Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI"— Zapis prezentacji:

1 USTAWA o WSPIERANIU RODZINY i SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ POWIAT Zakopane, 1-2 września 2011 r.

2 NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI
GMINA: Wsparcie rodziny naturalnej (polskie, EU, inni cudzoziemcy) – art.5 praca z rodziną – art. 8 i 10 - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne - terapie i mediacje - usługi opiekuńcze i specjalistyczne - pomoc prawna - organizowanie grup wsparcia/grup samopomocowych - WAŻNE: praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną.

3 NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI
GMINA: b) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka Wsparcie prowadzą – art. 9 i 11 - instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny - placówki wsparcia dziennego - rodziny wspierające - asystent rodziny

4 ASYSTENT RODZINY (poziom gminy)
opracowuje i realizuje plan pracy z rodziną plan pracy z rodziną jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej pomoc rodzinom w miejscu ich zamieszkania w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, zarobkowych, poprawie ich sytuacji życiowej itd.

5 ASYSTENT RODZINY (poziom gminy)
pracuje z maksymalnie 20 rodzinami zatrudniony w OPS nie może być pracownikiem socjalnym nie zajmuje się świadczeniami

6 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
prowadzone przez gminę lub inny podmiot na zlecenie gminy może prowadzić powiat (po uzyskaniu zezwolenia wójta)

7 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Formy: - art.24
opiekuńcza (np. koła zainteresowań świetlice, kluby, ogniska wychowawcze) specjalistyczna (np. terapia, socjoterapia, psychokorekcja, logopedia) praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę (animacja i socjoterapia) Jednocześnie 30 dzieci, 15 na jednego wychowawcę

8 RODZINY WSPIERAJĄCE (gmina) - art.29
Rodzina Wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka prowadzeniu gospodarstwa domowego kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

9 PIECZA ZASTĘPCZA (powiat)
1. Formy: rodzinna instytucjonalna

10 ZADANIA POWIATU

11 PIECZA ZASTĘPCZA (powiat) 2. Umieszczenia w RZ: - art. 35 i 36
ZADANIA POWIATU PIECZA ZASTĘPCZA (powiat) 2. Umieszczenia w RZ: - art. 35 i 36 na podstawie orzeczenia sądu na podst. umowy m. rodziną zastępczą a powiatem, po wyrażeniu zgody przez rodziców zastępczych na umieszczenie konkretnego dziecka

12 PIECZA ZASTĘPCZA (powiat)
2. Czas pobytu w RZ i plac. opiek.-wych: - art. 37 do pełnoletności do 25 r. życia: gdy uczy się w szkole, uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, gdy jest ON i uczy się na kursach zgodnie z IPU

13 Zadania (powiat) Wytaczanie przez kierownika PCPR powództw o świadczenia alimentacyjne - Obowiązkowo po upływie roku od umieszczenia w pieczy zastępczej - art. 38

14 Formy rodzinnej pieczy zastępczej
1) Rodzina zastępcza – art. 39 i 226 a) spokrewniona (tylko wstępni lub rodzeństwo) b) niezawodowa (obecne niespokrewnione i część spokrewnionych) c) zawodowa, w tym - pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego - specjalistyczna 2) Rodzinny dom dziecka 3) Rodziny pomocowe

15 „Współpraca” rodziny zastępczej
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ośrodek adopcyjny Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Rodzina zastępcza Asystent rodziny Kurator sądowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

16 Praca z rodziną zastępczą
Wsparcie Świadczenia Organizator RPZ PCPR Koordynator RPZ Pracownik socjalny lub urzędnik admin. Analiza sytuacji osobistej, rodzinnej Tryb KPA i majątkowej plan pracy

17 Utworzenie Rodziny Zastępczej
1. Organizator RPZ – prowadzi szkolenia dla kandydatów RZ niezawodowych i zawodowych lub rodz. domów dziecka (program zatwierdzony przez MPiPS na 5 lat) 2. Rodziny spokrewnione – można indywidualnym planem szkolenia

18 Nowe zadania Powiatu – art. 46
Rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji RZ zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia RDDz Rejestr pełniących funkcję RZ zawodowej, niezawodowej lub prowadzących RDDz Dane z rejestru – do właściwego sądu

19 Nowe zadania Powiatu – art. 46
Starosta (poprzez PCPR) Rejestr osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji RZ zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia RDDz Rejestr pełniących funkcję RZ zawodowej, niezawodowej lub prowadzących RDDz Dane z rejestru – do właściwego sądu

20 Nowe zadania Powiatu – art. 47
Organizator RPZ (może być nim PCPR) Przygotowanie RZ i RDDz na przyjęcie dziecka Porady w specjalistycznej poradni i terapia Informacja co pół roku do właściwego sądu o sytuacji dziecka oraz o sytuacji rodziny dziecka

21 Nowe zadania Powiatu Organizator RPZ (PCPR)
Umożliwia udział w szkoleniach (obowiązkowych) RZ zawodowym i RDDz. – art.51 W RZ zawodowej i niezawodowej – maksymalnie do 3 dzieci (wyjątki) – art. 53

22 Nowe zadania Powiatu I. Awans RZ niezawodowych na zawodowe
Obowiązkowo dla Powiatu - RZ niezawodowa po 3 latach bycia RZ oraz po szkoleniu i pozytywnej opinii koordynatora RPZ na swój wniosek staje się rodziną zawodową 2. Fakultatywny – RZ niezawodowa (+szkolenie i opinia koordynatora RPZ) II. Umowy z zawodowymi RZ na minimum 4 lata

23 Nowe zadania Powiatu III. Kandydaci na zawodowe RZ – po spełnieniu warunków mogą być RZ Wynagrodzenie dopiero od momentu przyjęcia pierwszego dziecka (a nie od podpisania umowy) – art.55 IV Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej – na 3 lata, tu limit zawodowych RZ na dany rok kalendarzowy – art.56

24 Nowe zadania Powiatu V. Wsparcie dla RZ zawodowych i niezawodowych – zatrudnienie przez PCPR osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarczych - art. 57 Obligatoryjnie dla RZ z więcej niż 3 dzieci (dla RDDz. więcej niż 4 dzieci) Fakultatywnie dla RZ zawodowych i niezawodowych poniżej 4 dzieci

25 Nowe zadania Powiatu VI. Działalność RZ pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego trzy drogi przyjęcia dziecka (sąd, policja, dziecko lub rodzina lub prac. socj. z interwencji) odmowa tylko powyżej 3 dzieci i przy doprowadzaniu przez policję 10-latków i starszych czas pobytu do 4 miesięcy, wyjątkowo do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego

26 Nowe zadania Powiatu VII. RZ zawodowe specjalistyczne dla:
a) Dla dzieci niepełnosprawnych b) Dla dzieci z ust. o nieletnich c) Małoletnie matki z dziećmi – art. 59 Nie można łączyć dzieci a) i b) Nie można łączyć typów rodzin zawodowych i niezawodowych – art. 67 (możliwe tylko ze spokrewnionymi RZ)

27 Nowe zadania Powiatu VIII. RZ zawodowe specjalistyczne dla:
a) Dla dzieci niepełnosprawnych b) Dla dzieci z ust. o nieletnich c) Małoletnie matki z dziećmi – art. 59 Nie można łączyć dzieci a) i b) Nie można łączyć typów rodzin zawodowych i niezawodowych – art. 67 (możliwe tylko ze spokrewnionymi RZ)

28 Nowe zadania Powiatu VIII. Uprawnienia RZ zawodowa i RDDz.
Okres bycia RZ zawodową – zaliczany do okresu pracy związanego z uprawnieniami pracowniczymi Urlop 30-dni w roku (zapowiedź na 30 dni przed) – z wynagrodzeniem, a dzieci w rodz. pomocowej

29 Nowe zadania Powiatu VIII. Rodzina pomocowa – art. 73
RZ zawodowa, niezawodowa lub RDDz. lub przeszkoleni do pełnienia RZ, RDDZ lub rodziny przysposabiającej

30 Nowe zadania Powiatu IX. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76 Wyznaczany przez starostę lub w trybie art. 190 Jeżeli to PCPR, to w nim Zespół ds. Pieczy Zastępczej

31 Nowe zadania Powiatu IX. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76 Zadania: Nabór kandydatów na RZ Kwalifikowanie i opiniowanie kandydatów do RZ Organizowanie szkoleń dla kandydatów na RZ Organizowanie szkoleń dla RZ Pomoc dla RZ (w tym grupy wsparcia) Organizowanie wolontariatu Prowadzenie poradnictwa i terapii dla RZ, ich dzieci i dzieci umieszczonych w RZ Zapewnienie pomocy prawnej Okresowa ocena sytuacji dziecka w RZ

32 Nowe zadania Powiatu IX. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76 Zadania: 10. Działalność diagnostyczno-konsultacyjna w celu pozyskiwania kandydatów na RZ, 11. Szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne dla osób będących RZ i dla rodziców biol. dzieci w RZ 12. Badania psycholog.-pedagogiczne kandydatów na RZ 13. Zapewnienie RZ poradnictwa wzmacniającego ich kompetencje i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu 14. Coroczne sprawozdania do Starosty i Rady

33 Nowe zadania Powiatu IX. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 76 Zadania: 15. Zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacja prawną 16. Organizowanie opieki na dzieckiem z RZ na czas urlopu lub zdarzenia losowego

34 Nowe zadania Powiatu X. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – art. 77 – od 1 stycznia 2015 r. Wyznaczany przez organizatora RPZ, po zaopiniowaniu przez RZ Zadania: Pomoc RZ w realizowaniu pieczy zastępczej Przygotowanie planu pomocy dziecku Pomoc w nawiązaniu kontaktów m. RZ a RDDz. Zapewnianie RZ dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci Zgłaszanie do Ośrodków Adopcyjnych dzieci z uregulowana sytuacja prawną Udzielanie wsparcia usamodzielnianym Coroczne sprawozdania z efektów pracy do PCPR

35 Nowe zadania Powiatu X. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – art.77 Maksymalnie 15 rodzin

36 Nowe zadania Powiatu XI. Świadczenia: art. 80 ale 226.5 660 zł – dziecko w RZ spokrewnionej 1000 zł – dziecko w RZ zawodowej i niezawodowej (ciekawostka – art. 80.3: uposażenie rodzinne) c) Dziecko niepełnosprawne – dodatk. 200 zł d) Dziecko z ust. o nieletnich – dodatk. 200 zł e) Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci 6-18 lat – art. 83 f) Na przyjęcie dziecka do RZ (bez określenia kwoty) g) Zdarzenia losowe (bez określenia kwoty)

37 Nowe zadania Powiatu XI. Świadczenia: art. 83 ale 226.5 h) RZ zawodowa i niezawodowa – na utrzymanie mieszkania – fakultatywnie - obligatoryjnie dla RZ z więcej niż trzy dziećmi i) Na remont lokalu – raz w roku – fakultatywnie dla RZ zawodwej XII. Wynagrodzenia: art. 85 ale 226.5 RZ zawodowai RDDz. – 2000 zł RZ pogotowie rodzinne – 2600 zł Dodatek 20% dla pogotowia za 3 dzieci lub za dziecko specjalne XIII Świadczenia waloryzowane w Monitorze Polskim, wynagrodzenie sami wg wytycznych

38 Nowe zadania Powiatu XIV. Instytucjonalna piecza zastępcza: Placówki opiekuńczo – wychowawcze – powiat Powyżej 10 r.życia (do 7 lat 2015 – do Do 14 dzieci (30 dzieci do 2019) Jedna placówka w budynku (dwa odrębne lokale) 2) typy: Socjalizacyjny Interwencyjny Specjalistyczno-terapeutyczny Rodzinny

39 Nowe zadania Powiatu XV. Ocena sytuacji dziecka: art.128 i nast. Organizator RPZ (PCPR) dla sądu Ocena sytuacji dziecka i modyfikacja planu – w konsultacji Dzieci do 3 lat – co 3 miesiące, starsze co pół roku Ocena sytuacji RZ – art. 132 i nast. W 1 roku, Następna ocena po roku, Następne oceny co trzy lata, Przy negatywnej ocenie w kolejnych 6 miesiącach, Dwie negatywne oceny – wniosek do sądu f) Dla RZ Zawodowych na trzy mies. przed końcem umowy

40 XV. Usamodzielnienia: art.140 i nast. Warunki:
Nowe zadania Powiatu XV. Usamodzielnienia: art.140 i nast. Warunki: 1) W RZ spokrewnionej – minimum 3 lata uprawniają 2) W RZ zawodowej i niezawodowej i placówce opiek.-wychowawczej – minimum rok pobytu uprawnia 3) Dochód poniżej 1200 zł 4) Wniosek i plan usamodzielnienia

41 Stawki: - art.149 500 zł kontynuowanie nauki
3300 na usamodzielnienie z RZ spokrewnionej 6600 zł – RZ + placówka (3 lata pobytu) 3300 zł (2-3 lata) 1650 zł (1 do 2 lat) 1500 zł na zagospodarowanie 3000 zł dla osoby z niepełnosprawnośćią

42 Współfinansowanie pobytu dziecka w RZ i pl. op.-wychowawczej
Zadania gminy: Art Współfinansowanie pobytu dziecka w RZ i pl. op.-wychowawczej 10% - w pierwszym roku pobytu 30% - w drugim roku 50% - w trzecim i następnych latach

43 3-letnie programy rozwoju pieczy Coroczne sprawozdania
Zadania Powiatu: Art. 180 3-letnie programy rozwoju pieczy Coroczne sprawozdania Finansowanie – art. 191

44 Umowy i decyzje wygasają w okresie 3 miesięcy od 1.01.2012
Przepisy przejściowe Umowy i decyzje wygasają w okresie 3 miesięcy od W tym okresie zobowiązani jesteśmy wydać nowe decyzji i podpisać nowe umowy Świadczenia i wynagrodzenia nie mogą być niższe od obecnych i nowych określonych w ustawie – art.226

45 Przepisy przejściowe Dotychczasowe programy szkoleń ważne jeszcze dwa lata Zaświadczenia wydane RZ przed 2012 r. zachowują ważność – art.227 obligatoryjna opieka koordynatora RPZ dla RZ ze stażem poniżej 3 lat; dla pozostałych możliwość RZ nieobjęte opieką koordynatora RPZ zostają objęte opieką Organizatora RPZ (PCPR) – art.223

46 Przepisy przejściowe Wychowawcy z Kartą Nauczyciela z placówek op.-wych. – tracą uprawnienia z początkiem 2014 r.

47 Skutki finansowe (wzrost kosztów) w powiecie średniej wielkości (koszty wszystkich dofinansowań do dzieci oraz dla usamodzielnianych, wynagrodzeń dla rodzin zast., zwrotów kosztów innym powiatom itd.) Budżet rodzin zastępczych - w 2011 r. = zł - w 2012 r. = zł (wzrost o zł) - w 2015 r. = zł

48 Składniki kosztów: 1. art. 80 ust. 1 pomoc comiesięczna na dziecko (660 zł – RZ spokrewnione; 1000 – pozostałe RZ) 2. art. 81 ust.1 dodatek comiesięczny dla dziecka niepełnosprawnego (200zł) 3. art. 81 ust.2 dodatek comiesięczny dla dziecka z ust. o nieletnich (200zł) 4. art. 77 ust. 4 art. 233 koordynator obowiązkowo dla rodzin do 3 lat funkcjonowania – 1 koordynator na 15 rodzin, (np.3000zł/mies.) od r.

49 Składniki kosztów: 5. art. 57 "pomoc domowa" obowiązkowa i na wniosek (np zł/mies.) 6. art. 83 ust 1 pkt. 1 dofinansowanie do wypoczynku (np. 600 zł/rok) 7. art. 83 ust 1 pkt.2 a) jednorazowo na przyjęcie dziecka (np. do 2500zł) 8. art. 83 ust 1 pkt.2 b) zdarzenie losowe jednorazowo lub okresowo (np zł) 9. art. 83 ust 2 niezawodowa i zawodowa - na utrzymanie lokalu (przy założeniu, że organizator uzna słuszność wniosku) (np zł na rodzinę/mies.)

50 Składniki kosztów: 10. art. 83 ust 3 niezawodowa i zawodowa - na utrzymanie lokalu - pow. 3 dzieci obowiązkowo (np.1500zł na rodz./mies.) 11. art. 83 ust raz w roku na remont lokalu rodzinie zawodowej (np zł/rok) 12. art. 85 wynagrodzenie dla rodzin zawodowych: UWAGA! Obecnie rodziny otrzymują wyższe wynagrodzenia (art.226.5) – patrz też art. 91 13. art. 85 ust. 6 i 7, art. 73 i 75 w związku z art. 69 – rodz. pomocowe -wynagrodzenia

51 Składniki kosztów: 14. Art. 76 ust 4 pkt. 13 prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz analizy – dla kandydatów na rodziny zastępcze np poradnictwo specjalistyczne psychologiczne szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze szkolenia dla rodzin zastępczych 5.000 grupy wsparcia

52 Składniki kosztów: 16. art. 91 Rada Powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 80 ust. 1, 81, 83 i 85. 17. art. 76 w związku z art. 241 Starosta do wyznacza organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej; PCPR – powołany musi zostać zespół do spraw pieczy zastępczej (zm. Regulaminu organizacyjnego pcpr) 18. Art. 146 Kontynuowanie nauki nie mniej niż 500 zł miesięcznie

53 Składniki kosztów: 19. art.149 Pomoc na usamodzielnianie 3.300 – rodz. spokrewniona (co najmniej 3 lata opieki) 6.600 – pozostałe RZ powyżej 3 lat 3.300 – 2-3 lata 1.650 – 1-2 lata 20. art. Art. 150 Pomoc na zagospodarowanie (może być w formie rzeczowej) 1.500 – świadczenia jednorazowe 3.000 – osoby niepełnosprawne

54 Składniki kosztów: 20. art. 140 Pomoc w znalezieniu mieszkania – (np
Składniki kosztów: 20. art.140 Pomoc w znalezieniu mieszkania – (np zł) 21. art. 140 Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia – (np zł na specjalistyczny kurs umożliwiający zatrudnienie)

55 Dziękuję za uwagę Mirosław Sobkowiak pcpr@gostyn.pl


Pobierz ppt "NOWY PODZIAŁ KOMPETENCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google