Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 29 styczeń 2016 r

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa – nabór do 14 września 2015 Początek kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach EFS: 1 stycznia 2014r. Koniec kwalifikowania wydatków ponoszonych w ramach EFS: 30 czerwca 2023r. W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 18 stycznia 2016 r. Do dofinansowania kwalifikuje się projekt, który nie został ukończony tzn. jest w trakcie realizacji lub realizacja dopiero się rozpocznie. Poniesienie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie dokonywane jest na ryzyko beneficjenta.

3 Budżet projektu Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie, w formie budżetu zadaniowego i ujmuje się je w części szczegółowy budżet projektu. W ramach niniejszego budżetu występują: Koszty bezpośrednie; Koszty pośrednie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

4 Koszty bezpośrednie W ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wykazuje: zgodność kosztów ze stawkami rynkowymi; źródła finansowania; formę zaangażowania personelu projektu i wymiar czasu pracy; podmioty odpowiedzialne za realizacje poszczególnych zadań lub działań; kategorie poszczególnych wydatków, wskazując czy zalicza się on do cross- financingu, środków trwałych, personelu projektu oraz czy stanowi on pomoc de minimis lub usługę zleconą. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

5 Koszty pośrednie Koszty pośrednie to: koszty niezbędne do realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu; koszty administracyjne związane z obsługą projektu; koszty rozliczane wyłącznie ryczałtowo z wykorzystaniem stawek procentowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

6 Koszty pośrednie c.d. Do kosztów pośrednich zaliczamy m.in.: koszty personelu zarządzającego projektem np. koordynatora lub kierownika; koszty zarządu tj. koszty osób uprawnionych do reprezentowania jednostki; koszty personelu obsługowego i obsługi księgowej; zakup, amortyzacja lub najem aktywów używanych na potrzeby ww. personelu; koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) oraz opłaty za media (np.: energia elektryczna, cieplna, opłaty przesyłowe); koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu; Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

7 Koszty pośrednie c.d. koszty ochrony; koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych oraz koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu; wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego; działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup ogłoszeń prasowych, ulotek); koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

8 Koszty pośrednie c.d. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych: 25 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości do 1 mln PLN włącznie; 20 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie; 15 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie; 10 % kosztów bezpośrednich - projekty o wartości przekraczającej 5 mln PLN. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

9 Koszty pośrednie c.d. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross- financingiem. Niedopuszczalne jest wykazywanie kosztów należących do katalogu kosztów pośrednich w ramach kosztów bezpośrednich. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

10 W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości rozliczania projektów w oparciu o uproszczone metody, tj. stawki jednostkowe lub kwoty ryczałtowe. Uproszczone metody rozliczania Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

11 Zasięg geograficzny i ramy czasowe kwalifikowalności wydatków Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekty w ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terytorium kraju, przy czym projekty skierowane do osób fizycznych obejmują osoby mające miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa pomorskiego. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, czyli posiada lub podjęła już odpowiednie kroki w kierunku stworzenia w danym miejscu centrum swojej życiowej działalności.

12 Koszty związane z angażowaniem personelu Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile: obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, a łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie; wykonanie zadań potwierdzone jest protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie; ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

13 Koszty związane z angażowaniem personelu c.d. Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco do systemu informatycznego SL 2014 danych w zakresie zaangażowania personelu projektu (tzw. baza personelu): dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko; dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy; w zakresie protokołów - dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

14 Koszty związane z angażowaniem personelu c.d. Wydatki kwalifikowalne: Wynagrodzenie personelu: wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny. Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy. Dodatki do wynagrodzenia, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Nagrody lub premie. Odpisy na ZFŚS. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

15 Koszty związane z angażowaniem personelu c.d. Wydatki niekwalifikowalne: Wpłaty na PFRON; Świadczenia realizowane ze środków ZFŚS; Nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze; Koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymagalnych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, chyba że: - zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy; - zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie; - obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

16 Koszty związane z angażowaniem personelu c.d. Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zatrudnienia, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne. W ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty delegacji służbowych oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostały uwzględnione oraz odpowiednio uzasadnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

17 Zlecenie usług merytorycznych Zlecenie usługi merytorycznej oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem projektu, realizacji całych działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej; Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych, co do zasady, nie powinna stanowić więcej niż 30% wartości projektu; Nie jest kwalifikowalne zlecanie usługi merytorycznej przez beneficjenta jego partnerom w projekcie i odwrotnie; Zleceniem usługi merytorycznej nie jest zakup pojedynczych towarów lub usług ani angażowanie personelu projektu (chyba że stanowią one część zleconej usługi merytorycznej czy angażowania personelu projektu). Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

18 Cross- financing Cross-financing może dotyczyć wyłącznie: takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności zapewnienie realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami; takich kategorii wydatków, których poniesienie stanowi logiczne uzupełnienie działań; zakupu infrastruktury tj. elementów nieprzenośnych na stałe przytwierdzonych do nieruchomości (wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy); dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

19 Środki trwałe Środki trwałe ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu dzielą się na: środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu - kwalifikowalne w całości lub w części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu; środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu - kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20 Środki trwałe Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350,00 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatków w ramach cross - financingu nie może łącznie przekroczyć 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Ponadto, cross – financing nie może przekroczyć 10% kwoty dofinansowania UE.

21 Taryfikator Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 W taryfikatorze (załącznik nr 6 do regulaminu konkursu) zostały określone przez IOK stawki rynkowe najczęściej finansowanych towarów lub usług. Taryfikator nie stanowi katalogu zamkniętego, co oznacza, że dopuszczalne jest ujmowanie w budżecie projektu kosztów w nim niewskazanych. Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że poszczególne koszty w budżecie projektu nie powinny przekraczać ich wysokości. Wnioskodawca sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu jest zobowiązany dokonać rzetelnego i racjonalnego szacowania kosztów, w związku z tym koszty w budżecie powinny być, co do zasady, niższe niż stawki maksymalne. Wskazanie stawek maksymalnych będzie możliwe w przypadkach, które będą wynikały ze specyfiki projektu, co znajdzie odzwierciedlenie w treści wniosku o dofinansowanie projektu.

22 WKŁAD WŁASNY Wkład własny wkład niepieniężnywkład pieniężny Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

23 udostępnianie/użyczanie budynków, pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia na potrzeby projektu; świadczenia wykonywane przez wolontariuszy; dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią uczestnikom danego projektu. Wartość wkładu niepieniężnego powinna być potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom. wynagrodzenie kadry merytorycznej zaangażowanej w realizację projektu, która nie jest finansowana ze środków projektu, środki finansowe będące w dyspozycji danej instytucji lub pozyskane przez tą instytucję z innych źródeł; wkład w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; środki wpłacane przez podmioty zewnętrzne (np. przez uczestników projektu, pracodawców, sponsorów). wkład niepieniężny wkład pieniężny Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

24 Wkład własny c.d. Wkład własny rozliczany jest na podstawie oświadczenia składanego beneficjentowi przez inne podmioty lub wystawionego przez beneficjenta. Oświadczenie powinno pozwalać na identyfikację wnoszonego wkładu. W ramach przedmiotowego konkursu minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

25 Pomoc publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Pomoc publiczna w ramach Działania 5.7 stanowi pomoc de minimis. Udzielana będzie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073). W projekcie przyjmie ona następujące formy: wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji zwanej również jednorazową dotacją inwestycyjną (JDI) w maksymalnej kwocie nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia, wsparcie pomostowe jest to wsparcie uzupełniające do wsparcia finansowego, udzielane w okresie do 12 miesięcy począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Może ono przyjąć formę pomocy finansowej lub usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnym i grupowym), które udzielane będzie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

26 Pomoc publiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane do dnia zarejestrowania przez uczestnika projektu działalności gospodarczej nie jest objęte regułami dotyczącymi pomocy publicznej. Beneficjent, w dniu podpisania z uczestnikiem projektu Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest mu wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. Podmioty udzielające pomocy zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, ze zm.) są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Sprawozdania przekazywane są z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

27 Wsparcie umożliwiające uzyskanie/uzupełnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielane jest ono do dnia zarejestrowania przez uczestnika projektu działalności gospodarczej. Jest to wsparcie o charakterze uzupełniającym do wsparcia finansowego. Wsparcie to może obejmować m.in.: doradztwo (indywidualne i grupowe); kursy, szkolenia, warsztaty; pomoc prawną. W ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego nie należy planować kursów i szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, które w ramach niniejszego konkursu nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne. Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

28 Reguła proporcjonalności W umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent zostanie zobowiązany do realizacji projektu w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie oraz do zachowania trwałości rezultatów projektu; Na etapie końcowego wniosku o płatność, projekt rozliczany jest pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie, co nazywane jest regułą proporcjonalności; W przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez komitet monitorujący RPO WP lub w przypadku nieosiągnięcia celu projektu, wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego, instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku projektów partnerskich, sposób egzekwowania przez beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera reguluje porozumienie lub umowa partnerska. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.07.00-IZ-00-22-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google