Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r.

2 REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRA-WNYCH PRZECIWDZIA-ŁANIE PRZEMOCY
 NOWE OSOBNE SYSTEMY POMOC SPOŁECZNA REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRA-WNYCH PRZECIWDZIA-ŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

3 Wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) – art.5
  PODZIAŁ KOMPETENCJI GMINA: Wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) – art.5

4 GMINA: 2. Praca z rodziną – art. 8 wsparcie w formach:
Analiza sytuacji rodziny i przyczyn kryzysu Wzmocnienie funkcji rodziny Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny

5 GMINA: 2. Praca z rodziną – art. 8 wsparcie w formach:
d) Pomoc w integracji rodziny e) Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny f) Dążenie do reintegracji rodziny

6 GMINA: 3. Praca z rodziną – art. 10 obejmuje:
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne terapie i mediacje usługi opiekuńcze i specjalistyczne pomoc prawną organizowanie grup wsparcia/grup samopomocowych WAŻNE: praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną.

7 Kto pracuje z rodziną? GMINA: formy wspierania Art. 10
a) Praca z rodziną b) Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka Kto pracuje z rodziną? Art. 10 Ośrodek Pomocy Społecznej (zespół ds. asysty rodzinnej) lub inny podmiot na podstawie zlecenia Gminy

8 GMINA: Wsparcie dla rodziny prowadzą – art. 9 i 11
instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny placówki wsparcia dziennego rodziny wspierające asystent rodziny

9 Tryb pomocy (art. 11): Problem w rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Informacja trafia (Policja, Kuratorzy, Szkoły, PCPR, NGOs itd.) do Ośrodka Pomocy Społecznej Pracownik socjalny Wywiad środowiskowy i analiza sytuacji rodziny Wniosek do Kierownika OPS o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny

10 ASYSTENT RODZINY art.15 (poziom gminy)
opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną plan pracy z rodziną jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego pomoc w rozwiązywaniu problemów a) socjalnych

11 ASYSTENT RODZINY cd. b) problemów psychologicznych
c) problemów wychowawczych z dziećmi motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do podejmowania pracy zarobkowej motywowanie do udziału w zajęciach podnoszących kompetencje rodzicielskie wsparcie dla dzieci poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dziecka i rodziny

12 ASYSTENT RODZINY cd. indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną okresowa ocena rodziny (co pół roku) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną opiniowanie dla sądu rodzin i ich członków współpraca z jednostkami i ngo w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym

13  Plan pracy z rodziną ASYSTENT RODZINY cd.
Uczestniczy w ocenie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej  Plan pracy z rodziną Działania do zrealizowania, których celem jest przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych Terminy realizacji tych działań Przewidywane efekty

14 ASYSTENT RODZINY (poziom gminy)
ma specjalne uprawnienia (art.16) pracuje z maksymalnie 20 rodzinami zatrudniony w OPS nie może być pracownikiem socjalnym nie zajmuje się świadczeniami pracuje w miejscu zamieszkania rodziny jest funkcjonariuszem publicznym

15 ASYSTENT RODZINY (poziom gminy)
powinien mieć zapewnione poradnictwo wzmacniające jego kompetencje oraz przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu

16 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO prowadzone przez gminę lub inny podmiot na zlecenie gminy może prowadzić powiat (po uzyskaniu zezwolenia wójta?)

17 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Formy: - art.24
opiekuńcza (np. koła zainteresowań świetlice, kluby, ogniska wychowawcze) specjalistyczna (np. terapia, socjoterapia, psychokorekcja, logopedia) praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (animacja i socjoterapia) Jednocześnie 30 dzieci, 15 na jednego wychowawcę może przebywać w placówce

18 RODZINY WSPIERAJĄCE (gmina) - art.29
Rodzina Wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka prowadzeniu gospodarstwa domowego kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych Ustanowiona przez Wójta, działa na podstawie umowy

19  Pozostałe zadania gminy
1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny 2. Podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny 3. Tworzenie placówek wsparcia 4. Szkolenia dla rodzin wspierających 5. Finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (umieszczonych po 2011 r. !)

20 Pozostałe zadania gminy
6. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny dla wojewody (tryb półroczny i roczny) 7. Informowanie biura informacji gospodarczej o zaległościach rodziców w opłatach za pobyt dziecka w systemie pieczy zastępczej 8. Realizacja zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu wspierania rodziny

21 Pozostałe zadania gminy
9. Coroczne sprawozdania dla rady gminy z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawianie potrzeb na rok kolejny.

22 Koszty roczne wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla gminy średniej wielkości

23 Koszty całkowite  zł - w 2012 roku przy 5 dzieciach umieszczonych w rodz. zast. i 5 dzieci w placówkach  zł - w 2013 roku przy 5 dzieciach w rodz. zast. i 5 dzieciach w placówkach 454 600 zł - od 2014 roku przy 5 dzieciach w rodz. zast. i 5 dzieciach w placówkach

24 Składowe kosztów rocznych
Zatrudnienie psychologa (art. 10 ust.3 pkt 1 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne) dyżury 4 h w tygodniu x 52 tygodnie x 50 zł = 10 400 zł Zatrudnienie terapeuty (art. 10 ust.3 pkt 2 terapia i mediacje) dyżury 4 h w tygodniu x 52 tygodnie x 50 zł = 10 400 zł Mediacje rodzinne (art. 10 ust.3 pkt 2 terapia i mediacje) 10 mediacji x 2 mediatorów x 300 zł = zł

25 Składowe kosztów rocznych – cd.
Zatrudnienie prawnika (art. 10 ust.3 pkt 4 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne) dyżury 4 h w tygodniu x 52 tygodnie x 50 zł = 10 400 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (art. 10 ust.3 pkt 3) ok. 800 h x 12 zł = 9600 zł

26 Składowe rocznych kosztów – cd.
Organizowanie grup wsparcia (art. 10 ust.3 pkt 5) spotkania 2 x 2h/miesiąc x 12 mies. x 2 prowadzących (np. prac. socj. i pedagog rodzinny/psycholog /specjalista pomocy psychologicznej itp.) x 50 zł = zł Zatrudnienie 2 asystentów rodzin (art. 11 – 17) (pracownik z własnym autem) x 96 000 zł (12 mies. x 4 000 zł) + dodatkowe koszty zł(szkolenia oraz warsztaty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu) = 100 000 zł

27 Składowe rocznych kosztów – cd.
 Prowadzenie 1 placówki wsparcia dziennego dla dzieci (art. 24, 28 w tym różne formy w tym specjalistyczne) = 120 000 zł Rodziny wspierające (art.29 – 31) - (2 rodziny x 1000zł x 12 mies.) = 24 000 zł Szkolenia dla rodzin wspierających (art. 176, pkt 3, ppkt b) = 3 000 zł

28 Składowe rocznych kosztów – cd.
Współfinansowanie pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej (art. 176, pkt 5 i art. 191 ust. 8) - za każde dziecko w rodzinie zastępczej śr zł x 12 mies. x 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych = 1440 zł (1 rok), 4320 zł (2 rok), 7200 (3 rok i nast.)

29 Składowe rocznych kosztów – cd.
 Współfinansowanie pobytu dziecka w różnych formach pieczy zastępczej (art. 176, pkt 5 i art. 191 ust. 9) - za każde dziecko w placówce opiek.-wych. śr zł x 12 mies. x 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych = 4800 zł (1 rok), zł (2 rok), (3 rok i nast.)

30 Dziękuję za uwagę Mirosław Sobkowiak


Pobierz ppt "USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zadania Gminy Zakopane, 1-2 września 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google