Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NIDZICY ZA ROK 2012

2 Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy
uchwała nr III/1/98 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu w Nidzicy, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 115 z 2007 roku z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz z 2001roku z późn. zm.).

3 ULICE POWIATOWE – stan na 31.12.2012
W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajduje się : 1. 6,7 km ulic o nawierzchni bitumicznej, m2 poboczy utwardzonych oraz zatok autobusowych, m2 chodników.

4 DROGI POWIATOWE – stan na 31.12.2012
W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajduje się 405 km w tym: 307 km o nawierzchni bitumicznej 14 km o nawierzchni brukowcowej 1 km o nawierzchni betonowej 3 km o nawierzchni kostkowej 56 km o nawierzchni naturalnej ulepszonej 34 km o nawierzchni gruntowej naturalnej oraz powierzchnię m2 chodników i ścieżek rowerowych.

5 OIEKTY MOSTOWE – stan na 31.12.2012
W zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy znajdują się : 21 obiekty mostowe z czego : - 6 szt. to obiekty o konstrukcji stalowej - 15 szt. to obiekty o konstrukcji betonowej 12 przepustów o średnicy 150 cm i większe 172 przepusty o średnicy poniżej 150 cm

6

7

8

9

10

11 INWESTYCJE

12 Przebudowa drogi powiatowej 1552N Zakrzewo – zalesie - Zaborowo odcinek Niedanowo – Zakrzewo dł. 1,750 km ,95 zł w tym z środków własnych ,98 zł w tym z środków Gminy Kozłowo ,97 zł w tym z środków NPPDL ,00 zł

13 REMONTY DRÓG

14 Remont odcinka drogi pow. nr 1932N w m. ryki - Borkowo wartość remontu
Remont odcinka drogi pow. nr 1932N w m. ryki - Borkowo wartość remontu ,73 zł

15 Roboty wykonane na rzecz PZD nieodpłatnie

16 1530N – odcinek w m. Frąknowo dł
1530N – odcinek w m. Frąknowo dł. 670mb szacowany koszt remontu nawierzchni (nowy dywanik gr. 5cm) ,00 zł Roboty wykonała na własny koszt firma SANDO BUDOWNICTWO podczas realizacji przebudowy drogi E-7

17 1973N – odc. Kanigowo – Siemiatki dł
1973N – odc. Kanigowo – Siemiatki dł. 2,100 km szacowany koszt remontu nawierzchni – ,00 zł Remont polegał na wykonaniu nowej nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm Roboty wykonała na własny koszt firma „Nidzica” – realizująca inwestycje budowy farmy wiatrowej

18 WYKAZ ROBOT POZOSTAŁYCH (zlecane innym podmiotom)
Bieżące utrzymanie dróg - wynajem sprzętu ,47 zł Pozostałe bieżące utrzymanie dróg ,15 zł Zimowe utrzymanie dróg i ulic ,54 zł Sadzenie drzew przydrożnych ,00 zł Wycinka krzaków przydrożnych ,50 zł Sprzątanie ulic i chodników oraz opróżnianie koszy i wywóz nieczystości ,60 zł - Sprzątanie chodników zamiejskich ,82 Poziome oznakowanie ulic i dróg ,49 zł Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym ,56 zł Przeglądy obiektów mostowych ,00 RAZEM : ,13 zł RAZEM (bez zud) : ,59 zł

19 ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI – obwód drogowy (roboty główne)
frezowanie karp drzew szt. x 70,00 zł = 1.190,00 zł prześwietlenie koron drzew szt. x 325,00 zł = ,00 zł ścinka poboczy m2 x 14,57 zł = ,00 zł koszenie traw i chwastów m2 x 0,10 zł = ,00 zł wycinka odrostów przy drzewach szt. x 41,60 = ,60 zł wycinka krzaków w rowach ,94 ha x ,35 zł = ,75 zł ustawienie znaków drogowych szt. x 350,00 zł = ,00 zł naprawa uszkodzonych znaków drogowych szt. x 19,97 zł = ,70 zł remont cząstkowy masą na zimno Mg x 1000,00 zł = ,00 zł remont cząstkowy emulsją i grysami m2 x 56,00 zł = ,00 zł remonty nawierzchni żwirowych Mg x 99,90 zł = 4.995,00 zł sprzątanie ulic r-g x 154,20 zł = ,00 zł sprzątanie dróg z zanieczyszczeń x 154,20 zł = ,20 zł pomiar ruchu drogowego Mg x 50,00 zł = 3.200,00 zł usuwanie śliskości w okresie zimowym r-g. x 175,00 zł = ,00 zł rozwożenie mieszanki w miejsca niebezp Mg x 200,88 zł = ,80 zł

20 ROBOTY WYKONANE SIŁAMI WŁASNYMI – obwód drogowy (roboty główne – cd.)
sprzątanie gałęzi na drogach m3 x 154,20 zł = ,20 zł wykonanie rowków ściekowych na drogach szt. x 10,25 zł = 3.167,25 zł usuwanie wiatrołomów szt. x 350,00 zł = 350,00 zł rębakowanie gałęzi r-g x 70,00 zł = ,00 zł poziome oznakowanie dróg m2 x 22,20 zł = 666,00 zł wymiana słupków przy znakach drogowych szt. x 150,00 zł = ,00 zł porządkowanie rowów mb x 50,00 zł = ,00 zł oznakowanie poziome jezdni r-g x 50,00 zł = 3.200,00 zł wykonanie przepustów pod zjazdami szt. x 500,00 zł = 5.000,00 zł remont drogi o nawierzchni żwirowej m2 x 120,00 zł = ,00 zł cięcie pielęgnacyjne żywopłotów r-g x 70,00 zł = 1.680,00 zł wycinka drzew przydrożnych szt. x 350,00 zł = 1.400,00 zł oczyszczanie studzienek ściekowych r-g x 25,00 zł = 800,00 zł ustawienie luster drogowych szt. x 800,00 zł = 2.400,00 zł czyszczenie i malowanie poręczy mostowych r-g x 70,00 zł = ,00 zł RAZEM : ,50 ZŁ w tym koszt zakupionych materiałów ,23 zł Oszczędności między systemem zleconym a siłami własnymi : ,27 zł

21 Administracja drogowa
ZESTAWIENIE ILOŚCOWE WYDANYCH DECYZJI, POSTANOWIEŃ I ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYDANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY W 2012 r. - Opiniowanie projektów inwestycyjnych – 199 decyzji i postanowień - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym) – 80 decyzji. - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (reklamy i drobne placówki handlowe) – 29 decyzji. - Zezwolenie na wykorzystanie pasa drogowego w sposób szczególny (zawody sportowe, akcje protestacyjne, uroczystości religijne) – 13 postanowień. - Projekt organizacji ruchu – 36 zatwierdzeń. - Ewidencja dróg – 6 pism. - Wycinka drzew rosnących przy drogach powiatowych (utrzymanie zieleni przydrożnej, sadzenie drzew i krzewów) – 82 pism. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego (znaki drogowe) – 12 pism. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego (wypadki drogowe) – 4 pisma. - Skargi i wnioski ewidencja dróg, wnioski i interpelacje radnych, pomiary ruchu, znaki drogowe – 13 odpowiedzi. - Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne – 24 pisma Razem: 498 decyzji, postanowień i odpowiedzi na wnioski.

22 FINANSOWANIE

23 Finansowanie inwestycji i remontów
środki własne ,71 zł środki Gmina Kozłowo ,97 zł środki NPPDL ,00 zł RAZEM : ,68 zł

24 ZATRUDNIENIE W PZD NIDZICA W ROKU 2012
Pracowników zatrudnionych na stałe – 24 osoby - w tym obwód drogowy – 15 osób

25 PODSUMOWANIE Analiza szczegółowych danych zawartych w ewidencjach dróg wskazuje, że większość dróg została wybudowana 25 i więcej lat temu. Należy tu zaznaczyć, że okres eksploatacji jaki przyjmowany jest przy projektowaniu nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi 20 lat. Większość dróg o nawierzchni twardej wymagają odnów nawierzchni masami bitumicznymi wraz z wykonaniem poboczy i systemów odwodnieniowych. Drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej i gruntowej naturalnej należy w większości budować od podstaw. Bardziej szczegółowo także należy przyjrzeć się urządzeniom melioracyjnym tj. przepustom o świetle poniżej 150 cm. Obiektów tego typu w ciągu naszych dróg powiatowych znajduje się około 170. Większość tych obiektów budowanych było podczas budowy dróg tj. w okresie 25 – 35 lat temu, lecz zdarzają się obiekty wybudowane dużo wcześniej. W związku z wzmożonym ruchem pojazdów o dużym tonażu obiekty te ulegają coraz większej i szybszej degradacji, a należy tu nadmienić iż spełniają bardzo ważną funkcję tj. odprowadzają wody z pasa drogowego. Brak prawidłowego odwodnienia powoduje szybszą degradacje dróg.

26 KONIEC PREZENTACJI Nidzica 2013


Pobierz ppt "Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google