Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagania weterynaryjne dla wybranych form przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagania weterynaryjne dla wybranych form przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak."— Zapis prezentacji:

1 Wymagania weterynaryjne dla wybranych form przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak

2 Kategoryzacja podmiotu w zależności od profilu i skali produkcji Sprzedaż bezpośrednia Działalność mała lokalna i ograniczona MLO Zakład zatwierdzony Hodowla i połów - produkcja podstawowa Surowiec - ryby Handel detaliczny

3 Możliwości produkcji i sprzedaży w ramach SB i MLO SB Sprzedaż ryb nieprzetworzonych Surowce wyłącznie własne Sprzedaż ryb żywych, lub schłodzonych – w całości, Uśmiercanie i wstępna obróbka ryb, w ograniczonym zakresie, wyłącznie: –patroszenie, –odgławianie, –usuwanie płetw. MLO Obróbka i przetwórstwo ryb Surowce również z zakupu Obróbka ryb bez ograniczeń (w tym filetowanie, dzwonkowanie) Przetwórstwo ryb, np.: - solenie - wędzenie, - marynowanie, - inne.

4 Sprzedaż bezpośrednia

5 Definicja sprzedaży bezpośredniej Jest to sprzedaż prowadzona przez producenta, surowców pochodzących z produkcji pierwotnej (hodowli, połowu) konsumentowi ostatecznemu.

6 Warunki uznania działalności za sprzedaż bezpośrednią Sprzedaż wyłącznie surowców własnych tj. ryb pozyskanych we własnym gospodarstwie Sprzedaż surowców (ryb) nieprzetworzonych (ew. po obróbce w ograniczonym, dozwolonym zakresie) Sprzedaż surowców (ryb) konsumentowi ostatecznemu. (ew. do sklepu detalicznego zaopatrującego klienta ostatecznego)

7 Kto i gdzie może prowadzić sprzedaż bezpośrednią ryb: uprawnieni do rybactwa w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym; na obszarze województwa, w którym jest prowadzone gospodarstwo, lub obszarze sąsiadujących województw: –w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenach gospodarstw rybackich –na targowiskach –ze specjalistycznych środków transportu –do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepów) z przeznaczeniem dla konsumenta ostatecznego

8 Co można zbywać w ramach sprzedaży bezpośredniej Ryby żywe Ryby schłodzone, w całości Ryby wypatroszone, pozbawione głów, lub pozbawione płetw Temperatura ryb podczas transportu i sprzedaży nie może przekraczać 2°C (z wyłączeniem żywych ryb) Nie ma limitu wagowego sprzedaży ryb Uwaga: inne czynności, w tym przetwórstwo ryb, nie wchodzą w zakres sprzedaży bezpośredniej

9 ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

10 Projekt technologiczny zakładu Przed rozpoczęciem budowy (wystąpieniem o pozwolenie), lub rozpoczęciem remontu obiektu, w którym ma być prowadzona działalność, należy złożyć u powiatowego lekarza weterynarii: 1.PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZAKŁADU 2.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PROJEKTU PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZAKŁADU NIE JEST PROJEKTEM BUDOWLANYM

11 Rejestracja podmiotu Sprzedaż bezpośrednia nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast jest działalnością REJESTROWANĄ przed rozpoczęciem działalności, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, oraz powiadomić o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży

12 Rejestracja podmiotu Wniosek składa się na piśmie, co najmniej 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia działalności (produkcji). We wniosku należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę, oraz adres wnioskodawcy, imię i nazwisko lub nazwę, oraz adres wnioskodawcy, nr KRS, CEiIDG, lub numer identyfikacyjny w ewidencji nr KRS, CEiIDG, lub numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, gospodarstw rolnych, rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaj produktów rodzaj i zakres działalności, w tym rodzaj produktów wprowadzanych do obrotu, wprowadzanych do obrotu, określenie lokalizacji zakładu. określenie lokalizacji zakładu.

13 V Jeżeli sprzedaż ma być prowadzona na terenie innego powiatu niż powiat, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, o zamiarze tym należy poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego prowadzenia sprzedaży, na 7 dni przed rozpoczęciem sprzedaży

14 WYMAGANIA DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

15 Wymagania dla pomieszczeń związanych z prowadzeniem sprzedaży bezpośredniej Konstrukcja umożliwiająca zachowanie zasad higieny: –posadzki, ściany, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym, łatwe do mycia i dezynfekcji, –skuteczna wentylacja zapobiegająca powstawaniu skroplin, –odpowiednie naturalne lub sztuczne oświetlenie, –bieżąca ciepła i zimna woda zdatna do spożycia przez ludzi.

16 Wymagania dla pomieszczeń związanych z prowadzeniem sprzedaży bezpośredniej Zabezpieczenie przed dostępem zwierząt, w szczególności szkodników (gryzoni, ptaków, owadów) Umożliwiające zmianę odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną oraz zmianę obuwia Umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży własnej Wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające zachowanie zasad higieny

17 Wymagania dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej Wydzielone miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji Toaleta spłukiwana wodą, wyposażona w naturalną bądź mechaniczną wentylację (lokalizacja toalety możliwa w pobliżu miejsca sprzedaży) Co najmniej jedna umywalka przeznaczona do mycia rąk, z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzona w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia

18 Wymagania dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej Instalacje, urządzenia i sprzęt mające kontakt z żywnością muszą być wykonane z materiałów nie powodujących zanieczyszczenia żywności Tam gdzie ma to zastosowanie – sterylizację drobnego sprzętu należy przeprowadzać w wodzie o temperaturze min. 82°C

19 Wymagania dla osób mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podst. przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach Czysta odzież robocza, w tym nakrycie głowy i obuwie robocze Przestrzeganie zasad higieny, w tym mycie rąk

20 Pakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego zbywanych w ramach sprzedaży bezpośredniej Pakowanie produktów rybołówstwa w miejscu sprzedaży bezpośredniej odbywa się w obecności konsumenta Opakowania muszą być dopuszczone do kontaktu z żywnością Opakowania muszą być czyste Opakowania należy przechowywać w oddzielnych pomieszczeniach lub wydzielonych miejscach, pod zamknięciem albo w zamykanych pojemnikach.

21 Znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego zbywanych w ramach sprzedaży bezpośredniej Na opakowaniach zbiorczych lub transportowych ryb, poza terenem gospodarstwa rybackiego prowadzącego sprzedaż bezpośrednią (w sklepie, na targowisku), umieścić należy: –Imię i nazwisko albo nazwę producenta –Adres miejsca prowadzenia działalności Te same dane umieścić należy w miejscach sprzedaży ryb, w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta

22 Kontrola wewnętrzna (własna) w ramach sprzedaży bezpośredniej Istnieje obowiązek przeprowadzania kontroli i dokumentowania wyników kontroli: - świeżości produktów (organoleptycznie) - warunków przechowywania (temperatur) - czystości urządzeń - przestrzegania zasad higieny przez osoby zajmujące się sprzedażą bezpośrednią

23 Dobrostan ryb UWAGA Od 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy o ochronie zwierząt transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie będzie uznawane za znęcanie się nad zwierzętami

24 Podstawowe akty prawne dotyczące omawianego obszaru 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127 z późn. zm.) 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. 2007 nr 5 poz. 38)


Pobierz ppt "Wymagania weterynaryjne dla wybranych form przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google