Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny powstawania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny powstawania"— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny powstawania

2 Czym są zanieczyszczenia powietrza?
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w znacznie zwiększonych ilościach. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

3 Do zanieczyszczeń powietrza
należą: cząstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, pyły z produkcji cementu, pyły metalurgiczne, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich kropelki cieczy, np. kwasów, zasad, rozpuszczalników mikroorganizmy - wirusy, bakterie i grzyby, których rodzaj lub ilość odbiega od składu naturalnej mikroflory powietrza gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2 i SO3) i azotu, amoniak (NH3), fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne), a także ich chlorowe pochodne, fenole

4 Związki chemiczne zanieczyszczające atmosferę:
Dwutlenek siarki (SO2) jest bezbarwnym, silnie toksycznym gazem o duszącym zapachu, który wolno rozprzestrzenia się w atmosferze. Powstaje m. in. w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych w silnikach spalinowych, w elektrociepłowniach, elektrowniach cieplnych. Największy udział w emisji SO2 ma przemysł paliwowo-energetyczny. Opalana węglem elektrownia o mocy 1000 MW emituje do atmosfery w ciągu roku ton siarki, głównie w postaci SO2. Dzięki wprowadzeniu norm emisji SO2, zaczęła ona spadać.

5 Tlenek węgla powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla lub jego związków. Źródłem tego gazu są spaliny z silników pojazdów mechanicznych, elektrociepłownie, koksownie, gazownie, paleniska domowe, przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy i materiałów budowlanych. Jest gazem silnie toksycznym, łatwo rozprzestrzeniającym się w powietrzu atmosferycznym. Jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest to gaz bez smaku, zapachu i barwy. Dwutlenek węgla powstaje podczas wszelkich procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, a także w procesie oddychania organizmów żywych. Dwutlenek węgla w atmosferze nie stanowi bezpośredniej groźby pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie równowagi biologicznej, spowodowane nadmierną jego emisją do atmosfery.

6 Związki azotu - wiele z nich, głównie tlenki azotu, to naturalne składniki atmosfery, tworzące się w efekcie np. wybuchów wulkanów. W niewielkich ilościach nie są substancjami toksycznymi, jednak ich nadmiar powstający podczas procesów produkcyjnych oraz w silnikach spalinowych powoduje, że stają się one niebezpiecznymi zanieczyszczeniami atmosfery. W szczególności groźne są bezbarwny i bezwonny tlenek azotu oraz brunatny o duszącej woni dwutlenek azotu. Mogą się one kolejno utleniać do pięciotlenku azotu, który w obecności pary wodnej tworzy kwas azotowy (składnik kwaśnych deszczy). Ładunki azotu wprowadzane przez państwa nadbałtyckie do Morza Bałtyckiego w 1995

7 Źródła zanieczyszczeń antropogenicznych
(powstających w wyniku działalności człowieka) energetyczne - spalanie paliw przemysłowe - procesy technologiczne w zakładach chemicznych, rafineriach, hutach, kopalniach i cementowniach komunikacyjne - głównie transport samochodowy, ale także kołowy, wodny i lotniczy komunalne - gospodarstwa domowe oraz gromadzenie i utylizacja odpadów i ścieków (np. wysypiska, oczyszczalnie ścieków)

8

9 Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza:
wybuchy wulkanów wietrzenie chemiczne skał pożary lasów i stepów wyładowania atmosferyczne pył kosmiczny procesy biologiczne

10

11 zanieczyszczenia powietrza:
Najważniejsze skutki zanieczyszczenia powietrza: efekt cieplarniany kwaśne deszcze zmniejszanie warstwy ozonu zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów zjawisko smogu Smog unoszący się nad Warszawą.

12 Opracowała: Katarzyna Stryczek, Klasa III A
Rejony polskie o największym zanieczyszczeniu powietrza.


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia powietrza – przyczyny powstawania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google