Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Będziemy się uczyć makroekonomii, 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Będziemy się uczyć makroekonomii, "— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa na wykładzie z podstaw makroekonomii, :)… Co tu się będzie działo??

2 Będziemy się uczyć makroekonomii, 
Będziemy się uczyć makroekonomii, . CEL WYKŁADOWCY I ASYSTENTÓW - Nauczyć słuchaczy podstaw makroekonomii na dobrym poziomie.

3 Będziemy się uczyć ekonomii, 
Będziemy się uczyć ekonomii, . CEL WYKŁADOWCY I ASYSTENTÓW - Nauczyć słuchaczy podstaw makroekonomii na dobrym poziomie CELE STUDENTÓW - Nauczyć się makroekonomii. - Zdobyć jak najlepszą ocenę na EGZAMINIE KOŃCO-WYM.

4 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwi-czeń
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwi-czeń. ABY ZALICZYĆ ĆWICZENIA, musicie Państwo na ćwi- czeniach i podczas pisanego przez wszystkich studentów ra-zem sprawdzianu (tzw. KOLOKWIUM) zdobyć odpowied-nią liczbę punktów.

5 Aby zaliczyć semestr, wystarczy zebrać 50 ze 100 możliwych do zdobycia punktów.
1. Do 50 punktów można zarobić, pisząc sprawdzian z wykładu i literatury, czyli tzw. KOLOKWIUM. 2. Następne 50 punktów czeka na Państwa na ćwiczeniach. Pro-wadzący rozdaje je np. za: a/ celne wypowiedzi, b/ udział w konkursach, c/ odpowiedzi na pytania w czasie zapowiedzianych z wyprze-dzeniem krótkich kartkówek. Punkty przeliczane są na oceny zaliczeniowe wedle takiej oto tabeli:

6 PUNKTY OCENA <50 – 70> 3 – 3+ <70 – 90> 4 – 4+ Ponad 90 5 – 5+

7 ABY ZDAĆ EGZAMIN, trzeba poradzić sobie z innym pi-sanym przez wszystkich studentów jednocześnie sprawdzia-nem.

8 ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD

9 ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK

10 - B. Czarny: Podstawy ekonomii, PWE Warszawa 2011, 624 strony .

11

12 O konstrukcji typowego rozdziału podręcznika…

13 ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK 3. ĆWICZENIA

14 ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK 3. ĆWICZENIA 4
ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK 3. ĆWICZENIA 4. SERWIS INTERNETOWY www. podstawyekonomii. pl O konstrukcji serwisu …

15

16 ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK 3. ĆWICZENIA 4
ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK 3. ĆWICZENIA 4. SERWIS INTERNETOWY www. podstawyekonomii. pl 5. SERWIS INTERNETOWY www. podstawyekonomii. pl/podstawyekonomii/ O konstrukcji serwisu …

17

18 ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK 3. ĆWICZENIA 4-5
ŹRÓDŁA WIEDZY: 1. WYKŁAD 2. PODRĘCZNIK 3. ĆWICZENIA SERWISY INTERNETOWE: a) www. podstawyekonomii. pl b) www. podstawyekonomii. pl /podstawyekonomii/

19 Na przykład… Na 2. ćwiczenia trzeba się zapoznać Z 1
Na przykład… Na 2. ćwiczenia trzeba się zapoznać Z 1. ROZDZIAŁEM części Makroekonomia PODRĘCZNIKA pt. Mierzymy do-chód narodowy . Inaczej nie zrozumiecie Państwo, o co chodzi na ćwi-czeniach, :) .

20 UWAGA! Do kolokwium i do egzaminu obowiązuje znajomość CAŁE-GO podręcznika i – dodatkowo - INFORMACJI PRZEKA-ZANYCH LUB WSKAZANYCH NA WYKŁADZIE.

21 To już koniec spraw techniczno-organizacyjnych, .

22

23 23 ZACZNIJMY TAK OTO… To, ze ekonomista interesuje się różnymi podmiotami (np. człowiekiem, przedsiębiorstwem, gałęzią przemysłu, całą gospodarką), skutkuje podziałem ekonomii na MIKRO-EKONOMIĘ i MAKROEKONOMIĘ.

24 24 MIKROEKONOMIA zajmuje się pojedynczymi podmio-tami (np. firmami). MAKROEKONOMIA bada zjawiska dotyczące całego społeczeństwa.

25 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
Studia MAKROEKONOMII zwykle rozpoczyna analiza sposobu mierzenia EFEKTÓW PRACY CAŁEGO SPOŁE-CZEŃSTWA, a zarazem także POZIOMU ŻYCIA SPOŁE-CZEŃSTWA (przecież poziom życia społeczeństwa zależy właśnie od wielkości produkcji gospodarki…). Chodzi o sposób mierzenia tzw. PRODUKTU KRA-JOWEGO BRUTTO (PKB) i grupy spokrewnionych z PKB mierników pochodnych (np. PRODUKT NARODOWY BRUTTO, PNB).

26 Oto metoda WYDATKOWA (ang. expenditure approach) pomiaru PKB.
Sumujemy roczne wydatki na nowe dobra FINALNE (na dobra gotowe, a nie na dobra POŚREDNIE, czyli zużywa-ne do ich produkcji ).

27 Oto metoda WYDATKOWA (ang. expenditure approach) pomiaru PKB.
Sumujemy roczne wydatki na nowe dobra FINALNE (na dobra gotowe, a nie na dobra POŚREDNIE, czyli zużywa-ne do ich produkcji ). Chodzi o: - wydatki konsumentów na konsumpcję, C,

28 Oto metoda WYDATKOWA (ang. expenditure approach) pomiaru PKB.
Sumujemy roczne wydatki na nowe dobra FINALNE (na dobra gotowe, a nie na dobra POŚREDNIE, czyli zużywa-ne do ich produkcji ). Chodzi o: - wydatki konsumentów na konsumpcję, C, wydatki firm na inwestycje, I,

29 Oto metoda WYDATKOWA (ang. expenditure approach) pomiaru PKB.
Sumujemy roczne wydatki na nowe dobra FINALNE (na dobra gotowe, a nie na dobra POŚREDNIE, czyli zużywa-ne do ich produkcji ). Chodzi o: - wydatki konsumentów na konsumpcję, C, - wydatki firm na inwestycje, I, wydatki państwa na zakup dóbr, G,

30 Oto metoda WYDATKOWA (ang. expenditure approach) pomiaru PKB.
Sumujemy roczne wydatki na nowe dobra FINALNE (na dobra gotowe, a nie na dobra POŚREDNIE, czyli zużywa-ne do ich produkcji ). Chodzi o: - wydatki konsumentów na konsumpcję, C, - wydatki firm na inwestycje, I, - wydatki państwa na zakup dóbr, G, - wydatki zagranicy na dobra wytworzone w naszym kra-ju, (eksport, X).

31 Y1 = C + I + G + X Sumujemy roczne wydatki na nowe dobra FINALNE.
Powstałą sumę pomniejszamy o zakupy dóbr zagranicz-nych (import, ZA)… A Dla uproszczenia założymy, że importowane są tylko dobra konsump-cyjne.

32 Y1 = C + I + G + X Y1 = C + I + G + X - Z (Y1 = C + I + G + NX)
Sumujemy roczne wydatki na nowe dobra FINALNE. Y1 = C + I + G + X Powstałą sumę pomniejszamy o zakupy dóbr zagranicz-nych (import, ZA) suma tych wydatków stanowi produkt krajowy brutto (PKB, Y). (Y1) Y1 = C + I + G + X - Z (Y1 = C + I + G + NX) A Dla uproszczenia założymy, że importowane są tylko dobra konsump-cyjne.

33 A oto metoda DOCHODOWA (ang. income approach) po-miaru PKB.
PKB JEST SUMĄ DOCHODÓW WŁAŚCICIELI CZYN-NIKÓW PRODUKCJI (Y2).

34 A oto metoda DOCHODOWA (ang. income approach) po-miaru PKB.
PKB JEST SUMĄ DOCHODÓW WŁAŚCICIELI CZYN-NIKÓW PRODUKCJI (Y2) W danym okresie SUMA WARTOŚCI kupionych przez konsumentów, firmy, państwo i zagranicę nowych DÓBR FINALNYCH RÓWNA SIĘ SUMIE DOCHO-DÓW właścicieli czynników produkcji użytych w celu wy-produkowania tych dóbr.

35 Przecież: Wartość powstałych w ciągu roku dóbr finalnych (czyli PKB) składa się zA: 1. Zysku właścicieli kapitału rzeczowego (maszyny, urzą-dzenia techniczne, budowle, budynkiB). A Zakładam, że „ziemia” jest rodzajem kapitału. B Zakładam, że kapitał rzeczowy się nie zużywa.

36 Wartość powstałych w ciągu roku dóbr finalnych (czyli PKB) składa się zA:
1. Zysku właścicieli kapitału rzeczowego (maszyny, urzą-dzenia techniczne, budowle, budynkiB). 2. Płac pracowników; A Zakładam, że „ziemia” jest rodzajem kapitału. B Zakładam, że kapitał rzeczowy się nie zużywa.

37 3. KOSZTÓW RZECZOWYCH (wartość zużywanych dóbr pośrednich).
Wartość powstałych w ciągu roku dóbr finalnych (czyli PKB) składa się zA: 1. Zysku właścicieli kapitału rzeczowego (maszyny, urzą-dzenia techniczne, budowle, budynkiB). 2. Płac pracowników; 3. KOSZTÓW RZECZOWYCH (wartość zużywanych dóbr pośrednich). A Zakładam, że „ziemia” jest rodzajem kapitału. B Zakładam, że kapitał rzeczowy się nie zużywa.

38 3. KOSZTÓW RZECZOWYCH (wartość zużywanych dóbr pośrednich).
Wartość powstałych w ciągu roku dóbr finalnych (czyli PKB) składa się zA: 1. Zysku właścicieli kapitału rzeczowego (maszyny, urzą-dzenia techniczne, budowle, budynkiB). 2. Płac pracowników; 3. KOSZTÓW RZECZOWYCH (wartość zużywanych dóbr pośrednich). Te KOSZTY RZECZOWE są wartością dóbr pośrednich „PIERWSZEGO RZĘDU”, bezpośrednio zużywanych przy produkcji dóbr finalnych. (WDP1 – wartość dóbr pośrednich „PIERWSZEGO RZĘ- DU”) A Zakładam, że „ziemia” jest rodzajem kapitału. B Zakładam, że kapitał rzeczowy się nie zużywa.

39 Jednak wartość dóbr pośrednich „pierwszego rzędu”
(WDP1) też składa się z: 1. Zysku. 2. Płac. 3. KOSZTÓW RZECZOWYCH, czyli – tym razem wartości dóbr pośrednich „DRUGIEGO RZĘDU”, zużywanych do produkcji dóbr pośrednich „pierwszego rzędu”. (WDP2 - utarg producentów dóbr pośrednich „DRUGIE-GO RZĘDU”) I tak dalej…

40 W D F Z P WDP1 Z P WDP2 Z P WDPO Z P gdzie: WDF - utarg producenta dobra finalnego. Z – zysk. P – płace. WDP1 - utarg producentów dóbr pośrednich „pierwszego rzędu”. WDP2 - utarg producentów dóbr pośrednich „drugiego rzędu”. WDPO - utarg producentów (właścicieli) dóbr pośrednich „ostat-niego rzędu”, czyli np. bogactw naturalnych.

41 W D F Z P WDP1 Z P WDP2 Z P WDPO Z P Posuwając się „w głąb” procesu produkcji dowolnego dob-ra finalnego, odkrywamy w końcu, że producent dóbr poś-rednich kolejnego rzędu nie zużywa dóbr pośrednich. Wartość tych dóbr pośrednich „ostatniego rzędu” w ca-łości składa się z dochodów właścicieli czynników.

42 WARTOŚĆ DÓBR FINALNYCH SKŁADA SIĘ Z ZYSKU, PŁAC, czyli wynagrodzenia pracy I Z WYNAGRODZENIA WŁAŚCI-CIELI dóbr pośrednich ostatniego rzędu, czyli np. BOGACTW NATURALNYCH.

43 Jest jeszcze metoda PRODUKCYJNA (ang. production approach) liczenia PKB.
PKB jest sumą tzw. WARTOŚCI DODANEJ w gospodarce. WARTOŚĆ DODANA (ang. value addad) jest różnicą wartości sprzedanych dóbr i kosztu kupionych w celu ich wyprodukowania dóbr pośrednich.

44 Jest jeszcze metoda PRODUKCYJNA (ang. production approach) liczenia PKB.
PKB jest sumą WARTOŚCI DODANEJ w gospodarce. WARTOŚĆ DODANA (ang. value addad) jest różnicą wartości sprzedanych dóbr i kosztu kupionych w celu ich wyprodukowania dóbr pośrednich. Na rysunku tworzonej przez kolejnych producentów war-tości dodanej odpowiadają zsumowane zysk i płace powstające przy produkcji, kolejno, dóbr finalnych, dóbr pośrednich „pierw-szego rzędu”, dóbr pośrednich „drugiego rzędu” itd. Ponieważ wartość dóbr pośrednich „ostatniego rzędu”, WDPO, składa się wy-łącznie z wartości dodanej, suma wartości dóbr finalnych jest rów-na sumie wartości dodanej. WDF Z P WDP1 Z P WDP2 Z P WDPO Z P

45 A zatem PKB obliczony metodą wydatkową (Y1) jest rów-ny PKB obliczonemu metodą dochodową (Y2).
Y1=Y2 Ułatwia to sporządzenie RYSUNKOWEGO MODELU POWSTAWANIA I DZIELENIA PKB w gospodarce.

46 Chodzi o tzw. model RUCHU OKRĘŻNEGO WYDAT-KÓW I DOCHODÓW W GOSPODARCE.

47 Ruch okrężny wydatków i dochodów w gospodarce
X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z OZNACZENIA: C – wydatki na konsumpcyjne dobra finalne; S – oszczędności; Z – import; X – eksport; I – inwestycje; Td – podatki bezpośrednie; G – wydatki państwa na zakup dóbr; B – zasiłki wypłacane przez państwo; (NT = Td – B) – podatki netto; Y1 – suma wydatków na dobra wchodzące w skład PKB; Y2 – równa Y1 suma dochodów właścicieli czynników; Yd – dochód do dyspozycji gospodarstw domowych.

48 ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.

49 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z

50 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom.

51 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom. Dochód gospodarstw domowych z tytułu własności firm, Y2. (ii) Podatek od dochodow osobistych, który zapłacili Twoi rodzice.

52 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom. Dochód gospodarstw domowych z tytułu własności firm, Y2. (ii) Podatek od dochodow osobistych, który zapłacili Twoi rodzice. Podatki bezpośrednie, Td. (iii) Zapłata za bułgarski dżem z pigwy kupiony w sklepie na rogu.

53 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom. Dochód gospodarstw domowych z tytułu własności firm, Y2. (ii) Podatek od dochodow osobistych, który zapłacili Twoi rodzice. Podatki bezpośrednie, Td. (iii) Zapłata za bułgarski dżem z pigwy kupiony w sklepie na rogu. Wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję, C. (iv) Akcyza ukryta w cenie paliwa.

54 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom. Dochód gospodarstw domowych z tytułu własności firm, Y2. (ii) Podatek od dochodow osobistych, który zapłacili Twoi rodzice. Podatki bezpośrednie, Td. (iii) Zapłata za bułgarski dżem z pigwy kupiony w sklepie na rogu. Wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję, C. (iv) Akcyza ukryta w cenie paliwa. W tym uproszczonym modelu podatki pośrednie, Te, nie istnieją. (v) Nie podzielone zyski spółek akcyjnych.

55 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom. Dochód gospodarstw domowych z tytułu własności firm, Y2. (ii) Podatek od dochodow osobistych, który zapłacili Twoi rodzice. Podatki bezpośrednie, Td. (iii) Zapłata za bułgarski dżem z pigwy kupiony w sklepie na rogu. Wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję, C. (iv) Akcyza ukryta w cenie paliwa. W tym uproszczonym modelu podatki pośrednie, Te, nie istnieją. (v) Nie podzielone zyski spółek akcyjnych. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, Yd, przeznaczone na oszczędności (gospodarstwa domowe zdecydowały się zostawić te środki w dyspozycji przedsiębiorstw, których są akcjonariuszami). (vi) Wydatki na utrzymanie więzienia we Wronkach.

56 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom. Dochód gospodarstw domowych z tytułu własności firm, Y2. (ii) Podatek od dochodow osobistych, który zapłacili Twoi rodzice. Podatki bezpośrednie, Td. (iii) Zapłata za bułgarski dżem z pigwy kupiony w sklepie na rogu. Wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję, C. (iv) Akcyza ukryta w cenie paliwa. W tym uproszczonym modelu podatki pośrednie, Te, nie istnieją. (v) Nie podzielone zyski spółek akcyjnych. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, Yd, przeznaczone na oszczędności (gospodarstwa domowe zdecydowały się zostawić te środki w dyspozycji przedsiębiorstw, których są akcjonariuszami). (vi) Wydatki na utrzymanie więzienia we Wronkach. Wydatki państwa, G. (vii) Pieniądze wydane przez firmę przewozową na nową ciężarów-kę.

57 a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej.
ZADANIE a) Narysuj ruch okrężny dóbr i płatności w gospodarce otwartej. X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z b) Na powstałym rysunku wskaż następujące strumienie pieniądza: (i) Dywidenda wypłacona przez firmę VSME akcjonariuszom. Dochód gospodarstw domowych z tytułu własności firm, Y2. (ii) Podatek od dochodow osobistych, który zapłacili Twoi rodzice. Podatki bezpośrednie, Td. (iii) Zapłata za bułgarski dżem z pigwy kupiony w sklepie na rogu. Wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję, C. (iv) Akcyza ukryta w cenie paliwa. W tym uproszczonym modelu podatki pośrednie, Te, nie istnieją. (v) Nie podzielone zyski spółek akcyjnych. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, Yd, przeznaczone na oszczędności (gospodarstwa domowe zdecydowały się zostawić te środki w dyspozycji przedsiębiorstw, których są akcjonariuszami). (vi) Wydatki na utrzymanie więzienia we Wronkach. Wydatki państwa, G. (vii) Pieniądze wydane przez firmę przewozową na nową ciężarów-kę. Inwestycje, I.

58 PRZYPŁYWY I ODPŁYWY DO I Z RUCHU OKRĘŻNEGO

59 PRZYPŁYWY I ODPŁYWY DO I Z RUCHU OKRĘŻNEGO
X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z (1) Y1 = C+I+G+X-Z

60 PRZYPŁYWY I ODPŁYWY DO I Z RUCHU OKRĘZNEGO
X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z Y1 = C+I+G+X-Z Y1=Y2

61 PRZYPŁYWY I ODPŁYWY DO I Z RUCHU OKRĘZNEGO
X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z Y1 = C+I+G+X-Z Y1=Y2 Yd = Y2 - NT

62 PRZYPŁYWY I ODPŁYWY DO I Z RUCHU OKRĘZNEGO
X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z Y1 = C+I+G+X-Z Y1=Y2 Yd = Y2 – NT Yd = C + S.

63 PRZYPŁYWY I ODPŁYWY DO I Z RUCHU OKRĘZNEGO
X I PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARSTWA DOMOWE Y d = Y 2 - NT PAŃSTWO G NT=T B Z S C Y1 = C+I+G+X-Z Y1 = C+I+G+X-Z Y1=Y2 Yd = Y2 – NT Yd = C + S. NT+S+Z=I+G+X

64 NT+S+Z=I+G+X Y1 = C+I+G+X-Z Y1=Y2 Yd = Y2 – NT Yd = C + S. ODPŁYWY są dochodami gospodarstw domowych nie wyda-nymi na konsumpcję dóbr wyprodukowanych w kraju.

65 NT+S+Z=I+G+X Y1 = C+I+G+X-Z Y1=Y2 Yd = Y2 – NT Yd = C + S. PRZYPŁYWY to dochody firm nie będące wydatkami gos-podarstw domowych sfinsnowanymi dzieki sprzedazy czynnikow produkcji.

66 Y1 = C+I+G+X-Z Y1=Y2 Yd = Y2 – NT Yd = C + S. NT+S+Z=I+G+X Z równania opisującego równość prezypływów i odpływów wynika wiele ważnych wniosków dotyczących STRUKTURY przepły-wów pieniężnych w gospodarce. Na przykład… NT+S+Z=I+G+X S-I = (G-NT) + (X-Z)

67 NT+S+Z=I+G+X S-I = (G-NT) + (X-Z)
Sektor prywatny w gospodarce może oszczędzać więcej niż inwes-tuje (S-I>0), pod warunkiem, że nadwyżkę tę sfinansuje państwo (G-NT>0) i (lub) zagranica (X-Z>0).

68 Y1 = C + I + G + X - Z (Y1 = C + I + G + NX)
POWTÓRZMY: Oto metoda WYDATKOWA (ang. expenditure approach) pomiaru PKB: Y1 = C + I + G + X - Z (Y1 = C + I + G + NX)

69 Pomówmy teraz o pochodnych w stosunku do PKB mier-nikiach efektów pracy (i poziomu życia!) społeczeństwa

70 Pochodne w stosunku do PKB mierniki efektów pracy i poziomu życia społeczeństwa

71 PKB jest sumą wartością dóbr finalnych powstałych NA TERYTO-RIUM KRAJU
PKB jest sumą wartością dóbr finalnych powstałych NA TERYTO-RIUM KRAJU. To nie to samo, co suma wartości dóbr finalnych powstałych dzięki wykorzystaniu naszych (narodowych) czynni-ków produkcji. PRZECIEŻ OBCE CZYNNIKI PRACUJĄ NA NASZYM TERYTORIUM ,A NASZE – ZA GRANICĄ!

72 Saldo dochodów z tytułu wynagrodzenia naszych i obcych czynników produkcji

73 Dochód z zagranicy (saldo)a
Dochód narodowy brutto w Polsce ( ; mld zł, ceny bieżące) a Stanowi saldo wynagrodzeń, dochodów z inwestycji bezpośrednich i portfe-lowych oraz pozostałych dochodów i odsetek. Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 682. 2000 2005 2006 2007 Ogółem 741,7 964,6 1 033,1 1 132,9 PKB 744,4 983,3 1 060,0 1 175,3 Dochód z zagranicy (saldo)a -2,7 -18,7 -26,9 -42,4

74 Pochodne w stosunku do PKB mierniki efektów pracy i poziomu życia społeczeństwa

75 Dochód z zagranicy (saldo)a
Dochód narodowy brutto w Polsce ( ; mld zł, ceny bieżące) a Stanowi saldo wynagrodzeń, dochodów z inwestycji bezpośrednich i portfe-lowych oraz pozostałych dochodów i odsetek. Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 682. 2000 2005 2006 2007 Ogółem 741,7 964,6 1 033,1 1 132,9 PKB 744,4 983,3 1 060,0 1 175,3 Dochód z zagranicy (saldo)a -2,7 -18,7 -26,9 -42,4

76 Pochodne w stosunku do PKB mierniki efektów pracy i poziomu życia społeczeństwa

77 Pochodne w stosunku do PKB mierniki efektów pracy społeczeństwa
Inna nazwa: dochód narodowy (ang. national income)

78 Pochodne w stosunku do PKB mierniki efektów pracy społeczeństwa

79 Y1 = C + I + G + X - Z (Y1 = C + I + G + NX)
Podsumujmy! Oto (obliczony metodą wydatkową) PKB: Y1 = C + I + G + X - Z (Y1 = C + I + G + NX)

80 Następny wykład zaczniemy od rzutu oka na wady PKB i mierników pochodnych jako miar efektów pracy i poziomu życia (dobrobytu) (ang. welfare) społeczeństwa gospodarują-cego…


Pobierz ppt "Będziemy się uczyć makroekonomii, "

Podobne prezentacje


Reklamy Google