Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bartłomiej Baran Marcin Bubicz"— Zapis prezentacji:

1 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. „NIC O NAS BEZ NAS” CZYLI FORMY WSPÓŁDECYDOWANIA O SPRAWACH OGÓŁU W MŁODZIEŻOWYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

2 Definicja „samorządu”
Samorządem nazywamy decydowanie o własnych kwestiach w sposób niezależny od władzy centralnej i niejednokrotnie w sposób uzupełniający. Charakteryzuje się on ustaloną organizacją, charakterem przedstawicielskim, odpowiedzialnością za działania oraz powierzone dobra i grupy, wykonywaniem zadań własnych i zleconych oraz kontrolą ze strony odpowiednich organów.

3 Główne formy samorządności młodzieżowej:
Samorząd klasowy Samorząd uczniowski (tzw. szkolny) Samorząd studencki: - samorząd wydziałowy - parlament studentów uczelni (np.. UMCS, UG) Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów Młodzieżowa rada miasta/gminy Parlament dzieci i młodzieży Sejm Dzieci i Młodzieży

4 Samorząd uczniowski Niezależny organ szkoły, zrzeszający całą społeczność uczniowską, działający na podstawie właściwej ustawy Samorząd uczniowski ma prawo żądać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Cele samorządu dotyczą oprócz reprezentowania rówieśników także aktywizowania ich do działań na rzecz swojego otoczenia oraz upowszechniania wiedzy nt. samorządu lokalnego

5 Samorząd Uczniowski I LO im. Staszica w Lublinie
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły jest Sebastian Dudek. Warto przypomnieć, iż podczas głosowania wyborczego musiał on jedynie przekroczyć próg 50 % ważnych głosów, gdyż… nie miał konkurencji. Warto zatem podjąć kroki w celu zaktywizowania młodzieży do stawania w szranki z kontrkandydatami. Samorząd I LO dzieli się na 5 sekcji: kulturową, dziennikarską, sportową, charytatywną oraz plastyczną.

6 Samorząd studencki Działa na podstawie Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dzieli się na: - samorząd uczelniany (wszyscy studenci uczelni) - samorząd wydziałowy (wszyscy studenci wydziału) Samorządy uczelniane wszystkich polskich szkół wyższych zrzeszone są w Parlamencie Studentów RP – jedynej instytucji, mającej kompetencje do reprezentowania wszystkich studentów polskich. Jej przedstawiciele uczestniczą w pracach organów władzy czy komisjach sejmowych i senackich. PSRP to jedyny reprezentant naszego kraju w Europejskiej Unii Studentów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów to z kolei najwyższy przedstawiciel polskich doktorantów, powołujący dwóch swoich delegatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

7 Uprawnienia samorządu studenckiego
Samorząd studencki dysponuje bardzo szerokimi kompetencjami: współudział w podziale środków pieniężnych, np. stypendiów i zapomóg dla studentów czy rozdysponowanie części przeznaczonej na cele studenckie - sprawowanie władzy uchwałodawczej (przynajmniej 20 % senatu każdej uczelni muszą zasilać studenci i doktoranci) - wpływanie na program studiów (opiniowanie kształtu programu studiów, współdecydowanie o nim podczas zgromadzenia rady wydziału, prawo weta w kwestii kształtu regulaminu studiów)

8 Uprawnienia samorządu studenckiego – c.d.
… a także: - przedstawianie kandydatów do komisji dyscyplinarnych - sąd koleżeński - prawo do podejmowania strajku studenckiego i pozostałych form akcji protestacyjnej akceptacja wystawienia danej osoby na kandydata na prorektora ds. studenckich Statuty uczelni mogą przyznać samorządowi także dodatkowe, nie wymienione tutaj, uprawnienia.

9 Młodzieżowa rada miasta/gminy
Forma organizacji młodzieżowej, będąca składową samorządu terytorialnego W jej skład wchodzą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wybierani w wyborach powszechnych – reprezentanci młodzieży przed władzami samorządowymi. Cele rady dotyczą oprócz reprezentowania rówieśników także aktywizowania ich do działań na rzecz swojego otoczenia oraz upowszechniania wiedzy nt. samorządu lokalnego.

10 Młodzieżowa rada miasta/gminy
Upowszechnianie wiedzy o samorządzie może mieć dwojaką formę: a) w sposobie funkcjonowania – działa i jest wybierana na wzór prawdziwej rady miasta/gminy b) w sposobie przekazu – prowadzenie kampanii informacyjnej dla pozostałych uczniów Działalność rady ma charakter: a) konsultacyjny – decyzje radnych nie mają bezpośredniego przełożenia na rzeczywistość b) fakultatywny – utworzenie rady jest wyrazem dobrej chęci organu stanowiącego (rady miasta/gminy)

11 Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Działa od 2006 roku. Obecna kadencją jest już szóstą z kolei Młodzieżowa Rada na przestrzeni lat podejmowała na swoich zebraniach ważne kwestie, dotyczące lubelskiej młodzieży jak choćby zamykania czy łączenia placówek (sprzeciwiła się np. pomysłowi zespolenia IV LO z Gimnazjum nr 19, który ostatecznie nie wszedł w życie). Innym sukcesem MRML było obniżenie ceny biletów MPK czy zmiana organizacji ruchu drogowego w obrębie ulic Juranda i Zana, pozwalająca na rozładowanie korków. Swego czasu Młodzieżowa Rada walczyła nawet o drogę S17.

12 Młodzieżowa Rada Miasta Lublin – c.d.
Rada przyznaje także Nagrodę Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina. Wśród nagrodzonych byli m.in. o. Ludwik Wiśniewski, prof. Zbigniew Zaleski, ks. Mieczysław Puzewicz czy Mieczysław Wojtas – założyciel teatru Panopticum. Młodzieżowa Rada pełni także funkcję organizatorską. Aby to zobrazować przywołać należy chociażby przeprowadzenie Dnia Dziecka, koncertów, turniejów piłki nożnej, występów kabaretowych itd. Serwis MRML na Facebooku -

13 Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

14 Młodzieżowa Rada Miasta Lublin

15 Parlament dzieci i młodzieży
Apolityczna organizacja młodzieżowa, która może być wydzielona na np. obszar województwa, by dać możliwość utrwalania obywatelskich postaw młodzieży z całego regionu oraz nawiązania współpracy na poziomie ponadgminnym. Celami parlamentu mogą być m.in.. propagowanie idei samorządności, reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży z rejonu, organizacja konferencji czy szkoleń o praworządności i samorządności, współpraca z Kuratorium Oświaty, pomoc SU w realizowaniu ich zadań itd.

16 Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego
Spośród kandydatów do PDiM wybieranych jest do Prezydium Parlamentu 21 posłów na dwuletnią kadencję. Istnieją 3 komisje tematyczne: ds. Kultury i Mediów, ds. Spraw Uczniów i ds. Aktywizacji i Szerzenia Idei Demokratycznych. Co miesiąc posłowie spotykają się sesjach, w trakcie których odbywają się spotkania komisji. PDiM organizuje m.in. już po raz drugi Forum Młodych, debaty i posiedzenia wyjazdowe.

17 Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

18 Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego

19 Sejm Dzieci i Młodzieży
Akcja propagująca od 18 lat parlamentaryzm wśród młodzieży Kadencja 460 posłów trwa rok, jedyna sesja odbywa się 1 VI w sali plenarnej Sejmu RP Obrady Sejmu DiM poprzedzają obrady komisji, podczas której wybierani są marszałkowie Dawniej przepustką do objęcia mandatu było wygranie konkursu literackiego, od 2010 r. należy wykonać pewne działania społeczne, jak organizacja debaty

20

21

22

23

24 Jak zatem usprawnić działanie wymienionych organów „przy równoczesnej aprobacie rządzonych”?

25 Nasze propozycje zmian w instytucjach młodzieżowych i edukacji obywatelskiej:
Wprowadzenie szkolnych „referendów konsultacyjnych” (SU/dyrekcja/Rada Rodziców pyta uczniów o ich zdanie na dany temat) Aktualizowana na bieżąco zakładka samorządu młodzieżowego na stronie WWW oraz gablota w szkole/urzędzie (skład; aktualne i przyszłe wydarzenia, inicjatywy; wyniki głosowań itp.) Cykliczne spotkania informacyjne SU dla wszystkich zainteresowanych, a w szczególności delegatów klas

26 Nasze propozycje zmian... c.d.:
Wirtualne sondy organizowane przez samorządy młodzieżowe w internecie w celu poznania orientacyjnego zdania uczniów na dany temat Prowadzenie przez samorządy młodzieżowe na stronie WWW księgi gości w celu ułatwienia kontaktu uczniom i możliwości korygowania pracy organizacji Ustanowienie wśród nauczycieli szkolnego rzecznika praw ucznia (w przypadku jego braku) Branie przez wszystkie szkoły ponadgimnazjalne udziału w prawyborach w ramach akcji CEO „Młodzi głosują”

27 A Ty jakie masz pomysły? Przekonamy się o tym już niedługo...

28 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe - władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie 19 marca 2012 r. Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

29 SŁOWO WSTĘPNE DYREKTORA I LO
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. SŁOWO WSTĘPNE DYREKTORA I LO Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

30 POWITANIE PRZYBYŁYCH GOŚCI I ZAPROSZONYCH UCZNIÓW
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. POWITANIE PRZYBYŁYCH GOŚCI I ZAPROSZONYCH UCZNIÓW Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

31 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. ZAPOZNANIE I WYJAŚNIENIE AUDYTORIUM POWODU, TEMATU, CELU ORAZ PLANOWANEGO PRZEBIEGU SPOTKANIA Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

32 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. WYŚWIETLENIE PRZYGOTOWANEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ NT. ISTNIEJĄCYCH MŁODZIEŻOWYCH INSTYTUCJI DEMOKRATYCZNYCH I FORM WSPÓŁDECYDOWANIA O ISTOTNYCH SPRAWACH W GRONIE RÓWIEŚNIKÓW Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

33 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. PRACA W GRUPACH – ZESPOŁY OPRACOWUJĄ PRZYDZIELONE STANOWISKO W DEBACIE, SZUKAJĄC ARGUMENTÓW NA POPARCIE SWOJEJ TEZY Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

34 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. PREZENTACJA STANOWISK NA FORUM OGÓLNYM W FORMIE KRÓTKIEJ POLEMIKI POMIĘDZY DWOMA „OBOZAMI” (wzorowana częściowo na debacie oxfordzkiej) Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

35 ROZMOWA PROWADZĄCYCH Z GOŚĆMI NT. WNIOSKÓW MŁODZIEŻY
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. ROZMOWA PROWADZĄCYCH Z GOŚĆMI NT. WNIOSKÓW MŁODZIEŻY Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

36 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. PRACA W GRUPACH – ZESPOŁY OPRACOWUJĄ POMYSŁY NA POPRAWĘ DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW MŁODZIEŻOWYCH, INSTYTUCJI DEMOKRATYCZNYCH, WSPÓŁUDZIAŁ UCZNIÓW W DECYDOWANIU I MOŻLIWOŚCI WPAJANIA PRZEZ SZKOŁĘ POSTAW OBYWATELSKICH Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

37 PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW „BURZY MÓZGÓW” NA FORUM OGÓLNYM
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW „BURZY MÓZGÓW” NA FORUM OGÓLNYM Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

38 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. ROZMOWA PROWADZĄCYCH Z GOŚĆMI NT. PRZEDSTAWIONYCH IDEI I MOŻLIWOŚCI WCIELENIA ICH W ŻYCIE Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

39 PYTANIA UCZNIÓW DO GOŚCI
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. PYTANIA UCZNIÓW DO GOŚCI Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

40 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. PODSUMOWANIE PRZEZ SEKRETARZA DEBATY – STRESZCZENIE, WYPUNKTOWANIE PODAWANYCH SUGESTII Bartłomiej Baran Marcin Bubicz

41 Bartłomiej Baran Marcin Bubicz
Debata panelowo-dyskusyjna pt. „Samorządy młodzieżowe – władza czy blichtr?” - I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie – 19 marca 2012 r. PODZIĘKOWANIA DLA GOŚCI, UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW, ZAKOŃCZENIE DEBATY Bartłomiej Baran Marcin Bubicz


Pobierz ppt "Bartłomiej Baran Marcin Bubicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google