Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 9 luty 2016 r

2 J.1 Szczegółowy budżet projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Uwaga: Szczegółowe dane wprowadzone w sekcji J.1 będą widoczne w ujęciu globalnym w sekcji F. Podsumowanie budżetu projektu. W sekcji J.1 należy wskazać poszczególne kategorie kosztów określając ich cechy ujęte w kolumnach 1-13 oraz ceny jednostkowe w poszczególnych latach realizacji projektu. Szczegółowy budżet projektu jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań, ich etapów i okresów realizacji. W Szczegółowym budżecie projektu ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające warunki określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (zwanych dalej Wytyczne kwalifikowalności).Tworząc budżet projektu należy pamiętać, iż powinny one być racjonalne i efektywne, oraz powinny uwzględniać dopuszczalne wysokości poszczególnych kosztów, które zostały wskazane w taryfikatorze.

3 J.1 Szczegółowy budżet projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegółowy budżet projektu składa się z następujących pozycji: Koszty ogółem - GWA automatycznie wylicza Koszty ogółem na podstawie uzupełnianych danych odnoszących się do kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich projektu; Koszty pośrednie; Koszty bezpośrednie.

4 J.1 Szczegółowy budżet projektu Koszty pośrednie Koszty pośrednie to: koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu; koszty administracyjne związane z obsługą projektu; koszty rozliczane wyłącznie ryczałtowo z wykorzystaniem stawek procentowych. W ramach kosztów pośrednich nie ma możliwości wykazywania wydatków w ramach cross-financingu. Niedopuszczalne jest wykazywanie kosztów należących do katalogu kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 J.1 Szczegółowy budżet projektu Koszty pośrednie Do kosztów pośrednich zaliczamy m.in.: koszty personelu zarządzającego projektem np. koordynatora, kierownika, specjalisty ds. finansowych, organizacji szkoleń, rekrutacji itp.; koszty zarządu tj. koszty osób uprawnionych do reprezentowania jednostki; koszty personelu obsługowego i obsługi księgowej; zakup, amortyzacja lub najem aktywów używanych na potrzeby ww. personelu; działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup ogłoszeń prasowych, ulotek); koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) oraz opłaty za media (np.: energia elektryczna, cieplna, opłaty przesyłowe); koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 J.1 Szczegółowy budżet projektu Koszty pośrednie koszty ochrony; koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych oraz koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu; wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego; koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 J.1 Szczegółowy budżet projektu Koszty pośrednie Procent i kwota kosztów pośrednich w ramach projektu wybierane i wyliczane są automatycznie w odniesieniu do wartości projektu Ogółem. Limity kosztów pośrednich przedstawiają się następująco: 25 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości do 1 mln PLN włącznie; 20 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie; 15 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie; 10 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości przekraczającej 5 mln PLN. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 J.1 Koszty bezpośrednie W ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wykazuje czy dany wydatek: będzie rozliczany przez Lidera lub Partnera odpowiedzialnego za realizacje danego zadania lub dziania; stanowi wkład własny oraz źródło jego finansowania; zalicza się do kategorii cross-financingu lub środków trwałych; zalicza się do kategorii personelu projektu; stanowi pomoc de minimis; stanowi usługę zleconą lub Jednorazową Dotację Inwestycyjną (JDI). W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości rozliczania projektów w oparciu o uproszczone metody, tj. stawki jednostkowe lub kwoty ryczałtowe. Kolumny 9 i 10 pozostają niewypełnione. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9 J.1 Taryfikator Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 W taryfikatorze (załącznik nr 6 do regulaminu konkursu) zostały określone przez IOK stawki rynkowe najczęściej finansowanych towarów lub usług. Taryfikator nie stanowi katalogu zamkniętego, co oznacza, że dopuszczalne jest ujmowanie w budżecie projektu kosztów w nim niewskazanych. Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że poszczególne koszty w budżecie projektu nie powinny przekraczać ich wysokości. Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku z tym koszty w budżecie powinny być, co do zasady, niższe niż stawki maksymalne. Wskazanie stawek maksymalnych będzie możliwe w przypadkach, które będą wynikały ze specyfiki projektu, co znajdzie odzwierciedlenie w treści wniosku o dofinansowanie projektu.

10 Kolumna 1: Wydatki Wnioskodawca (Partner wiodący)/Partner Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 W przypadku realizacji projektu w partnerstwie należy wskazać, które wydatki ponosi Partner – wybór P1, P2, itd., a które Wnioskodawca (Partner wiodący). Domyślna wartość to W = Wnioskodawca.

11 WKŁAD WŁASNY Kolumna 2: Wkład własny wkład niepieniężnywkład pieniężny Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

12 Możliwe formy: wkład w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; środki finansowe będące w dyspozycji danej instytucji lub pozyskane przez tą instytucję z innych źródeł (np. od sponsorów, darczyńców – tak publicznych jak i prywatnych), w tym środki przeznaczone na wynagrodzenie kadry zaangażowanej przez beneficjenta w realizację projektu EFS, które nie jest finansowane ze środków dofinansowania. W przypadku wykazywania wynagrodzenia kadry powinny być to osoby powiązane z beneficjentem, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które beneficjent oddeleguje do realizacji projektu. W takim przypadku należy wykazać szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu (etat / liczba godzin) niezbędny do realizacji zadania/zadań; opłaty związane z udziałem uczestników w projekcie. Możliwość wykorzystania opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym wspieranym z EFS. Ewentualne opłaty powinny być symboliczne i nie powinny stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i będzie podlegać ocenie pod kątem celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Kolumna 2: Wkład własny – pieniężny (finansowy)

13 Możliwe formy: udostępnianie/użyczanie budynków, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia na potrzeby projektu. Budynki nie muszą być własnością beneficjenta/partnera, mogą być np. udostępnione przez inne podmioty np. gminę. Wkład związany z udostępnianiem pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia – jest kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej kosztom utrzymania lub wynajmu danej infrastruktury. Ponadto należy pamiętać o braku możliwości wykazania w budżecie projektu sprzętu zakupionego z EFS w perspektywie finansowej 2007-2013; świadczenia wykonywane przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych. Wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego świadczenia; kład pieniężny Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Kolumna 2: Wkład własny - niepieniężny

14 Kolumna 2: Wkład własny Wkład własny rozliczany jest na podstawie oświadczenia składanego beneficjentowi przez inne podmioty lub wystawionego przez beneficjenta. Oświadczenie powinno pozwalać na identyfikację wnoszonego wkładu. W ramach przedmiotowego konkursu minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszystkie wydatki w ramach wkładu własnego powinny zostać uzasadnione (pole 1. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie niepieniężnym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników) w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

15 Kolumna 3: Źródła finansowania Należy wskazać źródło finansowania określonej kategorii kosztu – Dofinansowanie (Dof), Jednostki Samorządu Terytorialnego (zwane dalej JST), Prywatny, FP, PFRON, inne. Wartość domyślna – Dofinansowanie (Dof). W przypadku przedsięwzięć finansowanych lub planowanych do sfinansowania z kilku źródeł finansowania, w budżecie projektu Wnioskodawca wskazuje i uzasadnia (pole 2. Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia) źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

16 Kolumna 4: Cross- financing Cross-financing może dotyczyć wyłącznie: zakupu infrastruktury tj. elementów nieprzenośnych na stałe przytwierdzonych do nieruchomości (wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy); dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności zapewnienie realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami; takich kategorii wydatków, których poniesienie stanowi logiczne uzupełnienie działań. Wszystkie wydatki poniesione w ramach cross- financingu powinny zostać uzasadnione w polu Uzasadnienie dla cross- financingu w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

17 Kolumna 5: Środki trwałe Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu dzielą się na: środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu - kwalifikowalne w całości lub w części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole); środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu - kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu (np. rzutnik na szkolenia). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

18 Kolumna 5: Środki trwałe Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350,00 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatków w ramach cross - financingu nie może łącznie przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Ponadto, cross – financing nie może przekroczyć 10% kwoty dofinansowania UE. Wydatki zaplanowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub wyższej 3500 PLN netto powinny zostać uzasadnione w polu Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdującym się pod Szczegółowym budżetem projektu w kontekście niezbędności ich poniesienia oraz w kontekście zastosowania najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody pozyskania (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie dla każdego środka trwałego, ale może dotyczyć również grupy środków trwałych o tym samym przeznaczeniu.

19 Kolumna 6: Personel projektu Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, a łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie; wykonanie zadań potwierdzone jest protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie; ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. należy także pamiętać o wskazaniu w budżecie formy zaangażowania personelu projektu i wymiaru czasu pracy; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20 Kolumna 6: Personel projektu Wydatki kwalifikowalne: Wynagrodzenie personelu: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Pracowniczy Program Emerytalny; Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy; Dodatki do wynagrodzenia; Nagrody, premie oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki niekwalifikowalne: Wpłaty na PFRON; Świadczenia realizowane ze środków ZFŚS; Nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

21 Kolumna 6: Personel projektu Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zatrudnienia, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne. W ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty delegacji służbowych, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostały uwzględnione oraz odpowiednio uzasadnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

22 Kolumna 6: Personel projektu W Szczegółowym budżecie projektu Wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu (etat / liczba godzin - nie dotyczy umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła) niezbędny do realizacji zadania/zadań, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do systemu informatycznego SL 2014 danych w zakresie zaangażowania personelu projektu (tzw. baza personelu): dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko; dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy; w zakresie protokołów - dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

23 Kolumna 8: Pomoc de minimis Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomoc publiczna w ramach Działania 5.7 stanowi pomoc de minimis. Udzielana będzie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073). W projekcie przyjmie ona następujące formy: wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji zwanej również jednorazową dotacją inwestycyjną (JDI) w maksymalnej kwocie nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, wsparcie pomostowe jest to wsparcie uzupełniające do wsparcia finansowego, udzielane w okresie do 12 miesięcy począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Może ono przyjąć formę pomocy finansowej lub usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnym i grupowym), które udzielane będzie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

24 Kolumna 8: Pomoc de minimis Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane do dnia zarejestrowania przez uczestnika projektu działalności gospodarczej nie jest objęte regułami dotyczącymi pomocy publicznej. Beneficjent, w dniu podpisania z uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest mu wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Podmioty udzielające pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, ze zm.) są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Sprawozdania przekazywane są z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

25 Kolumna 11: Zlecone usługi merytoryczne Zlecenie usługi merytorycznej oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji całych działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej; Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych, co do zasady, nie powinna stanowić więcej niż 30% wartości projektu; Nie jest kwalifikowalne zlecanie usługi merytorycznej przez beneficjenta jego partnerom w projekcie i odwrotnie; Zleceniem usługi merytorycznej nie jest zakup pojedynczych towarów lub usług ani angażowanie personelu projektu (chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej czy angażowania personelu projektu); Wszystkie wydatki poniesione jako zlecone usługi merytoryczne powinny zostać uzasadnione w kontekście niezbędności i zasadności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu (pole 5 Uzasadnienie zlecenia usług merytorycznych w projekcie). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

26 W przypadku, gdy Wnioskodawca udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (JDI) w ramach Działania 5.7. w budżecie szczegółowym projektu przy wydatku stanowiącym dotację należy zaznaczyć w polu checkbox opcję tak. Tylko w tym przypadku wartość dotacji nie zostanie wzięta pod uwagę przy wyliczaniu poziomu wkładu własnego jaki będzie musiał wnieść beneficjent. Kolumna 12: Dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

27 Wiersz Wydatki objęte pomocą de minimis wyliczany jest automatycznie po uprzednim wypełnieniu kolumny 8 (Pomoc de minimis) Szczegółowego budżetu projektu. W Konkursie w ramach Działania 5.7 nie wystąpią koszty pośrednie stanowiące pomoc de minimis – pole zostaje niewypełnione. J.1 Sekcja Pomoc publiczna / Pomoc de minimis Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

28 J.1 Podatek VAT Wszystkie kwoty w Szczegółowym budżecie wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem przedłożonym pod Budżetem projektu. W polu 9. Uzasadnienie dla kwalifikacji VAT Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie w kwestii dotyczącej kwalifikacji podatku VAT wraz z podaniem podstawy prawnej wskazującej na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy z listy rozwijanej znajdującej się przy Oświadczeniu Wnioskodawca wybierze opcje ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT lub ww. kwoty są kwotami częściowo zawierającymi VAT, należy przejść do sekcji J i wypełnić załącznik: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

29 F. Zakres finansowy projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa – nabór do 14 września 2015 Uwaga: Należy najpierw wypełnić szczegółowy budżet projektu stanowiący załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie. Część F.2 Podsumowanie budżetu projektu wypełniana jest automatycznie danymi pochodzącymi z części Szczegółowy budżet projektu.

30 F. Zakres finansowy projektu 5.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika Koszt przypadający na jednego uczestnika wyliczany jest automatycznie jako wynik podzielenia wartości z punktu 5.1 Koszty ogółem przez liczbę osób objętych wsparciem (ogółem) wskazana przez Wnioskodawcę w punkcie D.1. W konkursie nie ustanowiono maksymalnego poziomu kosztu jaki może przypadać na uczestnika projektu. Wyliczona wartość będzie więc miała jedynie charakter orientacyjny i porównawczy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

31 F. Zakres finansowy projektu 5.13 Dotacje / 5.9 Wkład własny Wkład własny beneficjenta wynosi 10% wartości projektu pomniejszonej tylko o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu nie jest pomniejszana o wartość. Uwaga: W budżecie szczegółowym projektu przy wydatku stanowiącym dotację należy zaznaczyć w polu checkbox opcję tak. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

32 Zasięg geograficzny i ramy czasowe kwalifikowalności wydatków Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekty w ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terytorium kraju, przy czym projekty skierowane do osób fizycznych obejmują osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, czyli posiada lub podjęła już odpowiednie kroki w kierunku stworzenia w danym miejscu centrum swojej życiowej działalności.

33 Procedura odwoławcza w regulaminach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zgodnie z treścią Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, Beneficjent będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia do IZ RPO WP celem zatwierdzenia regulaminu rekrutacji uczestników projektu oraz regulaminu przyznawania środków, które powinny zawierać m. in. procedurę odwoławczą na każdym etapie rekrutacji uczestników do projektu. W związku z powyższym, planując okresy realizacji poszczególnych działań we wniosku o dofinansowanie, należy uwzględnić możliwość wnoszenia odwołań przez potencjalnych uczestników projektu, a proces wyboru grupy docelowej oraz oceny biznesplanów powinien zawierać jak najmniej etapów pośrednich.

34 Wsparcie umożliwiające uzyskanie/uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielane jest ono do dnia zarejestrowania przez uczestnika projektu działalności gospodarczej. Jest to wsparcie o charakterze uzupełniającym do wsparcia finansowego. Wsparcie to może obejmować m.in.: doradztwo (indywidualne i grupowe); kursy, szkolenia, warsztaty; pomoc prawną. W ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego nie należy planować kursów i szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, które w ramach niniejszego konkursu nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne. Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

35 Zgodnie z treścią Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020, finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w systemie zaliczkowym celem pokrycia obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością Tym samym, uczestnik projektu nie może być zobligowany do przedstawiania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego. W związku z powyższym, nie ma konieczności weryfikowania rozliczenia środków otrzymanych w ramach wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe (finansowe) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

36 Reguła proporcjonalności W umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent zostanie zobowiązany do realizacji projektu w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie oraz do zachowania trwałości rezultatów projektu; Na etapie końcowego wniosku o płatność, projekt rozliczany jest pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie, co nazywane jest regułą proporcjonalności; W przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez komitet monitorujący RPO WP lub w przypadku nieosiągnięcia celu projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego, instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku projektów partnerskich, sposób egzekwowania przez beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera reguluje porozumienie lub umowa partnerska. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

37 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google