Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTALEŃ KPZK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTALEŃ KPZK"— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTALEŃ KPZK
Henryk Szych Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie Biała Podlaska, 28 czerwca 2012 r.

2 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r w sprawie przyjęcia KPZK (Monitor Polski z 2012 r, poz. 252)

3 KPZK – UWARUNKOWANIA FORMALNE
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 KPZK – UWARUNKOWANIA FORMALNE Ustalenia KPZK są obowiązujące dla polityki przestrzennej w obszarze regionów (plan województwa) i obszarach lokalnych (studia gmin) Dotyczą one: uwarunkowań polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu lat wizji zagospodarowania Polski 2030 zasad i celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju typologii obszarów funkcjonalnych systemu realizacji KPZK 2030

4 NOWY PARADYGMAT POLITYKI PRZESTRZENNEJ
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 NOWY PARADYGMAT POLITYKI PRZESTRZENNEJ „Jednym z procesów, jakim podlegają polityki publiczne na świecie, a szczególnie w Europie, jest przechodzenie od podejścia sektorowego do zintegrowanego podejścia terytorialnego. Charakteryzuje się ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów określonych funkcjonalnie, integracją działań publicznych w wymiarze przestrzennym oraz wielopoziomowym systemem zarządzania.”

5 CELE POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 CELE POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktur systemu osadniczego sprzyjającej spójności. 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

6 KPZK 2030 – cel 1 KPZK 2030 – cel 2 KPZK 2030 – cel 3
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 KPZK 2030 – cel 1 kreowanie biegunów rozwojowych poprzez lokalizowanie węzłów gospodarczych (parki przemysłowe, strefy przedsiębiorczości) promowanie sztandarowych firm (lokomotywy rozwoju) i produktów Biała Podlaska - jako ośrodek subregionalny objęty polityką krajową Łuków, Radzyń Podlaski, Parczew, Międzyrzec Podlaski, Terespol - pozostałe ośrodki miejskie w gestii polityki regionalnej KPZK 2030 – cel 2 wykorzystywanie potencjałów obszarów funkcjonalnych- wykorzystanie potencjałów miast i ich obszarów oddziaływania np. w zakresie rozwoju zielonej energii KPZK 2030 – cel 3 kontynuacja dotychczasowych preferencji w zakresie potrzeb rozwoju powiązań infrastrukturalnych na różnych poziomach planowania

7 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020
KPZK 2030 – cel 4 zmiana podejścia do aspektów przyrodniczych i kulturowych, obok objęcia ochroną, obszary cenne przyrodniczo i kulturowo wskazuje się do wykorzystania głównie pod kątem rozwoju turystyki i rolnictwa ekologicznego KPZK 2030 – cel 5 duże zmiany w zakresie zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Obecnie trwają prace nad dokumentacją tych terenów oraz oceną zagrożeń. Przewiduje się opracowanie przez Prezesa KZGW map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii i poprawę stanu GPZ i sieci przesyłowych, nowym aspektem wykorzystania surowców energetycznych jest możliwość eksploatacji gazu z łupków dolnego paleozoiku. Obecnie wykonywane są odwierty badawcze w celu potwierdzenia zasobów tych złóż ważnym zadaniem wynikającym z ustaleń KPZK jest lokalizacja ropociągu na terenie województwa lubelskiego

8 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020
KPZK 2030 – cel 6 dostrzeżono jako bardzo istotnego problemu spraw związanych z ładem przestrzennym, KPZK przewiduje zmianę systemu planowania (obecnie w fazie dyskusji)

9 OBSZARY FUNKCJONALNE W KPZK
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 OBSZARY FUNKCJONALNE W KPZK OBSZARY FUNKCJONALNE - obszary charakteryzujące się wspólnymi cechami geograficznymi (społeczno-gospodarczymi i przestrzennymi), w których działania o charakterze zintegrowanym ukierunkowane są na wykorzystanie ich specyficznego potencjału. … Część obszarów funkcjonalnych KPZK można zaliczyć do tradycyjnie rozumianych „obszarów problemowych”- czyli takich, na których dochodzi do konfliktów przestrzennych lub dysfunkcji rozwojowych i na których istnieje potrzeba podjęcia interwencji publicznej.

10 TYPOLOGIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W KPZK
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 TYPOLOGIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W KPZK I. Miejskie obszary funkcjonalne Ośrodki wojewódzkie w tym metropolitalnych (obszary metropolitalne), Ośrodki regionalne, Ośrodki subregionalne (>50 tys. – w tym również Kołobrzeg, Kutno i Puławy), Ośrodki lokalne II. Wiejskie obszary funkcjonalne Uczestniczące w procesach rozwojowych, Wymagające wsparcia procesów rozwojowych III. Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej Strefa przybrzeżna, Polska wyłączna strefa ekonomiczna na morzu, Górskie, Żuławy, Ochrony gleb dla celów produkcji rolnej, Tereny zamknięte Narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy

11 TYPOLOGIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W KPZK
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 TYPOLOGIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W KPZK IV. Obszary kształtowania potencjału rozwojowego Cenne przyrodniczo, Ochrony krajobrazów kulturowych, Ochrony i kształtowania zasobów wodnych, Strategicznych złóż kopalin V. Obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce regionalnej O najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, Obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, Przygraniczne, Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich.

12 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020

13 POTENCJAŁY OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020 POTENCJAŁY OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH

14 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020
OBSZARY PROBLEMOWE

15 Debata nad Założeniami do Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020
… określone w KPZK 2030 obszary funkcjonalne powinny być uwzględnianie jako element planowania przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym, a tam, gdzie jest to zasadne, stanowić odrębną kategorię planistyczną.

16 Uchwała Nr LXIV/1224/2011 Zarządu Województwa
Lubelskiego z dnia r. w sprawie przystąpienia do zmiany Katalogu Stref Przedsiębiorczości Cele sporządzenia dokumentu: wskazanie terenów inwestycyjnych i kierunków ich optymalnego zagospodarowania, poprawa atrakcyjności gospodarczej poszczególnych gmin i regionu lubelskiego (promocja gospodarcza województwa), nowoczesne i sprawne narzędzie, sporządzone w technologii GIS – Centrum Obsługi Inwestora źródło informacji dla Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

17 INFORMACJE UZYSKANE OD GMIN Z DWÓCH BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE R.

18 INFORMACJE UZYSKANE OD GMIN Z DWÓCH BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE R.

19 INFORMACJE UZYSKANE OD GMIN Z DWÓCH BADAŃ ANKIETOWYCH DOTYCZĄCYCH STREF PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEPROWADZONYCH W OKRESIE R.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE USTALEŃ KPZK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google