Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance)"— Zapis prezentacji:

1 ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance)
Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy r.

2 Wzajemna Zgodność Podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR) - określone w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009. Utrzymanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC) - określone w załączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 roku zasadniczo zmieniła sposób wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej. Wprowadzono tzw. Płatność Jednolitą (SPS), która zastąpiła większość dotychczasowych płatności bezpośrednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolnej. Płatność jednolita oddzielona od struktury i wielkości produkcji (decoupled) daje rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, czego potrzebuje rynek, jednocześnie zapewniając mu niezbędny poziom dochodów. Otrzymanie tej płatności nie jest już zatem związane z prowadzeniem określonej produkcji, ale zostało uzależnione od spełnienia przez rolników szeregu wymagań dotyczących:

3 Podstawy prawne UE Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr1782/2003. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników zmienione przez Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1122/2009

4 Harmonogram wdrażania wymogów wzajemnej zgodności w Polsce
Obszar A – od 2009 r. obejmuje: Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, Identyfikację i rejestrację zwierząt (IRZ). Obszar B – od 2011 r. obejmuje: Zdrowie publiczne, Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób, Zdrowotność roślin. Obszar C – od 2013 r. obejmuje: Dobrostan zwierząt. W państwach UE-15 system kontroli przestrzegania zasady wzajemnej zgodności był wdrażany stopniowo w latach W państwach członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty 1 maja 2004 r. (nowe państwa członkowskie), mechanizm ten był ograniczony do kontroli przestrzegania utrzymywania gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Natomiast pozostałe wymogi wzajemnej zgodności wdrażane są stopniowo. W Polsce od 1 stycznia 2009 roku obowiązują wymogi z obszaru A, wymogi z obszaru B obowiązywały będą od 2011 r., natomiast wymogi z obszaru C zostaną wdrożone w 2013 r.

5 Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania wraz z Dobrą Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska (stan prawny na dzień ) Obszary Obszar B 7 SMR SMR 9 –stosowanie środków ochrony roślin Obszar A GAEC Identyfikacja i rejestracja zwierząt: 3 SMR Środowisko: 5 SMR 16 norm 22 naruszenia SMR 10- hormony SMR 1 i 5 ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory SMR 11 – bezpieczeństwo żywności SMR 6 – 8 bydło, owce i kozy SMR 12 -BSE Lista wymogów wymogów SMR 2 substancje niebezpieczne SMR13-15 – zgłaszanie chorówb 38 naruszeń W zakresie obszaru B zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin jest projektowane: 49 wymogów ponad 80 naruszeń SMR 3 osady ściekowe SMR 4 - azotany pochodzenia rolniczego Lista wymogów wymogów 90 naruszeń Lista wymogów – 16 wymogów 39 naruszeń

6 Struktura organizacyjna systemu
Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi Nadzór merytoryczny, Legislacja Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Inspekcja Weterynaryjna Etap I - normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) – 2005 rok - wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR 1-5) rok Etap II wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR 9, 11-w zakresie produkcji roślinnej) rok Etap I - identyfikacja i rejestracja zwierząt; SMR rok Etap II wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR 10-15) – 2011 Etap III zarządzania (SMR 16-18) rok Za przeprowadzanie kontroli w zakresie wymogów i norm odpowiadają specjalne organy kontroli Agencja płatnicza odpowiedzialna jest za ustalenie zmniejszeń lub wykluczeń płatności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – normy (GAEC) i wymogi w obszarze środowisko - dyrektor oddziału regionalnego ARiMR właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika Inspekcja Weterynaryjna – wymogi w obszarze identyfikacja i rejestracja zwierząt - powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika

7 Zadania Organów Kontroli
ARiMR IW współpraca informowanie rolników o wymogach i normach typowanie do kontroli przeprowadzanie kontroli w tym ocena naruszeń sporządzanie raportów z czynności kontrolnych przekazywanie raportów rolnikom rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do ustaleń zawartych w raporcie przeprowadzanie kontroli w tym ocena naruszeń sporządzanie raportów z czynności kontrolnych przekazywanie raportów rolnikom przekazywanie raportów z czynności kontrolnych do biur powiatowych ARiMR rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do ustaleń zawartych w raporcie Ustalanie czynników do analizy ryzyka i liczby kontroli

8 Kontrole Obszar środowisko i GAEC:
-min. 1 % rolników ubiegających się o płatności (w Polsce ok. 15 tys. rolników) Obszar identyfikacja i rejestracja zwierząt: - bydło – 5 % siedzib stad - owce i kozy – 3 % siedzib stad - trzoda – 1 % siedzib stad Od stycznia 2011 roku będzie obowiązywać nowe Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1034/2010 z dnia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła w zakresie procentowości kontroli stad z 5% na 3% .

9 Sankcje Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z: zaniedbania rolnika (działanie nieumyślne), umyślnego działania rolnika (działanie celowe). Ponadto, przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy jak: zasięg, dotkliwość, trwałość, powtarzalność, Rolnik , który nie przestrzega wymogów i norm podlega sankcjom. Niezgodność z wymogami lub normami określana jest na podstwie tzn niezgodności . Zaniedbania dzielą się na: nieumyślne Obniżka w płatnościach z zasady stanowi 3 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże, na podstawie raportu z kontroli może zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości potrącenia do wysokości 1 % lub zwiększeniu go do 5 % całkowitej kwoty lub, W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony przez 3, jednak maksymalna wysokość sankcji nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. umyślne (celowe) Obniżka zastosowana wobec całkowitej kwoty, będzie z zasady wynosić 20 %. Jednakże, Agencja Płatnicza może na podstawie oceny przedłożonej przez właściwy organ kontroli w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu procenta do wysokości nie mniejszej niż 15 % lub, w drastycznych przypadkach może zwiększyć ten procent nawet do 100 % całkowitej kwoty.

10 Wymogi – SMR 10 Przestrzegany jest zakaz podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom akwakultury oraz zwierzętom dzikim utrzymywanym jak zwierzęta gospodarskie związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym w celach innych niż lecznicze. Zabrania się poddawania ryb zabiegom zmiany płci po ukończeniu przez nie 3 miesiąca życia. Zabrania się wykonywania czynności zootechnicznych na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych. DYREKTYWA RADY 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/ EWG oraz 88/299/EWG (Dz.U. L 125 z , str. 3) (do cross-compliance obowiązują art. 3 lit. a), b), d) i e) oraz art. 4, 5 i 7)

11 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 10
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 10 pkt B załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKLIWOŚĆ TRWAŁOŚĆ Rolnik podał, zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury substancje, o których mowa w art. 64 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Niezgodnością nie są przypadki, o których mowa w 68 ust. 1. 1. Stwierdzono podanie zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury, substancje, o których mowa w art. 64 ust 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. 3 pkt 5 pkt Ryby w gospodarstwie rolnika zostały poddane zabiegom zmiany płci niezgodnie z zapisami art. 68 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. 2. Stwierdzono, że w gospodarstwie rolnika, zabiegowi zmiany płci zostały poddane ryby powyżej 3 miesiąca życia W gospodarstwie rolnika przeprowadzono czynności zootechniczne na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych 3. Stwierdzono wykonanie takiego zabiegu 1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia od 1 – 9: 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne. 2) Ocena stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości do naruszenia nr: 1: 3 pkt - stwierdzono podanie zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury substancji zabronionych, ale nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia ludzi, 5 pkt - stwierdzono podanie zwierzętom gospodarskim, zwierzętom dzikim utrzymywanym przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie oraz zwierzętom akwakultury substancji zabronionych, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia ludzi; 2: 3 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku; 3: 3 pkt – przeprowadzono czynności zootechniczne na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych, ale nie spowodowało to zagrożenia dla zdrowia ludzi, 5 pkt – przeprowadzono czynności zootechniczne na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych, co spowodowało zagrożenie dla zdrowia ludzi; 3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1 – 9: 1 pkt - odwracalna krótkotrwała, lub możliwość identyfikowalności zwierząt i żywności wprowadzonych na rynek, 3 pkt - odwracalna długotrwała oraz możliwość wycofania żywności z obrotu, 5 pkt - nieodwracalna lub brak możliwości wycofania z obrotu zwierząt i żywności wyprodukowanej z tych zwierząt;

12 Wymogi – SMR 10 Przestrzegany jest zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt akwakultury w organizmach których znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, chyba, że podawano je w celach leczniczych. Przestrzegany jest zakaz umieszczania na rynku, uboju, przetwarzania zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i zwierząt akwakultury, w organizmach których znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione z wyłączeniem przypadków, gdy substancje te zostały poddane w celach leczniczych. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 625) tekst jednolity z dnia 18 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1342) (art. 64 ust. 1, ust. 2, ust. 4; art. 65 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 65 ust. 1 pkt 2, art. 66 i art. 67, art. 68, art. 71) Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1381) tekst jednolity z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 271) (do cross-compliance obowiązuje art. 69) Transpozycja Dyrektywy 96/22

13 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,
NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Rolnik utrzymuje w gospodarstwie zwierzęta akwakultury, w których organizmie znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub 67 tej ustawy. 4. Stwierdzono utrzymywanie w gospodarstwie zwierząt akwakultury, w których organizmie znajdują się lub u których wykryto substancje o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. 3 pkt 5 pkt Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania na rynku lub uboju zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub 67 oraz w przypadku przewidzianym w art. 71 ust .2 tej ustawy. 5. Stwierdzono umieszczenie na rynku lub ubój zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania na rynku i przetwarzania mięsa zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie i zwierząt akwakultury, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, z wyłączeniem przypadków, gdy stwierdzono, że substancje te podawano zgodnie z art. 65 lub 67. 6. Stwierdzono umieszczenia na rynku i przetwarzanie mięsa zwierząt gospodarskich lub zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie i zwierząt akwakultury, w których organizmach znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt 1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia od 1 – 9: 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne. 2) Ocena stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości do naruszenia nr: 1 3 pkt – w każdym stwierdzonym przypadku; 4 – 7, 9: 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku; 8: 3 pkt - niekompletna ewidencja leczenia zwierząt, 5 pkt - brak ewidencji leczenia zwierząt. 3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1 – 9: 1 pkt - odwracalna krótkotrwała, lub możliwość identyfikowalności zwierząt i żywności wprowadzonych na rynek, 3 pkt - odwracalna długotrwała oraz możliwość wycofania żywności z obrotu, 5 pkt - nieodwracalna lub brak możliwości wycofania z obrotu zwierząt i żywności wyprodukowanej z tych zwierząt;

14 Wymogi – SMR 10 Przestrzegany jest zakaz posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne. Dokumentacja leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez 5 lat od daty dokonania ostatniego wpisu. Zabronione jest umieszczanie na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt, którym podawano substancje lecznicze o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 625) tekst jednolity z dnia 18 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 1342) (art. 64 ust. 1, ust. 2, ust. 4; art. 65 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 65 ust. 1 pkt 2, art. 66 i art. 67, art. 68, art. 71) Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1381) tekst jednolity z dnia 27 lutego 2008 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 271) (do cross-compliance obowiązuje art. 69) Transpozycja Dyrektywy 96/22 14

15 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego,
NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKLIWOŚĆ TRWAŁOŚĆ Rolnik nie przestrzega zakazu posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających: a) substancje o działaniu beta-agonistycznych, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu; b) estradiol 17β lub jego pochodne estropodobne. 7. Stwierdzono posiadanie i przechowywanie w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających: 3 pkt 5 pkt 1 pkt Rolnik nie przechowuje dokumentacji leczenia zwierząt, przez 5 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu. 8. Stwierdzono brak dokumentacji leczenia zwierząt. Rolnik nie przestrzega zakazu umieszczania na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o wymaganiach weterynaryjnych, dla produktów pochodzenia zwierzęcego, pochodzących ze zwierząt lub od zwierząt, którym były podawane substancje o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych 9. Stwierdzono umieszczanie na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli przed dokonaniem uboju nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych 1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu w odniesieniu do naruszenia od 1 – 9: 3 pkt - ograniczony do gospodarstwa rolnego, 5 pkt - wykraczający poza gospodarstwo rolne. 2) Ocena stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości do naruszenia nr: 4 – 7, 9: 5 pkt - w każdym stwierdzonym przypadku; 8: 3 pkt - niekompletna ewidencja leczenia zwierząt, 5 pkt - brak ewidencji leczenia zwierząt. 3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości w odniesieniu do naruszenia nr 1 – 9: 1 pkt - odwracalna krótkotrwała, lub możliwość identyfikowalności zwierząt i żywności wprowadzonych na rynek, 3 pkt - odwracalna długotrwała oraz możliwość wycofania żywności z obrotu, 5 pkt - nieodwracalna lub brak możliwości wycofania z obrotu zwierząt i żywności wyprodukowanej z tych zwierząt;

16 Wymogi – SMR 11 Bezpieczeństwo żywności
Żywność szkodliwa dla zdrowia lub nie nadająca się do spożycia (objawy zepsucia, zanieczyszczona, z objawami pleśni, gnicia) nie jest wprowadzana do obrotu. Zapewnienie identyfikowalności żywności, jak również zwierząt hodowlanych, dostarczanych rolnikowi i tych, które rolnik dostarczał do innych przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności dostarczonej bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego) poprzez prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kupna i sprzedaży. Żywność zawierająca pozostałości pestycydów przekraczające najwyższe dopuszczalne poziomy w żywności dla tych produktów nie jest wprowadzana do obrotu. Żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zostały przekroczone maksymalne lub tymczasowe maksymalne limity pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych nie jest wprowadzana do obrotu. Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; (art. 14 i 15, art. 17 ust. 1 oraz art. 18, 19, i 20) 2.ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z ) (do cross-compliance obowiązują art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A - sekcja II pkt 4 lit. g), h), j), pkt 5 lit. f), h), pkt 6; sekcja III pkt 8 lit. a), b), d), e), pkt 9 lit. a), c) 3.ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (do cross-compliance obowiązują art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 - część I pkt 1 lit. b), c), d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); część I pkt 3; część I pkt 4;część I pkt 5;część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1) 4.ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 35 z ) (do cross-compliance obowiązują art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A – część I pkt 4 lit. e), g); część II pkt 2 lit. a), b), e), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III pkt 1, 2, art. 5 ust. 6) 5.ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 224 z ) (do cross-compliance obowiązują art. 2, 4 i 5) zmienione przez art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniającego dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 152 z , str ) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 15 z , str. 1-72), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 37/2010” Podstawową zasadą produkcji żywności jest to, aby była ona bezpieczna dla zdrowia i życia konsumentów. Produkty żywnościowe nie mogą być szkodliwe dla człowieka, zepsute ani zafałszowane. W produkcji i w obrocie żywnością nie można stosować procesów technologicznych oraz takich metod produkcyjnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów. Żywność uznana za niebezpieczną nie może być wprowadzana na rynek. Żywność uznaje się za niebezpieczną jeżeli: jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Do obrotu nie nadaje się żywność, która nie kwalifikuje się do spożycia przez ludzi z uwagi na zanieczyszczenie substancjami obcymi, gnicie, ze­psucie lub rozkład. W przypadku żywności po­chodzącej z produkcji podstawowej szkodliwość dla zdrowia może być spowodowana przez pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, nawozów lub też przez zanieczyszczenia pochodzenia fizycznego i mikrobiologicznego. Zmiany żywności powodujące nieprzydatność do spożycia można wykryć podczas badania organoleptycznego (np. zapach zgnilizny, pleśń, obecność ciał obcych) lub konieczne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych (np. w przypadku zanieczyszczenia mikrobiologicznego).

17 Wymogi – SMR 11 Podejmowanie działań w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością oraz zgłaszanie właściwym organom podejrzenia takich chorób. Podjęcie działań zmierzających do wycofania z obrotu żywności niezgodnej bądź w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności poprzez: - natychmiastowe postępowanie w celu wycofania tej żywności z rynku, - powiadomienie o tym fakcie organów Inspekcji Weterynaryjnej lub Inspekcji Sanitarnej, - współpracę z tymi organami. Higiena produkcji produktów pochodzenia roślinnego Właściwe stosowanie środków ochrony roślin i biocydów zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania. Prowadzenie dokumentacji stosowania każdego środka ochrony roślin i produktów biobójczych. Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego tymi substancjami. Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych, podejmowane są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności. Przechowywanie wyników wszelkich analiz próbek pobranych z roślin lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi.

18 Wymogi – SMR 11 Higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
Żywność wykazująca objawy zepsucia nie jest wprowadzana do obrotu. Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego tymi substancjami. Właściwe stosowanie dodatków paszowych (zgodnie ze wskazaniami producenta lub podmiotu odpowiedzialnego za etykietowanie zamieszczonymi na etykiecie) i leczniczych środków weterynaryjnych (zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii). Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych, podejmowane są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności. Wymagana dokumentacja: - protokoły z kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego, - rodzaj i pochodzenie paszy podawanej zwierzętom, - produkty lecznicze weterynaryjne i inne produkty lecznicze podawane zwierzętom oraz daty ich podawania, - wyniki wszelkich analiz próbek pobranych od zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi.

19 Wymogi – SMR 11 Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko i siarę przeznaczone do obrotu Status zdrowotny zwierząt Posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy i urzędowo wolne od gruźlicy bydła. Mleko i siara pochodzące od zwierząt nie spełniających wymagań z punktu powyżej, jest wykorzystywane tylko po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu i po zastosowaniu wymaganych procesów technologicznych. Kontrola i badanie kóz na obecność gruźlicy w przypadku gdy są utrzymywane w gospodarstwie razem z krowami. Dobry stan zdrowia krów, bez infekcji układu rodnego z wydzielinami, zapalenia jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalnego zapalenia wymion. Brak ran wymion. Poświadczenie w ewidencji leczenia zwierząt, że krowy nie są leczone substancjami niedozwolonymi lub potencjalnie niebezpiecznymi dla ludzkiego zdrowia przenikającymi do mleka i siary, chyba że mleko i siara podlegają ustalonej karencji wymaganej dla wydalenia z organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych. Przestrzeganie zasady skutecznej izolacji i znakowania zwierząt zakażonych lub co do których istnieje przypuszczenie zakażenia brucelozą lub gruźlicą w celu uniknięcia jakiegokolwiek negatywnego wpływu na mleko innych zwierząt.

20 Wymogi – SMR 11 Higiena w gospodarstwie
Zachowanie w gospodarstwie warunków higieniczno-sanitarnych podczas pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka i siary przeznaczonych do obrotu (czystość pomieszczeń i urządzeń udojowych i przechowywania mleka i siary, higiena podczas udoju). Higiena pomieszczeń i wyposażenia Ściany i podłogi pomieszczeń, w których dokonuje się składowania mleka i siary, muszą być łatwe do czyszczenia w miejscach, w których istnieje możliwość ich zanieczyszczenia. Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ cieczy i usuwanie zanieczyszczeń. Umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do udoju oraz pomieszczeń, w których mleko i siara są składowane i schładzane eliminują ryzyko zanieczyszczenia mleka. Pomieszczenia do składowania mleka i siary są zabezpieczone przed szkodnikami, odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta, a także wyposażone w odpowiednie urządzenia do schładzania mleka i siary, zapewniające jego temperaturę nie wyższą niż 8oC w przypadku codziennego odbioru, lub nie wyższą niż 6oC, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie. Powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem i siarą (narzędzi, pojemników, zbiorników przeznaczonych do udoju, gromadzenia lub transportu) wykonane są z materiałów łatwych do oczyszczenia oraz w razie konieczności do zdezynfekowania, a także utrzymane w dobrym stanie. Wymaga to zastosowania materiałów gładkich, nadających się do mycia oraz nietoksycznych. Pojemniki i zbiorniki służące do transportu mleka i siary muszą być co najmniej raz dziennie czyszczone i dezynfekowane.

21 Wymogi – SMR 11 Higiena podczas udoju i składowania
Znakowanie zwierząt poddanych leczeniu oraz przed zakończeniem zalecanego okresu karencji po leczeniu w celu uniknięcia przeniesienia pozostałości leków do mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Zachowanie warunków higieny podczas dojenia, aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia mleka i siary. Zapewnienie czystości strzyków, wymion i przylegających do nich części. Schłodzenie mleka i siary niezwłocznie po udoju, w miejscu czystym, zaprojektowanym i wyposażonym w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie. Schłodzenie mleka i siary nie jest wymagane gdy poddawane są procesom przetwórczym w ciągu dwóch godzin od udoju lub konieczne jest zastosowanie wyższej temperatury z przyczyn technologicznych. Wymagania przy produkcji jaj Do czasu sprzedaży jaja należy przechowywać tak, aby były: - czyste, suche i wolne od obcych zapachów, - skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

22 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 11
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 11 pkt B załącznika II do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się zakazu wprowadzania na rynek żywności, która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi. 1. Stwierdzono, że nastąpiło wprowadzenie na rynek (w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia 178/2002) żywności będącej środkiem spożywczym, która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia przez ludzi. 3 pkt 5 pkt Nie przestrzega się zakazu wprowadzania na rynek paszy niebezpiecznej dla zwierząt oraz zakazu stosowania jej w żywieniu zwierząt gospodarskich. 2.1 Stwierdzono, że rolnik posiada lub wprowadził na rynek paszę niebezpieczną dla zwierząt. 2.2 Stwierdzono, że rolnik zastosował paszę niebezpieczną w żywieniu zwierząt. Rolnik prowadzący hodowlę zwierząt lub wytwarzający produkty podstawowe pochodzenia zwierzęcego lub pochodzenia roślinnego, nie przestrzega obowiązku, postępowania z odpadami i substancjami niebezpiecznymi tak, aby uniemożliwić zanieczyszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 3.1 Stwierdzono, że rolnik postępował z odpadami w sposób nieodpowiedni tzn. stworzył możliwość zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. 3.2 Stwierdzono, że rolnik postępował z odpadami i/lub substancjami niebezpiecznymi w taki sposób, że doszło do zanieczyszczenia produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

23 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku wykonywania zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych i podejmowania odpowiednich środków zaradczych. 4. Stwierdzono, że rolnik nie wykonał zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych i nie podjął odpowiednich środków zaradczych. 3 pkt 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością, w tym poprzez zgłaszanie podejrzenia takich chorób właściwym organom. 5. Stwierdzono, że rolnik nie zapobiegł wystąpieniu i rozprzestrzenieniu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością, w tym nie powiadomił właściwych władz o podejrzeniu takich chorób. Nie przestrzega się obowiązku stosowania: a) dodatków do pasz zgodnie ze wskazaniami producenta lub podmiotu odpowiedzialnego za etykietowanie zamieszczonymi na etykiecie, b) produktów leczniczych weterynaryjnych zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii, c) środków ochrony roślin i produktów biobójczych zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania 6.1 Stwierdzono, że rolnik zastosował dodatki do pasz niezgodnie z etykietą. 6.2 Stwierdzono, że rolnik zastosował produkty lecznicze weterynaryjne niezgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. 1 pkt 6.3 Stwierdzono, że rolnik zastosował środki ochrony roślin nie zgodnie z etykietą/instrukcją stosowania. 6.4 Stwierdzono, że rolnik zastosował produkty biobójcze niezgodnie z etykietą/instrukcją stosowania.

24 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej: a) wszelkich odpowiednich raportów/protokołów na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego, b) rodzaju i pochodzenia paszy podawanej zwierzętom, c) produktów leczniczych weterynaryjnych i innych produktów leczniczych podawanych zwierzętom oraz dat ich podawania i okresów karencji, d) wyników wszelkich analiz próbek pobranych z roślin od zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi e) stosowania każdego środka ochrony roślin i produktów biobójczych. 7.1 Stwierdzono, że rolnik nie posiada raportów/protokołów na temat przeprowadzonych kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 7.2 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej rodzaju i pochodzenia paszy podawanej zwierzętom. 7.3 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej produktów leczniczych weterynaryjnych lub innych produktów leczniczych podawanych zwierzętom oraz dat ich podawania i okresów karencji. 7.4 Stwierdzono, że rolnik nie posiada wyników przeprowadzonych analiz próbek pobranych od zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi. 7.5 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania środków ochrony roślin 7.6 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania produktów biobójczych. 7.7 Stwierdzono, że rolnik nie posiada wyników przeprowadzonych analiz próbek pobranych z roślin lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych, istotnych ze względu na zdrowie ludzi.

25 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Rolnik nie przestrzega obowiązku wykonywania zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych lub nie podjął odpowiednich środków zaradczych 8. Stwierdzono nieprzestrzeganie zaleceń pokontrolnych, wynikających z przeprowadzonych kontroli urzędowych lub podejmowanie nieodpowiednich środków zaradczych 3 pkt 5 pkt 1 pkt Nie przestrzega się obowiązku wprowadzania na rynek surowego mleka lub siary pochodzących od zwierząt, które spełniają wymogi załącznika III sekcja IX rozdział I część I pkt 1 lit. b-e rozporządzenia (WE) 853/2004. 9.1 Stwierdzono, że zwierzęta, od których pochodzi surowe mleko lub siara, są w złym stanie zdrowia, wykazują objawy choroby mogącej powodować zakażanie mleka lub siary a zwłaszcza cierpią na infekcję układu rozrodczego z wydzielinami, zapalenie jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalny stan zapalny wymion. 9.2 Stwierdzono, że zwierzęta, od których pochodzi surowe mleko lub siara, mają rany wymion, które mogą zakazić mleko. 9.3 Stwierdzono, że zwierzętom, od których pochodzi surowe mleko lub siara, podawano niedozwolone substancje lub produkty lub zwierzęta były poddane nielegalnemu leczeniu w rozumieniu dyrektywy 96/23/WE. 9.4 Stwierdzono, że surowe mleko lub siara pochodzi od zwierząt, w stosunku do których, w przypadku podawania im dozwolonych substancji lub produktów nie zostały zachowane okresy karencji określone dla tych substancji lub produktów.

26 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku, wprowadzania na rynek mleka lub siary pochodzących wyłącznie od zwierząt, które w odniesieniu do gruźlicy i brucelozy spełniają wymogi załącznika III sekcja IX rozdział I część I pkt 2 rozporządzenia (WE) 853/2004 z uwzględnieniem odstępstw i zakazów, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdziale I części I rozporządzenia (WE) 853/2004. 10.1 Stwierdzono, że rolnik wprowadza na rynek surowe mleko lub siarę a nie została wydana odpowiednia decyzja powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za wolne od brucelozy bydła lub urzędowo wolne od gruźlicy bydła lub decyzja o uznaniu stada za urzędowo wolne lub wolne od brucelozy owiec i kóz lub decyzja uwzględniająca odstępstwa i zakazy, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdziale I części I rozporządzenia (WE) 853/2004. 5 pkt 10.2 Stwierdzono, ze rolnik utrzymuje krowy razem z kozami, które nie są kontrolowane i badane na obecność gruźlicy Nie przestrzega się obowiązku odizolowania zwierząt zakażonych lub podejrzanych o choroby, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdziale I części I pkt 1 lub 2 rozporządzenia (WE) 853/2004 r., w celu uniknięcia negatywnego wpływu na pozyskiwane mleko lub siarę pochodzące od zwierząt zdrowych. 11. Stwierdzono, że rolnik nie odizolował lub odizolował w sposób nieskuteczny zwierzęta zarażone lub podejrzane o zarażenie brucelozą lub gruźlicą lub innymi chorobami, o których mowa w załączniku III w sekcji IX w rozdziale I w części I w ust. 1 rozporządzenia (WE) 853/2004.

27 NIEZGODNOŚĆ: Nie przestrzega się obowiązku przestrzegania w gospodarstwie produkującym surowe mleko lub siarę z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą: a) pomieszczeń i wyposażenia, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt A rozporządzenia (WE) 853/2004, b) higieny podczas udoju, przechowywania i transportu, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt B ppkt 1 lit. a), d), ppkt 2, z uwzględnieniem odstępstwa o którym mowa w ppkt 4 rozporządzenia (WE) 853/2004) . RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ 12.1 Stwierdzono, że urządzenia do dojenia lub pomieszczenia, w których mleko i siara są przechowywane, przenoszone bądź schładzane, są położone lub skonstruowane w taki sposób, że powodują ryzyko zakażenia mleka i siary 1 pkt 3 pkt 5 pkt 12.2 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary nie są chronione przed szkodnikami. 12.3 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary nie są oddzielone od pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta. 12.4 Stwierdzono, że pomieszczenia służące do przechowywania mleka lub siary nie posiadają odpowiedniego sprzętu chłodniczego w przypadku jeżeli to jest konieczne, z zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa w załączniku III sekcja IX część II B pkt 4 oraz gdy mleko bezpośrednio po udoju jest odstawiane do punktu schładzania. 12.5 Stwierdzono, że powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą (przyrządy, pojemniki, zbiorniki itp. przeznaczone do dojenia, zbierania lub transportu), nie są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji lub nie są utrzymywane w dobrym stanie. 12.6 Stwierdzono, że powierzchnie sprzętu, które wchodzą w kontakt z mlekiem lub siarą nie są właściwie myte i w razie konieczności dezynfekowane raz dziennie.

28 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL TRWAŁOŚĆ 12.7 Stwierdzono, że przed rozpoczęciem dojenia strzyki, wymię oraz przylegające części nie były czyste. 3 pkt 12.8 Stwierdzono brak identyfikacji zwierząt poddanych leczeniu, w przypadku których występuje prawdopodobieństwo przeniesienia pozostałości zastosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych do mleka lub siary. 5 pkt 1 pkt 12.9 Stwierdzono, że mleko lub siara pozyskane od zwierząt poddanych leczeniu zostało przeznaczone do spożycia przez ludzi przed końcem zalecanego okresu karencji określonego dla zastosowanego produktu leczniczego weterynaryjnego. 12.10 Stwierdzono, że mleko lub siara bezpośrednio po udoju nie były przechowywane w czystym miejscu zaplanowanym i wyposażonym w taki sposób, aby uniknąć zakażenia. 12.11 Stwierdzono, że, jeżeli jest to wymagane, mleko nie było natychmiast schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 8oC (w przypadku codziennego odbioru mleka) lub nieprzekraczającej 6oC (jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie), a nie miało zastosowania odstępstwo o którym mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt B pkt 4 rozporządzenia (WE) 853/2004. 12.12 Stwierdzono, że siara nie była przechowywana osobno i w przypadku dziennego odbioru nie była natychmiast schłodzona do temperatury nieprzekraczającej 8oC lub w przypadku dziennego odbioru, jeżeli odbiór nie odbywa się codziennie siara nie była schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 6oC lub zamrożona.

29 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się, w gospodarstwie produkującym i dostarczającym, obowiązku przechowywania jaj, do czasu ich sprzedaży, tak aby były: a) czyste, suche, wolne od obcych zapachów; b) skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i poza bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 13. Stwierdzono, że jaja są brudne z obcym zapachem, nie są suche, oraz nie są zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 3 pkt 5 pkt Nie przestrzega się obowiązku rejestracji prowadzonej działalności w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu, dystrybucji pasz, w przypadku prowadzenia działalności na rynku pasz 14. Stwierdzono brak rejestracji prowadzonej działalności Nie przestrzega się obowiązku zaopatrywania się i stosowania pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005. 15. Stwierdzono, że rolnik posiada pasze pochodzące z zakładów niezarejestrowanych lub niezatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005. Nie przestrzega się obowiązku: a) przechowywania i przewożenia odpadów oraz substancji niebezpiecznych oddzielnie i bezpiecznie tak, aby zapobiec niebezpieczeństwu zanieczyszczenia, b) uwzględniania wyników wszelkich stosownych analiz próbek produktów pierwotnych lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz. 16.1 Stwierdzono przechowywanie i przewożenie substancji niebezpiecznych i odpadów w taki sposób, że doprowadzono do zanieczyszczenia pasz. 16.2 Stwierdzono na poziomie produkcji podstawowej nie uwzględnienie wyników wszelkich stosownych analiz próbek produktów lub innych próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz. 1 pkt

30 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku prowadzenia w gospodarstwie dokumentacji dotyczącej: a) każdego przypadku zastosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych, b) stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie, c) źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej. 17.1 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 17.2 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej stosowania nasion zmodyfikowanych genetycznie. 17.3 Stwierdzono, że rolnik nie posiada dokumentacji dotyczącej źródła i ilości paszy w każdej partii przyjmowanej, a także przeznaczenia i ilości paszy w każdej partii wydawanej.

31 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL TRWAŁOŚĆ 18.1 Stwierdzono przechowywanie pasz razem z substancjami chemicznymi oraz innymi produktami nienadającymi się do spożycia przez zwierzęta. 3 pkt 5 pkt 1 pkt 18.2 Stwierdzono, że miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki są zawilgocone lub brudne 18.3 Stwierdzono, że, pomimo konieczności, w miejscach przechowywania pasz nie zostały wdrożone środki ochrony przed szkodnikami 18.4 Stwierdzono, że miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki nie były regularnie czyszczone celem uniknięcia niepożądanych zanieczyszczeń krzyżowych 18.5 Stwierdzono, że ziarno było przechowywane w sposób, który umożliwiał zwierzętom dostęp do nich 18.6 Stwierdzono przechowywanie pasz leczniczych oraz innych przeznaczonych dla poszczególnych kategorii lub gatunków zwierząt w sposób powodujący ryzyko podania ich zwierzętom, dla których nie są one przeznaczone. 18.7 Stwierdzono przechowywanie pasz nie posiadających właściwości leczniczych razem z paszami leczniczymi powodując ich zanieczyszczenie. 18.8 Stwierdzono, że system dystrybucji pasz powoduje możliwość zadawania zwierzętom pasz, które nie są dla nich przeznaczone 18.9 Stwierdzono, że na skutek nieprawidłowego systemu dystrybucji pasz w gospodarstwie doszło do zanieczyszczenia paszy w efekcie kontaktu z zanieczyszczonymi strefami lub urządzeniami 18.10 Stwierdzono, że pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w gospodarstwie oraz urządzenia do zadawania pasz nie są czyszczone regularnie, w szczególności te, które stosowane są do przewozu i dystrybucji paszy leczniczej

32 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKLIWOŚĆ TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się maksymalnych lub tymczasowych maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 lub zakazu stosowania substancji niedozwolonych, o których mowa w tabeli 2 ww. załącznika 19. Na podstawie wyników badań stwierdzono przekroczenie maksymalnych lub tymczasowych maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 5 pkt Nie przestrzega się zakazów wprowadzania na rynek żywności i paszy zawierających pozostałości pestycydów przekraczających NDP dla tych produktów określonych w załącznikach II i III rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 20. Na podstawie wyników badań stwierdzono przekroczenie pozostałości pestycydów przekraczających NDP w żywności i paszy określonych w załącznikach II i III rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Nie przestrzega się obowiązku zapewnienia identyfikowalności zwierząt, żywności, pasz oraz substancji przeznaczonych do dodania do pasz: a) dostarczonych rolnikowi; b) które rolnik dostarczył do innych przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności dostarczanej bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego) w tym poprzez posiadanie odpowiedniej dokumentacji. 21. Stwierdzono braki w dokumentacji uniemożliwiające identyfikowalność zwierząt, żywności i pasz dostarczonych do gospodarstwa i opuszczających to gospodarstwo. 1 pkt 3 pkt

33 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKLIWOŚĆ TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku żywności, która została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz i współpracy z właściwą władzą. 22.1 Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku żywności, która została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełniła wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności 5 pkt 22.2 Stwierdzono, że rolnik, którego żywność została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełniła wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności, nie przestrzegał obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz. 22.3 Stwierdzono, że rolnik, którego żywność została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełniła wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności nie przestrzegał obowiązku współpracy z właściwą władzą w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka związanego z dostarczoną przez siebie żywnością

34 NIEZGODNOŚĆ RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKL. TRWAŁOŚĆ Nie przestrzega się obowiązku natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku paszy, która została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa pasz oraz obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz i współpracy z właściwą władzą 23.1 Stwierdzono, że rolnik nie przeprowadził natychmiastowego postępowania w celu wycofania z rynku paszy, która została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełniła wymogów w zakresie bezpieczeństwa pasz 5 pkt 23.2 Stwierdzono, że rolnik, którego pasza została uzna za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełniła wymogów w zakresie bezpieczeństwa pasz, nie przestrzegał obowiązku powiadomienia o tym fakcie właściwych władz. 23.3 Stwierdzono, że rolnik, którego pasza została uznana za niezgodną lub w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełniła wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności nie przestrzegał obowiązku współpracy z właściwą władzą w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka związanego z dostarczoną przez siebie paszą

35 Wymogi – SMR 12 Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy
Przestrzeganie zakazu karmienia zwierząt przeżuwających białkiem pochodzenia zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka z wyłączeniem białka dopuszczonego do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw. Dotyczy posiadaczy nieprzeżuwaczy Przestrzegany jest zakaz karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: mięsożerne zwierzęta futerkowe) białkiem pochodzenia zwierzęcego, chyba że rolnik posiada decyzję powiatowego lekarza weterynarii lub stosuje białka dopuszczone do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw. Dotyczy wszystkich posiadaczy zwierząt Rolnik utrzymujący w gospodarstwie zwierzęta przeżuwające oraz nieprzeżuwające stosujący w żywieniu tych ostatnich białka pochodzenia zwierzęcego ma obowiązek takiej organizacji transportu, magazynowania, dystrybucji pasz, żeby na żadnym z tych etapów nie doszło do zanieczyszczenia pasz dla przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z , str. 1) (do cross-compliance obowiązują art. 7, 11, 12, 13 i 15) Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) Jedną z występujących chorób tej grupy jest gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), zwana też potocznie ,,chorobą szalonych krów”. Jest to przewlekła, śmiertelna choroba dorosłego bydła, w przebiegu której dochodzi do nieodwracalnych zmian w obrębie tkanek mózgu. Choroba ta rozwija się przez kilka lat i zawsze kończy się śmiercią zwierzęcia. Pierwsze zmiany pojawiają się w mózgu ok. 30 miesiąca życia na długo przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby. Zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej, obowiązuje zakaz żywienia zwierząt paszą, która w swoim składzie ma mączki mięsno-kostne. Mączki mięsno kostne mogą być stosowane wyłącznie jako dodatki wzbogacające glebę (tzw. polepszacze gleby). Wspólnota Europejska przyjęła wiele przepisów mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt przed zagrożeniem BSE. Przepisy te sformułowane są w celu zapobiegania, kontroli, eliminacji tych chorób i mają zastosowanie do produkcji (zakaz stosowania niektórych pasz) oraz wprowadzenia na rynek zwierząt u których stwierdzono lub podejrzewa się chorobę oraz produktów pochodzących od takich zwierząt. W celu zapobiegania i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) należy bezwzględnie przestrzegać warunków stosowania pasz zawierających białka zwierzęce w żywieniu zwierząt. Najważniejszą zasadą jest zakaz karmienia zwierząt przeżuwających i pozostałych zwierząt gospodarskich białkami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka (z wyjątkiem mięsożernych futerkowych). Do białek zabronionych należą: przetworzone białko zwierzęce, żelatyna pochodząca od przeżuwaczy, produkty z krwi, hydrolizaty białkowe, fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy pochodzenia zwierzęcego oraz wszystkie pasze zwierające te białka.

36 Wymogi – SMR 12 Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy
Rolnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia TSE. W przypadku podejrzenia wystąpienia TSE, przestrzegany jest zakaz wywożenia z gospodarstwa zwierząt gatunków wrażliwych na zakażenie TSE, do czasu uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Rolnik przestrzega nakazów i zakazów wynikających z decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii, oraz współdziała przy zwalczaniu TSE. Przestrzegany jest zakaz wprowadzania na rynek potomstwa I pokolenia, nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych lub u których potwierdzono wystąpienie TSE w ciągu poprzedzającego okresu dwuletniego lub w ciągi okresu, który nastąpił po wystąpieniu pierwszego objawu klinicznego choroby. Przestrzegany jest obowiązek posiadania świadectw zdrowia wydanych przez urzędowego lekarza weterynarii w przypadku wprowadzania na rynek lub przywozu na teren Polski bydła, owiec lub kóz, ich zarodków, nasienia i komórek jajowych. Niemniej jednak w ramach odstępstw dopuszczone jest: 1) karmienie zwierząt białkami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka, tj.: mlekiem, produktami na bazie mleka i siary, jajami i produktami jajecznymi, żelatyną pochodzącą od zwierząt innych niż przeżuwacze, hydrolizatami białkowymi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymanymi ze skór i skórek przeżuwaczy, 2) stosowanie w żywieniu zwierząt gospodarskich (za wyjątkiem bydła, owiec i kóz) następujących białek pochodzenia zwierzęcego: mączek rybnych, fosforanów dwuwapniowych i fosforanów trójwapniowych, produktów z krwi (pochodzących od zwierząt innych niż przeżuwacze), 3) karmienie ryb mączkami z krwi pochodzącymi od zwierząt innych niż przeżuwacze.

37 Wymogi – SMR 13-15 Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o podejrzeniu wystąpienia niżej wymienionych chorób: księgosusz, pomór małych przeżuwaczy, choroba pęcherzykowa świń, krwotoczna choroba zwierzyny płowej, ospa owiec i ospa kóz, choroba niebieskiego języka, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, afrykański pomór świń, choroba guzowatej skóry bydła, gorączka doliny Rift. Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy lub choroby niebieskiego języka. Przestrzegany jest nakaz pozostawienia zwierząt w miejscu przebywania i nie wprowadzania tam innych zwierząt w przypadku wystąpienia podejrzenia lub wystąpieniu pryszczycy. 1. DYREKTYWA RADY 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 306 z , str. 1) (do cross-compliance obowiązuje art.3) 2. DYREKTYWA RADY 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. L 62 z , str. 69) Artykuł 3 Państwa Członkowskie zapewniają, by istniał obowiązek natychmiastowego powiadamiania właściwego organu o podejrzeniu wystąpienia jednej z chorób wymienionych w załączniku I. 3.DYREKTYWA RADY 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz.U. L 327 z , str. 74) Państwa Członkowskie zapewnią, by w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia występowania wirusa choroby niebieskiego języka właściwy organ został niezwłocznie i bezwzględnie powiadomiony o tym fakcie. Kluczowym elementem w zwalczaniu chorób zakaźnych jest wczesne rozpoznanie choroby, jak również niezwłoczne zgłoszenie jej właściwym organom. Skuteczność w zwalczaniu chorób zakaźnych w dużej mierze zależy od ścisłej współpracy producentów/rolników oraz służb weterynaryjnych. Zapamiętaj! Do podstawowych obowiązków posiadacza zwierząt należy zgłoszenie podejrzenia choroby i odpowiednie zabezpieczenie gospodarstwa.

38 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 13
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 13 pkt b załącznika ii do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKLIWOŚĆ TRWAŁOŚĆ 1. Rolnik nie przestrzega obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 1. Stwierdzono, że rolnik nie powiadomił o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia pryszczycy. 5 pkt 2. Rolnik nie przestrzega obowiązku pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy. 2.1 Stwierdzono, że rolnik nie pozostawił w miejscu przebywania zwierząt podejrzanych o wystąpienie lub u których stwierdzono wystąpienie pryszczycy. 2.2 Stwierdzono, że rolnik wprowadził inne zwierzęta do miejsca przebywania zwierząt podejrzanych o wystąpienie choroby zakaźnej.

39 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 14
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 14 pkt b załącznika ii do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKLIWOŚĆ TRWAŁOŚĆ 1. Rolnik nie przestrzega obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wykaz chorób do obowiązkowego zgłoszenia: Księgosusz Pomór małych przeżuwaczy Choroba pęcherzykowa świń Choroba niebieskiego języka Krwotoczna choroba zwierzyny płowej Ospa owiec i ospa kóz (Capripox) Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej Afrykański pomór świń Choroba guzowatej skóry bydła Gorączka doliny Rift 1. Stwierdzono, że rolnik nie zawiadomił o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt. 5 pkt

40 Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 15
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 15 pkt b załącznika ii do rozporządzenia nr 73/2009 RODZAJ NARUSZENIA ZASIĘG DOTKLIWOŚĆ TRWAŁOŚĆ 1. Rolnik nie przestrzega obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby niebieskiego języka. 1. Stwierdzono, że rolnik nie przestrzega obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu choroby niebieskiego języka. 5 pkt

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google