Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna"— Zapis prezentacji:

1 Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna
Odpady komunalne jako odnawialne źródła energii – perspektywy dla samorządów? Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna

2 Odnawialne źródło energii
źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych (Art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia Prawo energetyczne)

3 Biomasa i biogaz biomasa - stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji; biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; (§ 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii) "biomasa" oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości z przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich; (Art. 2 lit. B Dyrektywy 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych)

4 Zapisy w ustawie o odpadach
Art. 44. ust. 8. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, kierując się: potrzebą osiągnięcia wymaganych docelowych, procentowych udziałów energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu w kraju energii elektrycznej brutto, oceną i prognozą możliwości realizowania celów krajowych oraz ograniczeń systemowych wytworzenia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych jako energii z odnawialnego źródła energii. 9. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, określi przede wszystkim: rodzaje frakcji zawartych w odpadach komunalnych, które przekształcane termicznie w spalarni odpadów mogą być uznane jako biodegradowalne frakcje w sensie definicji biomasy, zapisanej w dyrektywie z dnia 27 września 2001 r. nr 2001/77/WE i w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.6)); techniczne i organizacyjne warunki wiarygodnego dokumentowania ilościowego i energetycznego udziału biodegradowalnych frakcji zawartych w odpadach komunalnych podlegających termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów i zaliczonych jako źródło odnawialne w bilansie energetycznym odzysku energii w spalarni odpadów.

5 Wykorzystanie odpadów jako OZE – technologie termalne
Spalanie Gazyfikacja (wytwarza palny gaz, wodór, syntetyczne oleje) Depolimeryzacja termiczna – TDP (wytwarza syntetyczne oleje podlegające dalszej rafinacji) Piroliza (wytwarza palną smołę/biopaliwo węgiel) Gazyfikacja plazmowa (wytwarza bogaty syngaz do wykorzystania w ogniwach paliwowych turbinach gazowych albo silnikach)

6 Wykorzystanie odpadów jako OZE – technologie nie termalne
Fermentacja beztlenowa (biogaz) Produkcja etanolu Mechaniczna obróbka biologiczna (MBT) MBT + fermentacja beztlenowa (AMBT) Wytwarzanie paliw z odpadów metodą MBT Produkcja biowodoru

7 Przykład wykorzystania - Biogazownie

8 Skąd biogaz? Biogaz jest gazem palnym powstałym w wyniku fermentacji beztlenowej materii organicznej. Może powstawać w wyniku reakcji zachodzących w: Bagnach Ściekach komunalnych Na wysypiskach śmieci Odpadach przy produkcji zwierzęcej Odpadach przemysłu spożywczego Typowy skład biogazu (%): metan, CH dwutlenek węgla, CO azot, N ,3 wodór, H siarkowodór, H2S 0-3 tlen, O2 0,1-0,5

9 Gaz wysypiskowy Składowanie odpadów organicznych na wysypiskach śmieci jest powszechną metodą usuwania odpadów komunalnych i przemysłowych. Zdeponowany materiał organiczny podlega procesom rozkładu, które prowadzą do powstawania gazu wysypiskowego. Gaz wysypiskowy jest mieszanką gazów. Jego podstawowy składnik stanowi metan w ilości 40-65%. Ponieważ metan jest też główna częścią gazu ziemnego tak więc gaz wysypiskowy używany może być zamiast gazu ziemnego w kotłach i silnikach. W razie używania takiego gazu w pojazdach konieczne jest dalsze oczyszczanie.

10 Gaz wysypiskowy - cd Na poszczególnych wysypiskach ilości odzyskiwanego gazu wahają się od 50 do 200 m³ z l tony odpadów. Szybkość tworzenia się biogazu zależy głównie od upływu czasu oraz od warunków geologicznych. Warunki atmosferyczne wywierają mniejszy wpływ, gdyż zamknięte wysypiska zachowują się jak bioreaktory z termoregulacją. Rozkład materii organicznej na wysypisku zachodzi przez okres 20 lat. Można więc przyjąć średnią roczną wydajność biogazu 5 m³ z l tony odpadów. W praktyce odnotowano wartości pomiędzy 2 a 20 m³. Teoretyczny potencjał energetyczny biogazu ze śmieci miejskich dla Polski wynosi11 mld m³ co stanowi równoważność ok. 5,2 mln ton paliwa umownego w skali roku.

11 Biogazownie na wysypiskach…

12 Wykorzystanie energii ścieków komunalnych
Ścieki komunalne charakteryzują się dużą zawartością biogazu. Z jednego metra sześciennego ścieków komunalnych można uzyskać średnio 1 kWhel oraz 1 kWht. Z tego powodu warto stosować na nich urządzenia typu CHP (Combined Heat and Power – układ kogeneracyjny). Należy pamiętać o tym, że odzyskanego ciepła nie można emitować – musi zostać wykorzystane, trzeba więc znaleźć odbiorcę, może nim być sama oczyszczalnia np. do suszenia osadów ściekowych. Możliwe rozwiązania: Kogeneracyjne silniki gazowe (o mocy od 150 kWhel) Ogniwa paliwowe Układy hybrydowe (silnik + ogniwo)

13 Zalety wykorzystania biogazu z odpadów lub/i ścieków komunalnych
Dodatkowe przychody – za energię i za certyfikaty (w wypadku zakwalifikowania źródła energii jako OZE) Zagospodarowanie dodatkowych odpadów organicznych (utylizacja) Dodatkowe źródło ciepła Nowe miejsca pracy

14 Możliwe dofinansowanie
PROW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej RPO WP – Infrastruktura energetyczna PO IiŚ - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

15 Zapraszamy do współpracy!
Podkarpacka Agencja Energetyczna ul. Szopena 51/213 Rzeszów


Pobierz ppt "Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google