Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Świecie , 8 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Świecie , 8 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Świecie , 8 maja 2013 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej Program finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 % ze środków krajowych. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Wysokość dofinansowania określana jest przez Instytucję Pośredniczącą – dokumentacja konkursowa.

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Promocja integracji społecznej VII Pomoc Techniczna X

4 Informacje o konkursach
Priorytet Instytucja Strona www VI Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pokl.wup.torun.pl VII Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu VIII i IX Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

5 Zasady ubiegania się o dofinansowanie
Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków o dofinansowanie Ocena formalna Ocena merytoryczna Decyzja o przyznaniu dofinansowania

6 Wniosek o dofinansowanie
Wniosek sporządzany jest za pomocą elektronicznej aplikacji - Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Narzędzie to umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

7 Wniosek o dofinansowanie

8 KONKURS 8.1.1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał Alokacja dostępna w ramach konkursu: zł Beneficjent: wszystkie podmioty Typy projektów: Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa.

9 Kryteria dostępu 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 3. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które eksportują i w całym okresie swojej działalności przynajmniej w ciągu jednego zamkniętego roku obrotowego wykazały przychód ze sprzedaży poza granicami Polski.

10 Kryteria dostępu 4. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które zobowiążą się do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu, zaś tematyka szkoleń będzie zawierać obligatoryjne elementy związane z zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 50% ogólnej liczby godzin planowanych modułów szkoleniowych będzie dotyczyła zagadnień wskazanych w poniższym katalogu: 1) Ocena stopnia przygotowania firmy do eksportu/ sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) - analiza SWOT przedsiębiorstwa, 2) Zasady opracowywania strategii eksportowej przedsiębiorstwa, 3) Wybór właściwego rynku docelowego - przygotowanie sektorowej analizy rynku zagranicznego, 4) Dostosowanie technologii produkcji i wzornictwa przemysłowego na potrzeby rynków zagranicznych, 5) Handel elektroniczny w biznesie międzynarodowym, 6) Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych,

11 Kryteria dostępu 7) Etykieta oraz protokół dyplomatyczny w biznesie międzynarodowym z uwzględnieniem różnic kulturowych, 8) Negocjacje i techniki sprzedaży pod kątem eksportu/ sprzedaży na JRE, 9) Cła i podatki w kontekście eksportu/ sprzedaży na JRE, 10) Prawo w handlu międzynarodowym, 11) Zabezpieczanie wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe, 12) Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym, oraz normalizacje na rynkach zagranicznych, 13) Zarządzanie cenami w kontekście eksportu/ sprzedaży na JRE, 14) Zarządzanie ryzykiem w kontekście eksportu/ sprzedaży na JRE, 15) Ochrona własności przemysłowej pod kątem eksportu/ sprzedaży na JRE (w tym własności intelektualnej, patenty), 16) Logistyka w handlu międzynarodowym.

12 Kryteria dostępu 5. Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność), c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania).

13 Kryteria dostępu 6. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy i jego realizacja zakończy się w nieprzekraczalnym terminie do roku. 7. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej.

14 Kryteria strategiczne
Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa, które do czasu ogłoszenia konkursu nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego lub doradczego udzielanego w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach Poddziałania PO KL (w ramach projektów zamkniętych), w latach – 10 pkt. Projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu stosowania proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie uwzględniających elementy „zielonej gospodarki”, a tematyka szkoleń dostosowana jest do specyfiki przedsiębiorstwa – 10 pkt.

15 INNE KONKURSY W zależności od profilu prowadzonej działalności możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie projektów w ramach konkursów dotyczących np. szkoleń dla osób bezrobotnych, dla osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Dwa konkursy w 2013 r.: pierwszy już ogłoszony - nabór trwa do 17 maja br., drugi planowany do ogłoszenia w III kwartale.

16 Rodzaje wsparcia - przykłady
organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, - subsydiowanie zatrudnienia, - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia);

17 Kryteria dostępu 1. Maksymalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. 2. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. kuj-pom. 4. Projekt skierowany jest w 100% do osób w wieku lat, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły. 5. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 50%. 6. Projekt przewiduje objęcie wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia, przy czym wsparcie przewidziane w projekcie ma charakter kompleksowy (obejmuje minimum trzy formy wsparcia skierowane do każdego uczestnika projektu, np. IPD + staż + pośrednictwo pracy; doradztwo zawodowe + szkolenie +/lub staż +/lub subsydiowane zatrudnienie + pośrednictwo pracy oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej).

18 Konkurs 9.6.2 Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał Alokacja: 6 300 000 zł Typy projektów: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych

19 Kryteria dostępu 1. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3. Maksymalna wartość projektu wynosi ,00 zł. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział) na terenie woj.kuj-pom. 5. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 6. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby należące do jednej i/lub więcej z poniższych grup: a) Osoby które ukończyły 50 rok życia, b) Osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, c) Osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, d) Osoby niepełnosprawne, e) Osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy.

20 Kryteria dostępu 7. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Projektodawca powinien wykazać doświadczenie w samodzielnej organizacji szkoleń językowych i/lub ICT. 8. W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów (ECDL). 9. W przypadku, gdy projekt zakłada organizację szkoleń i kursów językowych kończących się uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego realizacji certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu powinna być przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec projektodawcy. Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C).

21 Oferta ROESF w Bydgoszczy dla przedsiębiorców
Informacja i promocja – seminaria informacyjne dot. konkursów, Newsletter Szkolenia – dla Beneficjentów realizujących projekty oraz przygotowujących się do realizacji Warsztaty – tematyczne np. z przygotowania wniosku w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych Doradztwo – indywidualne spotkania z doradcą Ośrodka dotyczące przygotowania projektu oraz jego późniejszej realizacji Wizyta wspierająca – szczególny rodzaj doradztwa

22 WSZYSTKIE USŁUGI OFEROWANE PRZEZ OŚRODEK SĄ BEZPŁATNE

23

24 Dziękuję za uwagę Małgorzata Wojciechowska
Specjalista ds. Informacji i Promocji

25 PUNKT INFORMACYJNY Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ul. Długa 34; Bydgoszcz tel


Pobierz ppt "KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Świecie , 8 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google