Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek kosztów zmiennych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek kosztów zmiennych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunek kosztów zmiennych
Bożena Nadolna

2 Rozwój systemów rachunku kosztów
Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych’ Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów docelowych Częściowe rachunki kosztów (rachunek kosztów jakości

3 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH MA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
SYSTEMATYCZNYM SPADKIEM UDZIAŁU KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH W KOSZTACH CAŁKOWITYCH NA RZECZ WZROSTU UDZIAŁÓW KOSZTÓW POŚREDNICH, ZMNIEJSZENIEM SIĘ MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO WYKORZYSTANIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA OGRANICZENIA BRAK INFORMACYJNEGO WSPOMAGANIA KRÓTKOOKRESOWYCH DECYZJI EKONOMICZNYCH ORAZ DECYZJI W WARUNKACH NIEPEŁNEGO WYKORZYSTANIA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH, POMIJANIE GRUPOWANIA KOSZTÓW WEDŁUG OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI, WEDŁUG ZAKRESU KONTROLOWALNOŚCI ORAZ ZE WZGLĘDU NA ICH ZMIENNOŚĆ, PODSTAWOWA ORIENTACJA NA KONROLĘ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH A NIE NA PROCESY RYNKOWE INFORMACJE Z RACHUNKU KOSZTÓW PEŁNYCH WYKORZYSTYWANE W KRÓTKOOKRESOWYM RACHUNKU WYNIKÓW, MOGĄ PROWADZIĆ DO BŁĘDNYCH DECYZJI W ZAKRESIE ELIMINOWANIA PRODUKTÓW PRZYNOSZĄCYCH STRATY

4 Istota rachunku kosztów zmiennych
W rachunku tym różnicuje się koszty według stopnia ich zmienności. Koszty są grupowane zależnie od ich reakcji na zmiany w rozmiarach i strukturze działalności Następuje ich podział na koszty zmienne i stałe

5 Formuła rachunku kosztów zmiennych

6 Formuły podziału kosztów na stałe i zmienne
1. Metoda księgowa 2. Metody statystyczne Metody wizualne Metoda wielkości krańcowych Analiza regresji liniowej

7 Metoda księgowa Zakłada kwalifikowanie kosztów na stałe i zmienne przez pracownika działu księgowości o długoletnim doświadczeniu w tym zakresie

8 Metoda wizualna Polega na graficznym wyznaczaniu linii regresji kosztów w postaci diagramu punktowego. Na układzie współrzędnych zaznacza się punkty, które odzwierciedlają wielkości kosztów całkowitych ponoszonych przy danej wielkości produkcji w poszczególnych okresach. Po naniesieniu wszystkich kosztów ustala się wzrokowo trend, a następnie rysuje się wzdłuż punktów prostą, która wyznacza trend. Przecięcie się wyznaczonej prostej z osią rzędnych powyżej punktu zerowego oznacza , że badane koszty mają charakter semi zmienny. Punkt przecięcia linii regresji z osią rzędnych wyznacza poziom kosztów stałych zawartych w badanej grupie kosztów całkowitych Obszar zawarty między linią regresji a linia wyznaczającą koszty stałe określa poziom kosztów proporcjonalnie zmiennych do rozmiarów produkcji.

9 Metoda wielkości krańcowych
1. Polega na dokonaniu wyboru najmniejszych i największych rozmiarów produkcji oraz odpowiadających im kosztów w pewnym okresie. 2. Przyrost kosztów zmiennych na jednostkę produkcji oblicza się jako różnicę: kosztów przy największych i najmniejszych rozmiarach produkcji, Wielkości produkcji z uwzględnieniem najwyższego i najniższego jej poziomu 3.Poziom kosztów stałych ustala się wykorzystując krańcowe wielkości produkcji i odpowiadające im koszty. Od kosztów dla największych lub najmniejszych rozmiarów produkcji odejmuje się koszty zmienne ustalone jako iloczyn jednostkowego kosztu zmiennego i rozmiarów produkcji

10 Metoda regresji Polega na określaniu zależności między zmiennymi wyrażającymi wielkość produkcji i odpowiadające im koszty. Najczęstszą metodą wyznaczania linii regresji jest metoda najmniejszych kwadratów

11 Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy
Relacje między wielkością produkcji a wielkością produkcji Wynik finansowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Sprzedaż < Produkcja wyższy niższy Sprzedaż > Produkcja Sprzedaż = Produkcja równy

12 Wpływ systemu rachunku kosztów na zapasy
Relacje między wielkością produkcji a wielkością produkcji Koszty zapasów (magazynowanie produkcji niesprzedanej) Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Sprzedaż < Produkcja wyższy niższy Sprzedaż > Produkcja Sprzedaż = Produkcja równy

13 Dwustopniowy rachunek kosztów zmiennych
Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne = Marża brutto (pokrycia kosztów) Koszty stałe = Wynik operacyjny przedsiębiorstwa

14 Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne = Marża brutto I stopnia Koszty stałe produktu = Marża brutto II stopnia Koszty stałe grupy produktów = Marża brutto III stopnia Koszty stałe podmiotów = Marża brutto IV stopnia Koszty stałe zakładu jako całości = Marża brutto V stopnia Koszty resztowe = Wynik operacyjny (okresowe) przedsiębiorstwa ,,,,,,,,,,

15 Do podstawowych zalet rachunku kosztów zmiennych należy:
STOSOWANIE PODZIAŁU KOSZTÓW NA STAŁE I ZMIENNE JEST NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZANIA RÓŻNYCH RACHUNKÓW DECYZYJNYCH RACHUNEK TEN JEST LEPIEJ PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB PLANOWANIA, KONTROLI I PODEJMOWANIA DECYZJI NIŻ RACHUNEKKOSZTÓW PEŁNYCH, POZOSTAJE W BLISKIM ZWIĄZKU Z SYSTEMEM KONTROLI KOSZTÓW, PONIEWAŻ KOSZTY ZMIENNE TO NA OGÓŁ KOSZTY ZALEŻNE OD DECYZJI PODMIOTU, RACHUNEK TEN NIE STOSUJE UMOWNEGO I ZWYKLE OBCIĄŻONEGO DUŻYM BŁĘDEM ODNOSZENIA KOSZTÓW STAŁYCH NA PRODUKTY, ELIMINUJE WPŁYW ZMIAN W WARTOŚCI ZAPASÓW NA POMIAR ZYSKU I STĄD UNIEMO ŻLIWIA MANIPULACJE RACHUNKOWE W CELUWYKAZYWANIA PO ŻĄDANEGO ZYSKU, UMOŻLIWIA PORÓWNANIE KOSZTÓW POMIĘDZY JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI WYTWARZAJĄCYMI TAKIE SAME LUB ZBLIŻONE PRODUKTY.

16 DO PODSTAWOWYCH WAD RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH ZALICZA SIĘ :
NIEDOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCEJ W RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ ZASADY WSPÓŁMIERNOŚCI KOSZTÓW I PRZYCHODÓW, PRZEZ CO RACHUNEK TEN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY DLA CELÓWSPRAWOZDAWCZYCH I FISKALNYCH, TRUDNOŚĆ Z PODZIAŁEM KOSZTÓW NA STAŁE I ZMIENNE, UWZGLĘDNIANIE TYLKO ZMIAN ROZMIARÓW DZIAŁALNOŚCI JAKO CZYNNIKA DETERMINUJĄCEGO WYSOKOŚĆ KOSZTÓW, ZAŁOŻENIE LINIOWEJ ZALEŻNOŚCI KOSZTÓW I PRZYCHODÓW OD WIELKOŚCI PRODUKCJI, KONCENTRACJA NA DECYZJACH KRÓTKOOKRESOWYCH I TYM SAMYM OGRANICZONE ZASTOSOWANIE TEGO RACHUNKU PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI DŁUGOOKRESOWYCH, KONCENTRACJA NA KOSZTACH ZMIENNYCH POWODOWAĆ MOŻE, IŻ NIE ZOSTANĄ DOSTATECZNIE ROZPOZNANE ORAZ PODDANE ANALIZIE I KONTROLI KOSZTY STAŁE


Pobierz ppt "Rachunek kosztów zmiennych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google