Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Obsługi Restauracji

Коpie: 1
Program Obsługi Restauracji WINREST. Wstęp Program WINREST pozwala w sposób intuicyjny prowadzić obsługę operacji rachunkowych w każdej restauracji. Kelner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Obsługi Restauracji"— Zapis prezentacji:

1 Program Obsługi Restauracji
WINREST

2 Wstęp Program WINREST pozwala w sposób intuicyjny prowadzić obsługę operacji rachunkowych w każdej restauracji. Kelner może obsługiwać praktycznie nieograniczoną liczbę zamówień (stolików).

3 Funkcje i możliwości System logowania do programu;
Pełny monitoring pracy kelnera; Wystawianie rachunków i faktur VAT; Drukowanie paragonów fiskalnych.

4 Funkcje i możliwości Dowolne kształtowanie wydruku faktur pozwalające na dopasowanie do istniejących druków firmowych; Łatwe tworzenie duplikatów umożliwiające wydruk dokumentu nawet po kilku dniach.

5 Funkcje i możliwości Raporty z pracy kelnerów i całej restauracji pozwalające na szybkie rozliczenie dnia (zmiany); Grupowanie potraw w zestawy obiadowe.

6 Funkcje i możliwości Automatyczne prowadzenie ilościowej gospodarki magazynowej informując kelnera czy potrawa jest jeszcze w kuchni (opcja); Jednoczesna praca z kuchnią i z barem (bufetem).

7 Funkcje i możliwości Automatyczne drukowanie Menu (z opcją późniejszej edycji w MS WORD; Możliwość wydruku dokumentów na drukarce w formacie WINDOWS, LATIN II lub MAZOVIA; Współpraca z programem IHOTEL, poprzez podanie nr pokoju gościa.

8 Opis systemu Program dostępny jest w dwu podstawowych konfiguracjach:
W wersji sieciowej - dla dużych restauracji; W wersji jednostanowiskowej - dla małych restauracji.

9 Opis systemu Wersja jednostanowiskowa Wersja sieciowa

10 Opis systemu Wersja sieciowa składa się z:
z jednego lub kilku stanowisk w kuchni; jednego lub kilku stanowisk w barze; jednego lub kilku stanowisk kierownika restauracji; serwera sieci.

11 Opis systemu Wersja jednostanowiskowa składa się z jednego stanowiska (komputer lub terminal dotykowy) w kuchni.

12 Czytnik kart magnetycznych
Program współpracuje z czytnikami kart magnetyczny służących do identyfikacji kelnerów i klientów. Karta magnetyczna ułatwia wczytywanie haseł, upustów, sprzedaż dla kelnera oraz dopisywanie klientów do listy gości.

13 Uprawnienia użytkowników
Każdy z użytkowników ma tylko takie uprawnienia do korzystania z opcji menu, jakie udostępniła mu osoba nadzorująca pracę programu. Wszelkie zmiany wprowadzone do słowników są rejestrowane przez komputer, tak że zawsze można stwierdzić kto i co zmienił w danych programu.

14 Uprawnienia użytkownika
Program wymaga autoryzacji, wpisując swój klucz, użytkownik może pracować tylko z przyznanymi mu wcześniej uprawnieniami.

15 Uprawnienia użytkownika
Panel nadawania i odbierania uprawnień.

16 Instalacja programu Instalacja programu jest intuicyjna
i prosta. Do prawidłowego działania niezbędna jest baza danych. WINREST może współpracować z jedną z dwu baz zarówno z bazą MSSQL jak i bazą MySql.

17 Uruchomienie systemu Prawidłowo uruchomiony program
przywita nas oknem menu głównego.

18 Obsługa systemu Opcje wybiera się przesuwając "belkę" w górę lub w dół za pomocą klawiszy strzałek, przy pomocy myszy, lub palca (na terminalu dotykowym). Po naprowadzeniu "belki" na wybraną opcję należy wcisnąć klawisz ENTER, kliknąć przycisk myszy lub uderzyć palcem w ekran. Inny sposób to przyciśnięcie klawisza o znaku takim, jak pierwszy znak obok wybranej opcji.

19 Przygotowanie do pracy
Po uruchomieniu programu należy ustawić parametry jego pracy. W głównym menu wybieramy 7. NADZÓR, a następnie ustawiamy żądane wartości w poszczególnych Oknach programu.

20 Przygotowanie do pracy
Ekran parametrów programu, ustawiamy: stawki VAT nagłówek faktury pracownicy, czyli ich hasła i uprawnienia inne parametry programu

21 Przygotowanie do pracy
Ekran parametrów dokumentów: Tu należy wprowadzić wszystkie rodzaje dokumentów używanych w systemie, ich numerację, numer drukarki i liczbę egzemplarzy.

22 Przygotowanie do pracy
Następnie należy wprowadzić podstawowe słowniki programu: wprowadzić potrawy do słownika potraw wprowadzić surowce do słownika surowców wprowadzić kartotekę gości/kontrahentów

23 Przygotowanie do pracy
Ekran słownika potraw.

24 Przygotowanie do pracy
Ekran słownika gości.

25 Sprzedaż Wybranie opcji Sprzedaż (1A) spowoduje pojawienie się na ekranie planszy z pytaniem o hasło, podobnie jak na początku, przy uruchomieniu programu. Po podaniu hasła pokaże się plansza z wykazem stolików na sali. Na ekranie widoczne są stoliki, które obrazują rozmieszczenie ich na Sali (można dowolnie rozmieszać stoliki). Wybranie stolika poprzez wskazanie go palcem lub wskaźnikiem myszki spowoduje pokazanie zamówień dla tego stolika

26 Sprzedaż Ekran sprzedaży – wybór stolika.

27 Sprzedaż Po kliknięciu na wybrany stolik
mamy do wyboru nowe zamówienie pustą planszę lub planszę z już rozpoczętym zamówieniem. Rozpoczęte zamówienie, to takie, które Dla wybranego stolika nie zakończyło się wystawieniem rachunku.

28 Sprzedaż Plansza zamówień.

29 Sprzedaż Wybranie dowolnej z tych opcji poprzez kliknięcie na nią spowoduje wyświetlenie pozycji danego zamówienia oraz umożliwi jego edycję.

30 Sprzedaż Wygląd zamówienia dla wybranego stolika.

31 Sprzedaż - ikony - pozwala wrócić do poprzednio wybranego menu
- pozwala kasować zamówienie - pozwala na wystawienie faktury lub paragonu

32 Sprzedaż - ikony Ikony z lewej pozwalają wybrać potrawy, napoje lub przekąski dla otwartego zamówienia.

33 Zagnieżdżanie menu System pozwala na dowolne
zagnieżdżanie menu, docelowo wydawany jest z menu dwupoziomowym, nic nie stoi jednak na przeszkodzie by menu było trzy cztery lub n-poziomowe co jest idealnym rozwiązaniem dla dużych restauracji.

34 Wydruk rachunku W celu zakończenia zamówienia wystawieniem faktury lub paragonu należy wcisnąć ikonę z napisem RACHUNEK.

35 Wydruk rachunku Okno wystawiania rachunku/faktury.

36 Wydruk rachunku - ikony
- pozwala na pokazanie pozycji zamówienia wg magazynu wydającego; - pozwala pokazać wszystkie pozycje zamówienia; - podlicza zamówienie wg stawek VAT; - pomniejsza kwotę rachunku o procent upustu.

37 Wydruk rachunku - ikony
- wciśnięcie tej ikony powoduje zmianę sposobu zapłaty na kolejny, tzn. z gotówki na przelew, kartę kredytową, czek; - powoduje zezwolenie lub nie na dokonanie wpłaty; - pozwala na zmianę daty sprzedaży za pomocą klawiszy + i -. Ta data nie powinna być zmieniana; - wciśnięcie tego klawisza powoduje działanie przełączające z wybranego na inny rodzaj dokumentu tj. z Faktury kolejno na: Paragon, Rachunek wewnętrzny, Fakturę korygującą, Fakturę paragon

38 Rachunek wewnętrzny Przy współpracy z programem
IHOTEL kelner ma możliwość wpisania numeru pokoju w rachunku wewnętrznym. Po jego wpisaniu informacja o usłudze gastronomicznej zostanie przesłana do programu hotelowego. Komputer automatycznie doliczy ten rachunek do rachunku za pokój. Rachunek wewnętrzny powinien być niezwłocznie dostarczony do recepcji i stanowić załącznik do rachunku za pobyt w hotelu.

39 Raport kelnera Po zakończeniu pracy każdy kelner
powinien wydrukować raport. Po wybraniu tej opcji należy podać hasło kelnera.

40 Przykładowy raport kelnera
Wydruk dnia: godz.12:59: opis nagłówka RAPORT SPRZEDAŻY KELNERA-01 KELENR NR.1 Od dnia: Do dnia: ========================================informacje opcjonalne zależne od 32/RU :57 idem: 786 BARCZE ustawienia w ramce parametrów BANWCI raportu kelnera BOSTWK BRYZPO MEWIWM SLEPWE BACZZF RAZEM: ======================================== 33/RU :57 idem: 787 JANAKI PANAGO RAZEM: GOTÓWKA: PRZELEW:

41 Zmiana pracownika W przypadku konieczności zmiany
pracownika należy użyć opcji zmiana pracownika z menu sprzedaż podając odpowiednie hasło. Po wyjściu z opcji 1.C program zapamięta pracownika, który ostatni używa wybranego w ten sposób hasła, automatycznie zmieniając uprawnienia nowego pracownika i dostępne opcje w menu.

42 Anulacja rachunku Program pozwala na usunięcie każdego
z wystawionych rachunków, o ile użytkownik ma do tego uprawnienia.

43 Anulacja rachunku

44 Kalkulacje – pojęcia: Cena zakupu surowca netto.
Cena może się zmienić kilkakrotnie w ciągu dnia, przy każdym zakupie. Program pamięta każdą cenę zakupu w dokumentach PZ. Cena zakupu, która występuje w słowniku surowców jest ostatnią ceną zakupu. Jeżeli nie Zaznaczono inaczej cena zakupu jest zawsze ceną netto.

45 Kalkulacje – pojęcia: Cena gastronomiczna surowca to cena surowca
powiększona o pewną wartość ustaloną przez restauratora. Cena gastronomiczna surowca jest podstawą wartościowego rozliczenia kuchni i jest ceną wynikową dla ceny gastronomicznej potrawy. Cenę gastronomiczną surowca ustala się na około % od największej przypuszczalnej ceny zakupu lub jako średnia cena zakupu surowca. Cena gastronomiczna surowca nie może ulec zmianie w okresach między inwentaryzacjami.

46 Kalkulacje – pojęcia: Cena gastronomiczna potrawy
W zależności od restauratora może być równa cenie sprzedaży brutto lub może się od niej różnić o narzut (marża). CGP zależy od ceny gastronomicznej surowca (jeżeli cena gastronomiczna surowca jest średnią ceną zakupu surowca należy stosować narzut).

47 Kalkulacje – pojęcia: Cena sprzedaży brutto potrawy
Jest wyliczana przy zakładaniu kalkulacji i może być liczona bezpośrednio od ceny gastronomicznej potrawy lub powiększona o VAT w zależności od ustawienia parametrów programu. Cena sprzedaży brutto może być zmieniana dowolnie bez wpływu na rozliczenie kuchni.

48 Kalkulacje – pojęcia: Cena 2 (zniżkowa)
Cena po której sprzedajemy potrawy dla gości uprzywilejowanych np. pracowników. Dostęp do tej ceny mają wyłącznie kelnerzy uprawnieni do sprzedaży w tej cenie.

49 Kalkulacje – przykład Surówka z marchwi składa się z:
SUROWIEC CENA ZAKUPU SUROWCA CENA GASTR SUROWCA Marchew zł zł Cukier zł zł

50 Kalkulacje – przykład Cena gastronomiczna potrawy = 3,00+4,50=7,50zł
Cena sprzedaży brutto = cena gastronomiczna potrawy= 7,50zł Gdy stosujemy marżę np.100% otrzymujemy : *100%(marża)=15zł

51 Kalkulacje – uprawnienia
Kelner musi mieć uprawnienia do zmiany cen gastronomicznych.

52 Edycja kalkulacji Opcja pozwalająca na edycję kalkulacji
potraw. Każda potrawa powinna zawierać kalkulację, czyli spis wszystkich surowców potrzebnych do jej wytworzenia. Wybranie tej opcji spowoduje pojawienie się na ekranie słownika potraw. Wybieramy strzałkami potrawę dla której chcemy edytować kalkulację i naciskamy klawisz ENTER.

53 Edycja kalkulacji Plansza edycji kalkulacji.

54 Edycja kalkulacji RECEPTURA - numer receptury
WAŻNA OD - od kiedy obowiązuje WYDAJNOŚĆ - waga lub ilość potrawy, dla której przygotowano kalkulację.

55 Edycja kalkulacji Przykład:
1. Zupa ,jest sprzedawana w porcjach po 300 ml. Wykonujemy kalkulacje na 10 porcji 10 * 300ml=3000ml =3l W polu wydajność wpisujemy 3 l 2. Kotlet jest sprzedawany w porcjach po 200g wykonujemy kalkulacje na 20 kotletów 20 * 200g =4000g=4kg W polu wydajność wpisujemy wartość 4 kg

56 Kalkulacje wydruk Program umożliwia wydruk wybranych kalkulacji:
Przykładowy wydruk kalkulacji.

57 Stany surowców Wybranie tej opcji pozwala na wydrukowanie raportu
o stanie surowców, dla utworzenia wydruku niezbędne jest uzupełnienie powyższego okienka dialogowego.

58 Stany surowców Przykładowy raport stanów magazynowych.

59 Zużycie surowców Program pozwala na rozliczenie zużycia
surowców za dany okres. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawi się ramka jak obok.

60 Zużycie surowców Po ustawieniu dat, program wyświetli raport
zawierający zużycie surowca w danym okresie oraz wartości gastronomiczne.

61 Planowanie produkcji Bardzo często w restauracjach
organizowane są imprezy okolicznościowe. Każda impreza wymaga przygotowania odpowiedniego zapasu surowca. W zaplanowaniu imprezy pomaga opcja Planowanie produkcji.

62 Planowanie produkcji Ekran planowania produkcji.

63 Planowanie produkcji Klikając na klawisz Dopisz z poprzedniego menu dodajemy potrawy do zamówienia. Ekran dopisywania potrawy.

64 Planowanie produkcji Klikając na klawisz Zużycie otrzymujemy na ekranie podgląd zużycia surowców na wybraną imprezę: Wyliczenie surowców dla imprezy.

65 Przyjęcie surowca Program obsługuje dodawanie surowców.
Wybieramy Przychody, a następnie klikamy na klawisz Nowe zamówienie.

66 Przyjęcie surowca Ekran przyjmowania surowców.

67 Przyjęcie surowca Klikamy na nagłówek nowo powstałego zamówienia a następnie dopisujemy surowce z faktury zakupu klikając na klawisz Dopisz.

68 Przyjęcie surowca WINREST automatycznie przelicza
jednostki i ceny przy przyjęciu surowca.

69 Przyjęcie surowca W przypadku gdy nie ma w słowniku szukanego surowca
program umożliwia jego dodanie. Po wciśnięciu klawisza INS pojawi się dodatkowe okno umożliwiające dopisanie surowca. Okno edycji surowca ze słownika surowców

70 Przyjęcie surowca Wydruk potwierdzający przyjęcie surowca.

71 Dokumenty PZ Wybór opcji Przegląd PZ powoduje wyświetlenie na ekranie
listy dokumentów PZ z opisem (nr rachunku lub faktury, data wystawienia, wartość brutto, termin zapłaty). W lewym oknie mamy listę dokumentów, a w prawym zawartość wybranego dokumentu. Po wybraniu konkretnego PZ za pomocą myszki w prawym oknie zobaczymy jego zawartość, czyli poszczególne pozycje z faktury zakupu.

72 Dokumenty PZ

73 Dokumenty PZ Na dole ekranu program podpowiada opcje:
Storno powstaje dokument korygujący, towar zostaje wycofany z magazynu; Usuń powoduje usunięcie dokumentu bez powstania dokumentu, towar zostaje wycofany; Duplikat - wydruk duplikatu dokumentu PZ bez zmiany stanu magazynowego; Zamknij - wyjście z przeglądu dokumentów, powrót do głównego menu.

74 Surowce – potrawy To tabela, składająca się z dwóch okien.
Lewe pokazuje każdy surowiec (może występować wielokrotnie), a w prawe potrawę w której się znajduje wraz z podaniem gramatury surowca w potrawie. Za pomocą przycisku drukarki można wydrukować kompletne zestawienie wszystkich surowców w potrawach.

75 Surowce – potrawy Ekran zestawienia surowce – potrawy.

76 Automatyczna zmiana cen
Zmiana cen surowców zarówno ceny gastronomicznej jak i ceny zakupu, oraz zmiany w kalkulacji nie pociągają za sobą natychmiastowej zmiany cen potraw. Aby uaktualnić ceny należy wybrać opcję automatyczna zmiana cen.

77 Automatyczna zmiana cen
Automatyczna zmiana ceny gastronomicznej powoduje przeliczenie na podstawie kalkulacji wartości surowców wchodzących w skład potrawy i wprowadzenie zmiany w słowniku potraw. W przypadku cen zakupu, odświeżana jest cena zakupu potrawy w ostatniej cenie zakupu surowców.

78 Raporty Program daje możliwość, przeglądania
i drukowania wszelkiego rodzaju raportów: sprzedaży; sprzedaży VAT; kelnera / kelnerów.

79 Raport sprzedaży To opcja pozwalającą użytkownikowi na dokonanie
zestawienia wartości sprzedaży w wybranym okresie. Po wybraniu tej opcji pojawi się ekran z tabelą. Od Sposobu jej wypełnienia zależy przyszły wygląd wydruku raportu.

80 Raport sprzedaży Przykładowy raport sprzedaży.

81 Raport kelnerów Przykładowy raport kelnerów.

82 Kartoteki Jest to zestawienie podobne do surowce potrawy, gdyż
pokazuje wszystkie operacje, czyli dokumenty dla danego surowca.

83 Raport sprzedaży VAT Drukuje niezbędne w księgowości
zestawienie dokumentów w rozbiciu na stawki VAT.

84 Raport sprzedaży VAT Przykładowy raport sprzedaży VAT

85 Przegląd dokumentów Program umożliwia w łatwy i szybki sposób podejrzenie wszystkich dokumentów dzięki ich przedstawieniu w postaci czytelnej tabeli.

86 Przegląd słownika klientów
Słownik klientów to skorowidz wszystkich gości, zawierający: adres, telefon, datę urodzenia itp.

87 Przegląd słownika potraw
Słownik potraw jest skorowidzem wszystkich potraw, zawierającym nazwę, cenę brutto, podatek, gramaturę itp.

88 Wydruk MENU Program umożliwia drukowanie MENU
potraw. Po wyborze opcji 5G mamy możliwość edycji MENU.

89 Wydruk MENU Panel opcji wydruku MENU

90 Wydruk MENU Fragment przykładowego MENU

91 Inwentaryzacja Program umożliwia przeprowadzanie
inwentaryzacji. Można dokonywać jej w różnych okresach. Zalecane jest jej wykonywanie na koniec roku, choć może być robiona np. na koniec miesiąca.

92 Inwentaryzacja 1. Program wymaga wykonania inwentaryzacji wszystkich magazynów, chociaż każdy z magazynów jest rozliczany osobno; 2. Raport inwentaryzacji może być wykonany w dowolnej chwili, nawet kilka dni po spisie z natury i nawet wtedy, gdy była w tym czasie realizowana sprzedaż; 3. Inwentaryzacja może usunąć zapisy dokumentów zakupu (wymagane do prawidłowego wyliczenia cen ewidencyjnych/gastronomicznych) lub może być tylko zapisany dokument korekty stanu (inwentaryzacja częściowa), i wtedy nie trzeba robić inwentaryzacji wszystkich magazynów.

93 Inwentaryzacja Arkusz inwentaryzacji

94 Odtwarzanie awaryjne W przypadku gdy w programie nastąpiły
jakieś błędy np. w wyniku złego zakończenia pracy, wyłączenia zasilania itp. istnieje możliwość odzyskania danych. Po uruchomieniu odtwarzania awaryjnego program porządkuje zbiory. Dodatkowo opcja sprawdza formalną poprawność kalkulacji.

95 Odtwarzanie awaryjne Panel odtwarzania awaryjnego.

96 Edycja dokumentów WINREST umożliwia zmianę ustawień i
parametrów dokumentów wystawianych przez program. Pozwala również na dopisywanie nowych dokumentów.

97 Edycja dokumentów Panel edycji dokumentu

98 Monitoring bonów System po odpowiedniej konfiguracji
oferuje możliwość monitorowania bonów wydanych do baru i do kuchni.

99 UWAGA!!! ZAWSZE NALEŻY KOŃCZYĆ PRACĘ Z PROGRAMEM PRZEZ "WYJŚCIE" SYSTEMOWE (1E), INNY SPOSÓB GROZI UTRATĄ DANYCH LUB USZKODZENIEM PROGRAMU.

100 UWAGA!! Program podlega pełnej ochronie prawnej zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

101 Sprzęt Program restauracyjny został tak
zaprojektowany, by jego obsługa była prosta szybka i intuicyjna. Dlatego idealnym rozwiązaniem dla pracy są terminale dotykowe.

102 Sprzęt INFOSTAR S.J. może dostarczyć program WinREST razem z terminalem dotykowym odpowiednio skonfigurowanym do pracy . Każdy terminal IT to charakteryzujący się dużą żywotnością i niezawodnością wysokiej klasy komputer PC zintegrowany z obsługiwanym bezpośrednio przez dotyk, specjalnie zaprojektowanym panelem LCD. Polecamy terminale ELO, produkcji USA ze względu na bardzo dużą niezawodność. Urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań w punktach sprzedaży detalicznej, hotelach, restauracjach, barach, pubach i kawiarniach.

103 Sprzęt - parametry Terminal ELO 15E1 ekran dotykowy 15,6" iTouch
konstrukcja ekranu "zero-bezel" procsor Intel Atom N GHz 512 KB L2 Cache 1 GB pamięci RAM DDR2 (maks. 2GB) system operacyjny MS OEM Windows 7 Home Premium

104 Sprzęt Oferowane urządzenia są idealnym
rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie priorytetem są sprawna i szybka obsługa oraz elegancja i dyskrecja (sprzęt przy wszystkich swoich możliwościach zajmuje naprawdę niewiele miejsca), a solidna konstrukcja zapewnia wysoką stabilność i komfort pracy.

105 Wizytówka INFOSTAR Spółka Jawna 25-614 Kielce, ul. 1 Maja 224A
NIP: KRS: Tel.: (041) (041) Fax.: (041) www:


Pobierz ppt "Program Obsługi Restauracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google