Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 Operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 Operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 Operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej Łódź, dnia 29 kwietnia 2015 roku Przygotowane w oparciu o instrukcję wypełniania WoPP (v.10) oraz informacje Instytucji Zarządzającej

2 2 Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Dziennik Ustaw poz. 466

3 3 Beneficjent pomocy oraz dopuszczalne podmioty mogące uczestniczyć w projekcie Beneficjentami pomocy ze środków EFRROW dla zakresu dot. budowy mikroinstalacji OZE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” będą wyłącznie gminy. Osobami/podmiotami uczestniczącymi w projekcie mogą być m.in.: osoby fizyczne, instytucje publiczne. Brak jest prawnych podstaw wskazujących (zabraniających), na których nieruchomościach (budynkach) możliwy jest montaż instalacji. Mikroinstalacje prosumenckie OZE będzie można wykonywać m.in. na budynkach mieszkalnych, budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynkach gospodarczych lub budynkach wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej. WARUNEK: Energia wytworzona przez mikroinstalacje musi być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne obiektów użyteczności publicznej lub gospodarstw domowych - nie można jej wykorzystywać w celu prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej.

4 4 Terminy realizacji Nabór wniosków o przyznanie pomocy będzie trwał od 11 maja 2015 roku do 25 maja 2015 roku w godzinach od 8.30 do 15.30 (w ostatnim dniu naboru do godziny 12.00). Wnioski należy składać osobiście w pokoju 511, V piętro, al. Piłsudskiego 12. Wnioski złożone w innym miejscu lub przesłane pocztą będą pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski prawidłowo złożone zostaną rozpatrzone w terminie 45 dni od dnia zakończenia naboru. Termin ten wydłuża się o niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia. Wnioskodawca może być wzywany dwukrotnie do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi do dnia 16 października 2015 roku.

5 5 Przedmiot wsparcia Pomocą będzie objęta budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne. Instalacje powinny spełniać warunki dotyczące m.in.: -definicji mikroinstalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii; -dostosowania do zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną obiektu; -lokalizacji inwestycji na terenie miejscowości: - gmin wiejskich; - gmin miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców); - gmin miejskich (z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców).

6 6 Co rozumiemy pod pojęciem „budowa mikroinstalacji prosumenckich”? Co można w ramach tego zamontować? Przez mikroinstalację prosumencką należy rozumieć instalację wykorzystującą do wytworzenia energii elektrycznej lub cieplnej odnawialne źródło energii, przy czym wytworzona energia nie powinna przekroczyć ilości energii większej niż wynosi zużycie tej energii przez gospodarstwo domowe lub obiekt użyteczności publicznej, a łączna moc zainstalowana tej instalacji nie może przekroczyć 40 kW mocy elektrycznej lub 120 kW mocy cieplnej w przypadku jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. W ramach przedmiotowego działania będzie można realizować wszystkie rodzaje mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących produkcji: 1. energii elektrycznej (np. ogniwa fotowoltaiczne, mikroelektrownie wiatrowe oraz układy mikrogeneracyjne); 2. energia cieplnej (np. kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła). Przy planowaniu rodzaju mikroinstalacji należy mieć na uwadze krótki okres jaki beneficjent będzie miał na rozliczenie projektu tj. 16 października 2015 r. oraz konieczne do uzyskania pozwolenia, o których mowa m.in. w ustawie Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne.

7 7 Czy jedna osoba może ubiegać się o budowę dwóch różnych mikroinstalacji? Potrzeby energetyczne odbiorców energii składają się z zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Ważnym jest, aby instalowane urządzenia nie spowodowały przekroczenia zapotrzebowania odbiorcy na poszczególne rodzaje energii tj. ciepło i energię elektryczną. U jednego odbiorcy końcowego można będzie wybudować kilka różnych instalacji (np. pompa ciepła i ogniwa fotowoltaiczne).

8 8 Czy są jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o moc pojedynczej mikroinstalacji? Na etapie projektowania należy określić racjonalne zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną dla danego obiektu pełniącego funkcje użyteczności publicznej lub służącego zaspokojeniu potrzeb gospodarstwa domowego. Przewidywane moce instalacji nie powinny przekraczać zapotrzebowania tych obiektów na energię elektryczną/cieplną. Instalacje OZE należy projektować w oparciu o profil energetyczny obiektów oraz stwierdzone średnie zużycie energii elektrycznej lub cieplnej. Dokumentem pomocniczym w celu określenia średniego zużycia energii elektrycznej lub ciepła jest ankieta gospodarstwa domowego/ankieta obiektu gminy (wzory przykładowych ankiet stanowią załącznik do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy). W żadnym przypadku moc zainstalowana mikroinstalacji nie może przekroczyć 40 kW mocy elektrycznej lub 120 kW mocy cieplnej w przypadku jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

9 9 Koszty kwalifikowalne operacji Do kosztów kwalifikowalnych w przypadku budowy mikroinstalacji OZE zaliczyć można m.in.: koszty zakupu i montażu urządzeń oraz instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, których parametry będą adekwatne do zapotrzebowania na energię cieplną/elektryczną obiektu; zakupu materiałów lub usług niezbędnych do realizacji operacji; koszty ogólne związane z realizacją operacji (np. dokumentacja techniczna, kosztorysy, oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, operaty wodno-prawne, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, usługi geodezyjno-kartograficzne, nadzór inwestorski lub autorski, kierowanie robotami budowlanymi) w wysokości nie wyższej niż 10% kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych.

10 10 Dokumenty potrzebne do wniosku o przyznanie pomocy dla operacji Wykaz dokumentów, które należy załączyć zawiera sekcja V. wniosku: Informacja o załącznikach oraz Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (v.10). Wśród załączników do wniosku dla operacji z zakresu budowy mikroinstalacji OZE są między innymi: Szacunkowe zestawienie kosztów - w przypadku dołączenia do wniosku programu funkcjonalno-użytkowego, lub Kosztorys inwestorski, lub Kosztorys ofertowy - jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte przed złożeniem wniosku (w tym udzielone zostało zamówienie uzupełniające), - w przypadku wyłonienia wykonawcy robót przed złożeniem wniosku w planie finansowym/zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy uwzględnić koszty wynikające z umowy/umów z wykonawcą zadania.

11 11 Dokumenty potrzebne do wniosku o przyznanie pomocy cd. Program funkcjonalno-użytkowy lub projekt budowlany - jeśli jego przygotowania wymagają przepisy ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty potwierdzające możliwość realizacji robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym - jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Prawo Budowlane: -zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od zgłoszenia lub potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia; -ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

12 12 Dokumenty potrzebne do wniosku o przyznanie pomocy cd. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie, że uzyskał zgodę wszystkich użytkowników mikroinstalacji na realizację operacji, bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz ich zobowiązanie do utrzymania przedmiotowej operacji w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Ponadto Wnioskodawca powinien uregulować w odrębnym dokumencie zasady korzystania przez użytkowników z mikroinstalacji gwarantujące zobowiązanie użytkowników instalacji do utrzymania operacji w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli w miejscu zrealizowanej operacji. Brak jest przy tym konieczności dołączania ww. dokumentu do wniosku o przyznanie pomocy.

13 13 Dokumenty potrzebne do wniosku o przyznanie pomocy cd. Mapy, szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji umożliwiające identyfikację zakresu rzeczowego operacji - w przypadku, gdy Wnioskodawca załącza do wniosku o przyznanie pomocy kosztorys inwestorski wraz z kompletną dokumentacją projektową, wówczas nie zachodzi konieczność uwzględniania we wniosku szkiców sytuacyjnych/rysunków charakterystycznych; - w przypadku, gdy do realizacji robót budowlanych Wnioskodawca nie dołącza projektu budowlanego, powinien on dostarczyć opis zakresu planowanych do wykonania robót oraz rysunki zawierające charakterystyczne wymiary instalacji (długość, szerokość, wysokość), na podstawie, których możliwe będzie określenie lokalizacji robót i weryfikacja przedmiaru.

14 14 Dokumenty potrzebne do wniosku o przyznanie pomocy cd. Przyznawana pomoc stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). W związku z powyższym do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: -Zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, albo Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis; -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wzór formularza dostępny jest m.in. na stronie uokik.gov.pl. Formularz powinien dotyczyć ubiegania się o pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (…); - Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

15 15 Pomoc de minimis przyznawana w związku z operacjami dotyczącymi budowy mikroinstalacji OZE Limit pomocy de minimis wynosi maksymalnie 200 000 euro pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta w danym roku podatkowym oraz w dwóch poprzednich latach tj. ok. 800 tys. zł (decyduje kurs średni Euro z tabeli A podawany przez NBP w dniu przyznania pomocy). Należy zwrócić uwagę również, aby wnioskowana kwota pomoc nie przekroczyła limitu pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym - jeśli gmina (lub powiązany z nią podmiot gospodarczy) otrzymała pomoc dla przedsiębiorstwa zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Limit pomocy w ramach ww. rozporządzenia wynosi 500 000 euro i uwzględnia on m.in. pomoc de minimis otrzymaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013. WAŻNE: Wytworzona energia elektryczna lub cieplna powinna być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego/obiektu użyteczności publicznej. Realizacja operacji nie może przyczyniać się do poprawy warunków działalności gospodarczej/rolniczej określonych podmiotów, w związku z czym nie zachodzi konieczność udzielania im pomocy de minimis.

16 16 Czy wymagane są inne załączniki? W odniesieniu do pomocy w zakresie dotyczącym budowy mikroinstalacji prosumenckich OZE nie ma obowiązku dostarczenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy: dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości na których realizowana jest operacja - wymagane jest oświadczenie Wnioskodawcy, że uzyskał zgodę właścicieli nieruchomości na realizację operacji; dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - jej ocena odbędzie się po zawarciu umowy o przyznanie pomocy; projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; dokumentów określających warunki przyłączenia instalacji OZE wydanych przez zakład energetyczny.

17 17 Punktacja projektów Operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich OZE w trakcie weryfikacji otrzymają punkty z tytułu: 1) podstawowego dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczanego zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie: a) nie więcej niż 50% średniej krajowej - 4 punkty, b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej - 3 punkty, c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 2 punkty, d) powyżej 100% średniej krajowej - 0 punktów; 2) bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku: a) wyższe od średniej w województwie - 2 punkty, b) równe ze średnią w województwie - 1 punkt, c) niższe od średniej w województwie - 0 punktów;

18 18 Punktacja projektów – cd. 3) kryterium regionalnego: a) jest spełnione - 2 punkty, b) jest spełnione w części - 1 punkt, c) nie jest spełnione - 0 punktów; 4) kwoty dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie większej niż 50% kosztów kwalifikowalnych - 2 punkty; 5) kosztów kwalifikowalnych operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, na poziomie: a) niższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych - 0 punktów, b) równym lub wyższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych - 4 punkty. Minimalną liczbą punktów wymaganą do otrzymania pomocy przez operację jest 5 punktów.

19 19 Punktacja projektów – kryterium ogólnokrajowe Kryterium ogólnokrajowe będzie: -spełnione, jeśli wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.16), będzie równa lub wyższa niż 50% kosztów kwalifikowalnych - 4 punkty. W przeciwnym przypadku operacje otrzymają 0 punktów. Przy identyfikacji obiektów użyteczności publicznej można kierować się m.in. definicją podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

20 20 Punktacja projektów – kryterium regionalne Kryterium regionalne będzie: - spełnione, jeśli zakładana w ramach operacji liczba mikroinstalacji prosumenckich dotyczyć będzie 10 lub więcej obiektów - 2 punkty; - spełnione w części, jeśli zakładana w ramach operacji liczba mikroinstalacji prosumenckich dotyczy 5 lub więcej, a mniej niż 10 obiektów - 1 punkt; - niespełnione, jeśli zakładana do wykonania liczba mikroinstalacji prosumenckich w ramach operacji dotyczy mniej niż 5 obiektów - 0 punktów. W celach weryfikacji kryterium ogólnokrajowego oraz regionalnego załączona do wniosku dokumentacja (projekty/programy funkcjonalno-użytkowe, kosztorysy inwestorskie, szacunkowe zestawienia kosztów lub inne dokumenty) powinna umożliwiać weryfikację ilości obiektów objętych operacją oraz kosztów kwalifikowalnych mikroinstalacji prosumenckich OZE służących budynkom niebędącym obiektami użyteczności publicznej. W przypadku braku takiej możliwości Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.

21 21 Listy operacji Pomoc przyznaje się według kolejności ustalonej na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie list operacji przekazanych przez właściwy organ samorządu województwa, po ich zatwierdzeniu. Samorząd województwa, po zatwierdzeniu listy operacji, może zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy operacji, po podaniu tej listy do publicznej wiadomości na stronie urzędu marszałkowskiego. Na liście krajowej, w pierwszej kolejności umieszcza się nie więcej niż trzy operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie, dla których zostały lub zostaną zawarte umowy. Na kolejnych pozycjach listy krajowej, umieszcza się pozostałe operacje ze wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W przypadku gdy operacje te uzyskają tę samą liczbę punktów, umieszcza się je na liście krajowej, według następujących kryteriów: niższy dochód podatkowy na mieszkańca, następnie kolejność złożonych wniosków. W przypadku niestawienia się wnioskodawcy w terminie na podpisanie umowy, pomocy nie przyznaje się.

22 22 Budżet W ramach nadchodzącego naboru przewiduje się (rozporządzenie MRiRW w sprawie podziału środków nie zostało jeszcze podpisane) budżet w wysokości 20 475 000 euro w skali kraju. W przypadku wnioskowania o maksymalną kwotę 200 000 euro we wszystkich projektach, powyższy limit pozwoli na zawarcie 102 umów przyznających pomoc (średnio ok. 6-7 umów w każdym województwie). Biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom udzielanego wsparcia dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (na poziomie ok. 80% maksymalnej możliwej kwoty wsparcia), powyższy limit pozwoli na zawarcie 128 umów przyznających pomoc (średnio ok. 8 umów w każdym województwie). Ilość zawartych umów przyznających pomoc w każdym województwie będzie uzależniona od zajętej pozycji danego projektu na krajowej liście rankingowej.

23 23 Finansowanie operacji Pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w omawianym zakresie przyznana będzie gminie. Gmina powinna w 100% zapewnić sfinansowanie kosztów realizacji operacji w ramach własnego budżetu. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 1 kwietnia 2008 r. ws. warunków pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” projekt nie może być współfinansowany z udziałem innych środków publicznych, -z wyłączeniem przypadków współfinansowania: a) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Rozporządzenie nie odnosi się (nie zakazuje) współfinansowania operacji ze środków prywatnych. Przy finansowaniu projektów należy mieć na uwadze przepisy Ustawy o finansach publicznych.

24 24 Realizacja operacji Projekt może być realizowany na zasadzie zaprojektuj i wybuduj (zamontuj). W celu realizacji operacji zgodnie z wyżej wymieniona zasadą do wniosku należy załączyć program funkcjonalno-użytkowy wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów. Szczegółowy zakres i formę programu funkcjonalno-użytkowego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy nie będzie wymagane, aby program funkcjonalno-użytkowy był uzgodniony z zakładem energetycznym. Jednakże będzie to niezbędne na dalszym etapie realizacji projektu w przypadku podłączenia mikroinstalacji do istniejącej sieci (instalacji).

25 25 Możliwość zamówień uzupełniających zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zgodnie z instrukcją wypełniania wopp (str. 2), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego koszty operacji obniżą się, a Wnioskodawca będzie przygotowany finansowo i organizacyjnie do zrealizowania szerszego zakresu operacji niż objęty ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, wówczas korzystając z przepisów art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych będzie on mógł udzielić zamówień uzupełniających, dotychczasowemu wykonawcy zadania, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. WAŻNE: Udzielenie zamówień uzupełniających powinno zostać przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Poniesienie kosztów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, jeśli ma zastosowanie, jest warunkiem koniecznym dla uznania tych kosztów za kwalifikowalne w ramach operacji.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013 Operacje z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google