Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1

2 w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zmiany w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dziennik Ustaw Nr 28 poz. 143)

3 DEFINICJE: MIEJSCOWOŚĆ POBLISKA obecne przepisy
miejscowość, której granice administracyjne znajdują się, w linii prostej, w odległości nie większej niż 30 km od granic administracyjnych miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe. ustawa z dn r. miejscowość, do której czas dojazdu środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza 2 godzin, w obie strony, łącznie z przesiadkami.

4 SŁUŻBOWY POKÓJ NOCLEGOWY
DEFINICJE: Dodano: SŁUŻBOWY POKÓJ NOCLEGOWY wydzielone pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi, znajdujące się w budynku położonym na terenie zamkniętym.

5 DEFINICJE: KWATERA INTERNATOWA INTERNAT KWATERA INTERNATOWA INTERNAT
5 KWATERA INTERNATOWA obecne przepisy: lokal mieszkalny pełniący funkcję internatu przeznaczony do zamieszkiwania przez jednego żołnierza lub przez większą liczbę żołnierzy służby stałej INTERNAT budynek lub zespół pomieszczeń mieszkalnych stanowiących organizacyjną całość, przeznaczoną na zakwaterowanie tymczasowe KWATERA INTERNATOWA ustawa z dn r. lokal mieszkalny pełniący funkcję internatu, przeznaczony do zamieszkiwania przez żołnierza lub większą liczbę żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska INTERNAT budynek lub zespół pomieszczeń mieszkalnych stanowiących organizacyjną całość, przeznaczoną do zakwaterowania żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska

6 REALIZACJA UPRAWNIEŃ MIESZKANIOWYCH:
obecne przepisy ustawa z dn r. Różne uprawnienia w zależności od charakteru pełnionej służby: żołnierze służby stałej: - prawo zamieszkiwania od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej; - przydział lokalu na czas pełnienia obowiązków, w miejscowości w której został wyznaczony na stanowisko służbowe lub w miejscowości pobliskiej. żołnierze służby terminowej: przysługuje tylko zakwaterowanie tymczasowe, przydział lokalu pod warunkiem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy służby stałej zrównanie uprawnień: żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości pełnienia służby lub pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości w jednej z następujących form: 1) przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego 2) przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej 3) wypłaty świadczenia mieszkaniowego żołnierz służby stałej – wybór spośród trzech form żołnierz służby kontraktowej – w pierwszej kolejności forma 1, w przypadku braku możliwości przydziału lokalu – forma 2 lub 3

7 ODMOWA: obecne przepisy: Odmowa zamieszkiwania w lokalu
przez żołnierza służby stałej skutkuje utratą uprawnień związanych z zakwaterowaniem przez czas zajmowania danego stanowiska. ustawa z dn r. Odmowa przyjęcia lokalu od Agencji przez żołnierza służby kontraktowej skutkuje utratą uprawnień do zakwaterowania przez okres zajmowania danego stanowiska służbowego, chyba że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania.

8 DO KIEDY MOŻE ZAMIESZKIWAĆ?
8 ustawa z dn r. żołnierz przeniesiony do rezerwy kadrowej, dyspozycji lub wyznaczony na stanowisko służbowe w innej miejscowości, ma prawo nadal zajmować lokal na podstawie decyzji o przydziale, nie dłużej niż do dnia: - w którym kolejna decyzja o przydziale innego lokalu mieszkalnego stała się ostateczna; - odmowy przyjęcia przydzielonego kolejnego lokalu mieszkalnego; - ostatniego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje wypłata świadczenia mieszkaniowego; - zwolnienia z czynnej służby wojskowej.

9 UTRATA PRAW: W ustawie z dn. 22.01.2010r. dodano: 9
Żołnierz zawodowy traci prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełni służbę przez czas pełnienia tej służby, jeżeli: lokal wynajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania, nie zamieszkuje w lokalu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z przyczyn niewynikających ze stosunku służby lub innych, niezależnych od niego; używa lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie/kwaterze internatowej w sposób sprzeczny z decyzją o przydziale lub niezgodny z przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców; wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo obowiązującym w tym zakresie regulaminom w internacie/kwaterze internatowej, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali lub miejsc w internacie/kwaterze internatowej; zajmuje lokal mieszkalny przydzielony na podstawie art. 38 (przekwaterowanie w związku z zadłużeniem) i nie uiszcza pełnych opłat przez łączny okres dłuższy niż 3 miesiące.

10 KTO SKŁADA WNIOSEK? uprawnienia realizowane są na wniosek dowódcy JW;
10 obecne przepisy: uprawnienia realizowane są na wniosek dowódcy JW; dowódca zawiadamia WAM o zmianie przysługujących żołnierzowi uprawnień. ustawa z dn r. uprawnienia realizowane są na wniosek żołnierza; żołnierz zawiadamia WAM o zmianie przysługujących uprawnień.

11 NALEŻNA POWIERZCHNIA:
11 obecne przepisy: p.u.p. 7-10m2 na jedną normę; brak regulacji co do struktury kwatery. ustawa z dn r. 8-12m2 p.u.p. na jedną normę; min. 16m2 p.u.p. dla osoby samotnej. Struktura kwatery: żołnierz samotny – 1 pokój z kuchnią lub aneksem kuchennym; rodzina 2-osobowa – 2 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym; rodzina 3-osobowa – 3 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym; rodzina 4-osobowa lub większa – 3 albo 4 pokoje z kuchnią lub aneksem kuchennym.

12 ODPRAWA MIESZKANIOWA:
12 obecne przepisy: Odprawa wypłacana jest na podstawie umowy cywilno prawnej Wartość przysługującego lokalu = powierzchnia 10m2 x ilość przysługujących norm x wskaźnik 1,45 x wartość odtworzeniowa 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustalana przez Prezesa WAM obowiązująca w całej Agencji (aktualnie zł) ustawa z dn r. Odprawa wypłacana będzie na podstawie decyzji administracyjnej w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia zwolnienia. = powierzchnia 12m2 x ilość przysługujących norm x wskaźnik 1,66 x wskaźnik ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w poprzednim kwartale, określonego w komunikacie Prezesa GUS (IV kwartał 2009 – zł) PRZYKŁADOWE OBLICZENIE /należne normy - 4, wysługa -16 lat/ Aktualnie: 40m2 x 1,45 x zł x 16 x 3% = ,72 zł Po zmianach: 48m2 x 1,66 x zł x 16 x 3% = ,73 zł Różnica ,01 zł

13 ODPRAWA NIE PRZYSŁUGUJE:
13 Odprawa mieszkaniowa nie przysługuje żołnierzowi, który: został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub dyscyplinarnie; otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację kwatery; nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji lub jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą albo własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji; otrzymał pomoc finansową. Odmowa przyjęcia odprawy lub niezłożenie dokumentów niezbędnych do jej otrzymania, nie zwalnia żołnierza z obowiązku opróżnienia lokalu.

14 REMONTY: obecne przepisy: ustawa z dn. 22.01.2010r. dodano:
14 obecne przepisy: remont w zakresie obciążającym Agencję, żołnierz może wykonać za zwrotem kosztów (umowa). Dodatkowo żołnierz służby stałej: ryczałt remontowy; wypłata kwoty należnej od poprzedniego użytkownika za naprawy uszkodzeń i wymianę uszkodzonych urządzeń. ustawa z dn r. remont lokalu przed ponownym zasiedleniem przez żołnierza zawodowego (niezależnie od rodzaju pełnionej służby) wykonuje WAM; remont może być wykonany przez żołnierza na jego wniosek, w drodze umowy z dyrektorem OReg. WAM. dodano: zakaz dokonywania ulepszeń standardu technicznego lokalu.

15 ZAKWATEROWANIE TYMCZASOWE:
15 obecne przepisy: internaty, kwatery internatowe, kwatery zastępcze; wspólne kwatery stałe (żołnierze terminowi: korpus szeregowych zawodowych, korpus podoficerów – do stopnia etatowego kaprala); zwolnienie z opłat dla żołnierzy posiadających członków rodziny; częściowa odpłatność (koszty dostawy mediów pokrywane z dotacji) dla żołnierzy samotnych. ustawa z dn r. internaty, kwatery internatowe; wspólne kwatery stałe – na wniosek żołnierza, za zgodą dowódcy (żołnierzowi wypłaca się dodatkowo umniejszone świadczenie mieszkaniowe); likwidacja kwater zastępczych; niezależnie od stanu cywilnego i charakteru pełnionej służby bezpłatne zakwaterowanie tymczasowe.

16 NORMY POWIERZCHNI MIEJSCA INTERNATOWEGO:
16 obecne przepisy: 7-10m² do stopnia etatowego kapitana włącznie; 7-12m² do stopnia etatowego pułkownika włącznie; 12-20m² dla zajmujących stanowiska etatowe generała. ustawa z dn r. 7-10m² do stopnia etatowego starszego szeregowego; 8-12m² do stopnia etatowego starszego sierżanta; 10-15m² do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego; 12-18m² do stopnia etatowego kapitana; 15-20m² do stopnia etatowego pułkownika; 20-25m² do stopnia etatowego generała.

17 ŚWIADCZENIA FINANSOWE:
17 obecne przepisy: ustawa z dn r. zryczałtowany ekwiwalent za rezygnację z prawa do zamieszkiwania zniesiony przewidziano kontynuację wypłaty wcześniej przyznanych świadczeń przez czas zajmowania stanowiska służbowego, chyba że żołnierz wcześniej złoży wniosek o przyznanie prawa do zakwaterowania realizowanego w jednej z trzech form świadczenie finansowe na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004r. kontynuacja przewidziano kontynuację wypłaty wcześniej przyznanych świadczeń do końca okresu na jaki została wydana decyzja na najem, chyba że żołnierz wcześniej złoży wniosek o przyznanie prawa do zakwaterowania realizowanego w jednej z trzech form ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery stałej żołnierz zachowuje prawo do wypłaty ekwiwalentu w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli nie skorzysta z tego prawa lub przed upływem tego terminu zrzeknie się go, prawo to staje się prawem do odprawy mieszkaniowej

18 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE:
18 Nowe świadczenie wypłacane: żołnierzowi służby stałej – na jego wniosek; żołnierzowi służby kontraktowej – na jego wniosek w przypadku braku możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego; opodatkowane; wypłacane do 10-go każdego miesiąca.

19 ROZKWATEROWANIE PO ROZWODZIE:
19 nowe uregulowanie W przypadku rozwodu żołnierza posiadającego dziecko i zajmującego lokal mieszkalny, dyrektor dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków. Rozkwaterowanie polega na: przydziale żołnierzowi lokalu mieszkalnego wg uprawnień na dzień uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód; zawarciu na czas oznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego z byłym małżonkiem wychowującym dziecko, o ile nie posiada on tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, własnego lokalu lub domu; byłego małżonka niewychowującego dziecka wzywa się do opróżnienia lokalu, bez zapewnienia lokalu ze strony Agencji.

20 ROZKWATEROWANIE PO ROZWODZIE:
20 nowe uregulowanie W przypadku rozwodu żołnierza nieposiadającego dziecka: żołnierz otrzymuje przydział kwatery; były małżonek jest zobowiązany do zwolnienia lokalu, bez zapewnienia lokalu ze strony WAM.

21 PRYWATYZACJA LOKALI MIESZKALNYCH
21 Możliwość wykupu lokalu mieszkalnego na aktualnie obowiązujących zasadach do dnia 31 grudnia 2012r. ! żołnierzowi przysługuje możliwość wykupu zajmowanego lokalu mieszkalnego, zbędnego dla potrzeb zakwaterowania żołnierzy zawodowych, oddanego do użytku przed 30 czerwca 2004 r. i zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, przy zastosowaniu dotychczasowych pomniejszeń, tj. 95% i 90%, nie obejmujących gruntu.

22 PRYWATYZACJA LOKALI MIESZKALNYCH
22 NOWE ZASADY WYKUPU OD 1 STYCZNIA 2013r. ! zgodnie z przepisami, które wejdą w życie r. zmianie ulegnie wysokości pomniejszeń i będą one wynosić odpowiednio 60% i 30% ! pomniejszenia te będą obejmowały również grunt

23 /wtorki i czwartki w godz.: 9.00-12.00/
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 23 ZAPRASZAMY NA STRONĘ KONTAKT infolinia /wtorki i czwartki w godz.: / e- mail


Pobierz ppt "w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google