Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 Z ASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA Opracowano na podstawie projektowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 Z ASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA Opracowano na podstawie projektowanych."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 Z ASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA Opracowano na podstawie projektowanych aktów prawnych – zasady mogą ulec zmianie

2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3 W 2015 r. rolnik może ubiegać się o wsparcie bezpośrednie z tytułu:  jednolitej płatności obszarowej (JPO) oraz płatności za zazielenienie  płatności dodatkowej (redystrybucyjnej)  płatności dla młodych rolników  dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją: płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni upraw owoców miękkich (truskawek lub malin), płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do bydła, płatności do krów, płatności do owiec, płatności do kóz,  płatności niezwiązanej do tytoniu ponadto:  tylko w 2015 r. rolnik może „wstąpić” do systemu dla małych gospodarstw

4 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Budżet na wybrane płatności (2015-2020) w mln euro STRUKTURA BUDŻETU PŁATNOŚCI 2015-2020 Udział w kopercie 201520162017201820192020 Razem 2015-2020 Całkowita koperta finansowa 100%3 3793 3953 4123 4313 4513 06220 129 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 44,7%1 5101 5181 5251 5341 5421 3688 998 Płatność z tytułu zazieleniania 30%1 0141 0191 0241 0291 0359186 039 Płatności związane z produkcją łącznie (*w tym 2% na wysokobiałkowe) 15%*5075095125155184593 019 Płatność dla młodych rolników (maks. poziom) 2%68 69 61403 Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) 8,3%2802822832852862541 671

5 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Projektowane stawki poszczególnych schematów w ramach płatności bezpośrednich w latach 2015-2020

6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa

7 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (1/5)  Komu przysługuje? Rolnikowi aktywnemu zawodowo Rolnikowi, który nie stwarza sztucznie warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa UE Rolnikowi przestrzegającemu przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności (tj. norm i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania)

8 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (2/5)  Do czego przysługuje ? Płatność przysługuje do każdego „kwalifikującego się hektara”, za który uznaje się:  wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej  każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i który nie spełnia warunków kwalifikowalności ze względu na:  objęcie tego obszaru ochroną na mocy dyrektyw: w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa  zalesienie tego obszaru w ramach PROW 2007-2013 (zalesienie od jesieni 2008), PROW 2014-2020 (z wyjątkiem zalesień na gruntach innych niż rolne)

9 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (3/5) Ponadto, jednolita płatność obszarowa przysługiwać będzie do:  obszarów kwalifikowanych pozostających w posiadaniu rolnika (aktywnego zawodowo) w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek  kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych  użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska  obszarów, które zostały zatwierdzone, tj. stanowić będą obszar, w odniesieniu do którego spełniono wszystkie kryteria kwalifikowalności lub inne obowiązki związane z warunkami przyznania pomocy  obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, jeżeli stosowane odmiany zawierać będą maksymalny poziom 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny, przy czym kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana, i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

10 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (4/5)  Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w „obrębie” gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m 2 oraz elementy krajobrazu, tj.: powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew (nie dotyczy programu rolno-środowiskowo- klimatycznego). Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych, określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

11 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (5/5)  Jako "kwalifikujące się hektary" nie zostaną uznane obszary wykorzystywane głównie do działalności pozarolniczej. Obszary wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej:  lotniska,  boiska sportowe,  pola golfowe.  Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek o przyznanie płatności, wyniesie mniej niż 1 ha  Zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają płatność związaną do zwierząt, a łączna należna kwota płatności bezpośrednich za dany rok nie będzie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 200 euro  Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

12 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa – definicje (1/2) Działalność rolnicza, to:  produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych (w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich)  utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy, poprzez obowiązkowe wykonanie co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego polegającego na usuwaniu niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca danego roku Rolnik: podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub prawnych), którego gospodarstwo rolne jest położone na terenie Polski i który prowadzi działalność rolniczą Gospodarstwo rolne: wszystkie jednostki wykorzystywane do działalności rolniczej i zarządzane przez rolnika znajdujące się na terenie Polski

13 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa – definicje (2/2) Uprawy trwałe - oznaczają uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe. Uprawy te zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i zalicza się do nich rośliny zdrewniałe dające powtarzające się zbiory w postaci owoców oraz uprawy wieloletnie roślin niezdrewniałych, zajmujących grunt przez pięć lat lub dłużej i dających powtarzające się zbiory w postaci samej rośliny. Do upraw trwałych zalicza się zagajniki o krótkiej rotacji i szkółki  szkółki - oznaczają obszary młodych zdrewniałych (drzewiastych) roślin uprawianych na otwartym powietrzu w celu późniejszego przesadzenia, tj.: szkółki winorośli oraz podkładek, szkółki drzew i krzewów owocowych, szkółki roślin ozdobnych, komercyjne szkółki drzew leśnych, z wyłączeniem rosnących w lesie szkółek przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, szkółki drzew i krzewów do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach (na przykład sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, ozdobne drzewa i krzewy iglaste), w tym we wszystkich przypadkach ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki  zagajnik o krótkiej rotacji - obszar obsadzany gatunkami:  z rodzaju wierzba (Salix sp.) – cykl zbioru 8 lat  z rodzaju brzoza (Betula sp.) - cykl zbioru 10 lat  z rodzaju topola (Populus sp.), w przypadku utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) należy uwzględnić tylko gatunki z rodzaju topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki – cykl zbioru 8 lat

14 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 * Jako „kwalifikujące się hektary” nie zostaną uznane obszary ujęte w przewidzianym do opracowania wykazie obszarów wykorzystywanych głównie do działalności pozarolniczej. Wykaz ten obejmował będzie pasy zieleni na lotniskach oraz pasy zieleni obiektów sportowych (np. pól golfowych, boisk piłkarskich). **Obowiązkowe wykonanie co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego polegającego na usuwaniu niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca danego roku.

15 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednolita Płatność Obszarowa - szacowana stawka -  Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej (JPO) w 2015 r.: 107 EUR/ha

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnik aktywny zawodowo

17 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnik aktywny zawodowo  Rolnik aktywny zawodowo vs. PROW 2014-2020: Schematy wsparcia w ramach PROW 2014-2020 wymagające spełnienia definicji rolnika czynnego zawodowo: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) Zarządzanie ryzykiem (ubezpieczenie upraw, fundusze wzajemnego inwestowania, stabilizacja dochodów)

18 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnik aktywny zawodowo (wprowadzenie)  Zasada działania definicji:  Zasada ta sprowadzać się będzie do tego, że rolnik, który nie spełni wymogów określonych w definicji zostanie wykluczony w danym roku z wszystkich płatności bezpośrednich, a w przypadku niektórych działań PROW 2014-2020 uznany zostanie za rolnika nie spełniającego kryteriów kwalifikowalności lub warunków otrzymania wsparcia  W przypadku rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie w 2015 r., każdy beneficjent wsparcia bezpośredniego, który w roku 2014 otrzymał łączną kwotę płatności bezpośrednich (z wyłączeniem przejściowego wsparcia krajowego) nie równowartość w złotych kwoty 5000 euro (przed uwzględnieniem zmniejszeń i wykluczeń), zostanie „automatycznie” uznany za rolnika aktywnego zawodowo  Za rok 2014 – równowartość kwoty 5000 euro wynosi 20 888 zł

19 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnik aktywny zawodowo (1/7)  Podmioty (osoby fizyczne lub prawne) „odgórnie” objęte wyłączeniem z płatności bezpośrednich (tzw. nierolnicze rodzaje działalności): Podmioty administrujące portami lotniczymi Podmioty administrujące wodociągami Podmioty administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi Podmioty świadczące usługi przewozu kolejowego Podmioty świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami Niemniej jednak:  Powyższe podmioty będą miały możliwość wykazania, że spełniają kryteria rolnika aktywnego zawodowo poprzez udokumentowanie, że: roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5 % całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne lub ich działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego – test 1/3 przychodów z działalności rolniczej (całość przychodów z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całości przychodów), lub ich główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej co będzie weryfikowane poprzez sądowe i urzędowe rejestry przedsiębiorstw (tj. REGON, KRS, CEIDG)

20 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Weryfikacja czy roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5 % całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, będzie wykonywana na podstawie (projektowane): zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacji na temat rocznej kwoty płatności bezpośrednich będących w posiadaniu ARiMR. Rolnik aktywny zawodowo (2/7)

21 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Weryfikacja czy działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego będzie wykonywana na podstawie (projektowane): zaświadczenia o przychodach z działalności pozarolniczej wydanego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, dokumentów potwierdzających sprzedaż produktów rolnych, w szczególności faktur, rachunków, ksiąg przychodów i rozchodów, informacji na temat wysokości wsparcia unijnego w ramach EFRG i EFRROW, jak również wszelkiej pomocy krajowej przyznanej w odniesieniu do działalności rolniczej, z wyjątkiem uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich, będących w posiadaniu ARiMR, a w przypadku gdy Agencja nie jest w posiadaniu takiej informacji – zaświadczenia wydanego przez organ właściwy do przyznania danego wsparcia. Rolnik aktywny zawodowo (3/7)

22 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Weryfikacja czy główna działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej będzie wykonywana w oparciu o dane z: zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Rolnik aktywny zawodowo (4/7)

23 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnik aktywny zawodowo (5/7)  Ogólna zasada uznawania rolników za aktywnych zawodowo: Rolnicy, w przypadku których łączna otrzymana kwota płatności bezpośrednich w poprzednim roku (tj. dla roku 2015 w roku 2014) nie przekracza 5000 EUR (przed zmniejszeniami i wykluczeniami), Pozwoli to na „automatyczne” uznanie blisko 91% rolników dysponujących łącznie 7,1 mln ha powierzchni użytków rolnych (50,52%) za aktywnych zawodowo

24 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnik aktywny zawodowo (6/7)  Postępowanie w przypadku podmiotów „wykluczonych”, ale zamierzających wykazać i udokumentować wykazujących, że spełniają wymogi definicji rolnika aktywnego zawodowo:  za przychody brutto z działalności rolniczej uznawane będą przychody, które rolnik uzyskał ze swej działalności rolniczej prowadzonej w jego gospodarstwie, obejmujące wsparcie unijne, jak również wszelką pomoc krajową przyznaną w odniesieniu do działalności rolniczej  przychody z przetwarzania produktów rolnych otrzymanych w gospodarstwie uznawane będą za przychody z działalności rolniczej, pod warunkiem, że przetworzone produkty pozostają własnością rolnika i że wynikiem takiego przetwarzania jest inny produkt rolny  wszystkie pozostałe przychody uważane będą za przychody z działalności pozarolniczej  za roczną kwotę płatności bezpośrednich uznawana będzie kwota płatności bezpośrednich przysługująca danemu rolnikowi, do której rolnik ten był uprawniony za ostatni rok obrotowy, za który dostępne są dowody dotyczące przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej  jeżeli ostatni rok obrotowy to rok 2014 lub wcześniejszy, roczną kwotą płatności bezpośrednich jest łączna kwota płatności bezpośrednich, do których rolnik był uprawniony przed zmniejszeniami i wykluczeniami

25 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rolnik aktywny zawodowo (7/7)  Postępowanie w przypadku podmiotów „wykluczonych”, ale zamierzających wykazać i udokumentować wykazujących, że spełniają wymogi definicji rolnika aktywnego zawodowo:  jeżeli dany rolnik nie złożył wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego płatności bezpośrednich w ostatnim roku obrotowym, łączna kwota płatności bezpośrednich określana będzie poprzez pomnożenie liczby kwalifikujących się hektarów zgłoszonych przez tego rolnika w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy (tj. w 2015 r.) przez średnią krajową płatność na hektar w ramach wsparcia bezpośredniego,  działalność rolnicza uznawana będzie jako działalność, która nie ma charakteru marginalnego, jeżeli całość przychodów uzyskanych z działalności rolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne, stanowić będzie co najmniej jedną trzecią całości przychodów uzyskanych w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne,  działalność rolnicza uznawana będzie za główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności osoby prawnej, jeżeli została zarejestrowana jako główna działalność gospodarcza lub przedmiot działalności w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

26 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dla młodych rolników

27 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dla młodych rolników (1/7)  Ogólne cechy płatności:  Płatność dodatkowa, roczna dla określonej grupy rolników (do obowiązkowego stosowania przez państwo członkowskie)  Głównym celem płatności jest ułatwienie zakładania działalności rolniczej przez młodych rolników i wsparcie dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności rolniczej.  Płatność przyznawana na okres maksymalnie 5 lat, przy czym okres ten skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników. W przypadku osób prawnych, okres pięciu lat skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników przez tę osobę prawną

28 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dla młodych rolników (2/7)  Płatność przysługiwać będzie rolnikowi aktywnemu zawodowo, uprawnionemu do jednolitej płatności obszarowej, który:  jest osobą fizyczną, która po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w okresie 2015–2020 oraz której wiek w pierwszym roku składania tego wniosku nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia w pierwszym roku składania wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w okresie 2015–2020)  jest osobą prawną, pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat oraz która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad osobą prawną w ciągu 5 lat przed dniem złożenia przez osobę prawną pierwszego wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika. Ponadto, osoba ta sprawuje efektywną i długoterminową kontrolę (ponosi ryzyko finansowe, pobiera korzyści, zarządza) nad osobą prawną (samodzielnie lub z innymi osobami) w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika

29 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną, jeżeli: jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni, a sposób reprezentacji wymaga jego udziału w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni, lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, co wynika z treści umowy spółki, albo bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub jest członkiem zarządu osoby prawnej lub innego organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania, a sposób reprezentacji wymaga jego udziału w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej, lub pełni funkcję takiego organu – w przypadku osób prawnych innych niż spółki kapitałowe i spółdzielnie, lub na podstawie przepisów szczególnych jest uprawniony do kierowania osobą prawną i reprezentowania jej na zewnątrz. Płatność dla młodych rolników (3/7)

30 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dla młodych rolników (4/7)  Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika można np. uznać najwcześniejszą z następujących dat:  datę rozpoczęcia działalności rolniczej ustaloną na podstawie informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej prowadzonym na podstawie przepisów o statystyce publicznej (REGON),  datę rozpoczęcia działalności rolniczej ustaloną na podstawie informacji zawartych w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)  datę złożenia wniosku o: –przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego –pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD –dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004– 2006” przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników –udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników –przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007  2013 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników –przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014  2020 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników

31 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dla młodych rolników (5/7)  Za datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez danego rolnika można np. uznać najwcześniejszą z następujących dat:  datę objęcia w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt  datę objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

32 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Dokumenty składane wraz z wnioskiem o przyznanie płatności: W przypadku, gdy rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności dla młodych rolników, do wniosku dołącza: decyzję/kopię decyzji o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.)),albo oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rolnik dołącza ww. decyzję również w przypadku, gdy w dniu składania wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników nie podlega już ubezpieczeniu społecznemu rolników. W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności dla młodych rolników przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się dokumenty potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad tą osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Płatność dla młodych rolników (6/7)

33 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dla młodych rolników (7/7)  Forma płatności: Płatność przysługuje do powierzchni zatwierdzonego obszaru, nie większej niż powierzchnia maksymalna Maksymalna powierzchnia kwalifikowana do pomocy - 50 ha kwalifikowanych do jednolitej płatności obszarowej, jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekracza limit 50 ha, obszar zgłoszony w ramach płatności dla młodych rolników zmniejsza się do tego limitu Szacunkowa stawka: 59,8 EUR/ha  Dodatkowe zasady: W przypadku stwierdzenia, że rolnik dostarczył fałszywe dowody w celu udowodnienia zgodności z kryteriami młodego rolnika, stosuje się karę odpowiadającą 20 % kwoty, którą beneficjent otrzymał lub mógłby otrzymać jako płatność dla młodych rolników (poza odmową przyznania płatności)

34 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

35 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dodatkowa (1/2)  Płatność przysługuje rolnikom: Spełniającym kryteria rolnika aktywnego zawodowo Uprawnionym do otrzymania jednolitej płatności obszarowej (JPO) do zadeklarowanych hektarów kwalifikowanych Którzy nie podzielili gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania tej płatności  Forma płatności: płatność coroczna do powierzchni w przedziale: 3 – 30 ha  Kwoty płatności: 1 – 3 ha – 0 euro/ha; 3,01 -30 ha – 40,4 euro/ha (szacowana)

36 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność dodatkowa (2/2)  Dodatkowe zasady: Jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekracza limity (przedziały) wyznaczone przez państwo członkowskie, obszar zgłoszony zmniejsza się do tego limitu.  Skutki: Szacuje się, że płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce.  Przykładowa średnia stawka płatności (JPO, zazielenienie, dodatkowa) na gospodarstwo: Powierzchnia gospodarstwa (ha) Kwota płatności ( euro/gospodarstwo) Średnia stawka płatności euro/ha 3536,4 178,8 5974,8 194,96 102 070,8207,08 153 166,8211,12 204 262,8213,14 306 454,8215,16 5010 030,8200,62 10018 970,8189,71

37 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zmniejszenie jednolitej płatności obszarowej (degresywność)  Kwota jednolitej płatności obszarowej objęta redukcją – ponad 150 000 euro  Wysokość redukcji – 100 %  Kwota uzyskana z tytułu redukcji ok 20 mln euro/rok zwiększa budżet PROW  Redukcja obejmie ok. 150 gospodarstw

38 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa System dla małych gospodarstw

39 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa System dla małych gospodarstw (1/6) Podstawowe zasady:  Do systemu dla małych gospodarstw będzie mógł przystąpić każdy rolnik (brak jest ograniczeń w zakresie powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym)  Jeżeli w roku 2015 należna rolnikowi kwota płatności bezpośrednich wyniesie nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1 250 euro zostanie on włączony do systemu dla małych gospodarstw automatycznie z zachowaniem możliwości wystąpienia z tego systemu  Płatność dla małych gospodarstw będzie określana, jako suma wszystkich płatności bezpośrednich, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (bez uwzględnienia płatności niezwiązanej do tytoniu), z zastosowaniem maksymalnego limitu 1 250 euro  Płatność ta przysługiwać będzie tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) gospodarstwa po 18.10.2011 r. w celu uzyskania tej płatności

40 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa System dla małych gospodarstw (2/6)  Do systemu dla małych gospodarstw mogą również przystąpić rolnicy, których kwota płatności bezpośrednich przekracza równowartość w złotych kwoty 1 250 euro, pod warunkiem, że:  złożą w roku 2015 wniosek o przyznanie płatności, w którym wnioskować będą o włączenie do systemu dla małych gospodarstw lub złożą w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. odrębny wniosek o włączenie do tego systemu  spełnią minimalne wymogi dla przyznania płatności bezpośrednich (1 ha lub 200 euro)  spełnią warunki określone dla poszczególnych płatności, o które wnioskują w roku 2015 (tj. jednolitej płatności obszarowej, płatności dla młodych rolnika, płatności dodatkowej, wsparcia powiązanego z produkcją)

41 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa System dla małych gospodarstw (3/6)  Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, zwolnieni są: z obowiązkowych praktyk zazielenienia (TUZ, dywersyfikacja upraw, obszary proekologiczne) bez utraty prawa do uzyskania płatności za zazielenienie z kontroli w ramach zasad wzajemnej zgodności z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie –przystąpienie do systemu, wiąże się z korzyścią zwolnienia z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego, w przypadku, w którym kwota otrzymanej pomocy z funduszy rolniczych Unii nie przekroczy progu 1 250 euro

42 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 maja, śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji albo rozwiązania/przekształcenia/wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji, jeżeli przejmujący, spadkobierca albo następca prawny nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, do gospodarstwa powstałego w wyniku połączenia gospodarstwa przekazywanego i posiadanego przez przejmującego, spadkobiercę albo następcę prawnego stosuje się: następujące limity i progi określone dla: ‒rolnik aktywny zawodowo – kwota płatności max. 5000 euro, ‒płatność dla młodych rolników – płatność do powierzchni max. 50 ha, ‒płatność dodatkowa – płatność do powierzchni w granicach 3-30 ha ‒płatność wysokobiałkowa – max. 75 ha, ‒płatność do bydła i krów – max. 30 szt. zwierząt, zmniejszenia jednolitej płatności obszarowej na zasadach określonych dla JPO, obowiązek przestrzegania praktyk za zazielenienie, w odniesieniu do tych części tego gospodarstwa, których obowiązek ten dotyczył przed przekazaniem, dziedziczeniem lub przejęciem w wyniku następstwa prawnego. System dla małych gospodarstw (4/6)

43 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  W przypadku, przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 maja, śmierci rolnika w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji albo rozwiązania/przekształcenia/wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiło następstwo prawne w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia decyzji, jeżeli przejmujący, spadkobierca albo następca prawny uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw: maksymalna kwota wsparcia przyznana przejmującemu, spadkobiercy albo następcy prawnemu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 1250 euro, obowiązek przestrzegania praktyk za zazielenienie nie dotyczy przejmującego, spadkobiercy albo następcy prawnego. System dla małych gospodarstw (5/6)

44 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa System dla małych gospodarstw (6/6)  Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw: Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku 2015 będzie możliwe poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 9 czerwca, natomiast w kolejnych latach w terminie do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie ma nastąpić

45 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją (do powierzchni upraw i do zwierząt)

46 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Schematy wsparcia związanego z produkcją (1/14)  Sektory objęte wsparciem: Bydło Krowy Owce Kozy Buraki cukrowe Ziemniaki skrobiowe Owoce miękkie (truskawki, maliny) Chmiel Rośliny wysokobiałkowe Pomidory Len Konopie włókniste  Ramowe zasady: wsparcie związane z produkcją ma formę płatności rocznej i nie może być przyznane w odniesieniu do obszarów, które nie spełniają definicji hektara kwalifikowanego

47 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Schematy wsparcia związanego z produkcją (2/14)  Płatność do bydła: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo do bydła (obu płci), które: w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności nie przekroczy wieku 24 miesięcy, tj. urodzone w okresie od dnia 16 maja 2013 r. do dnia 15 maja 2015 r. włącznie, będą w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy. przysługuje do zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności. wsparcie dostępne w całym kraju przysługuje rolnikowi, który posiada min. 3 sztuki bydła w wieku do 24 miesięcy pomoc przysługuje do zwierząt w przedziale 1- 30 sztuki bydła

48 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Płatność do krów: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo przysługuje do krów, niezależnie od kierunku użytkowania: których wiek w dniu 15 maja roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące tj. urodzone do dnia 15 maja 2013 r., będących w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku. przysługuje do zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności. wsparcie dostępne w całym kraju płatność dla rolników posiadających minimum 3 krowy w wieku od 24 miesiąca, płatność przysługuje do zwierząt z przedziału od 1-szej do 30-tej sztuki w stadzie Schematy wsparcia związanego z produkcją (3/14)

49 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Schematy wsparcia związanego z produkcją (4/14)  Płatność do owiec: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, przysługuje rolnikowi do samic gatunku owca domowa: który posiada co najmniej 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek w dniu 15 maja, roku w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy, tj. urodzone do dnia 15 maja 2014 r. włącznie, do zwierząt będących w posiadaniu rolnika w dniu złożenia wniosku oraz przez okres od dnia 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności. przysługuje do zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego: najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o tę płatność, oraz do dnia 28 października roku, w którym został złożony wniosek o tę płatność, w przypadku gdy zgłoszone we wniosku zwierzę zostało wyrejestrowane po dniu złożenia wniosku. wsparcie dostępne w całym kraju

50 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Płatność do kóz: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo przysługuje do samic kóz: których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 12 miesięcy, tj. urodzone do dnia 15 maja 2014 r. włącznie, do zwierząt będących w posiadaniu rolnika, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku. przysługuje do zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na podstawie zgłoszenia dokonanego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności. wsparcie dostępne w całym kraju minimalna liczba posiadanych samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy – 5 szt. Płatność przysługuje do zwierząt od 1-szej sztuki w stadzie Schematy wsparcia związanego z produkcją (5/14)

51 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt: do wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt należy dołączyć Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności. w żadnym wypadku pomocy lub wsparcia nie przyznaje się dla liczby zwierząt większej niż wskazana we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność jeżeli liczba zwierząt zgłoszona we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność przewyższa liczbę zatwierdzoną w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, pomoc lub wsparcie oblicza się na podstawie zwierząt zatwierdzonych w przypadku płatności związanych do zwierząt posiadanie zwierząt potwierdzane będzie w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Zastępowanie zwierząt: wszystkie zwierzęta deklarowane do płatności związanych ze zwierzętami w okresie przetrzymywania mogą być zastępowane bez utraty prawa do wypłaty pomocy lub wsparcia, chyba że rolnik wcześniej został poinformowany przez ARiMR o niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu w gospodarstwie. w przypadku gdy po dniu złożenia wniosku zgłoszone zwierzę zostało zastąpione płatności związane do zwierząt przysługują do tych zwierząt, które zostały wpisane do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych na podstawie zgłoszenia dokonanego najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zastąpienia. Schematy wsparcia związanego z produkcją (6/14)

52 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Schematy wsparcia związanego z produkcją (7/14)  Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.): W przypadku stwierdzenia niezgodności odnośnie do systemu identyfikacji i rejestracji bydła: obecne w gospodarstwie bydło, które utraciło jeden z dwóch kolczyków, uznaje się za zatwierdzone, pod warunkiem że jest jednoznacznie i indywidualnie identyfikowalne przy pomocy innych elementów systemu identyfikacji i rejestracji bydła obecną w gospodarstwie sztukę bydła, która utraciła dwa kolczyki, uznaje się za zatwierdzoną, pod warunkiem że jest wciąż identyfikowalna za pomocą rejestru, paszportu zwierzęcia, bazy danych lub innych metod ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1760/2000 oraz pod warunkiem że posiadacz zwierząt może udowodnić, iż podjął działania w celu naprawy tej sytuacji przed otrzymaniem powiadomienia o kontroli na miejscu w przypadku gdy stwierdzone niezgodności dotyczą niepoprawnych wpisów do rejestru lub paszportów zwierząt, przedmiotowe zwierzę uznaje się za niezatwierdzone, w przypadku gdy takie błędy wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli w ciągu 24 miesięcy. We wszystkich pozostałych przypadkach przedmiotowe zwierzęta uznaje się za niezatwierdzone po pierwszym stwierdzeniu niezgodności.

53 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Schematy wsparcia związanego z produkcją (8/14)  Dodatkowe zasady dla płatności związanych do zwierząt (c.d.): obecne w gospodarstwie owce lub kozy, które utraciły jeden kolczyk, uznaje się za zatwierdzone pod warunkiem że zwierzę jest wciąż identyfikowalne przy pomocy tzw. „pierwszego sposobu identyfikacji” i pod warunkiem że wszystkie pozostałe wymogi systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz zostały spełnione w przypadku gdy dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy związanej z produkcją zwierzęcą lub wniosków o płatność w ramach środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą stwierdzi się różnicę między liczbą zwierząt zgłoszonych a liczbą zwierząt zatwierdzonych, całkowita kwota pomocy lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony w danym roku składania wniosków, zmniejszana jest o odsetek ustalany poprzez podzielenie liczby zwierząt zgłoszonych „z niezgodnością” przez liczbę zwierząt zatwierdzonych na dany rok, o ile stwierdzone niezgodności dotyczą nie więcej niż trzech zwierząt jeżeli stwierdzone niezgodności dotyczą więcej niż trzech zwierząt, całkowita kwota pomocy lub wsparcia, do której beneficjent jest uprawniony w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia w danym roku składania wniosków zostaje zmniejszona o : ww. odsetek, jeżeli nie przekracza on 10 %; dwukrotność ww. odsetka, jeżeli jest on większy niż 10 %, ale mniejszy niż 20 % (pow. 20% nie przyznaje się wsparcia, a pow. 50% dodatkowe kary)

54 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Schematy wsparcia związanego z produkcją (9/14)  Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych: przysługuje rolnikowi, który prowadzi w plonie głównym uprawę roślin wysokobiałkowych objęte wsparciem, szacowana stawka płatności : 239,6 EUR/ha limit pomocy do 75 ha nie jest wymagane zawarcie umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha Rośliny kwalifikujące się do płatności: bób, bobik, ciecierzyca, esparceta siewna, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczaj, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, nostrzyk, peluszka, seradela uprawna, soczewica jadalna, soja zwyczajna, wyka kosmata, wyka siewna. Płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych przysługuje również w przypadku uprawy gatunków ww. roślin wymienionych w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż te powyżej wymienione, z tym że w przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ich uprawę z rośliną podporową.

55 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Schematy wsparcia związanego z produkcją (10/14)  Płatność do powierzchni uprawy chmielu: Płatność do powierzchni uprawy chmielu przysługuje do plantacji: na których uprawiane są rośliny chmielu, zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych, obsadzonych z gęstością wynoszącą co najmniej 1 300 sadzonek na hektar, uprawa chmielu prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, nie jest wymagane zawarcie umowy, minimalna powierzchnia działki 0,1 ha. Do powierzchni plantacji chmielu zalicza się: pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki - jeżeli na linii zewnętrznych odciągów kotwicznych, znajdują się sadzonki chmielu, pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin - jeżeli szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m - pod warunkiem, że pasy te nie stanowią części drogi publicznej. Szacowana stawka płatności: 480 EUR/ha

56 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Rejony uprawy chmielu: rejon lubelski obejmujący powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński; rejon wielkopolski obejmujący powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński; rejon dolnośląski obejmujący powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański. Schematy wsparcia związanego z produkcją (11/14)

57 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Płatność do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów: uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej płatność obszarowa do powierzchni uprawy objętej umową umowa zawiera zobowiązanie rolnika do wytworzenia i dostarczenia odbiorcy oznaczonej ilości produktów rolnych z oznaczonej powierzchni gruntów oraz zobowiązanie odbiorcy do odbioru produktów w umówionym terminie i zapłaty umówionej ceny do wniosku rolnik dołącza umowę/kopię umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha szacowane stawki płatności – identyczna dla ww. płatności: 400 EUR/ha Schematy wsparcia związanego z produkcją (12/14)

58 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich, płatność do powierzchni uprawy lnu uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej płatności obszarowe do powierzchni uprawy nie jest wymagane zawarcie umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha szacowane stawki płatności: 250 EUR/ha (owoce miękkie – truskawki, maliny) 200 EUR/ha (len) Schematy wsparcia związanego z produkcją (13/14)

59 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych : uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej jeżeli uprawa ta jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 678); do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta ww. zezwoleniem nie jest wymagane zawarcie umowy minimalna powierzchnia działki 0,1 ha konieczność stosowania odmian zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć: ww. zezwolenie na uprawę, oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi szacowane stawki płatności: 200 EUR/ha (konopie) Schematy wsparcia związanego z produkcją (14/14)

60 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przejściowe wsparcie krajowe

61 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przejściowe wsparcie krajowe (1/2)  Ogólne zasady Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których to wsparcie zostało przyznane w roku 2013 Wsparcie przyznawane na identycznych warunkach, które obowiązywały dla przyznawania tych płatności w roku 2013 Łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć określonego poziomu procentowego koperty wsparcia z roku 2013, począwszy od 75% w 2015 r. do 50% w roku 2020 (obniżanie progu o 5% każdego roku) Stosowanie przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu w formie płatności niezwiązanej z produkcją Przeznaczenie na ten cel łącznie ok. 180 mln EUR w latach 2015-2020 w formie płatności niezwiązanej z produkcją Przyjmując zatem za odniesienie stawkę wsparcia w tym sektorze w roku 2013, szacowana stawka dla płatności niezwiązanej do tytoniu w roku 2015 dla tytoniu odmiany Virginia wyniosłaby ok. 4,31 zł/kg, a dla pozostałych grup 3,01 zł/kg

62 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Płatność finansowana z budżetu krajowego przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej a ponadto: w dniu 14 marca 2012 r. rolnik lub jego małżonek był wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie o organizacji rynków, prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego, lub rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru, lub rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 r. była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, lub do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy o organizacji rynków prawo, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją. Przejściowe wsparcie krajowe (2/2)

63 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 Z ASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA Opracowano na podstawie projektowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google