Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia I Ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia I Ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia I Ćwiczenia
Ćwiczenia 13 – Model AS-AD [AD-AS] Karol Strzeliński 1

2 Model AS-AD Dotychczasowe rozważania dotyczące wyznaczania produktu dotyczyły krótkiego okresu, ponieważ zakładaliśmy, że ceny produktów i usług pozostawały stałe. W modelu AS – AD uchylamy to założenie. Wyznaczamy zależność realnej produkcji od poziomu cen. W równowadze długookresowej poziom realnej produkcji zależy od podaży czynników produkcji, które są wówczas w pełni zatrudnione.

3 Model AS-AD AD (od ang. Aggregate Demand) – agregatowy popyt, czyli zależność gotowości do kupowania od poziomu cen. AS (od ang. Aggregate Supply) – agregatowa podaż, czyli zależność gotowości do produkowania (sprzedawania) od poziomu cen. Równoważenie agregatowych popytu i podaży z uwzględnieniem poziomu cen

4 Algebraiczne wyprowadzenie krzywej AD
Z równowagi w modelu IS-LM:

5 Krzywa AD graficznie Krzywa AD jest hiperbolą
P1 > P0 r IS r*0 P P0 P1 r*1 Y*1 AD LM1(M0/P1) LM0(M0/P0) Krzywa AD przedstawia ilości dóbr i usług jakie zostaną zakupione przy danym poziomie cen. Każdy punkt na krzywej AD reprezentuje równowagę z modelu IS-LM (jednoczesna równowaga na rynku dóbr i usług oraz pieniężnym). AD jest ujemne nachylona, ponieważ wzrost cen powoduje zmniejszenie realnej podaży pieniądza, zwiększenie stóp procentowych i spadek wydatków inwestycyjnych. Krzywa AD jest hiperbolą

6 Model AS-AD Uwaga!!! W dalszej części analizy dla uproszczenia będziemy posługiwać się linią prostą do reprezentacji krzywej AD. Z takim uproszczeniem spotkać się mogą Państwo również w niektórych podręcznikach.

7 Krzywa AD Wzrost/spadek cen będzie oznaczał ruch po krzywej AD r
LM2(M0/P2) Y r IS0 Y*0 r*0 P P0 LM1(M0/P1) P1 r*1 Y*1 AD0 LM0(M0/P0) P2 Wzrost/spadek cen będzie oznaczał ruch po krzywej AD

8 Ruchy krzywej AD Y r IS0 Y*0 r*0 P P0 LM1(M0/P1) P1 r*1 Y*1 AD0
Przesunięcie krzywej AD jest mniejsze niż IS z uwagi na efekt wypierania. Równoległe przesunięcie Y Y*0 Y*1 AD0 AD1 Y*2 r IS0 LM1(M0/P1) LM0(M0/P0) LM2(M1/P0) r*1 r*0 P2 P Przesunięcie połączone ze zmianą kąta nachylenia AD W przypadku działań polityki monetarnej krzywa AD przesuwa się do góry proporcjonalnie do wzrostu nominalnej podaży pieniądza. P1 P0

9 Krzywa AD W zależności od nachylenia krzywej AD polityki rządu mają różny wpływ na zmianę poziomu Y: Im mniej nachylona jest AD tym mniejszy wpływ zmian M/P i A na poziom Y Im bardziej stroma jest AD tym większy wpływ zmian M/P i A na poziom Y AD bardziej płaska AD bardziej stroma wrażliwość inwestycji na wysokość stóp procentowych b ↑ b ↓ wrażliwość popytu na pieniądz na wysokość stóp procentowych h ↓ h ↑ wrażliwość popytu na pieniądz na wysokość dochodu k ↓ k ↑ wrażliwość eksportu netto na wysokość stóp procentowych n ↑ n ↓ mnożnik keynesowski α ↑ α ↓

10 Krzywa AS Krzywa AS to krzywa zagregowanej podaży. Opisuje ona wielkość produkcji, którą firmy są skłonne dostarczać na rynek dla każdego poziomu cen. Wielkość produkcji potencjalnej zależy od cen produkowanych dóbr oraz cen czynników produkcji, w szczególności pracy. Krzywa AS przedstawia sytuację zarówno na rynku czynników produkcji jak i na rynku dóbr oraz związki zachodzące pomiędzy poziomem cen i produkcji, a także pomiędzy wynagrodzeniami czynników produkcji i ich zatrudnieniem.

11 Krzywa AS Zakładamy, że nachylenie krzywej AS zależy od analizowanego okresu – im dłuższy okres tym bardziej pionowa: - w długim okresie krzywa AS jest pionowa (LAS) i znajduje się w punkcie produkcji potencjalnej (AS klasyczna) – niezależnie od poziomu cen firmy zawsze dostarczają taką samą ilość towaru, a rynek pracy zawsze znajduje się jest w stanie równowagi i poziom zatrudnienia odpowiada pełnemu zatrudnieniu, - w średnim okresie AS jest dodatnio nachylona (SAS) (w praktyce często zakłada się, że także w krótkim okresie AS jest dodatnio nachylona), - w krótkim okresie AS jest pozioma (założenie o stałości cen w modelu Keynes’a i IS-LM oznacza poziomą AS) – firmy są skłonne dostarczyć na rynek każdą ilość towaru, na który jest popyt przy danym poziomie cen (występuje bezrobocie przymusowe co powoduje, że firmy mogą zatrudnić dowolną ilość pracowników przy danym poziomie płac i cen). Y P AS (keynes’owska) LAS (klasyczna) SAS Ypotencjalna

12 Przesunięcia SAS Przesunięcia SAS następują na skutek zmiany kosztów czynników produkcji: - płace nominalne, - koszt energii, - koszt surowców.

13 Przesunięcia krzywej LAS
Wzrost gospodarczy będzie przemieszczał długookresową krzywą podaży LAS w prawo, w miarę wzrostu możliwości produkcyjnych gospodarki. Według teorii wzrostu proces ten następuje dzięki zmianom technologicznym zwiększającym produktywność czynników produkcji a także dzięki wzrostowi ich podaży. Y P LAS2 Yt0 LAS1 LAS3 LAS0 Yt1 Yt2 Yt3 Wzrost gospodarczy Różne poziomy produkcji potencjalnej w różnych okresach

14 Przesunięcia krzywej LAS
Również zmiany w wyposażeniu w czynniki produkcji, np. poprzez odkrycie nowych zasobów naturalnych, zwiększenie aktywności zawodowej, będzie przesuwało LAS w prawo. Katastrofy naturalne, wojny itp., które zmniejszają dostępny zasób kapitału i podaży pracy, będą przesuwały LAS w lewo.

15 Polityka gospodarcza – pozioma AS
Przesunięcie krzywej AD na skutek zmiany wydatków autonomicznych (mniejsze od przesunięcia IS bo efekt wypierania) - polityka fiskalna jest w tym przypadku skuteczna i nie prowadzi do wzrostu cen. LM0(M0/P0) P0 Y r IS0 Y*0 r*0 P Y*1 AD0 IS1 AD1 r*1 AS Przesunięcie połączone ze zmianą kąta nachylenia AD na skutek zwiększenia podaży pieniądza - polityka monetarna jest w tym przypadku skuteczna i nie prowadzi do wzrostu cen. Y*2 LM2(M1/P0)

16 Polityka gospodarcza – pionowa AS
Przesunięcie krzywej AD na skutek zmiany wydatków autonomicznych (mniejsze od przesunięcia IS bo efekt wypierania) - polityka fiskalna jest w tym przypadku nieskuteczna i prowadzi do wzrostu cen. LM0(M0/P0) P0 Y r IS0 Y*0 r*0 P AD0 IS1 AD1 r*1 LAS Przesunięcie połączone ze zmianą kąta nachylenia AD na skutek zwiększenia podaży pieniądza - polityka monetarna jest w tym przypadku nieskuteczna i prowadzi do wzrostu cen. Y*1 Y*2 LM0(M0/P0) = LM2(M1/P1) LM2(M1/P0) LM1(M0/P1) P1

17 Ekspansja fiskalna – krok po kroku
0. W punkcie 0 gospodarka znajduje się w równowadze długookresowej. Rząd zwiększa G przez co rośnie popyt – przesunięcie do AD1. Zachęca to firmy do zwiększenia produkcji: początkowo poprzez zmiany czasu pracy i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, przy danym wynegocjowanym poziomie płac (w), odpowiadającym krzywej SAS0; produkcja osiąga poziom wyższy od potencjalnego; jeżeli wzrost popytu jest trwały, to przedsiębiorstwa zatrudniają nowych pracowników – spada bezrobocie, a stopa bezrobocia ukształtuje się poniżej poziomu naturalnego; w średnim okresie, konieczność zatrudnienia nowych pracowników i wypłacania stawek za godziny nadliczbowe powoduje wzrost kosztów produkcji, a to powoduje presję na wzrost cen – punkt 1. Wzrost cen zmniejsza siłę nabywczą wynegocjowanych przez pracowników wynagrodzeń (płace realne maleją) w związku z czym w kolejnym okresie pojawia się presja na wzrost płac, który to ponownie zwiększa koszty produkcji i powoduje dalszy wzrost cen – krzywa podaży przesuwa się do SAS1. n. Dostosowania cenowo-płacowe trwają do momentu, w którym płaca realna osiągnie poziom sprzed szoku (tzn. płaca nominalna i ceny wzrosną o ten sam procent) - punkt n. Równowaga na rynku pracy zostanie przywrócona przy poziomie produkcji potencjalnej, ale przy wyższych cenach. P LAS SAS0 Ypotencjalna SAS1 SASn AD0 P*0 P*n 1 2 n P*1 P*2 a b AD1 Y

18 HIPOTEZA NEUTRALNOŚCI PIENIĄDZA
W długim okresie zmiany podaży pieniądza prowadzą wyłącznie do dostosowania się wielkości nominalnych i nie wpływają na realne zmienne ekonomiczne, takie jak produkcja czy zatrudnienie

19 Zadanie z egzaminu Proszę dokładnie uzasadnić, wykorzystując znane zależności i odpowiednie rysunki, jakich krótko- i długookresowych skutków należy oczekiwać w wyniku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o zmniejszeniu stopy rezerw obowiązkowych?

20 Nominalne stopy procentowe
Zmiany w krótkim (i średnim) i długim okresie w stosunku do sytuacji początkowej Produkt Y Ceny P Zatrudnienie N Bezrobocie U Nominalne stopy procentowe Płace nominalne w Płace realne SR LR Legenda: „+” – wzrost „–” – spadek „0” – neutralne

21 W analizie posłużymy się zestawem połączonych wykresów.
AE, AD Y AE0 E r r0 IS0 LM0 L Y* LAS P P0 AD0(M0)

22 Krótkie przypomnienie jak wyprowadzić wszystkie krzywe
Krótkie przypomnienie jak wyprowadzić wszystkie krzywe. Po szczegóły odsyłam Państwa do notatek z ćwiczeń lub materiałów wykładowcy dotyczących modelu ISLM i ADAS. Y* LAS P Y P0 AD0(M0) r r0 E IS0 LM0(M0/P0) P1 LM1(M0/P1) Zwrócić uwagę na kwestię elastyczności pracy i występowania danego rodzaju bezrobocia !!!

23 AE, AD Y AE0 Y0 E r r0 IS0 LM0 L0(Y0) Y* LAS P P0 AD0(M0) AE1 r1 LM1 Y1 r2 L1(Y1) AD1(M1) SAS0(w0) Dla uproszczenia pominęliśmy tu pośrednie zmiany popytu i dochodu pod wpływem zmian stóp procentowych. Można je szczegółowo prześledzić w materiałach dodatkowych dotyczących zadania z modelu ISLM

24 Stopniowy proces dostosowawczy
LM1(M1/P0)=LMn(M1/Pn) r LM1(M1/P0) E rn = r0 r2 Y* LAS P Y P0 AD0(M0) AD1(M1) SAS0(w0) Y1 SAS1(w1) SASn(wn) P1 Pn Stopniowy proces dostosowawczy IS0 Y* Y1

25 Nominalne stopy procentowe
Zmiany w krótkim (i średnim) i długim okresie w stosunku do sytuacji początkowej Produkt Y Ceny P Zatrudnienie N Bezrobocie U Nominalne stopy procentowe Płace nominalne w Płace realne SR LR + 0/+ ++ 0/- - krótki/średni Legenda: „+” – wzrost „–” – spadek „0” – neutralne

26 Restrykcja monetarna – krok po kroku
Na skutek spadku podaży pieniądza krzywa AD przesuwa się proporcjonalnie w dół. Wzrost zapasów stanowi sygnał do zmniejszenia produkcji. Początkowo jest to osiągane poprzez zmiany czasu pracy, przy danym wynegocjowanym poziomie płac, dla którego wykreślono krzywą SAS1. Produkcja osiąga poziom niższy od potencjalnego. Jeżeli spadek popytu okaże się trwały, to przedsiębiorstwa zaczną zwalniać pracowników, a bezrobocie wzrośnie. W średnim okresie, spadek kosztów produkcji doprowadzi do spadku cen, a to sprawia, że siła nabywcza wynegocjowanych przez pracowników wynagrodzeń rośnie. W kolejnym okresie pojawia się presja na spadek płac nominalnych, a to ponownie zmniejszy koszty produkcji i spowoduje dalszy spadek cen. Ten efekt dostosowań cenowo-płacowych będzie trwał do momentu, w którym płaca realna osiągnie poziom sprzed szoku, tzn. zarówno płaca nominalna, jak i ceny spadną o ten sam procent. Gospodarka powraca do stanu pełnego zatrudnienia i produkcji potencjalnej.

27 Negatywny szok podażowy
np. wzrost cen ropy naftowej. P LAS0 SAS0 Y*0 SAS1 AD0 P*0 P*1 LAS1 Y*1 1 0. W punkcie 0 gospodarka znajduje się w równowadze długookresowej. Nagły wzrost cen ropy, przy stałych płacach, zwiększa koszty produkcji i przedsiębiorstwa muszą podnieść ceny swoich wyrobów. Krzywa podaży przesuwa się w lewo do położenia SAS1. Ceny rosną i spada wielkość produkcji (produkcja poniżej potencjalnej) - stagflacja (inflacja połączona z recesją), wzrasta także bezrobocie. W długim okresie: bezrobocie wymusza obniżkę płac i krzywa podaży powraca do położenia SAS0, a gospodarka stopniowo wraca po krzywej AD0 do początkowej równowagi w punkcie 0; albo przedsiębiorstwa dążą do ograniczenia użycia ropy, co powoduje zmniejszenie krańcowego produktu pracy; to obniża poziom pełnego zatrudnienia oraz produkcję potencjalną i równowaga utrzymuje się w punkcie 1; LAS1 stanowi teraz nową długookresową krzywą podaży. Y

28 Pozytywny szok podażowy
np. wzrost aktywności zawodowej kobiet. Y P LAS0 SASn Y*0 SAS1 SAS0 n AD0 P*n P*0 LAS1 Y*1 1 P*1 0. W punkcie 0 gospodarka znajduje się w równowadze długookresowej. Rośnie podaż pracy, jednak dopóki nie spowoduje to obniżki płac, krzywa krótkookresowej zagregowanej podaży pozostaje w położeniu SAS0, także ceny, produkcja i zatrudnienie nie zmieniają się w krótkim okresie jednak ze względu na wzrost liczby osób skłonnych podjąć pracę rośnie bezrobocie. Z czasem pojawia się presja na obniżkę płac (w) i krzywa podaży przesuwa się do położenia SAS1 i bezrobocie zmniejsza się, maleją także ceny i płace, rośnie produkcja. n. Jednak dopiero w długim okresie znika bezrobocie a płace i ceny maleją na tyle, by zapewnić trwałą równowagę – punkt n; LAS1 stanowi teraz nową długookresową krzywą podaży.

29 Krzywa AS a Krzywa Philipsa
29

30 Krzywa Philipsa ω1 Krzywa Philipsa stopa bezrobocia, u
Tempo wzrostu płac, ω Inflacja, π Krzywa Philipsa u1 u2 ω1 π1 Krzywą Philipsa można przedstawić jako odwrotnie proporcjonalną relacją pomiędzy stopą bezrobocia (u) i tempem wzrostu płac (ω). Wyższy poziom płac skutkuje w postaci wyższej inflacji, to im wyższa jest stopa bezrobocia tym niższa jest stopa inflacji.

31 Krzywa Philipsa Zakładając, że stopa inflacji związanej ze wzrostem płac jest równa: krzywą Philipsa opisuje równanie: , gdzie u* - naturalna stopa bezrobocia, ε – parametr opisujący reakcję płac na bezrobocie. Podstawiając jedno równanie do drugiego i porządkując, otrzymujemy: Stąd możemy wnioskować, że płace i ceny dostosowują się powoli do zmian w zagregowanym popycie, ponieważ ich zmianę musi poprzedzać zmiana stopy bezrobocia.

32 Krzywa Philipsa Niestety zaprezentowana zależność nie sprawdza się empirycznie od lat 60 ubiegłego wieku, a jako przyczynę takiego stanu rzeczy niektórzy uważają sztywności płac, które powoli dostosowują się do zmian w poziomie bezrobocia. Obecnie przedstawia się zależność między poziomem zatrudnienia (N) i stopą wzrostu płac. , gdzie N* - poziom pełnego zatrudnienia

33 Od krzywej Philipsa do krzywej AS
Zakładając prostą funkcję produkcji, w której wielkość produkcji jest proporcjonalna do produktywności pracy (a) i poziomu zatrudnienia (N), oraz konkurencyjną cenę pokrywającą w przeliczeniu na jednostkę koszty płacy (w) i pozapłacowe koszty produkcji (z) (w przypadku niedoskonałej konkurencji odzwierciedla to zysk) możemy przekształcić nasze zmodyfikowane równanie: Zakładając, że λ=ε/Y* krzywą zagregowanej podaży AS można zapisać jako:

34 Nowa krzywa Philipsa Dla pracowników w trakcie negocjacji płacowych mniejsze znaczenie mają dochody nominalne (będące zasadniczym przedmiotem negocjacji) a bardziej dochody realne (siła nabywcza). Stąd na ich decyzję o wymiarze pracy istotnie może wpłynąć nieoczekiwana inflacja. Reasumując: Bezrobocie zależy nie od poziomu inflacji, a raczej jej nadwyżki ponad oczekiwania (πe – oczekiwana inflacja).

35 Nowa krzywa Philipsa u π u* π1 π2 Długookresowa krzywa Philipsa Krótkookresowa krzywa Philipsa - oczekiwania inflacyjne mają bezpośredni wpływ na rzeczywistą inflację, - bezrobocie znajduje się na poziomie naturalnej stopy bezrobocie, gdy rzeczywista i oczekiwana inflacja jest równa.

36 Makroekonomia I Ćwiczenia
Dziękuje za uwagę 36


Pobierz ppt "Makroekonomia I Ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google