Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP"— Zapis prezentacji:

1 Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP
Magdalena Pejas

2 Plan prezentacji Wstęp Co to jest steganografia
Co dają skrypty VBS i JavaScript Jak są zbudowane dokumenty MS Office Jak tworzone są strony ASP Wydajność ukrytych kanałów informacyjnych Wnioski

3 Cel prezentacji Przedstawienie możliwości skryptów VBS i ASP
Pokazanie dostępu do struktury dokumentów MS Office i stron ASP Oszacowanie pojemności steganograficznej dokumentów

4 Co to jest steganografia
Ukrycie nie tylko zawartości ale też i samego faktu ukrycia informacji Pojęcia: funkcja, klucz, dane, pojemność steganograficzna Steganoanaliza to próba wykrycia i odczytania ukrytych informacji

5 Idea ukrywania informacji
Fsteg(m,c,k) Dowolny tekst z różnie sformatowanymi wyrazami i podwójnymi spacjami. Word Art Kształty m s c

6 Skrypty VBS i JavaScript
Łatwość implementacji Nauka składni na makrach Swobodny dostęp do plików i obiektów w dokumentach Dynamiczne tworzenie zawartości dokumentów

7 Przepływ danych Word Access Excel Outlook PowerPoint Internet

8 Struktura dokumentów MS Office
Akapity Tabele Ramki Kształty (owale, prostokąty) Komórki Zbiór rekordów Poczta

9 Skrypty VBS Czytanie zawartości dokumentów Przeglądanie poczty
Formatowanie tekstów i obiektów Generowanie dokumentów wynikowych

10 Otwieranie aplikacji Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application") objOutlook.Visible = False Set objWord = CreateObject("Word.Application") objWord.Visible = False Set objPPT = CreateObject("PowerPoint.Application") objPPT.Visible = False Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") objExcel.Visible = False Set objAccess = CreateObject(„Access.Application") objAccess.Visible = False objOutlook.Quit objWord.Quit objPPT.Quit objExcel.Quit objAccess.Quit

11 Otwieranie dokumentów
Set objDocument = objWord.Documents.Open(„file.doc”) Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.Open(„file.xls”) Set objPresentation = objPPT.Presentations.Open(„file.ppt”) Set objDataBase = objAccess.OpenCurrentDatabase(„file.mdb”) ………………………… objDocument.SaveAs(strPath1) objWorkBook.SaveAs(strPath1) objPresentation.SaveAs(strPath1) objDocument.Close objWorkBook.Close objPresentation.Close

12 Dostęp do obiektów Set colParagraphs = objDocument.Paragraphs
iParagraphs=colParagraphs.Count Set objParagraph=colParagraphs(iP) Set colTables = objDocument.Tables iTables = colTables.Count Set objTable = colTables (iT) colSlides=objPresentation.Slides iSlides=colSlides.Count Set objSlide = colSlides (iS) colShapes=objSlide.Shapes iShapes=colShapes.Count Set objShape=objSlide.Shapes(iSh) colWorksheets=objWorkbook.Worksheets iWorksheets=colWorksheets.Count Set objWorksheet = objWorkbook.Worksheets(iW) objRange = objWorksheet.UsedRange For Each objCell in objRange Next

13 Parametry obiektów objParagraph.Range.Text
objParagraph.Shading.Texture objFrame.Range.Text objShape.Left objShape.Top objShape.Width objShape.Height objShape.Fill.ForeColor.RGB objShape.Fill.Transparency objShape.HasTextFrame objShape.TextFrame objShape.TextFrame.HasText objShape.TextFrame.TextRange.Text objWorkSheet.Cells(iR,iC)

14 Dostęp do tekstów Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFile = objFSO.OpenTextFile(„file.txt”, ForReading) Do Until objFile.AtEndOfStream strLine = objFile.ReadLine Loop objFile.Close

15 Dostęp do poczty Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set objNamespace = objOutlook.GetNamespace("MAPI") Set objFolder = objNamespace.GetDefaultFolder(olFolderCalendar) Set colContacts = objNamespace.GetDefaultFolder(olFolderContacts).Items Set colItems = objFolder.Items Set colFilteredItems = colItems.Restrict("[UnRead] = 'True'") For Each objItem in colItems objItem.ReminderSet objItem.ReminderMinutesBeforeStart Next For Each objMessage In colFilteredItems objMessage .ReceivedTime objMessage.Content intCount = objMessage.Attachments.Count For i = 1 To intCount objMessage.Attachments.Item(i).FileName Next End If objOutlook.Quit

16 Przydatne funkcje VBS Odczytanie i zapisanie pliku
Podziel ciąg znaków na tablicę znaków Zamień znak na liczbę Zamień liczbę na znak Oblicz maskę bitową

17 Implementacja funkcji
iVal=Asc(cVal) cVal=Chr(iVal) iVal And bVal iVal mod iMod arrVal=Split(strVal,” ”) strVal1=Mid(strVal,i,l) strVal1=Left(strVal,i) strVal1=Right(strVal,i)

18 Przykładowe makro Ala ma kota Ala ma kota Ala ma kota Ala ma kota

19 Struktura strony ASP Znaczniki Przyciski Listy wyboru Pola tekstowe
Elementy graficzne Tabele

20 Rodzaje i parametry tagów
<hn align=„a” ></hn>, n=[1..6], a={„left”, „right”, „center”, „justify”} <p align=„a”>...</p> <font color=„c” size=„s”> <b>…</b> <i>…</i> <u>…</u> <blink>...</blink> <em>...</em> <strong>...</strong> <frame bordercolor="kolor" scrolling="typ" noresize="noresize" marginwidth="x" marginheight="y" />, typ={„yes”, „no”, „auto”} <table width=„w” height=„h” border=„b” bordercolor=„bc” bgcolor=„bgc” cellpadding=„cp” align=„a”> <tr> <th>…</th> …<th>…</th> </tr> …. <tr> <th>…</th>… <td>…</td> </tr> </table> <img src=„image.gif„ width=„w” height=„h” border=„n” alt=„at„ align=„a”/>

21 Rodzaje przycisków <input type="text" name="text1" size=s /><BR> <input type="checkbox" name="checkbox1" checked="On"/>Zaznacz<BR> <input type="radio" name="radio1" checked="On"/>Wybor 1<BR> <input type="radio" name="radio2"/>Wybor 2<BR> <input type="file" name="file1" size=s /><BR> <input type="password" name="passw1" /><BR> <input type="button" name="button1" value="Press" /><BR> <input type="submit" name="submit1" value="OK" /><BR> <ul>Elementy listy<br> <li>Element 1</li> <li>Element 2</li> <li>Element 3</li> </ul><BR> <select name="selection1"> <option>Opcja 1</option> <option>Opcja 2</option> </select><BR>

22 Skrypty w ASP Modelowanie struktury strony ASP
Wyświetlanie danych w tabeli Modyfikacja grafiki

23 Strona ASP <body>
<h3 align=„center” >Wyswietlanie fragmentu strony asp poprzez skrypt</hn> <form name="form1" action="..." method="post" onsubmit=„f(this.form1);return false;"> <input type="text" name="text1" size=25 /><BR> <input type="checkbox" name="checkbox1" checked="On"/>Zaznacz<BR> <input type="submit" name="submit1" value="OK" /><BR> </form> <script type="text/javascript"> function f(formularz) { if (formularz.checkbox1.value=="On") strHtmlText=„<table>….</table>” Document.write(strHtmlText); } </script> <P>….. </body>

24 Zliczanie elementów <script type="text/javascript">
function sprawdz(formularz) { for (i = 0; i < formularz.length; i++) var pole = formularz.elements[i]; pole.disabled pole.readonly pole.type pole.width pole.value } return true; </script>

25 Modyfikacja bitmapy <body> <%@ Page Language="VB" %>
Import Namespace="System.Drawing" %> <script runat="server"> strPath=Server.MapPath("images/imageflip.jpg") myBitmap = New Bitmap(System.Drawing.Image.FromFile(strPath)) For Y = 0 To myBitmap.Height - 1 For X = 0 To myBitmap.Width – 1 objColor=myBitmap.GetPixel(X, Y) R=objColor.R G=objColor.G B=objColor.B ‘modyfikacja koloru objColor1=Color.FromArgb(R1, G1, B1) myBitmap.SetPixel(X, Y, objColor1) Next myBitmap.Save(Response.OutputStream, Imaging.ImageFormat.Jpeg) Response.Flush() </script> </body>Response.ContentType = "image/jpeg„

26 Pojemność ukrytych kanałów informacyjnych
Przybliżona pojemność steganograficzna dokumentów Wydajność kanałów komunikacyjnych w stronach ASP

27 Pojemność steganograficzna
ΣiP=1Presentatiopns Σis=1Slides Σish=1Shapes ΣiA=1Attributes (C(iA)*S (iA)) ΣiF=1Documents (SP +ST +SF) SP=ΣiP=1Paragraphs (Ctxt*S (iP)) ST=ΣiT=1Tables ΣiC=1Columns ΣiR=1Rows (C(iC)*S (iC,iR)) SF=ΣiF=1Frames (Ctxt*S (iF)) ΣiW=1Workbooks ΣiWs=1Worksheets ΣiC=1Columns ΣiR=1Rows (C(iC)*S (iC,iR))

28 Pojemność strony ASP SItem=ΣiF=1Forms ΣiI=1Items ΣiA=1Attributes (C(iA)*S (iA)) STag=ΣiT=1Tags ΣiA=1Attributes (C(iA)*S (iA)) STab= ΣiTa=1Tables ΣiC=1Columns ΣiR=1Rows (C(iC)*S (iC,iR)) SImg= ΣiIm=1Images ΣiY=1Height ΣiX=1Width (3*/8) Csteg ~ (SItem+STag+STab+SImg)/Trefresh

29 Ciekawe odnośniki

30 Wnioski i pytania Pakiet biurowy + dostęp do Internetu= Ukryte bazy danych i swobodna wymiana ukrytych informacji


Pobierz ppt "Steganografia w dokumentach MS Office i stronach ASP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google