Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja w Powiecie Buskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja w Powiecie Buskim"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja w Powiecie Buskim

2 OGÓLNODOSTĘPNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Powiat Buski jest organem prowadzącym dla 11 jednostek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU – ZDROJU „NOWY BUDYNEK” HALA SPORTOWA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU - ZDROJU

3 OGÓLNODOSTĘPNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE
INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU - ZDROJU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU – ZDROJU „STARY” BUDYNEK

4 OGÓLNODOSTĘPNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
OGÓLNODOSTĘPNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU – ZDROJU SZKOŁA I INTERNAT

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH
OGÓLNODOSTĘPNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W BUSKU – ZDROJU SZKOŁA I INTERNAT

7 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ORLĄT LWOWSKICH W STOPNICY
OGÓLNODOSTĘPNE JEDNOSTKI OŚWIATOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ORLĄT LWOWSKICH W STOPNICY

8 Oferta edukacyjna OGÓLNODOSTĘPNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Technika: technik administracji technik ekonomista technik organizacji reklamy technik księgarstwa technik hotelarstwa technik turystyki wiejskiej technik technologii żywności technik żywienia i usług gastronomicznych technik logistyk technik spedytor technik informatyk technik teleinformatyk technik cyfrowych procesów graficznych technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

9 Oferta edukacyjna OGÓLNODOSTĘPNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Technika: technik obsługi turystycznej technik handlowiec technik geodeta technik rolnik technik agrobiznesu technik mechanizacji rolnictwa technik architektury krajobrazu technik ochrony środowiska technik budownictwa technik urządzeń sanitarnych technik inżynierii środowiska i melioracji technik elektryk technik elektronik technik budownictwa wodnego technik mechanik technik pojazdów samochodowych technik drogownictwa

10 Oferta edukacyjna OGÓLNODOSTĘPNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Zasadnicze Szkoły Zawodowe: fryzjer krawiec sprzedawca kelner kucharz cukiernik piekarz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie murarz – tynkarz betoniarz – zbrojarz kamieniarz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych elektryk

11 Oferta edukacyjna OGÓLNODOSTĘPNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Zasadnicze Szkoły Zawodowe: monter izolacji budowlanych monter konstrukcji budowlanych cieśla dekarz stolarz ślusarz mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik maszyn i urządzeń drogowych mechanik – monter maszyn i urządzeń elektromechanik monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych rolnik ogrodnik

12 Oferta edukacyjna OGÓLNODOSTĘPNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
W liceach ogólnokształcących prowadzone są następujące innowacje pedagogiczne z zakresu: bezpieczeństwa publicznego sportu

13 BAZA DYDAKTYCZNA ogólnodostępnych jednostek oświatowych
INTERNATY

14 BAZA DYDAKTYCZNA ogólnodostępnych jednostek oświatowych
PRACOWNIE

15 BAZA DYDAKTYCZNA ogólnodostępnych jednostek oświatowych
PRACOWNIE

16 BAZA DYDAKTYCZNA ogólnodostępnych jednostek oświatowych
PRACOWNIE

17 ogólnodostępnych jednostek oświatowych
BAZA SPORTOWA ogólnodostępnych jednostek oświatowych HALE SPORTOWE

18 ogólnodostępnych jednostek oświatowych
BAZA SPORTOWA ogólnodostępnych jednostek oświatowych

19 WARSZTATY SZKOLNE I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W OGÓLNODOSTĘPNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

20 WARSZTATY SZKOLNE I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W OGÓLNODOSTĘPNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

21 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
W szkołach funkcjonują różnego rodzaju formy organizacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady internatów, koła PCK, drużyny harcerskie, liczne koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Część zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych w Busku – Zdroju i w Broninie była realizowana w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba kół zainteresowań w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

22 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - FIRMA SYMULACYJNA

23 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY – OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

24 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
DRUŻYNA ZWIĄZKU STRZELECKIEGO – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH GRUPA REKONSTRUKCYJNA – ŻUAWI ŚMIERCI – UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH

25 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
DZIEŃ FRANKOFONII Z UDZIAŁEM WICEKONSULA FRANCJI

26 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
TURNIEJ IM. HUBERTA WAGNERA

27 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
BEZPŁATNE STAŻE ZAWODOWE W NIEMCZECH

28 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
BEZPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE

29 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
BEZPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE W NIEMCZECH (Berlin, Poczdam, Drezno)

30 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
UCZNIOWIE BUSKICH TECHNIKÓW – BEZPŁATNE WYJAZDY NA: WARSZTATY AUTOPREZENTACJI, TARGI HORECA, GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WIELE INNYCH

31 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w ogólnodostępnych jednostkach oświatowych
WYJAZD STUDYJNY DO FABRYKI MAN-a W NIEPOŁOMICACH WYJAZD STUDYJNY DO FABRYKI OPLA W GLIWICACH WYJAZD STUDYJNY DO FABRYKI FIATA W TYCHACH

32 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

33 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju przystosowany jest do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 2) Gimnazjum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 3) Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo: technik administracji, technik ekonomista, technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, 4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo: elektromechanik, krawiec, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz, 5) Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo, 6) Szkoła Policealna Specjalna dla Niepełnosprawnych Ruchowo.

34 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju zapewnia młodzieży: opiekę lekarza, opiekę stomatologa, opiekę pielęgniarki, opiekę pedagoga, opiekę psychologa, opiekę logopedy, opiekę psychoterapeuty, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne, rehabilitację ruchową również z wykorzystaniem basenu rehabilitacyjnego, neurologopedię, EEG Biofeedback, szkolne doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, różne formy zajęć pozalekcyjnych finansowane zarówno ze środków budżetowych, jak i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie, bezpłatne zakwaterowanie. W Ośrodku funkcjonują również warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłym zawodzie. W zależności od kierunku kształcenia i dysfunkcji uczniów zarówno pracownie warsztatowe, jak i pomoce dydaktyczne oraz formy i metody pracy edukacyjnej są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

35 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju

36 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju  

37 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Busku – Zdroju  

38 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
W BRONINIE

39 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie przystosowany jest do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. Uczniowie Ośrodka pobierają naukę w: Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej, mechanik monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ślusarz, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 4) Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

40 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie   Do dyspozycji wychowanków są świetlice, pracownia komputerowa, biblioteka, czytelnia, obiekty i urządzenia sportowe. Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży: dostosowanie programu edukacyjno – terapeutycznego do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz do predyspozycji ucznia i jego możliwości psychofizycznych, opiekę psychologiczno - pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, EEG Biofeedback, szkolne doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne, możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie, opiekę pielęgniarki, bezpłatne zakwaterowanie.

41 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają zajęcia praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych oraz w lokalnych zakładach pracy w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w przyszłym zawodzie, a także w celu zaznajomienia się z funkcjonowaniem zakładów pracy.

42 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie   Bardzo ważnym obszarem pracy Ośrodka jest opieka nad dziećmi i młodzieżą z głębokim upośledzeniem umysłowym. Dla tych wychowanków organizowane są indywidualne zajęcia rewalidacyjne i wieloprofilowe usprawnianie. Dzięki zróżnicowanym formom terapii (grupowej i indywidualnej) Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym wielozmysłowe poznawanie otoczenia, kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikowania się oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego.

43 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie  

44 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie  

45 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie  

46 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie  

47 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie  

48 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BUSKU - ZDROJU

49 JEDNOSTKI OŚWIATOWE SPECJALNE
Zespół Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju obejmuje: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące. Uczą się tu dzieci i młodzież będący pacjentami Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. dr Szymona Starkiewicza w Busku – Zdroju. W szkołach funkcjonujących w Zespole realizowane są programy szkół macierzystych uczniów. Wszyscy uczniowie przebywający w szpitalu objęci są tzw. nauczaniem przyłóżkowym. Dla najmłodszych uczniów - pacjentów zorganizowane są grupy przedszkolne. Natomiast czas wolny od zabiegów rehabilitacyj-nych i  nauki szkolnej  jest zagospodarowany przez wychowaw-ców w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

50 JEDNOSTKI OŚWIATOWE - POMOCNICZE
HALA SPORTOWA POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO W BUSKU - ZDROJU

51 JEDNOSTKI OŚWIATOWE - POMOCNICZE
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju, jako placówka oświatowo – wychowawcza, ma za zadanie stwarzać warunki do uprawiania, szczególnie przez dzieci i młodzież, wybranych dyscyplin sportowych. Ośrodek – poza prowadzeniem własnych sekcji sportowych - udostępnia swoje obiekty m.in. uczniom buskich szkół ponadgimnazjalnych, zakładom pracy, zawodnikom buskich klubów sportowych. Z bazy sportowej Ośrodka korzysta rocznie ok osób, które uczestniczą w różnego rodzaju zawodach, imprezach i uroczystościach organizowanych w Ośrodku.    W Ośrodku działa 10 sekcji sportowych prowadzonych przez nauczycieli – trenerów, w których trenuje ponad 160 uczniów.

52 JEDNOSTKI OŚWIATOWE - POMOCNICZE
POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU - ZDROJU

53 JEDNOSTKI OŚWIATOWE - POMOCNICZE
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju jest placówką akredytowaną prowadzącą szerokie spektrum działań w zakresie podnoszenia jakości pracy oraz poziomu kwalifikacji nauczycieli. Kadrę Ośrodka tworzą nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni. Program działań Ośrodka jest oparty o zdiagnozowane potrzeby nauczycieli oraz rad pedagogicznych. Ośrodek, poza szkołami funkcjonującymi na terenie Powiatu Buskiego, współpracuje również ze szkołami prowadzonymi przez 12 innych samorządów terytorialnych w zakresie doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Ośrodek obejmuje wsparciem blisko nauczycieli rocznie. Doradcy metodyczni przeprowadzają każdego roku ponad 300 szkoleń, kursów, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego.

54 JEDNOSTKI OŚWIATOWE - POMOCNICZE
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju obejmuje opieką dzieci i młodzież zamieszkałą i kształcącą się na terenie ośmiu gmin Powiatu Buskiego. Poradnia udziela pomocy dzieciom i mło-dzieży w zakresie rozwoju oraz efektyw-ności uczenia się, wspiera wychowawczą rolę rodziców i współpracuje z nauczy-cielami i wychowawcami w zakresie rozwiązywania problemów związanych z nauczaniem i wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

55 Wykorzystano zdjęcia z archiwów powiatowych jednostek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.


Pobierz ppt "Edukacja w Powiecie Buskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google