wtedy cieplej niż na zewnątrz o A. 6,5°CB. 7,5°CC. 40,5°C D. 41,5°C 49% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza różnicę temperatur 19. Do pomalowania jednego ula zużywa się 2/3 puszki farby. Ile puszek farby trzeba kupić, żeby pomalować 14 takich uli? A. 21B. 14C. 10D. 9 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą warunek zadania 21. Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24 m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę? Odpowiedź: Na pasiekę przeznaczono............... m 2 działki. 47% III. Rozumowanie Uczeń zapisuje działanie prowadzące do obliczenia pola prostokąta, zapisuje wyrażenie prowadzące do wyznaczenia procentu danej wielkości, ustala sposób obliczenia wskazanej w pytaniu części V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza pole prostokąta, wykonuje obliczenia procentowe dotyczące powierzchni, oblicza różnicę powierzchni Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

85 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2007 21. Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa, a pozostałe 10-minutowe? Obliczony czas wyraź w godzinach. Odpowiedź: Od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej upłynęło........................ 44% III. Rozumowanie Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące czasu 23. Oto grzbiety pewnej sześciotomowej encyklopedii. Napisz, w którym tomie można znaleźć informacje o każdym z podanych niżej autorów lektur szkolnych. 47% IV. Korzystanie z informacji Uczeń posługuje się źródłem informacji 25. Co w szkole lubisz najbardziej i dlaczego? Odpowiedz w 2-3 zdaniach. 36% (II kryt.) II. Pisanie Uczeń przestrzega norm ortograficznych i interpunkcyjnych Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

86 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2008 13. W jakim znaczeniu zostało użyte słowo wiecheć w ostatniej zwrotce? A. Pęk. B. Stos. C. Sterta. D. Wianek. 35% I.Czytanie Uczeń rozumie z kontekstu znaczenie użytego w wierszu słowa 15. Dzień 1 marca był dłuższy niż dzień 1 lutego o A. mniej niż godzinę. B. więcej niż godzinę, ale mniej niż o półtorej godziny. C. więcej niż półtorej godziny, ale mniej niż o dwie godziny. D. więcej niż dwie godziny. 37% III. Rozumowanie Uczeń porównuje różnicę liczb 23. Podczas wycieczki w upalny dzień dzieci przeznaczyły na napoje 42 zł. Kupiły 16 kartoników soku jabłkowego. Ile najwięcej butelek wody mogły kupić dzieci za resztę pieniędzy? 41% (III kryt.) 43% (IV kryt.) V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyznacza resztę, określa, ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej 25. Jedyne pod słońcem! Napisz o miejscu, które jest dla ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij, dlaczego. Twoje wypracowanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 37% (II kryt.) II. Pisanie Uczeń dobiera celowo środki językowe Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

87 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2009 7. W jakim czasie gołąb pokona 120 km, jeśli w ciągu godziny lotu pokonuje 90 km? A. 1 godz. 20 min B.1 godz. 15 min C. 1 godz. 30 min D. 1 godz. 33 min 45% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza czas trwania zdarzenia (lotu ptaka) 8. W odległości 600 m od leśniczówki znajduje się paśnik dla saren. Na planie wykonanym przez Kasię odległość ta jest równa 15 cm. W jakiej skali jest ten plan? A. 1: 4000 B. 1: 40 C. 1: 9000 D. 1: 90 40% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyznacza skalę planu 10. Uczestnicy konkursu o zwierzętach otrzymywali: 2 punkty za poprawną odpowiedź, 0 punktów za brak odpowiedzi i –1 punkt za błędną odpowiedź. Uczestnik, który uzyskał 62 punkty, odpowiedział poprawnie na 36 pytań. Na ile pytań odpowiedział błędnie? A. Na 10. B. Na 13. C. Na 26. D. Na 36. 40% III. Rozumowanie Uczeń wskazuje liczbę spełniającą warunki zadania

88 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2009 21. Uzupełnij dwa brakujące ogniwa łańcucha pokarmowego, wybierając z ramki odpowiednie nazwy organizmów. 40% III. Rozumowanie Uczeń uzupełnia łańcuch pokarmowy 22. Kowalscy chcą jechać w lipcu na dwutygodniowy urlop. Muszą zabrać ze sobą psa i chcą wydać jak najmniej pieniędzy. Oto oferty, które ich zainteresowały: Który pensjonat powinni wybrać?................................. 45% IV. Korzystanie z informacji Uczeń wybiera pensjonat na podstawie analizy ofert 24. Samochód Jana zużywa 6,5 litrów paliwa na 100 km. Jeden litr paliwa kosztuje 4,80 zł. Jan zamierza pojechać samochodem z domu do stadniny oddalonej o 40 km. Oblicz, ile będzie kosztowało paliwo na przejazd z domu do stadniny i z powrotem. Odpowiedź: Paliwo na przejazd w obie strony będzie kosztowało.................... zł. 22% (I kryt.) 42% (III kryt.) 18% (II kryt.) 27% (IV kryt.) III. Rozumowanie Uczeń ustala sposób obliczenia ilości paliwa, ustala sposób obliczenia kosztu paliwa V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza ilość paliwa, oblicza koszt paliwa Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

89 RokZadania Poziom wykonania Standard/ sprawdzana czynność 2009 25. Napisz opowiadanie pt. „Tak się zaczęła przyjaźń”, którego bohaterami będą człowiek i zwierzę. Opowiadanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 27% (II kryt.) 39% (V kryt.) II. Pisanie Uczeń pisze opowiadanie w barwnym, żywym stylu z bogatym słownictwem, pisze opowiadanie poprawne pod względem interpunkcyjnym Sprawdziany 2002 – 2009 Poziom wykonania zadań < 49%

90 Szukajmy sytuacji z codzienności Korzystanie z Internetu w kawiarni internetowej Cennik w godz. od 00:00 do 10:00 – 2,50 zł za 1 godzinę w godz. od 10:00 do 15:00 – 1 zł za 20 minut w godz. od 15:00 do 18:00 – 1 zł za 15 minut w godz. od 18:00 do 24:00 – 1 zł za 10 minut Przykład 1. Zad.2. Oblicz, ile zapłaciła Ola za korzystanie z Internetu w kawiarni internetowej od godziny 16:45 do 19:30. Zad.1. Kuba zamierza przez godzinę korzystać z Internetu w kawiarni internetowej. Najmniej zapłaci za pobyt w tej kawiarni w godzinach. A. 9:00 – 10:00B. 10:00 – 11:00C.17:00 – 18:00D. 19:00 – 20:00

91 Przykład 2. Ania zaraz po powrocie ze szkoły zjadła obiad, co zajęło jej 20 minut. Później wyszła z psem na trwający trzy kwadranse spacer. Potem zaczęła odrabiać lekcje. Zajęło jej to 1 godzinę i 10 minut. Po zrobieniu zadania obejrzała w telewizji swój ulubiony, trwający pół godziny program. Kiedy program skończył się, spojrzała na zegarek – była siedemnasta piętnaście. Zad. 2. O której godzinie Ania wróciła ze szkoły? Zad.1. Jaki jest kąt między dużą a małą wskazówką, gdy na zegarze jest godzina 14 00 ? A. 30 0 B. 45 0 C. 60 0 D. 90 0 Szukajmy sytuacji z codzienności

92 Zad. 2. Ile złotych zapłacisz za wymianę fleków w 2 parach butów damskich i w 1 parze butów męskich? Przykład 3. CENNIK usług szewskich /za 1 parę obuwia/ Wymiana fleków damskich – 15 zł Wymiana fleków męskich – 20 zł Wymiana wkładek skórzanych – 18 zł Wymiana spodów – 60 zł Wymiana suwaków – od 15 zł do 30 zł Zelówki damskie, męskie – 20 zł A. 15 złB. 30 złC. 45 złD. 60 zł Zad. 1. Ile najmniej złotych zapłacisz za wymianę suwaków w 3 parach butów? A. 35 złB. 50 złC. 55 złD.70 zł Zad. 3. Oddałeś jedną parę butów do naprawy. Szewc wymienił w nich spody i wkładki skórzane. Ile otrzymasz reszty, jeżeli zapłacisz za usługę banknotem stuzłotowym? Szukajmy sytuacji z codzienności Zad. 2 Ile złotych zapłacisz za wymianę fleków w 2 parach butów damskich i w 1 parze butów męskich?

93 Przykład 4. (na podstawie sprawozdania CKE ze sprawdzianu 2009) Oto przykład niepełnego opowiadania. Pewnego razu szedł sobie Staś przez las i zbierał grzyby dla swojej młodszej siostry. Nagle spod krzaka wyszedł ranny wilk. Chłopak podszedł do wilka, popatrzył na ranę i opatrzył ją chustą. Stasiowi żal się zrobiło wilka, więc zabrał go do domu i zaopiekował się nim. Nadał mu imię Szczęściarz i został jego przyjacielem. Ta logiczna, spójna, ale nazbyt lakoniczna historyjka stałaby się ciekawym opowiadaniem, gdyby ją wzbogacić o kilka elementów: Pewnego razu szedł sobie Staś przez las i zbierał grzyby dla swojej młodszej siostry. Nagle spod krzaka wyszedł ranny wilk. Chłopak podszedł do wilka, popatrzył na ranę i opatrzył ją chustą. Stasiowi żal się zrobiło wilka, więc zabrał go do domu i zaopiekował się nim. Nadał mu imię Szczęściarz i został jego przyjacielem. przedstawienie bohatera (zaciekawienie czytelnika) opis otoczenia (budowanie nastroju)opis wilka (budowanie napięcia) opis zachowania wilka informacja o szczegółach opieki informacja o reakcji wilka (budowanie nastroju) Szukajmy sytuacji z codzienności

94

95 Dziękuję za uwagę

96 WYNIKI EGZAMINU GIMAZJALNEGO W 2009 ROKU Spójrzmy w przeszłość, by lepiej planować przyszłość

97 Założenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej (wg MEN) Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Składa się z trzech części pisemnych oraz z wewnętrznej części ustnej – każda przeprowadzana innego dnia. Części pisemne to: Egzamin humanistyczny ma dwie części: - zadania polonistyczne i historyczno-społeczne zamknięte, - wypowiedź pisemna na podany temat. Egzamin matematyczno-przyrodniczy ma dwie części: - zadania matematyczne i przyrodnicze zamknięte, - zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania. Egzamin z języka obcego pisany jest z języka wybranego przez ucznia: - podstawową, odnoszącą się do wymagań na poziomie III.0, - rozszerzoną, odnoszącą się do wymagań na poziomie III.1.

98 Liczba uczniów uczestniczących w egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku Uczniowie zdający Województwo OKE Kraków lubelskiemałopolskiepodkarpackie liczba% % % % Język angielski2419785,93499883,22378882,98298383,9 Język niemiecki24528,7675916,14881171409214,2 Język rosyjski12584,5104012631,3 Język francuski2130,83120,71405390,5 Język hiszpański590,20000600,1 Uczniowie Województwo OKE Kraków lubelskiemałopolskiepodkarpackie liczba Przystąpili do egzaminu28144421182868198943 Liczba gimnazjów – 1717

99 Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów wg województw - 2009

100 EGZAMIN GIMAZJALNY 2009 Część humanistyczna

101 Rozkład wyników gimnazjalistów w OKE Kraków rozwiązujących arkusz GH-1-092 % uczniów21,053,225,8

102 Wyniki uczniów w skali standardowej dziewiątki wg kategorii umiejętności (GH-1-092) Nazwa wyniku najniż- szy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki najwyż- szy Stopień skali123456789 Przedziały punktowe 0 – 1415 – 1920 – 2526 – 3031 – 3536 – 3839 – 4142 – 4445 – 50 Poziom wykonania zadań wg kategorii umiejętności w % Czytanie i odbiór tekstów kultury 39,952,359,866,274,782,187,191,295,4 Tworzenie własnego tekstu 7,016,531,146,557,865,872,680,490,5 Wynik części humanistycznej 23,534,445,556,466,274,079,985,893,0

103 Rozwiązywalność zadań a sposób sprawdzania umiejętności (GH-1-092) Poniżej poziomu koniecznego (< 50%) Poziom konieczny (od 50% do 69%) Poziom zadowalający (≥ 70%) Są tu zadania za 11 p., czyli 22% możliwych do uzyskania punktów Są tu zadania za 15 p., czyli 30% możliwych do uzyskania punktów Są tu zadania za 24 p,. czyli 48% możliwych do uzyskania punktów W przedziale tym są: 2 p. – ZZ WW i ZO KO 9 p. - ZO RO, [tj. 28. (3 z 6 p.), 29. (6 z 15 p.)] W przedziale tym jest: 10 p. - ZZ WW i ZO KO 5 p. - ZO RO (5 p.): [ tj. 28. (1 z 6 p.), 29. (4 z 15 p.)] W przedziale tym jest: 17 p. - ZZ WW i ZO KO 7 p. – ZO RO [tj. 28. (2 z 6 p.), 29. (5 z 15 p.)]

104 Obszar - tworzenie własnego tekstu Poziom wykonania badanych czynności w zad. 29/09 Temat Kompozycja Język Zapis Temat

105 Poziom wykonania zadań z zakresu dostrzegania i analizowania kontekstu historycznego w EG w latach 2002 - 2009 √ √ √ √ √

106 Refleksja dotycząca umiejętności z zakresu dostrzegania kontekstu historycznego w EG w latach 2002 - 2009 Zadania zrealizowane poniżej poziomu koniecznego W wymaganiach zawartych w poleceniach dominowały odniesienia do konkretnych wiadomości z zakresu historii:  daty ważnych wydarzeń historycznych,  znajomość kierunków i prądów,  symbolika utrwalona w dziejach,  genealogia. Zadania zrealizowane na poziomie zadowalającym Odniesienia do konkretnych wiadomości z zakresu dostrzegania kontekstu historycznego uczeń odczytuje w wybranym tekście.

107 EGZAMIN GIMAZJALNY 2009 Część matematyczno-przyrodnicza

108 Rozkład wyników gimnazjalistów w OKE Kraków rozwiązujących arkusz GM-1-092 % uczniów22,053,124,9

109 Wyniki uczniów w skali standardowej dziewiątki wg kategorii umiejętności (GM-1-092) Nazwa wyniku naj- niższy bardzo niski niski niżej średni średni wyżej średni wysoki bardzo wysoki naj- wyższy Stopień skali 123456789 Przedziały punktowe0 – 910 – 1213 – 1617 – 2122 – 2829 – 3536 – 4142 – 4546 – 50 Poziom wykonania zadań wg kategorii umiejętności w % I. umiejętne stosowanie terminów… 12,417,623,131,948,567,782,190,996,9 II. wyszukiwanie i stosowanie informacji 25,438,350,863,372,178,984,590,096,1 III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności… 13,719,525,533,544,458,674,187,095,8 IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy… 8,411,814,819,628,643,760,674,290,1 Egzamin gimnazjalny w części matematyczno- przyrodniczej 15,322,229,138,049,763,876,886,895,3

110 Rozwiązywalność zadań a sposób sprawdzania umiejętności (GM-1-092) Poniżej poziomu koniecznego (< 50%) Poziom konieczny (od 50% do 69%) Poziom zadowalający (≥ 70%) Są tu zadania za 24 p., czyli 48% możliwych do uzyskania punktów Są tu zadania za 12 p., czyli 24% możliwych do uzyskania punktów Są tu zadania za 14 p., czyli 28% możliwych do uzyskania punktów W przedziale tym jest: 6 p. za ZZ WW, 6 p. za ZO KO, 12 p. za ZO RO. W przedziale tym jest: 7 p. za ZZ WW, 5 p. za ZO KO. W przedziale tym jest: 12 p. za ZZ WW, 2 p. za ZO KO.

111 Udział treści matematycznych w arkuszach GM-1 w latach 2002 – 2009 w procentach Rok EG 20022003200420052006200720082009 % punktów za zadania o treściach matematycznych (25 punktów możliwych do uzyskania za zadania zamknięte przyjęto za 100%) ZZ WW 4840444044 4036 % punktów za zadania o treściach matematycznych (25 punktów możliwych do uzyskania za zadania otwarte przyjęto za 100%) ZO KO 83642836816 ZO RO 48526048 564432 ZO KO + RO 5688647684646048

112 Rozwiązywalność zadań matematycznych wymagających prezentacji toku rozumowania w latach 2002-2009

113 Zadania matematyczne wymagające prezentacji toku rozumowania wg kategorii wymagań w latach 2002-2009 Obszar I Obszar II Obszar IV Obszar III

114 Poziom wykonania zadań zamkniętych o treściach matematycznych wg grup umiejętności w latach 2002 - 2009 L. punktów Poziom wykonania zadania 20 pkt. 27 pkt. 37 pkt.

115 EGZAMIN GIMAZJALNY 2009 Języki obce

116 Przyporządkowanie zadań i punktów do obszaru standardów wymagań w arkuszach GF-1-092, GN-1-092 oraz GR-1-092 GA-1-092 oraz w GE-1-092 Obszar standardówNumery zadań Maks. liczba pkt. Waga pkt. w % I – Odbiór tekstu słuchanego1, 2, 31020 II – Odbiór tekstu czytanego9, 10, 11, 12, 132040 III – Reagowanie językowe4, 5, 6, 7, 82040 Obszar standardówNumery zadań Maks. liczba pkt. Waga pkt. w % I – Odbiór tekstu słuchanego1, 2, 31020 II – Odbiór tekstu czytanego9, 10, 11, 12, 13, 142040 III – Reagowanie językowe4, 5, 6, 7, 82040

117 Wyniki uczniów z języka obcego nowożytnego w gimnazjum w 2009 roku % EG Liczba uczniów % GAGA8298383,9 GNGN1409214,2 GRGR12631,3 GFGF5390,5 GEGE600,1

118 Rozkład wyników z języka rosyjskiego w Lubelskiem w 2009 roku Obszar Średni wynik Polska 33,32 OKE Kraków 36,2 Lubelskie 36,3 Małopolskie Podkarpackie

119 Rozkład wyników z języka niemieckiego w OKE w 2009 roku ObszarPolska OKE Kraków LubelskieMałopolskiePodkarpackie Średni wynik 33,0333,732,534,133,2

120 Rozkład wyników z języka niemieckiego w OKE w 2009 roku

121 Rozkład wyników z języka angielskiego w OKE Kraków w 2009 roku ObszarPolska OKE Kraków LubelskieMałopolskiePodkarpackie Średni wynik 30,6330,228,730,328,7

122 Rozkład wyników z języka angielskiego w OKE Kraków w 2009 roku ObszarPolska OKE Kraków LubelskieMałopolskiePodkarpackie Średni wynik 30,6330,228,730,328,7

123 Zapraszamy również do zapoznania się z innymi materiałami informacyjnymi dostępnymi na stronie głównej OKE w Krakowie w zakładkach: Egzaminy Prace badawcze Moodle – egzaminy

124 Nowe biuletyny dostępne na stronie OKE pomagają interpretować wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

125 BADANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU METODOLOGII SZACOWANIA WSKAŹNIKA EWD Projekt jest wykonywany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i planowany na lata 2007-2013

126 Dostępne informacje o metodzie i wskaźnikach EWD Publikacje w biuletynach i wydaniach książkowych CKE Informacje dostępne na stronie www.oke.krakow.plwww.oke.krakow.pl Warsztaty EWD dla konsultantów, metodyków, dyrektorów (2007, 2008, 2009) Tematyka obecna na spotkaniach z dyrektorami – od 2006 r. Tematyka EWD na konferencjach PTDE od 2005 r. Kalkulator EWD (2005, 2006, 2007, 2008, 2009) www.ewd.edu.pl Dane do obliczenia wskaźnika EWD szkół (2008 i 2009) – system OBIEG

127 Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów Od lipca 2009 roku zespół rozpoczął publikacje trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów. Wskaźniki te w sposób graficzny charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania – odpowiednio dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu. Metodologia liczenia i interpretacji wskaźników EWD rocznych i trzyletnich są różne. Nowość

128 Niepewność pomiarowa Publikacja charakterystyk gimnazjów ma charakter pilotażowy. Wyniki wszelkich pomiarów, również testów egzaminacyjnych, charakteryzuje niepewność pomiarowa. Przykładowe powody niepewności pomiarowej: –efekt zgadywania, –efekt ściągania, –czynniki sytuacyjne, –charakterystyka szkoły na przykładzie grupy uczniów. Należy pamiętać, że

129 Niepewność pomiarowa z 95% pewnościąWyznaczamy dla każdej szkoły obszar, w którym z 95% pewnością znajduje się gimnazjum ze względu na dwa interesujące nas wskaźniki: wynik egzaminu i EWD. Procedurę określenia założonego poziomu pewności (np. 95%) stosuje się, gdy na podstawie wartości szacunkowych musimy formułować odpowiedzialne oceny lub podejmować kosztowne działania.

130 Nowy sposób prezentacji zależności EWD wynik surowy szkoły Dwie miary: Końcowe wyniki nauczania świadczą o poziomie uzyskanej wiedzy –propozycja nowej skali (średnia 100, odchylenie standardowe 15). EWD informuje o efektywności nauczania – wkładzie szkoły w wynik końcowy egzaminu gimnazjalnego –wskaźnik podawany w punktach nowej skali.

131 Skala, na której prezentowane są wyniki Surowe wyniki egzaminów nie są porównywalne między kolejnymi edycjami egzaminu. Przed przystąpieniem do analiz sprowadzono wyniki egzaminacyjne do porównywalnej postaci  przekształcono je tak, by ich rozkłady maksymalnie zbliżyły się do rozkładu normalnego (normalizacja)  przeliczono na wspólną skalę, tak by średnia krajowa wyniosła 100 punktów, a odchylenie standardowe wyniosło 15 punktów (standaryzacja)

132 Normalizacja i standaryzacja Wyniki pierwotne Egzamin 1Egzamin 2 Egzamin 3 Wyniki znormalizowane Wyniki standaryzowane Surowe wyniki egzaminów nie są porównywalne między kolejnymi edycjami egzaminu Przekształcono je tak, by ich rozkłady maksymalnie zbliżyły się do rozkładu normalnego Przeliczono na wspólną skalę, gdzie śr. krajowa = 100 a odch. stand. = 15

133 Jak odczytywać wykresy? Jeżeli obszar ufności (elipsa) zawiera punkt (100;0), mamy do czynienia ze szkołą neutralną. Środek układu (100,0) Gimnazjum A

134

135 Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji szkoły Odkryj różnicę między danymi a wiedzą Mamy w szkole dane, ale trzeba je przekuć na wiedzę

136 Dlaczego warto do analiz włączyć metodę EWD? Dlaczego warto do analiz włączyć metodę EWD? Koncentrujemy się bardziej na efektywności (wykorzystaniu potencjału na wejściu) niż na wyniku końcowym (poziomie osiągnięć). Bardziej wnikliwie analizujemy potrzeby uczniów („klientów”). Myślenie w kategoriach EWD wymusza myślenie o diagnozie na wejściu (system OBIEG). Poprzez pryzmat EWD lepiej widać pracę nauczyciela. Łączna analiza wyniku surowego (np. średni wynik) oraz EWD daje pełniejszy obraz pracy szkoły

137 Materiały ułatwiające analizę wyników egzaminacyjnych w szkole System OBIEG Diagnoza na wejściu do szkoły gimnazjalnej

138 Raport zawiera analizy tabelaryczne i graficzne uczniów przyjętych do gimnazjum Raport Diagnozy na wejściu zawiera analizy tabelaryczne i graficzne uczniów przyjętych do gimnazjum

139 Analiza Gimnazjum A Jak interpretować wykresy? Jak interpretować wykresy? Warto patrzeć nie tylko na wskaźnik sumaryczny lecz również na jego części składowe, czyli wyniki w kolejnych latach

140 Analiza Gimnazjum A

141 Analiza Gimnazjum B

142 Analiza Gimnazjum D

143

144 Analiza Gimnazjum K1

145 Analiza Gimnazjum K2

146 Stan aktualny i przyszłość miar EWD w Polsce Dostępne są Kalkulatory EWD dla gimnazjów dla lat 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009; wkrótce pojawi się nowy Kalkulator EWD. Gotowe są trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów dla lat 2006-2008 będą sukcesywnie uzupełnianie; w tym roku wskaźniki 2005-2007 oraz 2007-2009. Trwają zaawansowane prace nad wskaźnikami EWD dla szkół maturalnych. W latach 2009-2015 trwać będą badania podłużne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych mające na celu określenie trafności metody EWD i lepsze poznanie czynników mających wpływ na jej wartość.

147 Dziękuję za uwagę

148 Doznawanie wdzięczności to radość 148 T. Fontane Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością G. E. Lessing Dzień Edukacji Narodowej


Pobierz ppt "Jesienne spotkania ZMIANY W EGZAMINACH, PROCEDURY, WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, EWD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google