Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W 2010 R.. INFORMACJE OGÓLNE Gmina Miejska Mielec Gmina Miejska Mielec miasto od 18 XI 1470 r. miasto od 18 XI 1470 r. powierzchnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W 2010 R.. INFORMACJE OGÓLNE Gmina Miejska Mielec Gmina Miejska Mielec miasto od 18 XI 1470 r. miasto od 18 XI 1470 r. powierzchnia."— Zapis prezentacji:

1 STAN GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W 2010 R.

2 INFORMACJE OGÓLNE Gmina Miejska Mielec Gmina Miejska Mielec miasto od 18 XI 1470 r. miasto od 18 XI 1470 r. powierzchnia - ok. 47 km 2 powierzchnia - ok. 47 km 2 18 osiedli: Borek, Cyranka, Dziubków, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Janusza Kusocińskiego, Lotników, Mościska, Niepodległości, Rzochów, Smoczka, Smoczka I, Władysława Szafera, Wojsław, Wolności i Stefana Żeromskiego. 18 osiedli: Borek, Cyranka, Dziubków, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Janusza Kusocińskiego, Lotników, Mościska, Niepodległości, Rzochów, Smoczka, Smoczka I, Władysława Szafera, Wojsław, Wolności i Stefana Żeromskiego.

3 Podstawowymi dokumentami planistycznymi Gminy Miejskiej Mielec jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Mielec, plany zagospodarowania przestrzennego oraz Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020. Ponadto gmina, jej spółki komunalne i instytucje zadaniowe pracują na podstawie wielu innych dokumentów, programów (rządowych, wojewódzkich, gminnych).

4 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 Wizja miasta Mielca w 2015 roku MIELEC - nowoczesnym ośrodkiem przemysłowym i przyjaznym miastem, które zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, a zwłaszcza godnego i bezpiecznego życia, osiedlania się, kształcenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej - miastem, w którym mieszkańcy mogą na europejskim poziomie zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje. Misja Misją władz miasta MIELCA jest stwarzanie warunków do długofalowego, równoważonego rozwoju opartego na wiedzy, przedsiębiorczości, zapewniającego wzrost zatrudnienia i poprawę warunków życia mieszkańców z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych.

5 BUDŻET W 2010 R. dochody-155 896 201 zł dochody-155 896 201 zł wydatki-169 313 775 zł w tym: wydatki-169 313 775 zł w tym: wydatki inwestycyjne-49 286 976 zł wydatki inwestycyjne-49 286 976 zł środki na wsparcie działalności stowarzyszeń-1 520 629 zł środki na wsparcie działalności stowarzyszeń-1 520 629 zł środki pozyskane -26 385 177,61 zł z programów i funduszy UE na inwestycje dla których środki pozyskane -26 385 177,61 zł z programów i funduszy UE na inwestycje dla których podpisano umowy o dofinansowanie podpisano umowy o dofinansowanie

6 ŚRODKI UNIJNE POZYSKANE W LATACH 2004-2010 W latach 2004-2010 Gmina Miejska Mielec otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych do 23 wniosków W latach 2004-2010 Gmina Miejska Mielec otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych do 23 wniosków Kwota pozyskanych środków: Kwota pozyskanych środków: 193 512 383,70 PLN 193 512 383,70 PLN

7 DOCHODY I WYDATKI W ROKU 2010 dochody -155 896 201 zł dochody -155 896 201 zł wydatki-169 313 775 zł wydatki-169 313 775 zł

8 DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW LOKALNYCH W 2010 R. 2010-33 240 zł 2010-33 240 zł Zgodnie z utrwaloną polityką podatkową Gminy Miejskiej Mielec stawki podatków lokalnych podwyższane są o wzrost stawek maksymalnych (ustalany corocznie przez Ministra Finansów). Nadmienić należy, że wykorzystanie bazy podatkowej tj. stosunek stawek obo.

9 UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W WYDATKACH MIASTA W 2010 R. 2010 r. -29% 2010 r. -29%

10 KWOTA PRZEZNACZONA NA WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I INNYCH W 2010 R. 2010 r. - 1 520 629 zł (wzrost 250 % w stosunku do 2007 r. - na współpracę z organizacjami społecznymi) 2010 r. - 1 520 629 zł (wzrost 250 % w stosunku do 2007 r. - na współpracę z organizacjami społecznymi)

11 DEMOGRAFIA (stan na 31 XII 2009 r.) ludność ogółem –60 799 w tym: kobiety –31 464 mężczyźni –29 335 ludność ogółem –60 799 w tym: kobiety –31 464 mężczyźni –29 335 w wieku przedprodukcyjnym –10 997 w wieku przedprodukcyjnym –10 997 w wieku produkcyjnym –40 292 w wieku produkcyjnym –40 292 w wieku poprodukcyjnym –9 510 w wieku poprodukcyjnym –9 510 małżeństwa zawarte w 2009–405 małżeństwa zawarte w 2009–405 urodzenia w 2009 r. –612 urodzenia w 2009 r. –612 zgony w 2009 r.–454 zgony w 2009 r.–454 przyrost naturalny w 2009 r.-158 przyrost naturalny w 2009 r.-158

12 MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE (stan na 31 XII 2009 r.) 1.Napływ ogółem – 402 w tym: z miast –89 z zagranicy –107 2.Odpływ ogółem -739 w tym: do miast –230 za granicę –93 3.Saldo migracji --337

13 RYNEK PRACY (stan na 31 XII 2009 r.) 1.Pracujący ogółem – 23 150 w tym: kobiety –9 336 mężczyźni –13 814 2.Bezrobotni ogółem -3 993 w tym: kobiety –2 110 mężczyźni –1 883

14 EDUKACJA (rok szkolny 2010/2011) Gmina jest organem prowadzącym dla 8 szkół podstawowych, 4 gimnazjów i V Liceum Ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2010/2011 w tych placówkach uczy się 5 169 uczniów w 214 oddziałach. Kadrę pedagogiczną tworzy 544 nauczycieli. Ponadto na terenie Mielca funkcjonują placówki niepubliczne: Niepubliczne Gimnazjum –102 uczniów Niepubliczne Gimnazjum –102 uczniów Niepubliczna Szkoła Podstawowa-43 uczniów Mistrzostwa Sportowego Niepubliczna Szkoła Podstawowa-43 uczniów Mistrzostwa Sportowego Niepubliczne Gimnazjum –65 uczniów Mistrzostwa Sportowego Niepubliczne Gimnazjum –65 uczniów Mistrzostwa Sportowego Niepubliczne Liceum –86 uczniów Mistrzostwa Sportowego Niepubliczne Liceum –86 uczniów Mistrzostwa Sportowego

15 EDUKACJA - BAZA Obiekty szkolne są systematycznie remontowane, modernizowane i unowocześniane – w tym roku przeprowadzono termomodernizację 4 szkół – SP nr 6, SP nr 9, ZSO nr 1 i ZS nr 2 Obiekty szkolne są systematycznie remontowane, modernizowane i unowocześniane – w tym roku przeprowadzono termomodernizację 4 szkół – SP nr 6, SP nr 9, ZSO nr 1 i ZS nr 2 W roku 2010 wybudowano i oddano do użytku wielofunkcyjną salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 2. W roku 2010 wybudowano i oddano do użytku wielofunkcyjną salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 2. Aktualnie prowadzona jest adaptacja budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie na potrzeby Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH Kraków. Aktualnie prowadzona jest adaptacja budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie na potrzeby Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH Kraków.

16 EDUKACJA Mieleckie szkoły osiągają bardzo dobre i dobre wyniki nauczania. Świadczą o tym wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz zawodów sportowych. Mieleckie szkoły osiągają bardzo dobre i dobre wyniki nauczania. Świadczą o tym wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych, konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz zawodów sportowych. Szczególne osiągnięcia w br. miało Gimnazjum nr 2, które zdobyło I miejsce w województwie pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych. Szczególne osiągnięcia w br. miało Gimnazjum nr 2, które zdobyło I miejsce w województwie pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych. Prezydent miasta nagradza corocznie mieleckich Młodych Nieprzeciętnych na specjalnej uroczystości. Prezydent miasta nagradza corocznie mieleckich Młodych Nieprzeciętnych na specjalnej uroczystości.

17 EDUKACJA Główne problemy (poza nauczaniem): 1.dowożenie uczniów 2.pomoc materialna stypendia szkolna - 636 uczniów stypendia szkolna - 636 uczniów zasiłki szkolne – 20 uczniów zasiłki szkolne – 20 uczniów 3.dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna – 297 uczniów 4.Wyprawka dla dzieci powodzian – 38 uczniów 5.W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. prowadzenie programów profilaktycznych oraz wielokierunkowej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej.

18 PRZEDSZKOLA Gmina prowadzi 12 przedszkoli, które obejmują swym działaniem 1 734 dzieci w 72 oddziałach. Kadrę pedagogiczną stanowi 186 nauczycieli. Od wielu lat liczba dzieci i oddziałów systematycznie rośnie. Ponadto Gmina udziela dotacji dla 2 przedszkoli niepublicznych: Przedszkola Niepublicznego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w osiedlu Rzochów i Przedszkola Niepublicznego Szczęśliwe Dziecko.

19 PRZEDSZKOLA W przedszkolach nr 3, 16 i 20 działa 5 oddziałów integracyjnych. W przedszkolach nr 3, 16 i 20 działa 5 oddziałów integracyjnych. We wszystkich placówkach dzieci są objęte opieką logopedyczną. We wszystkich placówkach dzieci są objęte opieką logopedyczną. W przedszkolach nr 6, 16 i 20 prowadzone są eksperymentalnie innowacje pedagogiczne. W przedszkolach nr 6, 16 i 20 prowadzone są eksperymentalnie innowacje pedagogiczne. W 3 żłobkach prowadzonych przez Gminę opieką jest objęte około 230 dzieci w 11 oddziałach. Kadra liczy 65 osób. Przedszkola i żłobki miejskie są systematycznie remontowane, a przy remontach wykonywana jest termomodernizacja. ŻŁOBKI

20 KULTURA Koordynatorem, inspiratorem i głównym organizatorem życia kulturalnego miasta jest Samorządowe Centrum Kultury – placówka Gminy Miejskiej Mielec. Koordynatorem, inspiratorem i głównym organizatorem życia kulturalnego miasta jest Samorządowe Centrum Kultury – placówka Gminy Miejskiej Mielec. W skład SCK wchodzą: W skład SCK wchodzą: Dom Kultury Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna z filiami Miejska Biblioteka Publiczna z filiami Muzeum Regionalne z filią Jadernówka Muzeum Regionalne z filią Jadernówka

21 KULTURA Główne przedsięwzięcia i formy działalności: 1.prowadzenie zespołów artystycznych i kół zainteresowań 2.organizacja imprez, m.in.: Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dni Mielca Dni Mielca Dni Kultury Narodów Dni Kultury Narodów Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego Międzynarodowego Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych Międzynarodowego Festiwalu Instrumentów Dętych Blaszanych Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Pasikonik Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Pasikonik 3.organizacja wystaw: w Domu Kultury w Domu Kultury w Muzeum Regionalnym w Muzeum Regionalnym 4.upowszechnianie czytelnictwa 5.realizacja remontu Jadernówki – filii Muzeum Regionalnego (dział fotografii). Planowany termin zakończenia prac – czerwiec 2011 r., a oddanie do użytku – wrzesień 2011 r.

22 KULTURA FIZYCZNA Jednostką organizacyjną w tej dziedzinie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. MOSiR administruje: zespołem obiektów przy ul. Solskiego (dawne obiekty WSK i Stali Mielec) zespołem obiektów przy ul. Solskiego (dawne obiekty WSK i Stali Mielec) obiektem przy ul. Warszawskiej i ul. Kilińskiego (dawniej MKS Gryf) obiektem przy ul. Warszawskiej i ul. Kilińskiego (dawniej MKS Gryf) pływalnią przy ul. Powstańców Warszawy pływalnią przy ul. Powstańców Warszawy

23 KULTURA FIZYCZNA Sport wyczynowy w różnych dyscyplinach uprawiany jest w 33 klubach. Liderami są drużyny ekstraklasowe: piłki siatkowej kobiet Stal Mielec piłki siatkowej kobiet Stal Mielec piłki ręcznej mężczyzn Stal Mielec piłki ręcznej mężczyzn Stal Mielec Kilka dalszych klubów może poszczycić się sukcesami krajowymi a nawet międzynarodowymi. Są to: lekkoatleci z OTG Sokół i LKS Stal lekkoatleci z OTG Sokół i LKS Stal trialowcy ze Stowarzyszenia Kolarskiego Stal trialowcy ze Stowarzyszenia Kolarskiego Stal pływacy z UKS Ikar pływacy z UKS Ikar Gmina wspiera organizacyjnie i finansowo wszystkie wymienione kluby.

24 INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ostatnim okresie oddano do użytku: krytą pływalnię wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Powstańców Warszawy, a także instalację wspomagającą podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych i pomp ciepła krytą pływalnię wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Powstańców Warszawy, a także instalację wspomagającą podgrzewanie wody basenowej za pomocą kolektorów słonecznych i pomp ciepła rozbudowano zespół basenów odkrytych przy ul. J. Kusocińskiego rozbudowano zespół basenów odkrytych przy ul. J. Kusocińskiego kompleks sportowy Orlik przy SP nr 9 kompleks sportowy Orlik przy SP nr 9 podjęto decyzję o przebudowie i modernizacji stadionu głównego MOSiR oraz rozpoczęto procedurę przetargową, dokonując otwarcia ofert podjęto decyzję o przebudowie i modernizacji stadionu głównego MOSiR oraz rozpoczęto procedurę przetargową, dokonując otwarcia ofert podpisana jest umowa na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą (obiekt Gryf) podpisana jest umowa na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą (obiekt Gryf)

25 OPIEKA SPOŁECZNA Instytucją gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z pomocy społecznej w różnym zakresie korzysta rocznie około 6000 rodzin w tym ze świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego około 5100 osób (rodzin). W ramach MOPS działają placówki zadaniowe: Dom Dziennego Pobytu przy ul. A. Kocjana 15 Dom Dziennego Pobytu przy ul. A. Kocjana 15 Warsztat Terapii Zajęciowej także przy ul. Kocjana 15 Warsztat Terapii Zajęciowej także przy ul. Kocjana 15 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. E. Biernackiego 4a Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. E. Biernackiego 4a

26 OPIEKA SPOŁECZNA MOPS realizuje szereg programów tematycznych wynikających z następujących dokumentów: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Mielca na lata 2007-2013 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Mielca na lata 2007-2013 wieloletni program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania wieloletni program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania Program systemowy (dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym) Program systemowy (dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym)

27 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Służbą powołaną przez Radę Miejską do spraw bezpieczeństwa publicznego jest Straż Miejska. Obecnie liczy 8 funkcjonariuszy i pracuje w systemie dwuzmianowym. Druga zmiana pracuje w formie wspólnej służby z Policją. Ponadto Straż realizuje szereg zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych i własnego regulaminu. Dla zobrazowania tej pracy można podać dane o rezultatach poważniejszych interwencji w okresie I-X 2010 r.: 1745 pouczeń, 346 mandatów, 24 wnioski do Sądu.

28 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W strukturze Urzędu Miejskiego funkcjonuje Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Gmina ma opracowane wszystkie dokumenty i procedury związane z sytuacjami kryzysowi, m.in. Plan reagowania kryzysowego, Plan ewakuacji osób i mienia, Operacyjny plan ochrony przed powodzią i Plan zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych. Od 2006 r. jest uruchomiony i rozwijany system ostrzegania mieszkańców przy pomocy syren alarmowych.

29 KOMUNIKACJA I TRANSPORT 329 ulic o długości ok. 150 km dróg publicznych, w tym: drogi wojewódzkie (9 ulic) o długości 20,4 km z tego: Województwo przeprowadziło remont ulicy Sienkiewicza, Wojsławskiej, Dębickiej, w trakcie remontu ul. Wolności i wiadukt. Gmina Miejska wykonała remont ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do Rynku, w trakcie remontu ul. Rynek, ul. Legionów i odcinek ul. Jagiellończyka. W roku 2011 zostanie zakończona przebudowa wszystkich ulic będących w ciągu dróg wojewódzkich. drogi wojewódzkie (9 ulic) o długości 20,4 km z tego: Województwo przeprowadziło remont ulicy Sienkiewicza, Wojsławskiej, Dębickiej, w trakcie remontu ul. Wolności i wiadukt. Gmina Miejska wykonała remont ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do Rynku, w trakcie remontu ul. Rynek, ul. Legionów i odcinek ul. Jagiellończyka. W roku 2011 zostanie zakończona przebudowa wszystkich ulic będących w ciągu dróg wojewódzkich.

30 KOMUNIKACJA I TRANSPORT drogi powiatowe (19 ulic) o długości 23,3 km z tego: Starostwo Powiatowe wykonało remonty ulic: Witosa, Partyzantów, Wojska Polskiego, Kilińskiego Gmina Miejska wykonała przebudowę ulic: Drzewieckiego, Ducha Św., Jadernych, Mickiewicza – od Pomnika Wolności do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – Wojsławska, Wolności – od Pomnika Wolności do ul. Jagiellończyka, odcinek ul. Żeromskiego od torów do wjazdu do Urzędu Skarbowego. W roku 2011 zostanie przebudowana ul. Głowackiego, część ul. Kościuszki od ul. Połanieckiej do ul. Wojsławskiej, Narutowicza od ul. Kościuszki do ul. Wojsławskiej. drogi powiatowe (19 ulic) o długości 23,3 km z tego: Starostwo Powiatowe wykonało remonty ulic: Witosa, Partyzantów, Wojska Polskiego, Kilińskiego Gmina Miejska wykonała przebudowę ulic: Drzewieckiego, Ducha Św., Jadernych, Mickiewicza – od Pomnika Wolności do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – Wojsławska, Wolności – od Pomnika Wolności do ul. Jagiellończyka, odcinek ul. Żeromskiego od torów do wjazdu do Urzędu Skarbowego. W roku 2011 zostanie przebudowana ul. Głowackiego, część ul. Kościuszki od ul. Połanieckiej do ul. Wojsławskiej, Narutowicza od ul. Kościuszki do ul. Wojsławskiej.

31 KOMUNIKACJA I TRANSPORT drogi gminne – 106 km (254 ulice), w tym 6,5 km nieutwardzonych drogi gminne – 106 km (254 ulice), w tym 6,5 km nieutwardzonych drogi wewnętrzne – 49 ulic (w tym 33 zarządzane przez Gminę), w tym 6,5 km nieutwardzonych drogi wewnętrzne – 49 ulic (w tym 33 zarządzane przez Gminę), w tym 6,5 km nieutwardzonych parkingi – ok. 40 tys. m 2 parkingi – ok. 40 tys. m 2 ścieżki rowerowe – ok. 32 km ścieżki rowerowe – ok. 32 km

32 KOMUNIKACJA I TRANSPORT Realizowany jest projekt Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno – komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Mielcu wraz z wymianą taboru autobusowego wkład własny –1 396 367,70 zł wkład własny –1 396 367,70 zł budżet miasta – 1 412 000 zł budżet miasta – 1 412 000 zł dofinansowanie z EFRR – 7 912 750,30 zł dofinansowanie z EFRR – 7 912 750,30 zł W celu podniesienia standardu komunikacji międzymiastowej Gmina wybudowała obiekt dla dworca autobusowego. Ponadto w 2010 r. na terenie miasta zamontowano 24 zadaszenia przystankowe.

33 SPÓŁKI KOMUNALNE Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. SPÓŁKI INNE Cargo Sp. z o.o. Cargo Sp. z o.o. MARR SA MARR SA

34 GOSPODARKA KOMUNALNA Spółką Gminy w tym zakresie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W jej skład wchodzą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Usług Komunalnych Zakład Usług Komunalnych Zakład Dróg Miejskich Zakład Dróg Miejskich Aktualnie Spółka kończy realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu, współfinansowany ze środków UE w ramach ISPA Fundusz Spójności. Zakres projektu obejmował: budowę oczyszczalni ścieków budowę oczyszczalni ścieków budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach: Cyranka, Smoczka, Wojsław i Rzochów budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach: Cyranka, Smoczka, Wojsław i Rzochów budowę 3 kolektorów i przepompowni ścieków budowę 3 kolektorów i przepompowni ścieków Łączne nakłady przekroczyły kwotę 96 milionów złotych.

35 GOSPODARKA KOMUNALNA Prowadzona jest regulacja cieków wodnych, w tym przebudowa 3 rowów melioracyjnych (Rów Złotnicko-Mielecki, Rów Złotnicko- Berdechowski i Rów Kisiel). Prowadzona jest regulacja cieków wodnych, w tym przebudowa 3 rowów melioracyjnych (Rów Złotnicko-Mielecki, Rów Złotnicko- Berdechowski i Rów Kisiel). Rozpoczęto budowę i przebudowę wałów Wisłoki od strony miasta. Gmina Miejska wykonała dokumentację techniczną i finansuje ciągi komunikacyjne wraz z oświetleniem na koronie wału. Rozpoczęto budowę i przebudowę wałów Wisłoki od strony miasta. Gmina Miejska wykonała dokumentację techniczną i finansuje ciągi komunikacyjne wraz z oświetleniem na koronie wału. Przygotowano projekt w ramach RPO WP dotyczący ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zlewni Rowu Trześń Główna. Przygotowano projekt w ramach RPO WP dotyczący ochrony przed powodzią i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi zlewni Rowu Trześń Główna. Opracowana jest koncepcja ochrony przed powodzią osiedla Rzochów. W opracowaniu są dokumenty związane z oddziaływaniem na środowisko. Opracowana jest koncepcja ochrony przed powodzią osiedla Rzochów. W opracowaniu są dokumenty związane z oddziaływaniem na środowisko. Wsparto przebudowę budynku Nadleśnictwa Mielec na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Wsparto przebudowę budynku Nadleśnictwa Mielec na Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

36 GOSPODARKA KOMUNALNA CIEPŁOWNICTWO Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obsługuje sieć cieplną o długości 47,2 km. Podejmowane systematyczne działania modernizacyjno-remontowe zapewniły wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców. Podpisano umowę na dalszą modernizację sieci w latach 2011-2012 z dofinansowaniem z funduszy unijnych.

37 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (2006-2010) Uchwalono 4 plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów: 1.południowej części osiedla Cyranka, 2.rejonu ul. Modelarskiej i ul. Orlej, 3.rejonu ul. W. Szafera, 4.rejonu ul. Podleśnej w osiedlu Rzochów. Łącznie na obszarze miasta obowiązuje 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (25% powierzchni miasta).

38 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI W zasobach Gminy Miejskiej Mielec znajdują się grunty o powierzchni 588,57 ha. W zasobach Gminy Miejskiej Mielec znajdują się grunty o powierzchni 588,57 ha. W latach 2006-2010 wykupiono 8,80 ha pod m.in. nowe układy komunikacyjne, na tereny zieleni, ciągi pieszo-rekreacyjne, ogródki działkowe, parkingi, tereny sportu i rekreacji oraz Mieleckie Centrum Administracji. W latach 2006-2010 wykupiono 8,80 ha pod m.in. nowe układy komunikacyjne, na tereny zieleni, ciągi pieszo-rekreacyjne, ogródki działkowe, parkingi, tereny sportu i rekreacji oraz Mieleckie Centrum Administracji. W latach 2006-2010 sprzedano 7,80 ha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 27,18 ha pod przemysł i usługi związane z lotnictwem. W latach 2006-2010 sprzedano 7,80 ha pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 27,18 ha pod przemysł i usługi związane z lotnictwem.

39 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI W zasobach Gminy Miejskiej Mielec znajdują się grunty o powierzchni 588,57 ha, w tym: grunty własne (pod drogami, parkami miejskimi, – 426,08 ha przeznaczone w mpzp pod zabudowę wielorodzinną, itp.) grunty własne (pod drogami, parkami miejskimi, – 426,08 ha przeznaczone w mpzp pod zabudowę wielorodzinną, itp.) grunty własne oddane w trwały zarząd – 33,86 ha grunty własne oddane w trwały zarząd – 33,86 ha grunty własne oddane w administrowanie – 24,32 ha jednostek komunalnych grunty własne oddane w administrowanie – 24,32 ha jednostek komunalnych grunty własne oddane pod dzierżawę – 99,16 ha (uprawy rolne, usługi, garaże, ogródki) i użyczenie (ARR MARR SA) grunty własne oddane pod dzierżawę – 99,16 ha (uprawy rolne, usługi, garaże, ogródki) i użyczenie (ARR MARR SA) grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 5,15 ha gminy miejskiej grunty będące w użytkowaniu wieczystym – 5,15 ha gminy miejskiej

40 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Przygotowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę i przeprowadzono przetarg na wykonawstwo osiedla socjalnego na terenie osiedla Rzochów. W 2011 r. planowane jest wybudowanie 48 mieszkań socjalnych. Przygotowano teren z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne na południowych terenach osiedla Smoczka w rejonie ulic: W. Witosa, Szarych Szeregów, św. Brata Alberta, E. Kahla i F. Śliwy.

41 GOSPODARKA LOKALAMI Według stanu na 30 XI 2010 r. gmina jest właścicielem 1 394 lokali mieszkalnych w 125 budynkach wielorodzinnych na terenach kilku osiedli m.in. Niepodległości, J. Kusocińskiego, T. Kościuszki i J. Kilińskiego. Całością tych zasobów mieszkaniowych administruje instytucja komunalna Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. W 2010 r.: udzielono Wspólnotom Mieszkaniowym tzw. pożyczek elewacyjnych na wykonanie remontów elewacji i dociepleń udzielono Wspólnotom Mieszkaniowym tzw. pożyczek elewacyjnych na wykonanie remontów elewacji i dociepleń sprzedano najemcom 47 mieszkań sprzedano najemcom 47 mieszkań lokatorom znajdującym się w trudnej sytuacji wypłacono 9 318 dodatków mieszkaniowych lokatorom znajdującym się w trudnej sytuacji wypłacono 9 318 dodatków mieszkaniowych

42 PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Budżet miasta zapewnił finansowy udział własny dla projektów: 1.utworzenie Mieleckiego Parku Przemysłowego na dwóch obszarach: A (lotnisko) i B (Wojsław), 2.budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH. Systematycznie współpracowano z Agencją Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie i Oddziałem ARP w Mielcu w zakresie bieżącego funkcjonowania i nowych inwestorów. Prowadzono rejestr podmiotów gospodarczych (przemysł, usługi, handel). W 2009 r. wpisano 410 nowych podmiotów, wykreślono 317 oraz dokonano zmiany w zapisach 1270 podmiotów. Ilość podmiotów aktywnych wynosiła 3256 i od wielu lat systematycznie rośnie.

43 ADMINISTRACJA MIASTA Urząd Miejski jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy której Prezydent Miasta Mielca wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej. Pracuje w nim 114 osób. Aktualnie funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacyjno-Administracyjny Wydział Urbanistyki, Gospodarki Gruntami i Geodezji Wydział Inżynierii Miejskiej Wydział Finansowy Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

44 ADMINISTRACJA MIASTA Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urząd Stanu Cywilnego Biuro Rady Miejskiej Biuro Gospodarki Lokalami Biuro Promocji i Informacji Biuro Kontroli Wewnętrznej Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Straż Miejska Audytor wewnętrzny (wakat) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Rzecznik prasowy prezydenta miasta Główny specjalista – koordynator ds. przedszkoli

45 ADMINISTRACJA MIASTA Trwa proces unowocześniania administracji. Mielecki Urząd uczestniczy w realizacji dwóch projektów informatycznych: 1.PSeAP (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej). Zapewnienie możliwości korzystania przez obywateli z usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. 2.Wsparcie rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez utworzenie platformy informacyjno – usługowej na terenie Mielca. Celem jest budowa portalu internetowego zapewniającego kompleksowy dostęp do usług i informacji o Mielcu.

46 PROMOCJA MIASTA W ogólnopolskich konkursach promocyjnych uzyskano najbardziej prestiżowe Godło Promocyjne Teraz Polska oraz II miejsce i Srebrną Statuetkę w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości. Ponadto otrzymano szereg innych wyróżnień w rankingach i konkursach, m.in. tytuły laureata w rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto i Złota Setka Gmin w Województwie Podkarpackim.

47 PROMOCJA MIASTA Ważniejsze przedsięwzięcia promocyjne w 2010 r. to: kompozycja przestrzenna z samolotu Iryda kompozycja przestrzenna z samolotu Iryda wydanie albumu Mielec wczoraj i dziś, dwóch wydań Mielczanina (20 lat samorządu terytorialnego i Mielec przemysłowy) oraz liczne publikacje w ogólnopolskich pismach promocyjnych i w lokalnej prasie wydanie albumu Mielec wczoraj i dziś, dwóch wydań Mielczanina (20 lat samorządu terytorialnego i Mielec przemysłowy) oraz liczne publikacje w ogólnopolskich pismach promocyjnych i w lokalnej prasie plan miasta plan miasta audycje telewizyjne i radiowe audycje telewizyjne i radiowe

48 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Kontynuowano współpracę z miastami partnerskimi: Douchy-les-Mines (Francja) Douchy-les-Mines (Francja) Mukaczewo (Ukraina) Mukaczewo (Ukraina) Löhne (Niemcy) Löhne (Niemcy) Tiszafőldvár (Węgry) Tiszafőldvár (Węgry) Vila Nova de Poiares (Portugalia) Vila Nova de Poiares (Portugalia) SCK było organizatorem Dni Kultury Löhne i Dni Kultury Węgierskiej. Wspierano kontakty międzynarodowe mieleckich szkół i instytucji.


Pobierz ppt "STAN GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W 2010 R.. INFORMACJE OGÓLNE Gmina Miejska Mielec Gmina Miejska Mielec miasto od 18 XI 1470 r. miasto od 18 XI 1470 r. powierzchnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google