Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

2 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 10. 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. 2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół. 3. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania: 1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania; 2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora. 4. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego. (jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal). Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

3 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 11. 1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. 1.Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator: 1) (pomimo pisemnego upomnienia nadal) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub 3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub 4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku ze zbyciem budynku albo w związku z koniecznością, rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4....

4 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 11.... 3. Właściciel lokalu, (w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku), może wypowiedzieć stosunek najmu: 1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; 2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego; 3) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, lokatorowi, którego małżonkowi lub osobie pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu z lokatorem przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego... 9. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 4 lokatorowi przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, (z zastrzeżeniem art. 32). 10. Z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku....

5 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 14. 1.W przypadku, gdy dochody osoby eksmitowanej uniemożliwiają wynajęcie innego lokalu mieszkalnego, Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, wobec: 1) kobiety w ciąży, 2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm. 2 )) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3) obłożnie chorych, 4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 5) osoby posiadającej status bezrobotnego, 6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Uzasadnienie zmiany Zmiana zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów w zakresie określenia przez sądy uprawnień osób zobowiązanych do opróżnienia lokalu do otrzymania lokalu socjalnego od gminy. Proponowana zmiana zapisów art. 14 ust. 4 miałaby na celu zobowiązanie sądu do każdorazowej analizy sytuacji materialnej i zniesienia obowiązku orzekania o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego wobec osób wymienionych w ust. 4 w przypadku, gdy dochody tej osoby umożliwiają wynajęcie innego lokalu mieszkalnego. Sądy w takiej sytuacji powinny również orzekać o braku uprawnienia do otrzymania pomieszczenia tymczasowego. (Unia Metropolii Polskich)

6 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 32. (W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na właściwej gminie). Uzasadnienie zmiany W art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów... Dotyczącym obowiązku gminy w zakresie dostarczenia lokali zamiennych dla najemców mieszkających w budynkach przeznaczonych do remontu lub rozbiórki wprowadzić ust. 2 wyłączający takie zobowiązanie w ściśle określonej sytuacji. Proponuje się, aby gmina zwolniona była z obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego, jeżeli: - nieruchomość nie należy do mieszkaniowego zasobu gminy, a od momentu wejścia w życie zmian do ustawy została ona przejęta przez innego właściciela, - najemcy nie spełniają kryterium dochodowego ustalonego przez radę gminy w uchwale o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W konsekwencji przejęcie nieruchomości przez nowego właściciela skutkować będzie wstąpieniem w obowiązek zapewnienia przez niego lokali zamiennych dla najemców, których dochody przekraczają kwoty określone w uchwale rady gminy, na wypadek remontu bądź wydania decyzji o konieczności opróżnienia budynku. (Unia Metropolii Polskich)

7 Obecne brzmienie Art. 19. Do ochrony praw lokatora do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Uzasadnienie zmiany Przy konieczności wykwaterowania mieszkańców z budynku przeznaczonych do rozbiórki z uwagi na przedstawione wyżej okoliczności - zastosowanie trybu wynikającego z przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów (….) nie daje właścicielowi (gminie) możliwości skutecznego podejmowania działań wynikających z nakazów wydanych przez organ nadzoru budowlanego w zakresie opróżnienia budynku. Aktualny tryb wypowiedzenia umowy najmu w przypadku wykwaterowań z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w powiązaniu z: a) koniecznością uzyskania sądowego nakazu opróżnienia lokalu (eksmisji), b) procedurą wykonania wyroku przez komornika sądowego pozostaje w rażącej sprzeczności z dyspozycjami prawa budowlanego, ale przede wszystkim uniemożliwia właścicielowi przeciwdziałanie zagrożeniu życia i mienia mieszkańców. Gminy wielokrotnie mimo przedstawienia najemcom lokali w takich budynkach oferty najmu lokalu zamiennego napotykają się na odmowę ze strony najemców przyjęcia oferowanego lokalu, spełniającego ustawowe kryteria lokalu zamiennego. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku bezumownych użytkowników lokali (tj. osób, które samowolnie zajęły lokale wcześniej opróżnione z najemców; osób, którym wcześniej wypowiedziana została umowa najmu np. z powodu zaległości czynszowych; osób pozostawionych przez dotychczasowych najemców), przy czym tu barierą jest brak uprawnienia tych osób do lokalu zamiennego. Nie bez znaczenia są również przypadki długotrwałego nie zamieszkiwania osób zajmujących lokale komunalne, co powoduje brak możliwości uzyskania w krótkim czasie tytułu opróżnienia lokalu z ruchomości stanowiących własność tych osób.

8 Decyzje nakazujące właścicielowi opróżnienie budynku z mieszkańców w związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców maja charakter administracyjny, natomiast tryb opróżnienia budynku przez właściciela opiera się na regulacjach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów (…) lub ustawie – Kodeks cywilny. Taka sytuacja powoduje, przy braku dobrowolnej współpracy ze strony mieszkańców zbędne (wielomiesięczne) wydłużenie procedur uzyskania przez gminę nakazu opróżnienia lokalu w drodze postępowania sądowego, a następnie przeprowadzenia egzekucji komorniczej, powodując z uwagi na upływ czasu zwiększenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa. W efekcie prowadzonych postępowań sądowych o nakazanie opróżnienia lokalu gmina i tak uzyskuje sądowy nakaz na opróżnienie lokalu w budynku zagrożonym katastrofą budowlaną, zatem przy spełnieniu ustawowego wymogu zapewnienia przez gminę: a) lokalu zamiennego na rzecz najemcy lokalu, b) lokalu socjalnego na rzecz osoby uprawnionej do uzyskania pomocy mieszkaniowej w tej formie c) lub pomieszczenia tymczasowego na rzecz osób, zajmujących lokale bez tytułu prawnego wprowadzenie trybu administracyjnego opróżnienia lokali w budynkach zagrożonych katastrofą budowlaną, jak również w budynkach przeznaczonych na realizację celu publicznego jest w pełni uzasadnione.

9 Propozycja zmiany Należałoby zmienić tryb rozwiązania umowy najmu z najemcą oraz sposób wykwaterowania osób zamieszkującym w budynku, przeznaczonym do rozbiórki ze względu na: a)bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców – budynki zagrożone wystąpieniem katastrofy budowlanej, na które w trybie administracyjnym (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) wydano decyzję nakazującą opróżnienie budynku z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 KPA), b)realizację celów publicznych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania całej aglomeracji. Zmiana obecnych regulacji winna nastąpić w powiązaniu ze stosownymi zmianami: w ustawie o ochronie praw lokatorów (…) w ustawie – Kodeks cywilny, w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego w ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego w ustawie – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poprzez wprowadzenie administracyjnego trybu opróżnienia komunalnych budynków z mieszkańców (nadanie klauzuli wykonalności uprawniającej organ gminy do wykonania czynności egzekucyjnych w tym zakresie), przy zagwarantowaniu ustawowej ochrony osób zamieszkujących w tych budynkach w zakresie zapewnienia lokali zamiennych, lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych. Przysługujący stronom tryb odwoławczy nie wstrzymywałby jednak wykonania decyzji administracyjnej.

10 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali

11 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 12 1.Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Uzasadnienie to winno stanowić załącznik do uchwały. Uzasadnienie zmiany Ustawodawca w sposób szczególny potraktował opisaną sytuację w praktyce jednak zdarza się, że przepis ten jest nadużywany w związku z powyższym zasadnym jest wpisanie dodatkowego zapisu, iż uzasadnienie to winno stanowić załącznik do uchwały.

12 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 18 1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później (w formie aktu notarialnego) określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.... 2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali (zaprotokołowanej przez notariusza). Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.... 1. (Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale). Art. 30 2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności: 3) sprawozdanie zarządu lub zarządcy i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Uzasadnienie zmiany Na skutek zmiany powstałaby sytuacja klarowna i zgodna z wolą tych wspólnot, które chcą mieć bezpośredni wpływ na wybór zarządcy, do czego zresztą powinni mieć prawo. Warto także się zastanowić nad treścią art. 20, obligującego „dużą” wspólnotę do wyboru jedno lub wieloosobowego zarządu. W sytuacji, w której wspólnota może powierzyć zarządzanie nieruchomością wspólną dowolnej osobie fizycznej lub prawnej wybór Zarządu powinien być fakultatywny, a nie obligatoryjny. Nie jest także jasne, dlaczego o obowiązku wyboru Zarządu ma decydować liczba 7 – przed nowelizacja była nią liczba 10, co także trudno było zrozumieć.

13 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 20 1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali mogą (są obowiązani) podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Uzasadnienie zmiany Proponowana zmiana jest zgodna z duchem ustawy o własności lokali, dając członkom wspólnot mieszkaniowych pełne prawo do podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości wspólnej. Na skutek zmiany powstałaby sytuacja zgodna z wolą tych wspólnot, które chcą mieć bezpośredni wpływ na wybór zarządcy, do czego zresztą powinni mieć prawo. Jeśli wspólnota podejmie uchwałę, to dla jej wykonania nie jest konieczny dodatkowy dokument w postaci oświadczenia woli złożonego przez Zarząd. Tego poglądu nie podzielają niektórzy zarządcy twierdząc, że art. 21 na to w żadnym wypadku nie zezwala. W świetle art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego (Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje) trudno się jednak zgodzić z takim poglądem. Czytelna uchwała wspólnoty musi być wykonana, jeśli tylko sąd nie wstrzyma jej wykonania. W żadnym wypadku nie może być przeszkodą brak pisemnego wyrażenia woli w tej sprawie przez Zarząd wspólnoty.

14 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 21 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. 2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. 2a. Oświadczenie woli może być także złożone bezpośrednio przez właścicieli lokali w formie uchwały z uwzględnieniem treści art. 23. 3. Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali. Uzasadnienie zmiany Nie ulega wątpliwości, że chcąc tak znowelizować ustawę o własności lokali, aby nie trzeba jej było nowelizować cyklicznie, powinno się uważnie przeanalizować inne jeszcze zapisy. Uważam za konieczne aby do prac nad nowelizacją niezwłocznie przystąpić, przy czym nie powinno się pominąć stanowiska fachowców, za których uważam tych, którzy na co dzień na bazie tej ustawy pracują, czyli licencjonowanych zarządców nieruchomości (przy całym szacunku dla ministerialnych urzędników).

15 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 23 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. 2. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. 2a. (Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej). Uzasadnienie zmiany Art. 23 ust. 2a narusza równość podmiotów, gdyż właściciele posiadający łącznie co najmniej 1/5 udziałów w przypadku gdy większość udziałów należy do jednego właściciela decydują o bieżącej gospodarce wspólnoty. Takie przypadki występują w budynkach należących do Gminy, w których następuje sukcesywne wyodrębnianie lokali. Powyższy zapis powoduje nagminne przyjmowanie tej zasady głosowania i powoduje to, że w wielu sprawach Gmina, choć posiadająca większość udziałów jest przegłosowana ze szkodą dla niej. Zaskarżenie powyższych uchwał do sądu w znacznym stopniu wydłuża czas uchylania uchwał. Prawo zaskarżania posiadają jednak również właściciele 1/5 udziałów., Jednak treść takiej uchwały będzie mogła być podjęta również w trybie fakultatywnym. W świetle powyższego winien zostać skreślony w całości zapis art. 23 ust. 2a ustawy.

16 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 28. (Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy). Uzasadnienie zmiany Każdy obywatel świadczący pracę za wynagrodzenie winien zarejestrować taką działalność i opłacać podatki. W praktyce, jedyną formą rozliczenia wynagrodzenia dla członka zarządu wspólnoty, nie prowadzącego działalności gospodarczej, jest kompensata z ponoszonymi kosztami na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnej. Stosowana praktyka zwalniania członka zarządu z opłat eksploatacyjnych jest naruszeniem przepisów podatkowych.

17 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 29 1.Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, (określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową) ewidencję księgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. 1d.... 1c. (Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji). Uzasadnienie zmiany Zapis zobowiązanie zarządcy do podjęcia czynności zmierzających do opracowania dokumentacji technicznej jest pustym zapisem. Art. 29.1d jest wystarczający

18 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

19 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 9. W sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97b ust. 3 1 pkt 1, art. 122 i art. 126, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Uzasadnienie zmiany

20 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 68. 2. (Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. 2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku: 1) zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem ust. 2b; 2) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; 3) zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa; 4) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe; 5) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. 2b. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia. 2c. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a, za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku). Uzasadnienie zmiany Skoro wolą gminy, która ma zagwarantowane ustawowo prawo do prowadzenia samodzielnej gospodarki swoim majątkiem, było udzielenie bonifikaty, to widocznie było to uzasadnione, np. perspektywą konieczności poniesienia znacznych nakładów w niedalekiej przyszłości w związku z niezbędnym remontem budynku, co przy braku możliwości podniesienia czynszu najmu do poziomu adekwatnego do przewidywanych kosztów uzasadniało decyzję o udzieleniu bonifikaty. Ponadto: - Jedną z przesłanek skłaniających gminę do udzielania znacznych bonifikat przy zbywaniu lokali jest stworzenie możliwości swobodnego obrotu mieszkaniami, co prowadzi do tego, że każdy zajmuje takie mieszkanie, na jakie go stać. - Każda transakcja kupna-sprzedaży lokalu daje gminie przychody z tytułu pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych, który w całości jest dochodem gminy. - Jeśli najemca, który lokal wykupił, zmieni jego przeznaczenie, tzn. w lokalu będzie prowadził działalność gospodarczą, to gmina nie tylko otrzyma wyższy podatek od nieruchomości, ale dodatkowo profity z tytułu podatku dochodowego lub obrotowego. Nie wydaje się więc, aby jakikolwiek ograniczanie możliwości swobodnego dysponowania przez byłych najemców nabytymi lokalami mieszkalnymi było logicznie uzasadnione.

21 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 93 1. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu stosuje się przepisy art. 94. 2. Zgodność z ustaleniami planu w myśl ust. 1 dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.... 4. (Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95, opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1). 5. (Opinię, o której mowa w ust. 4, wyraża się w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie). Uzasadnienie zmiany

22 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 94 1. W przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli 1) (nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo) 2) (jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, a jeżeli dla nieruchomości podlegającej podziałowi wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzja ta obowiązuje w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 97 ust. 1, jeżeli jest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu określonymi w tej decyzji. 2. (Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o podział został złożony: 1) po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub 2) po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu - postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1). Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, podział nieruchomości może nastąpić po wejściu w życie tego planu. 3. (Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu).

23 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 182 1. Licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;... 6) Przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej Art. 187 1. Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;... 6) Przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin uprawniający do otrzymania licencji zawodowej Uzasadnienie zmiany Brak egzaminu dla zarządców i pośredników spowoduje że na rynek trafi grupa osób bez właściwego przygotowania do zawodu. Jest to szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do tworzącej się grupy sprywatyzowanych zasobów spółdzielczych. Działalność na rynku nieruchomości jest coraz trudniejsza. Brak pieniędzy na remonty, wymagane prawem przeglądy, rosnące ceny usług komunalnych wymagają profesjonalizmu w realizacji głównego zadania zarządcy utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

24 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

25 Obecne brzmienie z prozycją zmian Art. 3 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — należy przez to rozumieć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub udzielenie warunków zabudowy, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

26 Obecne brzmienie Art.10 1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Minister właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi rejestr świadectw energetycznych budynków. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. 1.W rejestrze świadectw energetycznych budynków zamieszcza się przesłaną przez osobę wykonującą kopię świadectwa energetycznego oraz dane: 1) dotyczące budynku, takie jak: - adres, a w przypadku jego braku, identyfikator działki, na której usytuowany jest budynek, - dane dotyczące właściciela lub zarządcy, - charakterystyka energetyczna; 2) dotyczące osoby uprawnionej do sporządzania świadectwa, takie jak: - imię i nazwisko, - kopię świadectwa uprawniającego do wykonywania świadectwa energetycznego 3) datę wystawienia świadectwa energetycznego. 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru mając na uwadze zapewnienie właściwego prowadzenia rejestrów, przy uwzględnieniu wymogów i danych, o których mowa odpowiednio w ust. 18.

27 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: 1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, b) płyt do składowania obornika, c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50m, e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2; 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; 2a) budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 5000 nm2 i o wysokości do 12 m; 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; 1a) przebudowie budynków mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2a;

28 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 30 4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. „4a. Do zgłoszenia budowy. o której mowa w art 29 ust. 1 pkt 2a, należy ponadto dołączyć trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami lub sprawdzeniami, wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakładą, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w formie decyzji. Postanowienie może być wydane tylko jeden raz. 4b.W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a, właściwy organ sprawdza: I) prawidłowość i kompletność zgłoszenia; 2) kompletność projektu budowlanego, 3) czy projekt budowlany został sporządzony przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i należącą do właściwej izby samorządu zawodowego; 4) posiadanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń lub sprawdzeń; 5) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 4c.Przedłożone egzemplarze projektu budowlanego, o którym mowa w ust 4a, podlegają ostemplowaniu pieczęcią urzędową..Jeden egzemplarz projektu podlega zwrotowi inwestorowi, drugi jest przechowywany przez właściwy organ, a trzeci przekazywany do organu nadzoru budowlanego. 4d.Właściwy organ oraz organ nadzoru budowlanego przechowują ostemplowane projekty budowlane co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.”,

29 5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni, a w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a, w terminie 60 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 5a.Jeżeli zostało wydane, w trybie art. 46b ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieg terminu, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia sprawy o wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli: 1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę; 2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; 3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 4) obowiązek, o którym mowa w ust. 4a, nie został wykonany albo został wykonany nieprawidłowo. 6a. W przypadku gdy doręczenie sprzeciwu nie nastąpiło przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5. o skuteczności wniesienia sprzeciwu decyduje data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.”;

30 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 36a. 1.Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub (innych) warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę albo po dokonaniu nowego zgłoszenia w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a.”

31 Obecne brzmienie przepisu z propozycją zmian Art. 40. 1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4. 3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeniesienia zgłoszenia budowy, o której mowa w art.29 ust. 1 pkt 2a.”

32 Obecne brzmienie przepisu z propozycją zmian Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 2. Pracami przygotowawczymi są: 1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 2) wykonanie niwelacji terenu; 3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. 4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, albo w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: 1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7; 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7; 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2. 5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

33 Obecne brzmienie z propozycja zmian Art. 42.1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany: 1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; 2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych; 3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki). 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a i 19. Właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami. 3a.Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 4. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

34 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 43. 1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a i 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

35 Obecne brzmienie z propozycją zmian Art. 48. 1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo wymaganego zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a..

36 Obecne brzmienie z propozycją zmiany Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, albo budynku mieszkalnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

37 Obecne brzmienie Art. 68. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany: 1)nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; 2)przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów; 3)zarządzić: a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania, b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania. Uzasadnienie zmiany Należałoby zmienić tryb wykwaterowania najemców lokali oraz bezumownych użytkowników lokali (osób nie posiadających tytułu prawnego do zajmowanych lokali), zamieszkującym w budynku komunalnym przeznaczonym: a)do rozbiórki ze względu na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia mieszkańców – budynki zagrożone wystąpieniem katastrofy budowlanej, na które w trybie administracyjnym (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) wydano decyzję nakazującą opróżnienie budynku z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 KPA), a) remontu, wymagającego wykwaterowania mieszkańców - budynki, na które w trybie administracyjnym (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) wydano decyzję nakazującą właścicielowi.

38 Zmiana obecnych regulacji winna nastąpić w powiązaniu ze stosownymi zmianami: - w ustawie o ochronie praw lokatorów (…) - w ustawie – Kodeks cywilny, - ustawie – Kodeks postępowania cywilnego - ustawie – Kodeks postępowania administracyjnego - ustawie – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poprzez wprowadzenie administracyjnego trybu opróżnienia komunalnych budynków z mieszkańców (nadanie klauzuli wykonalności uprawniającej organ gminy do wykonania czynności egzekucyjnych w tym zakresie), przy zagwarantowaniu ustawowej ochrony osób zamieszkujących w tych budynkach w zakresie zapewnienia lokali zamiennych, lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych. Przysługujący stronom tryb odwoławczy nie wstrzymywałby jednak wykonania decyzji administracyjnej. Obecne brzmienie Art. 69. 1. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających. 2. Do zastosowania, na koszt właściciela lub zarządcy, środków przewidzianych w ust. 1 są upoważnio również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O podjętych działaniach organy te powinny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ. Uzasadnienie zmiany Wydane przez służby nadzoru budowlanego decyzje nakazujące opróżnienie budynków zagrożonych wystąpieniem katastrofy budowlanej, bądź wykonania remontu budynku, który wymaga czasowego wykwaterowania mieszkańców nie przewidują trybu umożliwiającego skuteczne wykonanie nałożonej decyzji.

39 Problemem opóźniającym ostateczne wykwaterowanie mieszkańców z takich budynków jest: a)odmowa przyjęcia przez najemcę oferowanego docelowego lokalu zamiennego lub lokalu zamiennego na czas trwania remontu. Gmina, przedkładając propozycję lokalu zamiennego w znaczącej części przypadków, napotyka na odmowę najemcy przyjęcia przedłożonej oferty ze względu na odmienne oczekiwania co do standardu proponowanych lokali zamiennych, co jest przyczyną opóźnień w realizacji wydanych decyzji nakazujących opróżnienie budynków w katastrofalnym stanie technicznym. Gmina zmuszona jest w takim przypadku do przedłożenia kolejnych ofert lub skierowania sprawy do sądu o eksmisję najemcy lub bezumownego użytkownika lokalu. a)duża liczba rodzin, zamieszkujących bez tytułu prawnego w lokalach usytuowanych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu. Brak tytułu prawnego do lokalu wynika bądź z faktu wypowiedzenia umów najmu przez wynajmującego z przyczyn określonych w ustawie, bądź też na skutek dokonanego nielegalnego zajęcia lokali wcześniej opróżnionych. a)długotrwałego nie zamieszkiwania osób zajmujących lokale komunalne, co powoduje brak możliwości uzyskania w krótkim czasie tytułu opróżnienia lokalu z ruchomości stanowiących własność tych osób. Procedura opróżnienia takich lokali wiąże się więc z koniecznością uzyskania prawomocnego wyroku sądowego nakazującego eksmisję użytkownika z zajmowanego przez niego lokalu, a następnie wdrożenia. Decyzje nakazujące właścicielowi opróżnienie budynku z mieszkańców w związku z nieodpowiednim stanem technicznym budynku, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców maja charakter administracyjny, natomiast tryb opróżnienia budynku przez właściciela opiera się na regulacjach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów (…) lub ustawie – Kodeks cywilny.

40 Wprowadzenie zatem wprowadzenie trybu administracyjnego opróżnienia lokali w budynkach zagrożonych katastrofą budowlaną, jak również w budynkach przeznaczonych do remontu, który wymaga czasowego wykwaterowania mieszkańców, przy spełnieniu ustawowego wymogu zapewnienia przez gminę: lokalu zamiennego na rzecz najemcy lokalu, lokalu socjalnego na rzecz osoby uprawnionej do uzyskania pomocy mieszkaniowej w tej formie lub pomieszczenia tymczasowego na rzecz osób, zajmujących lokale bez tytułu prawnego jest w pełni uzasadnione. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować sprzeczność pomiędzy trybem nakładania obowiązków (decyzja administracyjna) na właściciela w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektu budowlanego i wyeliminowania zagrożenia życia i mienia mieszkańców a faktycznymi możliwościami prawnymi natychmiastowego wykonania przez gminę nałożonego obowiązku na tle zawartych umów najmu i trybu wynikającego z przepisów ogólnych prawa cywilnego.

41 Obecne brzmienie Art. 70.1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę Propozycja nowego rozwiązania W art, 70 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 1 dotyczy obiektu liniowego, dopuszczalne jest, do czasu usunięcia uszkodzeń, wykonanie i użytkowanie części obiektu liniowego, umożliwiającej korzystanie z tego obiektu. Właściciel obiektu jest wówczas obowiązany ustanowić kierownika robót oraz bezzwłocznie powiadomić o wykonywanych robotach organ nadzoru budowlanego) określając termin użytkowania i rozbiórki wykonanej w ten sposób części obiektu liniowego.”.

42 Ustawa z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

43 Obecne brzmienie Art. 17. 1. Na Fundusz składają się: 3a) wpływy ze sprzedaży bankom hipotecznym wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych ze środków Funduszu, Propozycja nowego rozwiązania W art. l7 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie; „3a) wpływy ze sprzedaży bankom lub bankom hipotecznym wierzytelności, z tytułu kredytów udzielonych ze środków Funduszu” Uzasadnienie zmiany (brak)

44 Obecne brzmienie Art. 18. Środki Funduszu przeznacza się na: 11) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu i nabytych przez banki hipoteczne, Propozycja nowego rozwiązania pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) dokonywanie dopłat do odsetek od kredytów, udzielonych ze środków Funduszu i nabytych przez banki lub banki hipoteczne,” Uzasadnienie zmiany (brak)

45 Obecne brzmienie Art. 21b. 1. Ze środków Funduszu mogą być dokonywane dopłaty do odsetek od kredytu udzielonego na zasadach określonych w art. 19 i 20, jeżeli kredyt ten został udzielony: 1) ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt 1 lub 3, a wierzytelność z tego tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi hipotecznemu lub funduszowi sekurytyzacyjnemu, Propozycja nowego rozwiązania ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ze środków Funduszu na cele wskazane w art. 18 pkt. 1 lub 3, a wierzytelność z tego tytułu została sprzedana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi lub bankowi hipotecznemu lub funduszowi sekurytyzacyjnemu,”. Uzasadnienie zmiany (brak)

46 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

47 Obecne brzmienie Art. 3.2. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, udziela się, jeżeli liczba lokali mieszkalnych, zakupionych przez gminę w jednym budynku w ramach tego przedsięwzięcia, nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku. Art. 5. 1. Finansowego wsparcia udziela się gminie albo związkowi międzygminnemu na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego: 1) budowy budynku; 2) remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku; 3) zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy. 4. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli liczba lokali mieszkalnych tworzonych z udziałem gminy lub związku międzygminnego nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku. 5. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1, udziela się, jeżeli tworzenie lokali z udziałem gminy lub związku międzygminnego nie jest realizowane przy udziale kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Art. 13.2. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1, wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć połowy udziału gminy, związku międzygminnego albo powiatu w kosztach przedsięwzięcia. Art. 17.3. W przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek inwestora jest wykonanie przez gminę, powiat lub związek międzygminny świadczenia na rzecz towarzystwa budownictwa społecznego, wynikającego z umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, oraz zakończenie inwestycji przez towarzystwo budownictwa społecznego. Przepis art. 16 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

48 Propozycja nowego rozwiązania Wprowadzenie do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przepisu umożliwiającego gminom uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego również do budowy lokali mieszkalnych za zobowiązanie się gminy: - do wydzielenia z istniejącego mieszkaniowego zasobu gminy odpowiedniej powierzchni użytkowej lokali socjalnych, - do zasiedlenia nowo powstałych lokali najemcami, których dotychczasowe lokale zostaną przekwalifikowane na lokale socjalne, dotyczyłoby to również sytuacji, gdy najemca dofinansowanego budynku opuszcza mieszkanie, do którego zostaje wprowadzony lokator, którego lokal zostaje przekwalifikowany na lokal socjalny (trójzamiana). Duże koszty budowy wynikające z wysokiego standardu budowanych lokali socjalnych wymuszonego obowiązującymi przepisami i normami powodują, że odchodzi się od budowy nowych lokali socjalnych. Kierunek rozwoju budownictwa zakłada budowanie nowych lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, do których przeprowadza się lokatorów zajmujących lokale mieszkalne, o standardzie umożliwiającym przekwalifikowanie ich na lokale socjalne. (Propozycja UMP)

49 Wady uregulowań prawnych dotyczących budownictwa socjalnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.u nr 251 poz. 1884) praktycznie uniemożliwiają realizację tego typu inwestycji: - wymagany wysoki wkład własny (wysokość finansowego wsparcia nie może przekroczyć połowy udziału gminy) - dofinansowanie po zakończeniu inwestycji (100% finansowania inwestycji w trakcie realizacji po stronie gminy) - konieczność wspólnego realizowania mieszkań socjalnych z mieszkaniami o innym przeznaczeniu (społeczne, deweloperskie)- udział mieszkań socjalnych w budynku nie może przekroczyć 50% (skutki: trudności ze zbyciem mieszkań „nie socjalnych”, różne stawki czynszu w ramach budynku, różny standard mieszkań). (GTBS)

50 USTAWA z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

51 Obecne brzmienie Art. 41.12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Propozycja nowego rozwiązania Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieka lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu objętemu społecznym programem mieszkaniowym rozumie się: 1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 2) urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i smalą architekturę, 3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z wyżej wymienionymi obiektami.

52 Uzasadnienie zmiany Ominięcie uregulowań w zakresie definicji infrastruktury społecznej towarzyszącej budownictwu społecznemu powoduje wzrost stawki VAT z 7% do 22%. Powyższa regulacji powoduje zwiększenie kosztów inwestycji realizowanych przez spółki gminne oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego zajmujące się budową mieszkań pod wynajem oraz mieszkań komunalnych, zabezpieczających wykonywanie zadań własnych gmin w zakresie zapewnienia mieszkań.

53 Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych

54 Obecne brzmienie Art. 17.1.44) Wolne od podatku są: Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Propozycja nowego rozwiązania Wolne od podatku są: Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych uzyskiwane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Uzasadnienie zmiany Obecna regulacja powoduje, że uszczuplenie środków finansowych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych poprzez konieczność zapłaty przez wskazane jednostki podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych z innych źródeł niż zasób mieszkaniowy tj. m.in. wynajmu lokali użytkowych, reklam itp. Biorąc pod uwagę fakt, że uzyskiwane środki z innych źródeł zawsze służyły na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, którego potrzeby zwłaszcza w zakresie remontów są bardzo duże uważamy, że propozycja nowego rozwiązania da tym jednostkom możliwość właściwego wykorzystania środków dla potrzeb zamieszkałych osób i utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym.

55 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

56 Obecne brzmienie Art. 25.3. Likwidując zakład budżetowy, organ, o którym mowa w ust.1 określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu; w przypadku państwowego zakładu budżetowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Propozycja nowego rozwiązania Proponowane brzmienie art.25 ust.3: Likwidując zakład budżetowy,organ, o którym mowa w ust.1 określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu zakładu oraz sytuację prawną pracowników likwidowanego zakładu; w przypadku państwowego zakładu budżetowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Uzasadnienie zmiany Wprowadzenie tego zapisu pozwoli organowi podejmującemu decyzję o likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną na dokonanie wyboru takiej formy regulacji sytuacji prawnej pracowników likwidowanej jednostki, która spowoduje zmniejszenie kosztów likwidacji zakładu.

57 Obecne brzmienie Art. 193 kierownik jednostki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki Art. 143 pkt 1 upzp wskazuje na możliwość zawarcia umowy na czas nieoznaczony na dostawę: - wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci, - energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, - gazu z sieci gazowej, - ciepła z sieci ciepłowniczej, - licencji na oprogramowanie komputerowe Jednocześnie art. 142 pkt 4 pozwala na zawieranie umów długoletnich na np. - obsługę rachunku bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat, - ubezpieczenia, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat Propozycja nowego rozwiązania w art. 193 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, zmienić zapis, że (...) kierownik jednostki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki za wyjątkiem umów określonych przepisach prawo zamówień publicznych lub w art. 193 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, zmienić zapis, że (...) kierownik jednostki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne na okres dłuższy niż rok w przypadkach uzasadniających korzyści ekonomiczne.

58 Ustawa z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

59 Obecne brzmienie Art. 3a. 1. Na wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, przed dokonaniem czynności wymienionych w art. 3 ust. 1, premia gwarancyjna może być: 1) wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku zaawansowania: a) budowy własnego domu jednorodzinnego, w wysokości co najmniej 20 % jego wartości kosztorysowej, b) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna własność lokalu mieszkalnego, w wysokości co najmniej 50 % jej wartości kosztorysowej; 2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku: a) wniesienia co najmniej 50 % wymaganego przez spółdzielnię mieszkaniową wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, b) wpłacenia co najmniej 50 % wartości kosztorysowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, c) wniesienia co najmniej 50 % kwoty partycypacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9. 2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 1 jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, na dzień złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej, w tym pisemnego zaświadczenia inwestora, lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wymaganych nakładów. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku. 3. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2 lub w związku z dokonaniem czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej:

60 1) pisemnego zobowiązania do zwrócenia, za pośrednictwem banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia zbycia przez właściciela książeczki mieszkaniowej ekspektatywy odrębnej własności lokalu określonej w art. 19 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a po upływie tego terminu - wraz z odsetkami ustawowymi; 2)pisemnego upoważnienia udzielonego inwestorowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do zwrócenia, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w przypadku wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany przez spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9. 4. Inwestor na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany przez spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9. 5. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 3 i 4, równowartość tej premii może zostać ponownie, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3, wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej albo przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi, jeżeli: 1) w okresie 6 miesięcy od dnia: a) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu lub b) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na wymagany przez spółdzielnię wkład, lub

61 c) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub d) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9, zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lub dokonane czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1; 2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę premii lub przekazanie premii wskazanemu przez niego inwestorowi wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3 lub w art. 3 ust. 5. 6. Ponowna wypłata premii gwarancyjnej lub przekazanie premii wskazanemu inwestorowi, zgodnie z ust. 5, może być dokonane tylko raz, w wysokości równowartości premii zwróconej na zasadach określonych w ust. 3 i 4. 7. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, zwrócona równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym w banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

62 Propozycja nowego rozwiązania 1) w ust. 1 pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) przekazana wskazanej przez właściciela książeczki mieszkaniowej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, w przypadku udzielenia przez tę instytucję właścicielowi książeczki mieszkaniowej kredytu przeznaczonego na sfinansowanie: a) czynności, o której mowa wart. 3 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 b) budowy własnego domu jednorodzinnego, c) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna własność lokalu mieszkalnego.” 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na dzień złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej, tym pisemnego zaświadczenia inwestora, lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wymaganych nakładów. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.”; 3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 1 pkt. 3 jest: 1) przedstawienie przez właściciela książeczki mieszkaniowej umowy kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w której, w szczególności: a) przewidziano udzielenie kredytu na sfinansowanie jednej z czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-c, z uwzględnieniem udziału własnego właściciela książeczki mieszkaniowej, pochodzącego z premii gwarancyjnej przekazanej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, przy czym udział własny właściciela książeczki w finansowaniu tej czynności nie może być niższy niż należna premia gwarancyjna, z zastrzeżeniem ust. 3b, b) wskazano rachunek prowadzony w instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, na który zostanie przekazana premia gwarancyjna,

63 c) przewidziano wypłacenie kwoty otrzymanej premii gwarancyjnej przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów wraz z kredytem lub transzą kredytu – właścicielowi książeczki mieszkaniowej, wskazanemu inwestorowi lub sprzedawcy nieruchomości lub prawa do nieruchomości, na zakup której został udzielony kredyt; 2) złożenie przez właścicieIa książeczki mieszkaniowej pisemnego upoważnienia udzielonego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do zwrócenia, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej - w przypadku rezygnacji właściciela książeczki mieszkaniowej z wykorzystania udzieIonego kredytu i rozwiązania urnowy kredytu przed dokonaniem przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów wypłaty otrzymanej premii gwarancyjnej na zasadach określonych w pkt 1 lit. c; 3) złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej pisemnego zobowiązania do zwrócenia, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy kredytu, a po upływie tego terminu wraz z odsetkami ustawowymi - w przypadku rezygnacji właściciela książeczki mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwiązania umowy kredytu po dokonaniu przez Instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów wypłaty otrzymanej premii gwarancyjnej na zasadach określonych w pkt 1 lit. C 3b. Udział własny właściciela książeczki mieszkaniowej, o którym mowa w ust. 3a pkt 1 lit a, może byc niższy niż premia gwarancyjna należna na dzień likwidacji książeczki mieszkaniowej, jeżeli zmiana wysokości premii gwarancyjnej w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy kredytu. o której mowa w ust. 3a pkt 1, a dniem likwidacji książeczki mieszkaniowej nastąpiła na skutek zmiany ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, zastosowanej przy obliczaniu premii gwarancyjnej.”;

64 4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a.Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3a pkt 2„ dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu rozwiązania umowy kredytu jeżeli premia gwarancyjną nie została jeszcze wypłacona na zasadach określonych w ust. 3a pkt 1 lit. c.”; 5) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 3 i 4. równowartość tej premii może zostać ponownie, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3, wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi, albo przekazana wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów jeżeli: 1) w okresie 6 miesięcy od dnia: a) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu lub b) wpływu do banku równowartości. premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na wymagany przez spółdzielnię wkład lub c) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem środków na sfinansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub d) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z wycofaniem wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. C oraz w art.3 ust. 1 pkt 9 - zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lub dokonane czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1;

65 2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę premii, przekazanie premii wskazanemu przez niego inwestorowi lub wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3, w ust. 3a lub w art. 3 ust 5.”; 6) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na zasadach określonych w ust. 3a i 4a, równowartość tej premii może zostać ponownie, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3, wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi albo wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, jeżeli: 1) w okresie 6 miesięcy od dnia wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku z rozwiązaniem umowy kredytu zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lub dokonane czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1; 2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę premii lub przekazanie premii wskazanemu przez niego inwestorowi lub wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i 3 lub w ust. 3a lub w art. 3 ust. 5.”; 7) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ponowna wypłata premii gwarancyjnej, przekazanie premii wskazanemu inwestorowi lub wskazanej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, zgodnie z ust. 5 lub ust. 5a, może być dokonane tylko raz, w wysokości równowartości premii zwróconej na zasadach określonych w ust. 3 i 4 lub w ust. 3a i 4a.”, 8) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 5a., zwrócona równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym w banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3.”.

66 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

67 Obecne brzmienie Art.1. Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. Propozycja nowego rozwiązania Art. 1 otrzymuje brzmienie: „ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymagania oceny korozyjności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów” Uzasadnienie zmiany Jakość wody dostarczonej do gospodarstw domowych winna być zabezpieczona przez dostawcę mediów oraz kontrolowana przez Gminę. Jest to niezwykle istotne z uwagi na wymogi jakościowych zaleceń Unii Europejskiej.

68 Obecne brzmienie Art. 5.1a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Propozycja nowego rozwiązania Art. 5.1a. otrzymuje brzmienie: Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody i oceny jej korozyjności wobec materiałów sieci, urządzeń i instalacji wodociagowych Obecne brzmienie Art. 12.5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Propozycja nowego rozwiązania Art. 12.5. otrzymuje brzmienie: Zarząd gminy jest obowiązany do regularnego informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jej korozyjności w stosunku do materiałów sieci, urządzeń i instalacji wodociągowych

69 Obecne brzmienie Art. 13. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia: 1)wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne, 2)sposób oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 3)minimalną częstotliwość i miejsca pobierania do badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 4)zakres badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 5)program monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 6)sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 7)sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 8)sposób informowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 9)sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań jakościowych - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Propozycja nowego rozwiązania Po Art. 13 dodany Art 13a: „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi w drodze rozporządzenia: 1.Sposób oceny korozyjności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w stosunku do materiałów sieci, urządzeń i instalacji wodociągowych 2.Minimalnej częstotliwości prowadzenia oznaczeń korozyjności wody 3.Program monitorowania korozyjności wody 4.Sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi oceny korozyjności wody, sposób informowania odbiorców wody o jej korozyjności


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google