Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu

2 Jednostka powstała 1 października 1988 r.
Obecnie obszarem działania Oddziału Terenowego w Zamościu są: Parki Krajobrazowe: Krasnobrodzki Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Południoworoztoczański Park Krajobrazowy Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy Skierbieszowski Park Krajobrazowy oraz Obszary Chronionego Krajobrazu: Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu

3 Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
Rok utworzenia – 1988 Powierzchnia ha Otulina ha Położenie: Wyżyna Lubelska – Roztocze Środkowe Cel ochrony - zachowanie walorów krajobrazowych Roztocza Środkowego, zwartych kompleksów lasów mieszanych z charakterystyczną florą i fauną.

4 Około 61% powierzchni Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego zajmują lasy,
w których dominuje sosna i jodła.

5 Na terenie Parku znajdują się dwa rezerwaty leśne, chroniące najcenniejsze fragmenty borów jodłowych i mieszanych: - Święty Roch - 202,6 ha - Zarośle - 64,02 ha Drewniana Kaplica Św. Rocha

6 Pomniki przyrody ożywionej:
na terenie Parku objęto ochroną prawną 10 obiektów. Chroni się przeważnie pojedyncze egzemplarze drzew ale także grupy jak np. trzyrzędowa Aleja Królowej Marysieńki w m. Krasnobród- Podklasztor. Pomniki przyrody nieożywionej: „Wapielnia” koło Ulowa „Skałki na Wzgórzu Kamień” w Stanisławowie Źródła w Hutkach Źródła rzeki Świerz w Husinach Inne formy: Użytek ekologiczny „Belfont” Stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” „Wapielnia”

7 Stanowisko dokumentacyjne „Kamieniołom” z punktem widokowym

8 Ruch turystyczny na terenie Parku koncentruje się głównie w Krasnobrodzie.
Zalew w Krasnobrodzie Wyciąg narciarski z trasa zjazdową

9 Przez Park przebiegają 4 znakowane szlaki turystyczne.
Wytyczono także: przyrodniczo – historyczną ścieżkę dydaktyczną „Wokół Krasnobrodu” , ścieżkę rowerową o długości 40 km po najciekawszych miejscach Krasnobrodu, ścieżki spacerowe :„Przez rezerwat Św. Rocha” „Okolice Krasnobrodu”

10 Najliczniej odwiedzanym jest barokowy kościół (XVIIw.)
Na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego istnieje wiele cennych zabytków . Najliczniej odwiedzanym jest barokowy kościół (XVIIw.) z cudownym obrazem Matki Boskiej i Kalwarią Krasnobrodzką. Zespół klasztorny w Krasnobrodzie

11

12 Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej Rok utworzenia – 1988
Powierzchnia ha Otulina – ha Położenie: Wyżyna Lubelska – Roztocze Środkowe, Kotlina Sandomierska – Równina Biłgorajska Cel ochrony - zachowanie unikalnych wartości przyrodniczych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim, a także dolin rzek z przełomami zwanymi „szumami” lub „szypotami”.

13 Kompleksy leśne stanowią 86% powierzchni Parku.
Największa powierzchnię zajmują siedliska boru świeżego i boru wilgotnego.

14 Główną rzeką Parku Puszczy Solskiej jest Tanew,
która wraz z dopływami tworzy malownicze doliny przełomowe. Rzeka Tanew Szypot na rzece Sopot w Rezerwacie „Czartowe Pole”

15 Potok w rezerwacie „Czartowe Pole”
Na terenie Parku znajdują się rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole” z ruinami dawnej papierni Ordynacji Zamoyskich i pięknymi  progami skalnymi– 63,71 ha „Nad Tanwią” potocznie zwany „Szumami” z 24 wodospadami na 200-metrowym odcinku Tanwi- 41,33 ha „Bukowy Las” – 86,29ha Potok w rezerwacie „Czartowe Pole”

16 Wodospad na rzece Jeleń
Pomniki przyrody ożywionej: w Parku znajduje się 9 obiektów objętych ochroną – są to pojedyncze drzewa lub grupy drzew. Pomniki przyrody nieożywionej: Wodospad na rzece Jeleń oraz Źródlisko rzeki Jeleń Wodospad na rzece Jeleń

17 Ruiny papierni w rezerwacie „Czartowe Pole”
Przez Park przebiega 7 szlaków turystycznych. Wyznaczono także 2 ścieżki przyrodniczo -dydaktyczne w rezerwatach: „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole” Ruiny papierni w rezerwacie „Czartowe Pole”

18 Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
Rok utworzenia r. – część lubelska Powierzchnia w woj. lubelskim ha Otulina – brak Położenie: Wyżyna Lubelska – Roztocze Południowe, Kotlina Sandomierska – Równina Biłgorajska Cel ochrony -zachowanie unikalnych wartości przyrodniczych Roztocza Południowego, zwartych kompleksów leśnych oraz pokładów skamieniałych drzew.

19 Charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym jest tu buczyna karpacka.
Lasy stanowią ponad 79% . Charakterystycznym zbiorowiskiem leśnym jest tu buczyna karpacka. Osobliwością geologiczną są fragmenty skamieniałych drzew. Fragment skamieniałego drewna.

20 W lubelskiej części Parku znajduje się 1 rezerwat przyrody:
„Jalinka” – 3,80 ha

21 Krzyże z dawnego środka kamieniarskiego w Starym Bruśnie
są częstym elementem pejzażu Parku.

22 Drewniana dzwonnica i cerkiew w Siedliskach

23 Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy Rok utworzenia - 1991
Powierzchnia ha Otulina - brak Położenie: Wyżyna Lubelska, Roztocze, Kotlina Sandomierska – Równina Biłgorajska Cel ochrony - zachowanie wartości przyrodniczych Roztocza Zachodniego z siecią wąwozów lessowych oraz zabezpieczenie przed degradacją dolin rzek Wieprza, Gorajca i Poru.

24 Lasy zajmują 28% powierzchni Parku.
Najcenniejszy kompleks leśny o nazwie „Las Cetnar” znajduje się w okolicach wsi Kawęczynek. Las Cetnar

25 Cechą charakterystyczną Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego są liczne wąwozy lessowe urozmaicające krajobraz pól i lasów. Sieć wąwozów o nazwie „Piekiełko” , należy do największych i najpiękniejszych w Polsce.

26 Dużą osobliwością przyrodniczą Parku są podmokłe tereny torfowiska wysokiego o nazwie „Bagno Tałandy”. Na uwagę zasługuje także lipa drobnolistna w Szperówce o obwodzie pnia 920 cm.

27 Przez Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy przebiegają 4 szlaki turystyczne.
Wyznaczono także: ścieżkę przyrodniczo – historyczną Szczebrzeszyn – Kawęczynek oraz3 ścieżki piesze wokół Szczebrzeszyna

28 Synagoga w Szczebrzeszynie i słynny chrząszcz

29 Skierbieszowski Park Krajobrazowy Rok utworzenia – 1995
Powierzchnia ha Otulina – ha Położenie: Wyżyna Lubelska – Działy Grabowieckie Cel ochrony - zachowanie wartości krajobrazowych Działów Grabowieckich oraz siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych.

30 Głównym walorem krajobrazowym jest falisto - pagórkowata rzeźba terenu
z charakterystycznym układem pól tworzących długie wąskie wstęgi.

31 Na terenie Parku znajdują się 3 rezerwaty przyrody:
„Głęboka Dolina” – 289,12 ha , „Broczówka” – 6,17 ha Rezerwat „Głęboka Dolina”

32 Przez Park przebiegają 2 szlaki turystyczne.
Wytyczono także ścieżkę przyrodniczo – historyczną „Stryjowskie Wąwozy” oraz „ Skierbieszowską Trasę Rowerową” po najatrakcyjniejszych terenach gminy Skierbieszów.

33 W granicach Parku znajduje się wiele cennych zabytków architektury.
Pałac w Stryjowie. Brama wjazdowa do pałacu w Stryjowie

34 Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu
Rok utworzenia – 1997 Powierzchnia ha Otulina – brak Położenie: Wyżyna Wołyńska – Kotlina Hrubieszowska , Grzęda Horodelska Cel ochrony - zapewnienie równowagi ekologicznej zróżnicowanych ekosystemów Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej.

35 Pałac w Czumowie

36 Krajobraz rolniczy Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

37 Na terenie Obszaru utworzono dwa użytki ekologiczne:
„Jezioro Kacapka” – pochodzenia krasowego, miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków „Błonia Nadbużańskie” – stanowisko susła perełkowanego, bobra europejskiego, żołny oraz żmijowca czerwonego. W miejscowości Kosmów znajduje się jedna z większych kolonii czapli siwej – „Czapliniec”. Suseł perełkowany

38 Czapliniec

39 Obszar Chronionego Krajobrazu
Dołhobyczowski Obszar Chronionego Krajobrazu Rok utworzenia – 1996 Powierzchnia ha Otulina - brak Położenie: Wyżyna Wołyńska – Grzęda Sokolska, Kotlina Hrubieszowska Cel ochrony - zapewnienie równowagi ekologicznej przyrodniczych terenów północnej części Grzędy Sokalskiej i południowej części Kotliny Hrubieszowskiej. Obszar obejmuje tereny leżące w malowniczej dolinie Bugu z dużą ilością meandrów i znacznym udziałem lasów.

40 Cerkiew w Dołhobyczowie

41 Typowy krajobraz Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

42 Dziękuję za uwagę

43 Opracowanie: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu.
Wykorzystano materiały: pl.wikipedia.org


Pobierz ppt "Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy w Zamościu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google